Referat af møde i Skoleudvalget

Den 03.10.2018 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

99.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


100.   Redegørelse for økonomiske udfordringer - Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om redegørelse for økonomiske udfordringer til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde i september overgik sagen om økonomiske udfordringer i 2018 til behandling. Forvaltningen fik til opgave at finde 3,2 mio. kr. ved mulige besparelser og om nødvendigt ved rammebesparelse på skoleområdet.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der er behov for besparelser på 3,2 mio. kr. Efter en gennemgang af samtlige områder anbefaler forvaltningen, at besparelserne udmøntes på følgende måde:

  • 1,8 mio. kr. fra regulering af skolerne pr. 5. september     
  • 0,2 mio. kr. tolkeregninger m.v.
  • 0,7 mio. kr. kompetenceudvikling til skoler og SFO'er
  • 0,2 mio. kr. Holmehus
  • 0,1 mio. kr. PPR
  • 0,1 mio. kr. SSP
  • 0,1 mio. kr. 10. klasse Campus Køge

Som det fremgik af redegørelsen i september, var der en mulighed for, at der kunne fremkomme løsningsmuligheder ved at vente en måned. Et af de elementer, som var afgørende, var regulering af klasser og elever på skolerne pr. den 5. september 2018. Dette har genereret en mindreudgift på 1,8 mio. kr. Denne regulering er tidligere indmeldt som besparelse til kassen, men i den aktuelle situation anbefales det, at de 1,8 mio. kr. indgår til finansiering af de økonomiske udfordringer.

Ligeledes danner et nyt udbud på tolkeregninger baggrund for et forventet mindreforbrug på skolernes fællesområde (forvaltningsskolen).

Restudfordringen er herved 1,2 mio. kr., der, som til alternativ til rammebesparelse, anbefales håndteret ved følgende beslutninger:

Ifølge Skoleafdelingen er det muligt at bremse op på en del af de centralt planlagte initiativer i forhold til kompetenceudvikling på skoler og SFO'er, svarende til 0,7 mio. kr. De enkelte enheder kan fortsat gennemføre planlagte tiltag til kompetenceudvikling indenfor egne midler.

Forvaltningen anbefaler, at de resterende 0,5 mio. kr. finansieres med hjælp fra de eksterne enheder. Holmehus fungerer som en selvstændig specialskole, og den indgår ikke i rammeaftalen. Ud fra forbrugsprocenten er det forvaltningens vurdering, at Holmehus kan forvente at opnå et mindreforbrug i 2018. Forbrugsprocenten og muligheden for at bremse op på planlagte initiativer er også afgørende for forvaltningens anbefaling i forhold til de øvrige tre eksterne enheder.

Det er i denne redegørelse forudsat, at de reducerede vikarpuljer fastholdes. Det sikrer en mulighed for at hjælpe særlig hårdt trængte enheder. De to puljer har et samlet budget på 0,38 mio. kr.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


101.   Budgetdrøftelse 2019-2022 - Skoleudvalget


Indstilling
Formand Mads Andersen ønsker, at Skoleudvalget tager en indledende drøftelse om ideer og forventninger til analyser, besparelser og proces.
Baggrund og vurdering
Budgetforliget 2019-2022 indeholder puljebesparelser på alle udvalg og peger på igangsættelse af analyser med henblik på at medvirke til at realisere besparelseskravene.

Af budgeterklæringen fremgår således:

"Herudover indeholder budgetforliget besparelsespuljer for i alt 60 mio. kr. fordelt på alle kommunens fagudvalg og Økonomiudvalg. Disse besparelser er indarbejdet fra 2020, hvilket sikrer tid til at igangsætte analyser, der sikrer gennemtænkte besparelser. Fagudvalgene påbegynder senest i november 2018 drøftelsen af, hvilke analyser der ønskes igangsat på udvalgets område, ligesom processen for det enkelte udvalgs arbejde med at realisere besparelseskravet fastlægges. Økonomiudvalget orienteres senest i december 2018 om besluttede analyser og proces på det enkelte udvalgs område."

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil herefter på Skoleudvalgets møde i november 2018 fremlægge mere konkrete forslag til igangsættelse af arbejdet, herunder analyseområder og proces for arbejdet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med den indledende drøftelse.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


102.   Uddannelsesvalg i Køge Kommune - folkeskoler


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
UUV Køge Bugt har udgivet den årlige publikation "Tal på vejen 2018 Køge Kommune". Publikationen viser ti år med uddannelsesfremgang siden 2008. Publikationen er vedlagt som bilag. Udvalgte tabeller er vedhæftet i separat bilag. Bilagsnumre nedenfor henviser til tabeller i separat bilag.

Af tabel 1 fremgår det, at i 2008 var der 46,8 procent af de 21-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse. Dette tal er steget til 59,8 procent i 2018. Værditilvæksten skal ses i lyset af, at opsøgende og opfølgende vejledning er faldet fra 16,3 procent til 4,5 procent.

I de seneste tre år har antallet af 21-årige unge, der har gennemført ungdomsuddannelse ligget uændret på ca. 59%. Det har ikke været muligt at øge gennemførselsandelen til en procentsats over 60.

Uddannelsesvalg Køge Kommune
Det fremgår af tabel 2, at andelen af elever fra 9. klasse, der søger 10. klasse, er steget en smule sammenlignet med sidste år. I år var andelen 39,1 procent.

48,8 procent af de unge på 9. årgang har ønsket en gymnasial uddannelse. Gymnasievalget fordeler sig på 31,7 procent til STX, 10,2 procent til HHX, 6,7 procent til HTX, mens 0,3 procent har ønsket HF. Der ses et fald i uddannelsesønsker til de gymnasiale uddannelser fra 54 procent til 48,8 procent fra 2017 til 2018. Færre elever har sat kryds ved HHX og STX, mens de to andre gymnasiale uddannelser oplever en lille stigning.

Søgefrekvensen for 9. klasser til erhvervsuddannelser falder i perioden 2016 - 2017 med 1,1 procentpoint til 9,6 procent i 2018.

Det er en national målsætning (2014), at 25 procent vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020, og at tallet hæves til 30 procent i 2025. I Køge Kommune er der for nuværende 21,3 procent, der vælger en erhvervsuddannelse, og er dermed en lille smule fra den nationale målsætning. De ændrede adgangskrav til de gymnasiale uddannelser om et gennemsnit på minimum 5, træder i kraft ved næste års optag og forventes at få positiv betydning for søgningen til erhvervsuddannelserne i 2019.

Det fremgår af tabel 3, at søgefrekvensen for afgangselever fra 10. kl. til erhvervsuddannelser er steget til 55,6 procent i 2018. En markant stigning i forhold til 2017 og 2016, hvor procentsatsen var på henholdsvis 36,2 procent og 43,9 procent. Der ses et betydeligt søgningsfald til de gymnasiale uddannelser fra over 50 procent i 2016 og 2017 til 37 procent i 2018. Gymnasievalget fordeler sig ved, at 12,6 procent har ønsket STX, 9,6 procent har søgt HHX, 1,5 procent har valgt HTX, mens 13,3 procent har ønsket HF.

68 af afgangseleverne 2017 fra Køge Kommune har afbrudt deres ungdomsuddannelse. 95 procent af disse elever er i gang med en ny uddannelse eller anden aktivitet, som forbereder eleverne til at påbegynde en uddannelse igen.

Tabel 4 viser det faktiske og procentuelle antal elever, der er i gang med ungdomsuddannelse eller 10. kl.  10 måneder efter, at de er gået ud af 9. eller 10. klasse. For begge år tegner sig et ensartet billede.

Af tabel 5 fremgår det, at andelen af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate er steget i 2018. Det kan hænge sammen med den tidligere nævnte reform på gymnasieområdet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


103.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


104.   Sygefravær 2. kvartal 2018 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV og CDI


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 3. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018 på Skoleudvalgets område samt for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 5,5 procent i gennemsnit i perioden 3. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,1 procent i perioden 3. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017.

Det samlede sygefravær for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration i perioden 3. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018 er på henholdsvis 3,8 og 2,2 procent. Til sammenligning var sygefraværet i perioden 3. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017 henholdsvis 5,5 og 1,9 procent.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle skoler og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


105.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


106.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.12.21