Referat af møde i Skoleudvalget

Den 05.02.2020 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


13.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


14.   1. økonomiske redegørelse 2020 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

 1. at godkende 1. økonomiske redegørelse 2020
 2. at 0,544 mio. kr. flyttes som budgetneutrale omplaceringer til andre udvalg
 3. at projekt Gnisten i tilknytning til Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) fra 1. januar 2020 er lagt ind under projekt Sporet, som drives under Velfærdsområdet.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes en budgetafvigelse på 0 kr. (Bilag 1, punkt E).

Dette er under forudsætning af:

 • at Skoleudvalget godkender flytning af budgetmidler fra Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 459.192 kr. (punkt C)
 • at Skoleudvalget godkender flytning af budgetmidler fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget på 85.160 kr. (punkt C). 

I forbindelse med budget 2020 blev midler til teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse (FGU) placeret på Skoleudvalgets område, fordi det først var tænkt i relation til Ungecentrum. Det viser sig, at midlerne i stedet skal placeres i relation til Ungecenteret, der er knyttet til Ungecentrum. Ungecenteret er placeret på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der er tale om en permanent flytning over årene stigende fra 0,489 mio. kr. til 0,825 mio. kr.

Der er foretaget en genberegning af udmøntning af besparelse på kørsel. Det giver anledning til en teknisk korrektion imellem udvalgene. Det gælder også imellem Skoleudvalget og Økonomiudvalget i år 2020 og videre frem.

Projekt Gnisten har været drevet af Fremtidslinjen (STU) via indtægter fra Velfærdsområdet. Velfærdsområdet har besluttet at slå projektet sammen med et andet projekt, og derfor er det selvstændige projekt Gnisten at betragte som nedlagt.

Økonomi
Se ovenfor og bilag.
Beslutning
Ad. 1, 2 og 3: Godkendt.
Bilag

Til toppen


15.   Orientering om løbende forbedringer - Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om løbende forbedringer til efterretning.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med budget 2020-2023 blev der indført en administrativ puljebesparelse, som skal udmøntes af forvaltningen og uden ansøgt godkendelse fra udvalget.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen orienterer hermed udvalget om den gennemførte besparelse på 1.189.000 kr.

Forvaltningen har ikke inden for de politisk afstukne rammer kunnet identificere områder, hvor der kunne gennemføres en varig besparelse uden at denne ville være et element, der i den eksisterende model vil blive korrigeret i kommende budgetramme. Dermed vil besparelseseffekten forsvinde i overslagsårene.

Forvaltningen har derfor valgt at gennemføre en forholdsmæssig reduktion af alle budgetter, hvorefter det er den enkelte budgetansvarlige, der vil skulle gennemføre besparelsen på eget område.

Ved denne model er der gennemført en rammebesparelse på både centrale og decentrale konti.

På de enkelte institutioner er der hermed gennemført besparelse fra 3.888 kr. op til 67.130 kr., og på de centrale områder er der gennemført besparelse på 412.991 kr.
Økonomi
Den samlede planlagte besparelse på 1.189.000 kr. er gennemført.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


16.   Proces for en kommuneaftale for lærere og pædagoger på skoleområdet


Indstilling
Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter orientering om proces og aktuel status for en kommunal arbejdstidsaftale for lærere og pædagoger på skoleområdet.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget blev på mødet den 8. januar 2020 orienteret om, at borgmesteren og skoleudvalgsformanden efter kontakt fra DLF og BUPL har bedt Børne- og Uddannelsesforvaltningen igangsætte en proces og en forhandling om en kommunal aftale for lærere og pædagoger i Køge.

Børne- og Uddannelsesdirektøren og skolechefen har været i kontakt med de lokale afdelinger af DLF, BUPL og Skolelederforeningen. En skitse for et procesforløb blev fremlagt på skoleudvalgsmødet den 8. januar 2020.

Der er nu inviteret to lidt større grupper fra hhv. BUPL og DLF og et tilsvarende antal ledere og forvaltningsmedarbejdere til at udrede og afsøge synspunkter, muligheder og uenigheder. På efterfølgende møder vil to grupper på seks personer, som repræsenter de forhandlingsberettigede og med paritet mellem arbejdsgiver- og arbejdstager-siden, foretage de egentlige forhandlinger.

De aftalte møder forventes afholdt inden mødet i Skoleudvalget den 5. februar 2020, og Børne- og Uddannelsesdirektøren vil på mødet mundtligt give en status på forløbet, og hvilke synspunkter og muligheder, der gør sig gældende.

Udvalget vil herefter have mulighed for en dialog om spørgsmålet.
Økonomi
Udgangspunktet er, at en kommende aftale skal være økonomineutral.
Beslutning
Drøftet.

Helle Poulsen (V) ønsker ikke, at der drøftes en proces for en arbejdstidsaftale med DLF og BUPL.

Til toppen


17.   Professionel kapital på skolerne og deres arbejde med kerneopgaven.


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om forløb med professionel kapital til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skolerne i Køge gennemfører ny runde med professionel kapital og fokus på kerneopgaven. Den nye runde er en genmåling af alle skolers professionelle kapital for lærere og pædagoger og en yderligere forankring af skolernes arbejde med kerneopgaven.

Professionel kapital er det tidligere Trio-forløb. Arbejdet med professionel kapital skal skabe og facilitere en kultur/praksis, hvor alle medarbejdere med jævne mellemrum har strukturerede, faglige refleksioner om hvordan kerneopgaven styrkes.

Det forventede udbytte af arbejdet med den professionelle kapital er:

 • At afdække alle medarbejderes vurdering af professionel kapital for skoleåret 2019/2020
 • At vurdere udviklingen fra første til anden måling på samtlige parametre.

På Skoleudvalgets møde den 3. januar 2018 i sagen ”Orientering om Trio-forløb på skoleområdet” blev udvalget orienteret om forvaltningens vurdering. Vurderingen lød bl.a. således: ”....rapporterne giver et unikt billede af den enkelte skoles styrker og opmærksomhedspunkter. Skolerne og TRIO-grupperne har fået et godt faktuelt grundlag til at drøfte fremtidige indsatser. Grundlæggende har der såvel på den første workshop som seminaret været mange meget positive tilbagemeldinger på TRIO-forløbet. Tilbagemeldingerne er centreret omkring et højt fagligt input, tid til at tale sig ind på hinanden og dermed en mere grundlæggende fælles grund at stå på.”

Arbejdet med professionel kapital stiller skolerne og Køge Kommune i en styrket position i forhold forestående overenskomstforhandlinger mellem KL og LC. Lærerkommissionen, der blev nedsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018, har den 16. december 2019 udgivet rapport og slår fast, at et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde på alle niveauer har afgørende positiv betydning for, hvordan læreren oplever sin daglige arbejdssituation. I forlængelse af dette anbefaler kommissionen parterne, at et styrket samarbejde kommer i fokus. Professionel kapital indgår som baggrundstæppe i forhold til lærerkommissionens 3 løsningsspor:

 • En styrket lærerprofession
 • En tydelig lokal skoleledelse
 • En ny arbejdstidsaftale

Tidsplan:
December 2019: Orientering for alle TRIO'er om den nye forløb med professionel kapital.

Januar 2020: Alle lærere og pædagoger besvarer spørgeundersøgelse. 

Marts 2020: Den 2. marts 2020 får alle skoler rapporter. Den 13. marts 2020 afholdes temadag, hvor resultaterne gennemgås, og hvor skolerne arbejder med selvvalgte indsatsområder.

Økonomi
Hoved-Medudvalget bidrager med 200.000 kr. til at gennemføre projektet.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


18.   Kommunale måltal for søgning til EUD m. fl. fra 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender følgende måltal for Køge Kommune:

 1. 95% af folkeskolens afgangselever skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år
 2. 30% af folkeskolens afgangselever skal søge en erhversuddannelse i 2030.
Baggrund og vurdering
Det er i lovbekendtgørelsen for sammenhængende kommunal indsats anført, at kommunalbestyrelsen en gang årligt fastsætter måltallet for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. 

Den nationale målsætning er, at 25% af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30% i år 2025. Samtidig skal 90% af afgangseleverne have gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år.

I bilag 1 ses søgetallene for afgangselevers søgefrekvens til ungdomsuddannelser på landsplan og i Køge Kommune.

Køge kommune har, jf. bilag 1, figur 1, de seneste fem år øget andelen af elever, der søger erhvervsuddannelse med 7,8 procentpoint. Med samme øgning de kommende 5 år vil Køge kommune opnå den nationale målsætning om, at 30% af afgangseleverne skal søge en erhvervsuddannelse.

Køge Kommune er en gennemsnitskommune og bliver ofte brugt som en kommune, der afspejler de nationale forhold. Derfor anbefaler forvaltningen, at ambitionen for Køge Kommune står mål med de nationale målsætninger i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne. Det vil sige, at i år 2030 skal 30% af afgangseleverne søge en erhvervsuddannelse. 

95% af en ungdomsårgang i Køge Kommune 2019 søger en ungdomsuddannelse, og dermed er procenten over landsgennemsnittet. Forvaltningen anbefaler, at dette måltal fastholdes.

For Køge Kommune er det ca. 50 unge, der yderligere skal søge en erhvervsuddannelse indenfor de næste fem år. Det betyder, at der årligt er 10 afgangselever mere, der skal søge en erhvervsuddannelse. Der er i de seneste år taget en række initiativer med betydning for søgningen til ungdomsuddannelser og mere målrettet søgning til erhvervsuddannelserne. Forvaltningen fremlægger i løbet af foråret et særskilt dagsordenpunkt om nuværende og kommende initiativer.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1 og 2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


19.   Gode skoler - Køges fremtid


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter vision og præsentation af skolevæsen og skoler samt kommentarer fra dialogmødet.
Baggrund og vurdering
Visions- og præsentationspapiret 'Gode skoler - Køges fremtid' blev drøftet på dialogmødet mellem Skoleudvalg og skolebestyrelser den 21. januar 2020. Papiret og fotos af indkomne kommentarer er vedhæftet som bilag.

Kommentarerne giver anledning til en justering af papiret, hvorfor tidsplanen forskydes:

Marts 2020: Skoleudvalget forelægges prototype for hæfte med vision og præsentation af Køge Kommunes skolevæsen og skoler sendes i høring.
April 2020: Skoleudvalget får forelagt hæftet på mødet. Hæftet supplerer kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/2020.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


20.   Nyt tilbud til unge uden danskkundskaber i samarbejde mellem CDI og FGU


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
CDI (Center for Dansk og Integration) og den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) har indgået et samarbejde om et nyt tilbud for unge mellem 15-24 år, som er kommet til Danmark og mangler danskkundskaber, kvalifikationer og afklaring, før de kan starte på en ungdomsuddannelse.

Tilbuddet skal erstatte det nuværende tilbud Stærk fra Start, som er et samarbejde mellem CDI og Handelsskolen.

I det nye tilbud koncentreres danskuddannelsen på uddannelsens første to semestre. Det skal styrke elevernes muligheder for hurtigt at opnå kvalifikationer, som kan give adgang til en ungdomsuddannelse. I løbet af andet semester starter eleven efter et afklaringsforløb på enten den almene grunduddannelse (AGU) eller produktionsgrunduddannelse (PGU).

Hele forløbet foregår på FGU-skolen på Klemmenstrupgaard, hvor elever sideløbende med deres danskuddannelse kan deltage i måltider og fællesaktiviteter sammen med skolens andre elever.

Så snart eleven er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, afsluttes FGU-forløbet.

Koncentrationen af danskuddannelsen i starten af forløbet og muligheden for en dagligdag sammen med alle de danske studerende på FGU vil skabe nogle gode rammer for, at eleverne kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Visitation til det nye tilbud kan foregå via KUI (Kommunal Ungeindsats) og CDI, som skal foretage en screening af elevens danskkundskaber.

Visitation kan også starte i Skoleafdelingen i de tilfælde, hvor der kommer en ung til landet, som på grund af alder ikke kan nå et niveau i modtageklasse, som gør det muligt at afslutte 9. klasse i folkeskoleregi.

Ligesom ved Stærk fra Start er det det Børne- og Uddannelsesforvaltningen, der har budgettet til danskuddannelsen til og med de unge fylder 18 år. Udgiften til FGU ligger i Arbejdsmarkedsafdelingen, Velfærdsforvaltningen.

Når de unge visiteres til dette forløb, er det vigtigt med opmærksomhed på, at danskforløbet er meget intensivt, og der vil være elever, som har brug for længere tid til at bestå deres dansk uddannelse. Disse elever kan fortsat tilbydes danskmodulerne på CDI.

Det er planen at starte forløb i januar og august, med mulighed for løbende optag efter særlig aftale.
Økonomi
Skoleområdet har budgettet til danskuddannelse indtil eleven fylder 18 år. Budgettet til forløb på Stærk for Start ligger i Arbejdsmarkedsafdelingen, som også vil skulle bærer udgiften til FGU-forløbet.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


21.   Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

 1. Børn og Unge-politik
 2. Sammenhængende Børnepolitik.
Baggrund og vurdering

Det følger af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sikrer sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Køge Kommune har herudover siden 2009 haft en Børn og Unge-politik, der sætter en fælles ramme og retning for alt arbejde med børn og unge i Køge Kommune - både udsatte og ikke-udsatte børn og unge.

I forbindelse med revision af Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik har Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsket at tydeliggøre, at Børn og Unge-politikken (der i det væsentligste er en videreførelse af den tidligere politik) gælder for alle børn og unge i Køge Kommune, og at Den Sammenhængende Børnepolitik har til formål at sikre, at også børn og unge, der er socialt udsatte og/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, oplever at være omfattet af de mål, visioner og værdier, der er fastsat i Børn og Unge-politikken.

Børne- og Uddannelsesforvaltningens udkast til politikkerne blev forelagt for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. oktober 2019 og herefter sendt i høring. Skoleudvalget og Børneudvalget behandlede politikkerne på et fælles temamøde den 8. januar.

Politikkerne er tilrettet på baggrund af drøftelsen på temamødet og indkomne høringssvar fra bestyrelser og faglige organisationer.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad. 1 og 2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


22.   Procedure for behandling af ansøgninger om dispensation til frit skolevalg


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter den nuværende praksis for behandling af ansøgninger om dispensation til frit skolevalg.

Sagen blev udsat på mødet i Skoleudvalget den 8. januar 2020.
Baggrund og vurdering

Muligheden for at ansøge om dispensation til frit skolevalg er ikke krav i folkeskoleloven. Folkeskolelovens § 36 og § 42 fastlægger, at kommunalbestyrelsen skal fastlægge rammer for skolestrukturen, herunder det frie skolevalg. I Køge Kommune er grænsen for det frie skolevalg p.t. sat ved 24 elever per klasse.

Lovgivningen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at suspendere det frie skolevalg for enkelte skoler eller klasser. Muligheden for suspension tager ikke udgangspunkt i ønsker fra enkelte elever, men i forhold på den enkelte skole/klasse.

Muligheden for, at enkelte elever kan søge om dispensation, har været gældende praksis i Køge Kommune i en årrække, men da sagsantallet er stigende og den demografiske udvikling samtidig tilsiger et faldende elevtal fordelt på færre klasser, tages gældende praksis og en række tilknyttede problematikker op til drøftelse i Skoleudvalget.

 1. Hvordan lever Køge Kommune op til borgerens krav på en begrundet afgørelse?
 2. Hvordan sikres det, at en dispensation ikke bliver den nemme vej ud af et problematisk skole/hjem samarbejde?
 3. Hvordan sikres undervisnings-/arbejdsmiljøet for elever og medarbejdere på Sct. Nicolai Skole, i en tid, hvor skolen oplever en stadig stigende tilgang af elever fra andre distrikter?

En beslutning om afslag / tilsagn om dispensation er en afgørelse efter rammerne i Forvaltningsloven. Skoleudvalget afgør som hovedregel ansøgningerne med enten "imødekommet" eller "afslået". Der er efter Forvaltningsloven krav om, at afgørelsen skal være begrundet.

Muligheden for at søge dispensation til frit skolevalg har helt sikkert gavnet en række familier. som fx ellers ville have deres børn på forskellige skoler i forbindelse med skift af adresse o.l. Der har også været tilfælde, hvor en dispensation har været løsningen på grov mobning eller dybe konflikter mellem elever. I nogle tilfælde oplever forvaltningen dog også, at den forholdsvis lette tilgang til at få dispensation, måske får familier og skoler til at opgive et besværligt samarbejde, før alle løsningsmuligheder er udtømt. (I enkelte tilfælde bliver skolen først opmærksom på, at forældrene oplever problemer, i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.)

For at tegne et billede af området har forvaltningen lavet en optælling af, hvor mange sager Skoleudvalget har behandlet i de seneste år, samt hvordan de er blevet afgjort. I perioden august 2016 - december 2019 er der i alt behandlet 98 ansøgninger om dispensation til frit skolevalg. Heraf fik 31% afslag og 69% fik dispensation. 

Skoleåret 2016/2017
26 ansøgninger, heraf fik 6 elever afslag og 20 fik dispensation.
10 af ansøgninger var til Sct. Nicolai Skole. 1 elev fik afslag og 9 fik dispensation.

Skoleåret 2017/2018
22 ansøgninger, heraf fik 10 elever afslag og 12 fik dispensation.
9 ansøgninger var til Sct. Nicolai Skole. 3 elever fik afslag og 6 fik dispensation.

Skoleåret 2018/2019
31 ansøgninger, heraf fik 6 elever afslag og 25 fik dispensation.
16 ansøgninger var til Sct. Nicolai Skole. 6 elever fik afslag og 10 fik dispensation.

Skoleåret 2019/2020 (til og med december 2019)
19 ansøgninger, heraf fik 8 elever afslag og 11 fik dispensation.
8 ansøgninger var til Sct. Nicolai Skole. 4 elever fik afslag og 4 fik dispensation.

I optællingen har forvaltningen valgt at fremhæve Sct. Nicolai Skole, da 44% af ansøgningerne er til denne skole. Det har en stor betydning for dynamikken i klasserne, når en skole modtager mange nye elever på forholdsvis kort tid. Der er ikke noget, der tyder på, at antallet af ansøgninger til skolen falder, tvært imod, og det er værd at overveje det hensigtsmæssige i at placere så mange elever i de forholdsvis små lokaler i Sct. Nicolai Skoles gamle bygningsmasse. Den gennemsnitlige klassekvotient på Sct. Nicolai Skole er steget fra 24,1 i skoleåret 2017/2018 til 25,0 i skoleåret 2019/2020. Den gennemsnitlige klassekvotient for Køge Kommune er 21,2 i skoleåret 2019/2020.

Økonomi
Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


23.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


24.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


25.   To ansøgninger om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


26.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • Forældrehenvendelser om skoleindskrivning
 • AULA
 • Undersøgelse af mulighed for oprettelse af en erhvervsklasse
 • Opfølgning på konsulentudgifter
 • Opfølgning fra dialogmøde den 4. februar 2020 om tildelingsmodeller på skoleområdet.

Til toppen


27.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.02.20