Referat af møde i Skoleudvalget

Den 02.09.2020 kl. 18:30 i Holmehus, Pogebanken 7, 4681 Herfølge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)

130.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


131.   Fællesmøde mellem FMU BUF, Skoleudvalget og Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2021-2024.
Baggrund og vurdering
I henhold til 'Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-2024' afholder Skoleudvalget møde med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


132.   Analyse af klubstrukturen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. drøfter analysen af klubstrukturen med henblik på stillingtagen til forvaltningens anbefalinger
 2. træffer beslutning om at ungdomsklubberne bliver tillagt en ny opsøgende funktion.
Baggrund og vurdering

Som led i beslutning om budget 2020 – 2023 bestilte Byrådet en analyse af ungdomsklubstrukturen. Analysen, der er vedlagt som bilag, omfatter den geografiske struktur, organisering, omfang og indhold af tilbuddene samt søgningen til klubberne. Desuden er de økonomiske tildelingsprincipper beskrevet, med den rammesætning de giver for aktiviteter, personalenormering mv.

Forvaltningen har inkluderet anbefalinger om tiltag i de enkelte afsnit. Der bliver også peget på forhold/emner, forvaltningen anbefaler kan indgå i en bredere evalueringsproces i efteråret 2020 med deltagelse af ledere, medarbejdere, brugere og relevante samarbejdspartnere. Emnerne for evalueringen kan bl.a. være:

 • Vurdering af mulige ændringer i organiseringen, herunder etablering af helt nye former for tilbud – særligt i Køge by – der kan supplere og understøtte de nuværende tilbud.
 • Vurdering af den geografiske dækning – herunder muligheden for sammenlægning af klubber med nær beliggenhed og fælles brugergrupper.
 • Revurdering af den aktuelle personalenormering og aktivitetsbudgetterne med henblik på at sikre, at begge dele har den forudsete relation til den opgave, klubberne forventes at løfte. Herunder bør der også ses på at knytte normeringen tættere til det forventede antal brugere.
 • Vurdering af mulighederne for at styrke det tværgående samarbejde og eventuel etablering af fælles aktiviteter og tilbud – herunder også med institutionerne på Kultur- og Fritidsområdet.

Resultatet af evalueringen vil blive forelagt udvalget med eventuelle forslag om tiltag.

Forvaltningen indstiller særskilt, at Skoleudvalget træffer beslutning om at tillægge ungdomsklubberne en ny opsøgende funktion. I forbindelse med Coronakrisen, hvor ungdomsklubberne blev lukket ned, har flere klubber gjort forsøg med klubmedarbejdere, der gik rundt i lokalområdet for at møde de unge der, hvor de opholdt sig i det offentlige rum. Så kunne de unge møde kendte voksne, og det har givet positive reaktioner fra såvel de unge, politiet og det omgivende civilsamfund.

Når der samtidig ses på de udfordringer, SSP arbejder med i deres ’hotspot-områder’, giver det anledning til en anbefaling om at tillægge klubberne – særligt i Herfølge/Holmebæk og i de boligsociale områder i Hastrup, Ellemarken, Karlemoseparken (Asgård) og Søparken (Kirstinedal) og i Bjæverskov – en opsøgende funktion. Forslaget er yderligere beskrevet i analysen.

Økonomi
Der vil ikke være udgifter forbundet med gennemførelse af den foreslåede evalueringsproces.

Det er forvaltningens vurdering, at den nye opsøgende funktion kan finansieres indenfor den aktuelle budgetramme for klubberne. Resurser til bl.a. en udgående funktion (med henblik på at skabe interesse for klubtilbuddet) er allerede i dag tillagt enkelte af klubbernes budget. Dette tiltag har dog ikke været tilstrækkeligt koordineret og medarbejderne ikke godt nok klædt på til opgaven. Det er derfor forvaltningens vurdering, at resurserne er bedre anvendt på en egentlig opsøgende funktion.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet, idet udvalget godkendte, at der arbejdes videre med forvaltningens anbefalinger.
Ad. 2. Anbefalet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


133.   Forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender forslaget til ferieplan med henblik på hørring i skolebestyrelserne.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet et forslag til ferieplan for de kommende to skoleår.

Forslaget overholder følgende forudsætninger, beskrevet i folkeskolelovens §14a og §14b:

 • første skoledag efter sommerferien fastsættes af Byrådet
 • sommerferien starter den sidste lørdag i juni
 • skoleåret består 200 skoledage svarende til 40 uger.

Bemærkninger til forslaget
Skoleåret 2021/2022
Skoleåret starter onsdag den 11. august 2021 i stedet for mandag den 9. august 2021. Denne løsning er valgt, da mange helligdage og fridage i året falder i weekender.

Sidste skoledag før sommerferien er fredag den 24. juni 2022.

Skoleåret 2022/2023
Skoleåret starter onsdag den 10. august 2022. Alternativt kunne man starte mandag den 8. august 2022 og forlænge juleferien, som kun er 1 1/2 uge, men det er dyrt at varme skolerne op for kun 2-3 dage midt om vinteren.

I dette skoleår foreslås en forlænget weekend med grundlovsdag, som falder på en mandag. 

Sidste skoledag er fredag den 23. juni 2023, og sommerferien starter lørdag den 24. juni 2023.

Proces
Forvaltningen foreslår, at forslag til ferieplan sendes til høring i skolebestyrelserne frem til mandag den 28. september 2020.

Herefter forelægges ferieplanen til endelig godkendelse i Skoleudvalget den 7. oktober 2020 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


134.   Orientering om Chromebook-pilotprojekt


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har sammen med IT- & Digitaliseringsafdelingen iværksat pilotprojektet med at udskifte skolernes computere med Chromebooks.

Skoleudvalget blev orienteret om pilotprojektet den 4. december 2019, hvor forvaltningen forventede, at der kunne foretages en midtvejsevaluering i maj 2020, og at Skoleudvalget ville blive forelagt en endelig vurdering i september 2020. På grund af Covid-19 er projektet forsinket, hvorfor forvaltningen her fremlægger en foreløbig midtvejsevaluering.

Chromebook er - meget forenklet - en computer, der ikke har data og programmer liggende i en hukommelse, men har det hele liggende i skyen. Det betyder, at den har en hurtigere opstartstid, ikke har virusproblemer og er billige i anskaffelse. En Chromebook koster ca. 2.000 kr. og en PC ca. 4.400 kr. Der er ulemper i form mangel på mulighed i tilvalg af programmer samt, at elever og ansatte skal vænne sig til at arbejde i en ny platform.

Alle skoler har én klasse, der er med i pilotprojektet. Det er forskelligt fra skole til skole, hvilket klassetrin, der er med i projektet, så der opnås erfaringer med forskellige aldersgrupper.

Grundet covid-19 og anbefalingerne om primært at drive udeskole, er det forskelligt fra skole til skole, hvordan opstarten af projektet er sket. Skolerne har været gode til at melde tilbage og anmode om udskudt start og forklaret hvilke udfordringer, de har stået med.

Fælles for skolerne er, at engagementet omkring projektet har været stort, lærerne har kastet sig ud i opgaven og en for del af dem med en stejl læringskurve. Nogle lærere har selv produceret materiale med introduktion til Chromebooks' Google-univers, som efterfølgende er delt med de andre lærere. Andre har fundet materiale på forlaget Alinea og andre platforme, mens andre lærere, ved hjælp af Office 365-online, har brugt Chromebooken som en pc, for på den måde at starte med at give eleverne - og  sig selv - en tryghed ved bruge Chromebook.

Indskoling og mellemtrin er kommet godt fra start, da de har været i gang længere tid. Før de store elever kom retur fra hjemmeundervisning, var der en ro omkring dem og deres skoledag, mindre hold og færre elever på skolen, og det gav en god opstart af pilotprojektet.

De store elever – 6., 7. og 8. klasserne – er efter sommerferien også kommet godt i gang med at bruge Chromebook, som en del af deres hverdag og arbejdsredskab. Udfordringen for udskolingen ligger i matematik, hvor programmet Wordmat (en del af Office pakken) er en stor del af faget, men ikke kan bruges på Chromebook. I samarbejde med testlærere, andre kommuner og leverandører, er forvaltningen i gang med at undersøge hvilke apps, der er mest hensigtsmæssige at bruge i faget.

Forvaltningen har foretaget en meget midlertidig evaluering med indskolings- og mellemtrins elever og her er nogle af tilbagemeldingerne:
- Det er fedt at have sin egen Chromebook – så ved man at den altid er ladet op og at man ikke skal dele med andre. Og man skal heller ikke spritte Chromebook af, efter man har brugt den.
- Man er hurtigt logget ind, fordi man ikke skal dele med andre og fordi det ikke er en rigtig pc og den skal derfor ikke hente langsomme programmer. Det er lidt som en iPad med tastatur, bare mere pc-agtig.
- Det er mega fedt med touch funktion, pennen er god at tegne med og i billedkunst er det virkelig et godt redskab. Pennen er også god, hvis man hurtigt skal indramme noget. Pennen bruges i stedet for mousepad. - Det er rart at Chromebook er lille og let, når man skal have den med hjem i tasken.
– Den er hurtig på nettet og opdaterer bare af sig selv, uden man opdager det.
– Det er "nederen" at man ikke kan spille på Chromebooken eller installere egne programmer.

Projektet evalueres endeligt i løbet af efteråret med henblik på beslutning om, hvorvidt Køges skoler skal bruge Chromebook bredt, og på hvilken måde udrulningen i givet fald skal foregå.

Økonomi
Udgifterne til pilotprojektet beløber sig til ca. 1 mio. kr. til anskaffelse af ca. 450 Chromebooks til elever og lærere samt udgifter til leverandør til opsætning mv.

Økonomien på længere sigt afhænger af, om pilotprojektet fører til en beslutning om at gå ud i bredere skala - måske alle klasser på alle skoler. En sådan beslutning vil medføre udgifter til anskaffelse, men også besparelser på grund af mindre vedligeholdelse af maskiner og en langt lavere anskaffelsespris.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


135.   Mødekalender 2021 - Skoleudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender forslag til mødekalender 2021.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. onsdag i måneden kl. 18.30 - 20.30 - dog med følgende bemærkninger:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
6. januar
3. februar
3. marts
7. april
5. maj
2. juni
11. august
1. september
6. oktober
3. november
1. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt, idet mødet i januar rykkes til den 13. januar 2021.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


136.   Konsulentopgørelse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget for Skoleudvalget. Den seneste konsulentopgørelse blev præsenteret for Skoleudvalget i januar måned sidste år. På samme møde blev det besluttet, at udvalgene skulle orienteres om forbruget af konsulenter en gang årligt.

Direktionen har dog på baggrund af det øgede fokus på konsulenter i årets Økonomiaftale for 2021 besluttet at forelægge en ekstra status for brugen af konsulenter på fagudvalgenes september-møder. I årets økonomiaftale blev det aftalt en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Skoleudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner seneste regnskabsår (2019) med de seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020), skrevet som 2020 i tabellen. 

I bilag vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 7 kategorier.

 • It
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Tolk og mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning

Advokatudgifter mv. ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med
retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men direktionen har også på dette felt et
samlet overblik over forbrug.

Det skal bemærkes, at der er forventningen af parterne i økonomiaftalen i løbet af efteråret aftaler en definition af, hvad der i økonomiaftaleforstand forstås som konsulentudgifter. Forvaltningen følger naturligvis denne afgrænsning og sammenholder den med Køge Kommunes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


137.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Intet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


138.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


139.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.06.21