Referat af møde i Skoleudvalget

Den 03.04.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)

Afbud:

Selim Balikci, (A)

38.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


39.   Budgetanalyser - status april 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


40.   Budgetanalyse - Administration, ledelse og organisering (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


41.   Budgetanalyse - Skole-dagbehandling (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


42.   Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


43.   Budgetanalyse - Inklusion og incitamentsstruktur (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


44.   Budgetanalyse - Justering af skoledistrikter (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


45.   Budgetanalyser - høringsproces


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter høringsproces i forbindelse med budgetanalyser, og herunder hvilke bestyrelser, organisationer m.v., der skal høres.
Baggrund og vurdering

Budgetanalyserne sendes efter udvalgsbehandlingen i april i høring i MED-systemet, hvor MED-udvalgene får mulighed for at forholde sig til de personalemæssige konsekvenser. FMU BUF er indkaldt til ekstraordinært møde den 29. april 2019.

Analyser inkl. høringssvar fra MED-udvalgene behandles på udvalgsmødet den 8. maj 2019, hvorefter analyserne sendes i høring hos råd og bestyrelser m.fl. i perioden fra den 9. maj til den 31. maj 2019.

Parter, der sædvanligvis høres på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område er:

 • Skolebestyrelser
 • Områdebestyrelser for dagtilbud
 • Faglige organisationer
 • Handicaprådet
 • Udsatterådet

Høringssvarene indgår i behandlingen af analyserne på udvalgsmøderne i juni 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Forvaltningens forslag til høringsparter følges.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


46.   Fremtidig placering af Fremtidslinjen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, om Fremtidslinjen skal flyttes politisk og administrativt.
Baggrund og vurdering

Fremtidslinjen er Køge Kommunes eget Særlig Tilrettelagt Undervisnings-tilbud (STU-tilbud) og er i dag politisk placeret under Skoleudvalget og administrativt placeret under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2018, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag om at flytte Fremtidslinjen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde og således at institutionen organisatorisk hører under Velfærdsforvaltningen.

STU er et særligt fokusområde for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ansvaret for arbejdet med målgruppen for STU er forankret i Socialafdelingen, som også har budgetansvaret for de unges deltagelse i de mange forskellige STU-tilbud, som unge i Køge bliver visiteret til. Når de unge går på STU, er de knyttet til Arbejdsmarkedsafdelingen, Ungecentret, hvor der sker løbende opfølgning og udslusningsindsats, når de unge afslutter STU. Således er en del af budgettet også overgået til Arbejdsmarkedsområdet, så sagsbehandling og indsats følges ad.

Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på marts-møderne, at forslag om flytning af Fremtidslinjen skulle sendes i høring i MED-systemet. Da der er tale om flytning af ansvarsområde og budget mellem to fagudvalg skal forslag om flytning efterfølgende forelægges til endelig beslutning i Byrådet.

Forvaltnings MED-udvalget i Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) drøftede på mødet den 25. marts 2019 flytning af Fremtidslinjen fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til Velfærdsforvaltningen. I drøftelserne indgik udtalelserne fra MED-udvalget for Fremtidslinjen og UUV.

FMU BUF anbefaler, at Fremtidslinjens placering i Børne- og Uddannelsesforvaltningen fastholdes, idet FMU BUF tilslutter sig de synspunkter, det lokale MED-udvalg for Fremtidslinjen og UUV fremsætter i deres høringssvar. FMU BUF bemærker endvidere, at Fremtidslinjen er et uddannelsestilbud, hvor de unge modtager undervisning, og FMU BUF mener derfor, at Fremtidslinjen hører naturligt til i Uddannelsesforvaltningen.

Høringssvar fra Forvaltnings MED-udvalget i Velfærdsforvaltningen vil foreligge på mødet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Hvis Fremtidslinjen flyttes politisk og administrativt, vil budgetterne blive omplaceret i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


47.   Status på særlig boligsocial mentorindsats


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

 1. at tage status på særlig boligsocial mentorindsats til efterretning
 2. at drøfte evt. forankringsmuligheder i forhold til den kommende ungereform.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd bevilgede i forbindelse med budget 2018 500.000 kr. årligt til den særlige boligsociale mentorindsats - "unge mænd med mål". Midlerne skulle muliggøre en videreførelse af de gode erfaringer fra den tidligere mentorindsats "Unge mænd med mål".

Evalueringen viste, at de deltagende drenge tillagde deres mentor stor betydning for, at de var kommet i gang med uddannelse og/eller job, og centrale elementer i indsatsen skulle bl.a. være:

1. lokal forankring af mentor med synlighed og tilgængelighed i forhold til de unge
2. etablering af et mentornetværk mellem relevante partnere
3. faglige møder i mentornetværket med mulighed for sparring omkring de unge mv.

Med udgangspunkt i bevillingen blev der pr. 1 juni 2018 ansat en mentor, der organisatorisk er forankret i Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), men arbejder fremskudt i de fire boligområder under boligsocial helhedsplan (Søparken, Hastrupparken, Ellemarken samt Karlemoseparken). Mentorstillingen er samtidig knyttet op på "særlig boligsocial mentor-indsats" under boligsocial helhedsplan 2017-2021. I den forbindelse er der etableret en følgegruppe med deltagelse af UUV, SSP, Ungecenteret, Center for Dansk og Integration (CDI) og Boligsocialt Fællessekretariat, der mødes en gang i kvartalet med henblik på løbende justering og udvikling af indsatsen.

Status på indsats:
Siden medio 2018 har der været indskrevet 25 unge i mentorforløb. Målgruppen er primært unge mænd - 23 drenge og 2 piger. De unge er i alderen 16-27 år. De unge mentees har alle haft bopæl i Karlemoseparken, Hastrupparken og Ellemarken. Der har ikke været direkte efterspørgsel på forløb i Søparken.

Status pr. 1. marts 2019:

Skole 2
Uddannelse 6
Ungecenter 7
Praktik 1
Arbejde 3

Aftaler om kommende
uddannelse / job / praktik  

4
Afklaring fx psykiatrien 2
Afsluttet (elevplads) 1
Frafald 0

Supplerende mentorindsatser:
Den fremskudte mentorindsats understøttes af følgende indsatser:

 • Etablering af en tværfaglig arbejdsgruppe med tilstedeværelse af relevante aktører fra UUV, Ungecenteret, SSP og Boligsocial helhedsplan, der arbejder målrettet med de unge i målgruppen. Arbejdsgruppen mødes 2 timer hver onsdag, med henblik på en løbende håndholdt og smidig tilgang til arbejdet med de unge.
 • Årlig fremskudt vejledning med UUV i boligområderne med fokus på de 2-sprogede forældre og deres unge. Formålet er at klæde forældrene på til at støtte deres børn i valg af ungdomsuddannelse.
 • Foreningen Nydansker er ny samarbejdspartner. I 2019 og 2020 har Køge Jobcenter bevilget midler til et samarbejde med Foreningen Nydansker. 15 unge kan årligt få tilknyttet en frivillig mentor på arbejdspladsen, og dermed styrke deres mulighed for fastholdelse.
 • Tæt samarbejde med Midt- og Vestsjællands politi omkring målgruppen af kriminalitetstruede unge. Sparring i forhold til hvilke unge, der kan have glæde af mentorindsatsen.

Se bilag for artikel omkring tværfagligt samarbejde.

Fremtidige perspektiver for den boligsociale mentorindsats?
Boligsocial Helhedsplan Køge og UUV anbefaler på baggrund af hidtidige erfaringer, at den særlige boligsociale mentorindsats og arbejdsmetode tænkes ind i reformarbejdet omkring den fremtidige organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen og drøftelsen.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Drøftet.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


48.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til kommende 0. årgang på Højelse Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


49.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


50.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til kommende 0. klasse på Skovboskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


51.   Ansøgning om dispensation til frit skolevang til 8. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


52.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


53.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


54.   Dialogmøde om den gode arbejdsplads


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter dialogmøde om den gode arbejdsplads, herunder dato, indhold og form for mødet.
Baggrund og vurdering
Formandskabet for Børneudvalget og Skoleudvalget har fremsat ønske om, at der afholdes fælles dialogmøde om den gode arbejdsplads. Mødet afholdes på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningens tre områder.

Dialogmødet vil handle om det gode arbejdsmiljø, herunder også de fysiske rammer og om hvordan et lavt sygefravær kan fastholdes og understøttes.

Til mødet inviteres medarbejderrepræsentanter fra skoler, dagtilbud og familieområdet, bestyrelsesrepræsentanter fra skoler, dagtilbud og familieinstitutioner samt Børneudvalget og Skoleudvalget.

Der arbejdes med planer om eksterne oplægsholdere med viden om den gode arbejdsplads, med gruppedrøftelser på tværs af de tre områder og med fælles opsamling i form af elektronisk tilbagemelding på storskærm.

Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes den 23. maj 2019, kl. 17-19. Alternative datoer er den 27. maj 2019, kl. 17-19 eller kl. 19-21 eller den 3. juni 2019, kl. 19-21.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Dialogmøde afholdes den 27. maj 2019, kl. 17.00 - 19.00.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


55.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


56.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.07.19