Referat af møde i Skoleudvalget

Den 04.12.2019 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


163.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


164.   4. økonomiske redegørelse 2019 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter 4. økonomiske redegørelse 2019, herunder

 1. tager 4. økonomiske redegørelse 2019 til efterretning
 2. tager til efterretning, at SSP og UUV søger om dispensation for overførsel imellem budgetår på mere end 3 pct.
 3. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd en budgetneutral omplacering imellem udvalg på netto 1,1 mio. kr. relateret til Lov & Cirkulære og IT-licenser.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes en budgetafvigelse på 0 mio. kr. (bilag 1).

Serviceudgifter - ikke-rammestyret område
På det ikke-rammestyrede område forventes umiddelbart et merforbrug på 1,2 mio. kr., som er en teknisk markering af midler fra love- og cirkulærer (bilag 2, tabel 2). Merforbruget finansieret via en budgetneutral omplacering fra Økonomiudvalget.

Serviceudgifter - Det rammestyrede - og takstområdet
De rammestyrede enheder og takstområdet estimerer et samlet forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. (bilag 2, tabel 3). 

Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vil blive søgt overført til budget 2020, jf. de økonomiske styringsprincipper. Mens 0,1 mio. kr., relateret til IT-licenser, forventes overført til Økonomiudvalget via en budgetneutral budgetomplacering. De centrale puljer til IT-licenser har været underbudgetteret på Økonomiudvalget, og derfor er det fundet nødvendigt at budgetomplacere.

Indeholdt i den forventede overførsel af mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til 2020, er der to enheder, der søger om dispensation for at overføre mere end 3 pct. overskud til næste budgetår.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for Skoleudvalget er budgetneutral for Køge Kommune som helhed. 
Beslutning
Ad. 1 - Taget til efterretning.
Ad. 2 - Taget til efterretning.
Ad. 3 - Indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


165.   Orientering om budget 2020 - 2023


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2020-2023, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 5. november 2019 budgettet for 2020-23. Forud havde et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2020-23.

Med budget 2020-23 polstres kommunens likviditet. Det gør os mindre sårbare over for uforudsete udgifter og en kommende udligningsreform. Der kommer de næste år flere borgere til, og det tager budgettet højde for. I alt 100 mio. kr. over de næste fire år er øremærket til at honorere denne udvikling. Derudover bliver idrætten prioriteret samt foreningerne og kulturlivet i budget 2020-23. Effektiv økonomistyring og en aftale om, at de budgetter, der bliver lagt frem også skal holdes, er afgørende for et solidt økonomisk grundlag.

Budgettet indeholder besparelser på 5 mio. kr. til løbende forbedringer/effektiviseringer fra 2020 og frem, og yderligere 20 mio. kr. til faglige forslag og 5 mio. kr. til tværgående forbedringer fra 2021 og frem. Derved skal der arbejdes med at finde analyser, der kan finde de nødvendige besparelser. Økonomiudvalget vedtager processen for det fremadrettede arbejde med analyserne på mødet i december 2019.

Budgettet indeholder desuden et anlægsbudget, der udgør 198,9 mio. kr. i 2020 og i alt på 679 mio. kr. i budgetperioden.

Af vedlagte notat  fremgår særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2020-23 på Skoleudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2020:

 • Personskat: 24,9 procent. 
 • Kirkeskat: 0,87 procent. 
 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 
 • Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 
 • Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille. 
 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Med det vedtagne budget for 2020-23 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år, og budget 2020-23 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2020.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2020-23 ansvarlige for at implementere budget 2020-23.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


166.   Status på implementering af budgetanalyse vedrørende organisering af skole-/dagbehandling


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte den 25. juni 2019 ny organisering af skole/dagbehandling jf. budgetanalyse. Den 4. august 2019 besluttede Skoleudvalget, at Ellebæskolens udskolingsklasser på Hastrupskolen fortsat skulle høre under Ellebækskolen. I samarbejde med ledelserne på de involverede skoler har forvaltningen igangsat implementeringen af de ændringer, der følger af beslutningerne. Implementeringen omfatter følgende elementer:

Omdannelse af specialskoleafdeling Holmehus til selvstændig specialskole
Specialskoleafdelingen Holmehus omdannes pr. 1. august 2020 til en selvstændig specialskole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig påbegyndes en udvidelse af skolens elevtal fra de nuværende ca. 25 til ca. 50.

Der ansættes en skoleleder med tiltrædelse april 2020, så den kommende leder får mulighed for selv at stå for planlægningen af skoleåret 2020/21.

Der lægges en plan for, hvornår og hvordan elever og forældre på Holmehus informeres om de kommende ændringer på skolen, og en plan for håndteringen af relevante personaleforhold, fx fastlæggelse af ansættelsessted mv.

Tilpasning af de fysiske rammer for Holmehus ift. et højere elevtal
Udvidelse af elevtallet på Holmehus forudsætter, at skolen fremover kan råde over et afsnit af Holmebækskolen.

Holmebækskolen forventes fra og med skoleåret 2023/24 at være ændret fra en to-sporet til en et-sporet skole. Det nuværende antal klasser forventes at kunne rummes inden for de eksisterende rammer, selvom en del af lokalerne skal frigøres til specialskolen. Forvaltningen og Holmebækskolen arbejder med at sikre den mest hensigtsmæssige opdeling af bygningerne, herunder fælles anvendelse af fx faglokaler, udeområder, kontor- og medarbejderfaciliteter mv.

De frigjorte lokaler vil i begrænset omfang kunne indrettes/tilpasses til brug for Holmehus, i første omgang inden for det beløb til bygningstilpasninger på 1 mio. kr., der er afsat i projektet.

Fremtidigt elevtal på Ellebækskolen ift. skolens fysiske rammer
Jf. budgetanalysen skulle Ellebækskolen have et mere snævert fokus på elever med autismeudfordringer og rumme færre elever; elevtallet i august 2021 ville være reduceret til 55 elever i Gørslev. Pt. er der imidlertid 75 elever på Gørslevafdelingen, bl.a. på grund af andre kommuners køb af pladser.

Reduktion i antallet af elever skulle være med til at afhjælpe pladsudfordringerne på skolen. Forvaltningen vil derfor revurdere pladsforholdene og udviklingen i elevtallet, herunder fremtidig visitation til skolen, salg af pladser til andre kommuner mv.

Fastlæggelse af fremtidig visitation til Ellebækskolens udskolingsafdeling på Hastrupskolen
I det oprindelige forslag om at omdanne Ellebækskolens udskolingsklasser på Hastrupskolen til en specialklasserække var det forudset, at eleverne fremover i højere grad ville blive visiteret til klasserne fra andre specialtilbud og fra almenområdet og i mindre grad fra Ellebækskolen.

Klasserne bibeholdes nu i Ellebækskolens regi. Det skal derfor afklares, om elevgrundlaget for afdelingen fortsat primært skal være udskoling for Ellebækskolens elever, eller i højere grad optage elever fra andre specialtilbud og fra almenområdet.

Forvaltningen vil i øvrigt påbegynde en proces med skoleledelserne på Hastrupskolen og Ellebækskolen med henblik på et styrket samarbejde mellem Ellebækskolens udskolingsafdeling og Hastrupskolens almenklasser og -lærere.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med status.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


167.   Lærerkommissionen - Undersøgelseskommissionens afrapportering


Indstilling
Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om undersøgelseskommission for lærerområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering
Undersøgelseskommissionen, der blev nedsat af KL og Lærernes Centralorganisation (LC) i foråret 2018 - den såkaldte Lærerkommission - offentliggør d. 16. december 2019 en rapport om sit virke og sine anbefalinger. Dette vil sandsynligvis give en del offentlig debat om spørgsmålet mellem politikere, faglige organisationer og kommunerne, hvorfor baggrund og forløb her beskrives til orientering.

KL og LC aftalte ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 at indgå i en forpligtigende afdækning og et forpligtigende forhandlingsforløb om arbejdstid (lov 409) og andre tiltag med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. 

Afdækningen forestås af en undersøgelseskommission. Undersøgelseskommissionen er begyndt sit arbejde i september 2018 og deres arbejde skal være afsluttet i december 2019 med en endelig afrapportering. Derefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlingerne skal senest være afsluttede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Undersøgelseskommissionen skal afdække:

 • hvordan lærere/undervisere, ledere, forvaltninger og lokale kredse/lokale repræsentanter oplever, at de eksisterende regler understøtter eller udfordrer mulighederne for at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø, anerkendelse, retfærdighed og en stærk professionel kapital.
 • hvordan arbejdstidsregler kan understøtte lærerens mulighed for at kvalificere undervisningen såvel individuelt som i teams, herunder selvstyrende teams.
 • hvordan arbejdstidsregler skaber gennemskuelighed for læreren ved at tydeliggøre sammenhængen mellem de opgaver, læreren skal løse, og den arbejdstid læreren har til rådighed, og som understøtter ledelsesopgaven.
 • hvordan arbejdstidsregler kan understøtte faglig og pædagogisk ledelse

Undersøgelseskommissionen skal også kortlægge:

 • et bredt spektrum af lokale beslutninger om regulering af undervisernes arbejdstid, herunder anvendelse af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler.
 • hvordan lærere/undervisere  og ledere oplever, at de lokale beslutninger om regulering af undervisernes arbejdstid, herunder anvendelse af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, understøtter størst muligt kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og en stærk professionel kapital.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


168.   Regler om fravær i folkeskolen


Indstilling
Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om de nye regler om fraværsregistrering og muligheden for stop af børne- og ungeydelse til efterretning.
Baggrund og vurdering

Reglen om træk fra børnechecken ved for højt skolefravær trådte i kraft ved skoleårets start som led i ghettopakken. I den sammenhæng er der i oktober 2019 udarbejdet en bekendtgørelse med nye regler om elevers fravær fra undervisning i folkeskolen med virkning fra 1. januar 2020. Reglerne skal være med til at sikre, at undervisningspligten efterleves, og at eleverne møder op til undervisningen.

Sådan er de nye regler om fravær i folkeskolen
Hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.

Et kvartal følger kalenderåret, og der er derfor forskel på, hvor mange skoledage, der er i de forskellige kvartaler. Derfor kan der også være forskel på, hvor mange dages ulovligt fravær, der skal til for at afføde en underretning.

Hvis kommunen træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, så gælder det for ét kvartal. Kommunen skal derfor modtage en ny underretning fra skolen om fravær på 15 procent eller derover, for at kunne træffe en ny afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner. Forældrene får på den måde en mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen, inden de mister børne- og ungeydelsen.

En elevs udeblivelse fra undervisningen i folkeskolen registreres som ulovligt fravær, medmindre der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende. Fravær er ligeledes ulovligt, hvis elevens forældre har undladt at underrette skolens leder om fraværsårsagen, eller hvis elevens forældre har undladt at efterkomme skolelederens eventuelle anmodning om en lægeattest. Skolelederen kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær i form af ekstraordinær frihed.

Skolerne foretager, som minimum, jf. bekendtgørelsen, fraværsnotering ved skoledagens begyndelse. For elever i 7.-10. klasse bliver fravær også noteret ved skoledagens afslutning. En skole kan selv beslutte, om der skal noteres mere. En skole kan f.eks. beslutte, at der noteres fravær i hver lektion.

På baggrund af fraværsnoteringen bliver fravær registreret i skolens elevadministrative system. Her skal al ulovligt fravær registreres for elever i 0.-6. klasse som heldagsfravær. For elever i 7.-10. klasse, der er fraværende ved noteringen ved skoledagens begyndelse, registreres ulovligt fravær også som heldagsfravær. Men hvis elever i 7.-10. klasse er til stede ved noteringen ved skoledagens begyndelse og fraværende ved noteringen ved skoledagens afslutning, skal ulovligt fravær registreres som halvdagsfravær.

Der arbejdes på at sikre, at det elevadministrative system KMD Fravær kan håndtere den nye bekendtgørelse om fraværsregistrering.

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der har fokus på fraværsområdet. Der er til gruppen tilknyttet en fremtrædende forsker på området, og der er gennemført en temadag for skoleledelser, ledere på familieområdet og PPR samt forebyggende rådgivere og andre nøglepersoner. Der er igangsat udarbejdelse af en politik, der sætter fokus på tidlig indsats og forebyggelse. Skoleafdelingen, PPR og familieområdet har ligeledes igangsat forebyggende indsatser, der fremmer elevernes aktive tilstedeværelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


169.   Chromebooks i skolerne - pilotprojekt


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Digitalisering er et af de områder, hvor folkeskolen har til opgave at ruste eleverne til deres fremtidige liv. Udviklingen sker hurtigt, og det er derfor vigtigt, at folkeskolen er opdateret både ift. rammer og praksis.

I IT-strategien forudsættes det, at 30% af eleverne medbringer egen computer. Imidlertid har ombudsmanden udtalt, at skolerne ikke kan stille krav om, at eleverne selv medbringer computer. Samtidig er en del af den kommunale bestand af computere på skolerne anskaffet med tilskud af statslige midler, som nu er bortfaldet.

Hardware har en gennemsnitlig levetid på ca. 4 år, og der er ikke indenfor det nuværende driftsbudget midler til at opretholde en bestand af det nuværende omfang. Se evt. dagsordenpunkt om ”Skolernes økonomiske udfordringer på IT området” behandlet på Skoleudvalgsmødet den 11. juni 2018. Forvaltningen har derfor undersøgt, om der findes billigere alternativer.

Flere kommuner er gået over til at bruge Chromebooks på skolerne og Google-programpakken i stedet for Office-pakken og har gode erfaringer med det. Chromebooks er billigere end PC i både indkøb og drift. En Chromebook koster ca. 2.000 kr. og en PC ca. 4.400 kr.

Forvaltningen vil teste brugen af Chromebooks i skolerne i Køge Kommune i form af et pilotprojekt. På hver skole udvælges en klasse, og på nogle skoler en hel årgang, som udelukkende bruger Chromebooks. Det forventes, at ca. 400 elever skal deltage i pilotprojektet.

I testperioden afdækkes eventuelle tekniske udfordringer med Chromebook:

 • Netværk
 • Prøveafvikling
 • Alternativ til Office-pakken (Google)
 • Aula
 • Min Uddannelse

Pilotprojektet vil også afdække behovet for kompetenceudvikling og behovet for digital ledelse.

Da skolerne netop nu står overfor opstart af AULA (SkoleIntras afløser), løber pilotprojektet fra medio marts 2020. Der vil være midtvejsevaluering i maj 2020 og en afsluttende evaluering i september 2020.

Økonomi
Udgifterne til pilotprojektet beløber sig til ca. 1 mio. kr. til anskaffelse af ca. 450 Chromebooks til elever og lærere samt udgifter til leverandør til opsætning mv.

Udgiften afholdes inden for det eksisterende budget til løbende genanskaffelser af IT.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


170.   Gode skoler - Køges fremtid


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender den justerede tidsplan og drøfter udkast til vision og udkast til fælles styrkeområder for skolerne.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af møde i Skoleudvalget den 6. november 2019 fremlægges en justeret tidsplan for forløbet. Samtidig fremlægges udkast til vision "Gode skoler - Køges fremtid" (se bilag).

Tids- og procesplan:

 • December 2019: Udkast til vision og udkast til fælles styrkeområder fremlægges for Skoleudvalget.
 • Januar 2020: Skolebestyrelserne formulerer - efter en given ramme - præsentation og profilering, til Skoleafdelingen, der bearbejder og sammenskriver. Der afholdes dialogmøde om punktet "Vision for skolerne" og disse input indgår.
 • Februar 2020: Skoleudvalget forelægges prototype for hæfte og Vision og præsentation af Køge Kommunes skolevæsen og skoler sendes i høring.
 • Marts 2020: Skoleudvalget får forelagt hæftet på mødet. Hæftet supplerer kvalitetsrapporten for skoleår 2019/2020.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt og drøftet.
Bilag

Til toppen


171.   Godkendelse af 'Børn og Unge Politik' og 'Sammenhængende Børnepolitik'


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til ny 'Børn og Unge-politik' og 'Sammenhængende Børnepolitik'.
Baggrund og vurdering

Det følger af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sikrer sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Køge Kommune har herudover siden 2009 haft en Børn og Unge-politik, der sætter en fælles ramme og retning for alt arbejde med børn og unge i Køge Kommune - både udsatte og ikke-udsatte børn og unge.

I forbindelse med revision af Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik har Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsket at tydeliggøre, at Børn og Unge-politikken (der i det væsentligste er en videreførelse af den tidligere politik) gælder for alle børn og unge i Køge Kommune, og at Den Sammenhængende Børnepolitik har til formål at sikre, at også børn og unge, der er socialt udsatte og/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, oplever at være omfattet af de mål, visioner og værdier, der er fastsat i Børn og Unge-politikken.

Forvaltningens udkast til politikkerne blev forelagt for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. oktober 2019 og herefter sendt i høring. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Punktet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men der peges i hovedparten af høringssvarene på et behov for, at dagtilbud, skoler mv. sikres tilstrækkelige ressourcer til at effektuere politikkerne.
Beslutning
Sagen udsættes.
Bilag
Bilag Udkast - Børn og Unge politik 2019
Bilag Udkast - Sammenhængende børnepolitik 2019
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Borup Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Ejby Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Ejby Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Kirstinedalsskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Kirstinedalsskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Skovboskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Ellemarksskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Herfølge Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Herfølge Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Forældrebestyrelsen Område Midt
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Asgård og Kirstinedal
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Bestyrelsen Område Asgård og Kirstinedal
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Ellebækskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Højelse Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Søndre Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Handicaprådet
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Sct. Nicolai Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Midt
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Asgård Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Asgård Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Alkestrupskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Vemmedrupskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Tandplejen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Bestyrelsen Område Syd og Ejby
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Holmebækskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Holmebækskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Lærerkreds 44, Køge og Stevns
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Områdebestyrelsen i Vest
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Hastrupskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Vest
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - BUPL Sydøst
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Syd og Ejby
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Forældrebestyrelsen Område Søndre Hastrup
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Søndre Hastrup
Bilag Kommentarer fra FMU BUF til Børn- og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik

Til toppen


172.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 3. årgang på Holmebækskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


173.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


174.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


175.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


176.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


177.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


178.   Ansøgning om dispensation til frit skolevang til 5. årgang på Skovboskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


179.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 2. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


180.   Sygefravær 3. kvartal 2019 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV og CDI


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019 på Skoleudvalgets område samt for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 4,5 procent i gennemsnit i perioden 4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5.3 procent i perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018. 

Det samlede sygefravær for UUV Køge Bugt og CDI - Center for Dansk og Integration i perioden 4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019 er på henholdsvis 5,9 og 3,2 procent. Til sammenligning var sygefraværet i perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018 henholdsvis 4,3 og 2,7 procent.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle skoler og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Bilag

Til toppen


181.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Helle Poulsen henviste til henvendelse fra Herfølge Skole om forslag til nye økonomiske tildelingsmodeller på skoleområdet.

Mads Andersen orienterede om:

 • møde med faglige organisationer om rekruttering og fastholdelse
 • Cepos-målingen.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen


182.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.12.19