Referat af møde i Skoleudvalget

Den 04.05.2022 kl. 18:30 i Holmehus Specialskole, Pogebanken 7, Herfølge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Jan B. Larsen, (V)
Kristina Stange, (A)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)

Afbud:

Niels Rolskov, (Ø)

60.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


61.   Introduktion til PPR, inklusion og mellemformer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

  1. tager indtroduktionen til PPR, inklusion og mellemformer til efterretning.

Familiechef Lone Nygaard Jensen og skolechef Søren Thorborg deltager under punktet.

Baggrund og vurdering
På mødet vil udvalget blive introduceret til PPR-området, herunder inklusion og de forskellige mellemformer.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med introduktionen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


62.   Kapacitet på skoleområdet - Scenarier der kan lægges til grund for anlægsbudgettet (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


63.   Ansøgning fra Søndre Skole om tilladelse til at starte skoleåret med mere end 28 elever i en klasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget;

  1. træffer beslutning om, at Søndre Skole kan starte kommende 5. årgang med mere end 28 elever i klassen.
Baggrund og vurdering
Søndre Skole har ansøgt om tilladelse til, at skolens nuværende 4. klasse videreføres som én klasse ved starten af 5. klasse til august 2022, selvom der aktuelt er 29 elever i klassen. Ansøgningen vedlægges.

Jf. folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Kompetencen til at give tilladelse til højere elevtal ligger i Køge Kommune hos Skoleudvalget.

Ansøgningen er primært motiveret med, at det er skolens praksis, at klasserne skifter deres primære lærere (dansk/matematik) ved overgangen til 6. klasse. Såfremt eleverne holdes samlet i 5. klasse, kan det undgås skulle skifte primærlærere to gange med et års mellemrum.

Såfremt der ved overgangen til 6. klasse fortsat er elever til to klasser, vil en klassedeling falde mere naturligt på det tidspunkt.

Ansøgningen har været forelagt klassens forældre på møde den 20.04.2022, og her har forældrene stillet sig positive til at holde klassen samlet.

Skulle elevtallet på årgangen ved tilflytning til distriktet kommer til at overstige 30 ved starten af næste skoleår/planlægningstidspunktet, vil spørgsmålet om en eventuel klassedeling blive taget op til fornyet overvejelse.

Forvaltningens bemærkninger
Når skolen allerede nu har behov for en afklaring ift. antallet af klasser på årgangen, skyldes det, at lærernes arbejdsfordeling for det kommende skoleår (hvem der har hvilke klasser i hvilke fag) fastlægges i de kommende uger. Såfremt der herefter skal ændres i antallet af klasser, kan det indebære en større omfordeling, der også berører bemandingen af andre klasser.

Det er i budget 2022 forudset, at der ved overgangen til 5. årgang pr. august 2022 ville være elever til to klasser. Skolen har derfor budget til to klasser i efteråret 2022. Disse resurser vil blive anvendt til ekstra lærere, der giver mulighed for to-lærerodning eller holddeling i alle lektioner. Såfremt der pr. 5. september 2022 fortsat er mere end 28 elever i klassen, vil skolen også få budget til to klasser i hele 2023.

Såfremt eleverne holdes samlet i én klasse, vil den høje klassekvotient betyde, at det ikke er muligt for elever fra andre distrikter at søge årgangen.
Beslutning
Et flertal i Skoleudvalget kan ikke godkende ansøgningen fra Søndre Skole.

Et mindretal Mads Andersen (C) godkender ansøgningen.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


64.   Justering af reglerne for frit skolevalg og delegering af kompetencen til skoleafdelingen.


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

  1. nedsætter grænsen for frit skolevalg til børnehaveklassen med start august 2023 til 22 elever
  2. nedsætter grænsen for frit skolevalg på alle klassetrin på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole til 22 elever per 1. august 2022 til og med 31. juli 2027
  3. anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at afgørelsen af ansøgninger om dispensation til frit skolevalg delegeres til Skoleafdelingen med virkning fra 1. august 2022.
Baggrund og vurdering

I finansloven for 2022 er der afsat midler til at sænke klasseloftet i indskolingen således af børnehaveklasser med start august 2023 maksimalt må have 26 elever per klasse mod folkeskolelovens nuværende maksimum på 28 elever per klasse.

Det er hensigten at klasseloftet på 26 elever videreføres til 1. klasse i skoleåret 2024/2025 og 2. klasse i skoleåret 2025/2026.

Det er det enkelte byråd som fastsætter grænsen for hvornår en skole kan optage elever som ikke bor i skolens distrikt. I Køge Kommune er den nuværende grænse for frit skolevalg sat ved 24 elever per klasse målt som et gennemsnit på årgangen. Baggrunden for grænsen på 24 elever er et ønske om, at de klasser, der starter i børnehaveklassen, kan bevares i hele forløbet indtil 9. klasse, selv om der sker tilflytning til skoledistriktet. Derud over er der også et generelt ønske om at begrænse antallet af meget store klasser.

Forvaltningen indstiller at grænsen for frit skolevalg justeres til 22 elever per klasse, i takt med indfasningen af det nye klasseloft på 26 elever. Det betyder at der ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen for skoleåret 2023/2024 ikke bliver dannet klasser med mere end 26 elever samt at frit skolevalg kun er muligt til klasser med under 22 elever, set som et gennemsnit for den enkelte skole.

Forvaltningen indstiller også at der indføres en midlertidig grænse for frit skolevalg på 22 elever per klasse på alle årgange på Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole. Baggrunden er forventningen om et stærkt stigende elevtal i Køge By. Der pågår p.t. en undersøgelse af muligheder for en udbygning af Søndre Skole og Byrådet vedtog i juni 2021 en justering af en række skoledistrikter som skulle afhjælpe det stigende elevtal på især Søndre Skole. Den nyeste befolkningsprognose fra marts 2023 viser imidlertid at det er nødvendigt at lægge yderligere begrænsninger på stigningen i elevtallet på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole som erfaringsmæssigt er meget populære ift. frit skolevalg.

Endelig indstiller forvaltningen, at kompetencen til at afgøre ansøgninger om dispensation til frit skolevalg efter Skoleudvalgets ønske delegeres til Skoleafdelingen. Behandlingen af ansøgningerne vil forsætte som hidtil og sagerne vil blive afgjort på baggrund af forældrenes ansøgning samt udtalelser fra henholdsvis afgivende og modtagende skole. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. I tilfælde af afslag henvises til nærmeste folkeskoler med plads på den ønskede årgang. En delegering af kompetencen skal besluttes af Byrådet.

Økonomi

Finansloven for 2022 indebærer, at der afsættes midler i 2023 og frem til finansiering af det sænkede klasseloft i indskolingen. Hvorvidt de afsatte midler dækker udgiften ekstra klasser vides først, når indskrivningen til børnehaveklassen er afsluttet. Hvis det sænkede klasseloft udløser dannelse af en ekstra børnehaveklasse vil det give en merudgift på i gennemsnit kr. 780.000 per år.

Kommunikation

Beslutningen kommunikeres via koege.dk, i det materiale som sendes til forældrene i forbindelse med skoleindskrivningen samt annonceres i de lokale medier.

Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Et flertal (Ali Yahya (F), Pernille Sylvest (A), Vibeke Kjøng Østergaard (A) og Kristina Stange (A)) anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Jan B. Larsen (V) afventer stillingtagen.

Mads Andersen (C) kan ikke anbefale.

Skoleudvalget ønsker løbende at følge udviklingen i dispensationssager, samt udviklingen i trivsel og skolevægring.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


65.   Ordensreglementer for parker og grønne områder - Skoler og SFOer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

  1. at de nye ordensreglementer for bl.a. Lovparken og Køge Marina også bliver gældende på Holmebækskolens udearealer
  2. at Børne- og Uddannelsesforvaltningen får delegation til at opsætte samme ordensreglement på andre skolers udeområder i samråd med Polititiet, hvis der bliver behov for det.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med deltagelse i Lokalrådsmøder hos Politiet blevet præsenteret for et forslag fra Politiet om at lave ensartede ordensreglementer for en række områder, hvor de oplever behov for regulering af nogle brugeres adfærd af hensyn til naboer og andre brugere af arealet, særligt støjende adfærd og musik til ulempe.

Politiet har et ønske om, at der kommer ensartet skiltning i Køge, Stevns og Solrød kommuner, og foreslår som et pilotprojekt 5 lokaliteter i Køge Kommune: Lovparken, Køge Marina, Søndre Havn, Badestedet ved Kimmerslev Sø og Holmebækskolen. For at der kan opsættes nye ordensreglementer, skal de først godkendes politisk og herefter af Politiet (jf. ordensbekendtgørelsen).

Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø, mens Køge Marina hører under Kultur- og Idrætsudvalget, Holmebækskolen hører under Skoleudvalget og Søndre Havn hører under Køge Kyst. De tre forvaltninger og Køge Kyst samarbejder om udarbejdelse af skiltene, og der føres sager på de tre udvalg i maj 2022, så der kan opsættes skilte inden sommer.

I øjeblikket er der kun godkendt et ordensreglement for Lovparken og Lovparkens legeplads. Politiets forslag er en præcisering af nogle af punkterne fra dette ordensreglement, som gør at det bliver lettere at håndhæve for Politiet. Den primære ændring er, at reglerne for afspilning af musik, så det med de nye ordensreglementer ikke længere er tilladt at medbringe højtalere i parkerne. Tidligere måtte man ikke benytte højtalere.

Forslag til ordensreglement kan ses i vedlagte bilag. Ordensreglementernes indhold afpasses til de enkelte lokaliteter. I første omgang har Politiet vurderet, at det for skolernes vedkommende kun er på Holmebækskolens udearealer, der er behov for skiltning med et ordensreglement, men forvaltningen foreslår, at forvaltningen får delegation til opsætning af ordensreglementer på skolernes udeområder i samråd med Politiet uden yderligere politisk behandling, hvis der opstår ændringer i benyttelsen af arealerne, der er til gene for naboer og brugere.

Når Byrådet har godkendt ordensreglementerne, så skal de til endelig godkendelse hos Politiet. Herefter kan de sættes op.

Økonomi
Der vil være udgifter til nye skilte og opsætning af skilte. Udgifterne kan afholdes indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens midler til parkdrift.
Kommunikation
Der udsendes en fælles pressemeddelelse om ordensreglementerne, når de er godkendt af Byrådet. SSP orienterer om de nye ordensreglementer i Campus/SSP-netværket.
Beslutning
Ad. 1 og 2. Godkendt.

Skoleudvalget anbefaler, at der arbejdes med muligheder for, hvor de unge kan opholde sig.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


66.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


67.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til kommende 2. og 4. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


68.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


69.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole. (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


70.   Information til Skoleudvalget


Beslutning
Intet.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


71.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

  • Dialogmøde med skolebestyrelser, der blev aftalt til den 1. september 2022, kl. 19.30 - 21.00.
  • Visionsarrangement om skolekapacitet, der blev aftalt til den 22. juni 2022, kl. 17.00 - 19.00.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


72.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


73.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.05.22