Referat af møde i Skoleudvalget

Den 03.03.2021 kl. 18:30 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


25.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


26.   Tema - Skolekapacitet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter kapacitet på Køge Kommunes skoler ved fortsat udbygning og stigende elevtal.
Baggrund og vurdering
Den igangværende byudvikling på Søndre Havn og ved Køge Nord samt mulige yderligere byudviklingsprojekter de kommende år vil sætte kapaciteten på nogle af skolerne under pres.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat om kapacitetsudfordringer og måder at imødegå disse til brug for en temadrøftelse i Skoleudvalget. Notatet beskriver de konkrete, forventede kapacitetsmæssige udfordringer de kommende år, samt hvordan løsning af disse kan gribes an.

Notatet beskriver også en række forhold, det kan være relevant at forholde sig til ifm. løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet generelt.

Endelig er usikkerheden forbundet med præcist at forudsige et kommende kapacitetsbehov beskrevet.

Temadrøftelsen er planlagt over to møder med anden del på udvalgets møde i april måned. Forvaltningen vil inden anden del kunne uddybe eventuelle emner, udvalget måtte ønske.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


27.   Orientering om renovering af faglokaler til håndværk & design og beslutning om prioritering


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om renovering af faglokaler til håndværk & design til efterretning
 2. beslutter, om Kirstinedalskolen eller Søndre Skole skal være blandt de fem skoler, der får etableret Håndværk & Designlokale i år.

Teknik- og Ejendomsudvalget orienteres om sagen på mødet den 11. marts 2021.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 26. januar 2021 en anlægsbevilling på 9 + 3 mio. kr. til etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D) på nogle af kommunens skoler.

Der er i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022, under Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsforslag 147B. I anlægsforslaget er der beskrevet et behov for etablering af H&D-lokaler på især seks skoler:

1. Søndre Skole
2. Ellemarkskolen
3. Kirstinedalsskolen
4. Borup Skole
5. Hastrupskolen
6. Skovboskolen

Imidlertid kan ikke alle skoler tilgodeses med H&D-lokale inden for den afsatte ramme på de i alt 12 mio. kr.

I januar og februar 2021 er der udarbejdet forslag for hver af de seks nævnte skoler. Forslagene beskriver, hvad der skal bygges om, således at der kan etableres H&D på skolen. Forslagene indeholder også prisestimater for ombygningerne.

Prisen for hver af skolerne fremgår af nedenstående tabel.

Skole  Overslagspris v/ etablering af H&D i kr. excl. moms  
Hastrupskolen  1,3
Ellemarkskolen  2,1
Borup Skole 2,5
Kirstinedalskolen  6,0
Skobvoskolen  0,8
Søndre Skole  5,3
 I alt  18,0

Samlet pris for alle skoler er 18 mio.kr. Der skal derfor prioriteres.

Børne- og Uddannelsesforvaltningens prioriteringskriterium er: Hvor flest børn får glæde af pengene

Hastrupskolen, Ellemarkskolen, Borup Skole og Skovboskolen vælges jf. prioriteringskriteriet. Derudover skal det besluttes, om det er Søndre Skole eller Kirstinedalskolen, der skal have etableret H&D lokale. De fire nævnte skoler og Kirstinedalskolen giver i alt 12,7 mio. kr. De fire nævnte skoler og Søndre Skole giver 12,0 mio. kr.

Hvis Kirstinedalskolen tilvælges, skal der forlods afsættes 0,7 mio. fra moderniseringspuljen til færdiggørelse, og der skal opnås anlægsbevilling.

Argument for at tilvælge Søndre Skole
Argumenter for at Søndre skole tilvælges er, at Søndre skole er den absolut dårligst stillede af alle skoler, da Søndre Skole ikke har hverken håndarbejde- eller sløjdlokale, og eleverne her er nødt til at transportere sig til Ellemarkskolen for at få undervisning.

I forbindelse med vurderingen af at udbygge H&D lokalerne på Søndre Skole, bør man tage i betragtning, at der på dette Skoleudvalgsmøde er et andet punkt, ”Kapacitet på Køge Kommunes skoler ved fortsat udbygning og stigende elevtal”, der kan have betydning for denne beslutning. I et baggrundsnotat til det andet punkt, beskrives den forudsete vækst i elevtallet, der allerede fra 2026 vil udfordre kapaciteten på Søndre Skole. Elevtalsstigningen skyldes udviklingen på Søndre Havn/Køge Kyst og de senere års boligudbygning ved Ravnsborg.

Dette kapacitetsbehov kan enten løses ved at tilføre ekstra kapacitet i Søndre Skoles distrikt eller ved at ændre distriktet, så en del af væksten i elevtallet i stedet sker på de nærliggende skoler. På den lange bane kan det vise sig, at der under alle omstændigheder skal tilføres ekstra kapacitet. Uanset hvilken løsning, man vælger i kapacitetssagen, kan det få indflydelse på, hvorvidt det er fornuftigt på nuværende tidspunkt at investere i H&D-lokalerne på Søndre Skole, hvis håndteringen af kapacitetsudfordringen når frem til en løsning, der mere fordelagtigt kunne indbefatte faglokalerne. Men her spiller tidshorisonten også en rolle.

Argument for at tilvælge Kirstinedalskolen
Kirstinedalskolen er 3-sporet og opfylder dermed prioriteringskriteriet om, at flest mulige børn skal have glæde af pengene. Derudover ved vi, at skolen skal blive liggende i mange år samt at der i fremtiden vil være øget tilslutning til skolen grundet den nye udstykning i Køge Nord.

Økonomi
Der er afsat penge i budgettet til projektet, og der er givet anlægsbevilling den 26. januar 2021. Hvis Kirstinedalskolen tilvælges, skal der forlods disponeres 0,7 mio. kr. af moderniseringspuljen, og der skal opnås anlægsbevilling.
Beslutning
Sagen udskydes.

Til toppen


28.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2020 og 2021 for drift og finansiering - Skoleudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Skoleudvalget, at

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne på samlet 12,6 mio. kr. overføres til 2021/2022, jf. tabel 1, pkt. A-B
 2. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at yderligere ansøgte overførsler for 0,15 mio. kr. overføres til 2021/2022, jf. tabel 1, pkt. D.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1, pkt. D, ovenfor. For disse anbefaler Direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Skoleudvalgets områder.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2020
Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, COVID-19 udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte COVID-19 udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

Rent teknisk korrigeres alle områders resultater til det, de ville have lydt på, hvis der også havde været givet budget til disse afholdte, ikke dækkede, COVID-19 udgifter. Herefter er overførsler beregnet ud fra dette korrigerede grundlag. For hele kommunen lyder udfordringen på 15,8 mio. kr. Skoleudvalget står for 0,8 mio. kr. heraf. Dette er indregnet i overførslerne indstillet i nærværende sag.

Særligt vedr. tiltag for at reducere overførselsniveauet til på service til 2021
De ansøgte og automatiske overførsler overskrider for kommunen samlet set måltallet på 40 mio. kr. for overførsler på service. Noget af udfordringen løses ved, at Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at enkelte større overførsler flyttes fra drift til anlæg eller flyttes til 2022. Den resterende overskridelse løses vha. af et af følgende tiltag:

 • Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.

 • Hæver måltallet ekstraordinært til 47 mio. kr. vedr. overførsler til 2021

I de vedlagte tabeller og udvalgets indstillinger er der taget udgangspunkt i at reducere de automatiske overførsler fra 3 til 2 pct., men Direktionen anbefaler ikke den ene løsning frem for den anden. Hvis Byrådet i stedet vælger at hæve måltallet, da vil udvalgets overførsler blive konsekvensrettet. For Skoleudvalget vil de automatiske overførsler stige med 1,501 mio. kr., hvis der kan overføres 3 pct. i stedet for 2 pct., men samtidig vil de ansøgte overførsler kunne reduceres med 0,214 mio. kr., hvilket giver nettoeffekt på 1,287 mio. kr.

Overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 18,3 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 12,6 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1). Heraf udgør de automatiske overførsler 9,0 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 3,6 mio. kr.

Derudover indstilles, at en ansøgning om overførsler på samlet 0,15 mio. kr. drøftes (pkt. D i tabel 1 og markeret med orange i bilag 2). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • At SSP opsparing til seminar som er udskudt fra 2020 til 2021 overføres til 2021, som ansøgt i 3. Økonomiske redegørelse. Uden overførelsen vil seminaret ikke kunne afholdes.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet Skoleudvalget ikke kan anbefale, at overførsler reduceres fra 3 til 2 procent.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


29.   Skoleområdet - status på corona


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om status på corona til efterretning.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen vil på mødet give en aktuel status, herunder kviktest af personalet, samt forberedelser til yderligere fremtidig genåbning mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


30.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Hastrupskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


31.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Hastrupskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


32.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Højelse Skole med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


33.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Højelse Skole med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


34.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Højelse Skole med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


35.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


36.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


37.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen med skolestart 2021 (Lukket punkt)Til toppen


38.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)Til toppen


39.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 3. årgang på Vemmedrupskolen (Lukket punkt)Til toppen


40.   Sygefravær og covidfravær 4. kvartal 2020 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager sygefraværsrapport for perioden 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 4,6 procent i gennemsnit i perioden 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,1 procent i perioden 1. kvartal 2019 - 4. kvartal 2019. 

Sygefraværsoversigt for Fremtidslinjen og UUV - Køge Bugt har tidligere været en særskilt oversigt, men indgår nu i den samlede oversigt for Skoleafdelingen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


41.   Status på Styrket Borgerdialog


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om implementering af Styrket Borgerdialog til efterretning.
Baggrund og vurdering
Styrket Borgerdialog udspringer af drøftelser i det tidligere § 17, stk. 4-udvalg og er et af indsatsområderne i "Strategi for det specialiserede børne- og voksenområde" godkendt af Byrådet i marts 2019. Formålet med Styrket Borgerdialog er, at borgeren oplever et så smidigt sagsforløb som muligt, og at man som borger, der henvender sig til Køge Kommune, føler sig tryg, anerkendt og inddraget i løsningen af egen sag. 

Forvaltningen fremlægger en kort status på implementering af Styrket Borgerdialog, idet udvalgsmedlemmer i nogle tilfælde har spurgt til fremdriften.

I marts 2020 påbegyndte Køge Kommune udrulningen af Styrket Borgerdialog med implementering af ABC-modellen til håndtering af klager.

En arbejdsgruppe, på tværs af de fire forvaltninger, forestår udrulningen ved afholdelse af workshops i de enkelte afdelinger. Udrulningen er opdelt i faser, hvor første fase omfatter myndighedssagsbehandlere på det specialiserede børne- og voksenområde. Anden fase omfatter bl.a. ældre- og sundhedsafdelingen, sygedagpenge og jobafklaring, miljøafdelingen og byg og planafdelingen og var sat til gennemførsel i efteråret 2020, men er udskudt.

I første fase nåede Familiecenter Køges Tværgående Enhed og Børnegruppe at deltage i implementeringsworkshoppene netop inden nedlukningen i marts 2020. Grundet Corona-situationen er implementeringen af ’Styrket borgerdialog’ forsinket og udrulningen af første fase pågår fortsat. Familiecentrets Ungegruppe og Specialgruppe deltager hhv. den 16. marts og den 23. marts 2020 på en online workshop, som introducerer medarbejderne til Styrket Borgerdialog og træner dem i brugen af ABC-modellen.

Familiecentret oplever, at implementeringen er udfordret af, at medarbejderne sidder hjemme hver for sig. Derfor gentages workshoppene i Familiecentret i alle fire teams, når det igen bliver muligt at samles.

I forbindelse med beslutningen om at udbrede Styrket Borgerdialog til hele kommunen har styregruppen i januar 2021 efter statusorientering i Økonomiudvalget besluttet, at projektet nu udrulles digitalt på rådhuset inden sommerferien. 
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


42.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Helle Poulsen (V) spurgte til udmøntning af midler afsat til børns trivsel. Orienteringssag på næste udvalgsmøde.

Jacqueline Sporon-Fiedler (F) spurgte til brobygning mellem dagtilbud og skole. Brobygningsforløb er i gang.

Til toppen


43.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


44.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.11.21