Referat af møde i Skoleudvalget

Den 02.12.2020 kl. 18:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


164.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


165.   Overblik over budgetanalyser på Skoleudvalget - Budget 2021 - 2024


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orientering om budgetanalyserne til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelsen af ”Budgetstrategi- og vejledning 2021-24” blev det besluttet, at der skulle arbejdes med analyser på de enkelte udvalgsområder. Dette blev efterfølgende aflyst, idet den økonomiske situationen ikke nødvendiggjorde besparelser.

I vedlagte notat er der kort redegjort for den videre proces for det arbejde, der blev igangsat. Herunder et overblik over udvalgets økonomiske muligheder for omfordeling, der kunne være for de enkelte analyser.

Der var igangsat følgende analyser på Skoleudvalgets område:

 • Klubstrukturen, samling af tilbud
 • UUV, administrativ tilpasning til den mindre aktivitet
 • Befordring til specialklasser
 • Yderligere lukkedage/sampasning i SFO'erne
 • Optimering ved distriktsjusteringer
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


166.   Ændret SFO-/klubtilbud 4. kl./juniorklub


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. drøfter forslaget om et nyt enstrenget SFO/Klubtilbud og beslutter, om der skal udarbejdes beslutningsforslag, der kan sendes i høring blandt skolebestyrelser og relevante faglige organisationer.
Baggrund og vurdering
Køge Kommune har i dag to fritidstilbud i SFO-regi målrettet elever fra 4. klasse og op; SFO fra 4. klasse og Juniorklub. SFOerne har svært ved i praksis at adskille de to tilbud. Er man indmeldt i SFO fra 4. klasse må man også gerne benytte juniorklubtilbuddet. Og da tilbuddene kun delvis er adskilte i tid - og foregår i de samme SFO-faciliteter, er det vanskeligt at sikre, at juniorklubmedlemmerne kun er til stede i det begrænsede tidsrum, tilbuddet dækker.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de to tilbud samles under ét.

Nyt enstrenget tilbud
Forvaltningen foreslår, at et nyt enstrenget SFO/klub-tilbud målrettet elever fra 4. klasse og op får en åbningstid, der dækker det samlede omfang af de to nuværende tilbud. Normeringen af tilbuddet vil ske indenfor den samlede normering, de to tilbud hver især udløser i dag. Ligeledes vil forældrebetalingen blive genberegnet, så den samlede økonomiske konsekvens er neutral.

For normeringen vil det betyde, at den i forhold til antal åbningstimer bliver let reduceret. For prisen vil det betyde, at den bliver lidt billigere end SFO fra 4. klasse i dag men dyrere end juniorklubben. Et foreløbigt overslag viser en fremtidig pris på ca. 900 kr./md.

Åbningstid og normering, nuværende tilbud
SFO tilbuddet fra 4. klasse og op har som udgangspunkt en åbningstid som resten af SFOen (morgenåbning fra 06:00 - 08:00 samt efter skoletid frem til kl. 17:00, 16:30 fredag). Juniorklubben et mere begrænset tilbud 3 - 4 dage om ugen med 3 timer pr. dag, der tænkes placeret i de sene eftermiddagstimer og/eller tidlige aftentimer. Men skolebestyrelserne kan selv at fastsætte åbningstiden ud fra lokale behov.

SFOerne disponerer deres samlede normering på tværs af alle aktiviteter. Men udover en fælles basisnormering udløser børnene en forskellig variabel normering, der dels har en relation til forholdet mellem skoletid og fritid, dels forudsættes at have en relation til antallet af pædagoger omkring de enkelte børnegrupper.

Normeringen er højst for SFO 0. - 1. kl., medens SFO 2. - 3. kl. får 80% af den fulde normering. SFO fra 4 kl. får 60% og juniorklub 30% af den fulde normering.

Den relativt lave normering af juniorklubben afspejler altså dels tilbuddets reducerede omfang, dels at tilbuddet er rettet mod del ældre del af børnene.

Forældrebetaling, nuværende tilbud
Forældrebetalingen følger princippet for den variable normering. Prisen for SFO 2. - 3. kl., fra 4. kl. og juniorklub og udgør derfor en lavere procent af prisen for SFO 0. - 1. kl.

For SFO fra 4. kl. er prisen i 2020 1.050 kr./måned. Juniorklubben koster hhv. 438 kr./måned for klubber med 4 åbningsdage og 328 kr./måned for klubber med 3 åbningsdage.

Baggrunden for de to nuværende tilbud
Juniorklubtilbuddet blev skabt i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i 2014. Baggrunden var en forventning om, at den længere skoledag kunne få en del forældre til at melde deres børn ud af SFOen.

Juniorklubben skulle appellere til teenagegruppen med henblik på at fastholde et lokalt kommunalt fritidstilbud, der kunne modvirke uheldige gruppedannelser og social isolation og indgå som et kriminalitetsforebyggende tiltag.

Bekymringen for udmeldelse af SFO viste sig ubegrundet. På tværs af SFO og juniorklub er der i dag en større andel af eleverne fra 4. kl. og op tilmeldt fritidstilbud. Der kan være flere grunde til dette. Fx at en del af de yngste elever i gruppen fortsat har et pasningsbehov, samt at familier med flere børn i dag- og fritidstilbud får søskenderabat på de ældste børn (billigste tilbud).
Beslutning
Forslag til et nyt enstrenget SFO/Klubtilbud drøftet.

Forvaltningen arbejder videre med forslag til drøftelse på næste møde.

Til toppen


167.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Hastrupskolen (Lukket punkt)Til toppen


168.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


169.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


170.   Vedligehold af kommunens bygninger i 2021


Indstilling

Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orientering om prioriteringsliste for 2021 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2020 afsat 41,494 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 12. november 2020, er den blevet sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020.

Økonomi
Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


171.   Sygefravær 3. kvartal 2020 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager sygefraværsrapport for perioden 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 5,0 procent i gennemsnit i perioden 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 4,6 procent i perioden 4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019. 

Sygefraværsoversigt for Fremtidslinjen og UUV - Køge Bugt har tidligere været en særskilt oversigt, men indgår nu i den samlede oversigt for Skoleafdelingen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser øverst opgørelse af sygefravær (ekskl. covid) og sygefravær + covid-sygefravær, hhv. covid-karantæne og covid-hjemsendt. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden (oktober 2019 - september 2020) på hhv. afdelingsniveau og niveauet under. Rapporten er under videreudvikling hos KMD – bl.a. grafisk.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


172.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Direktøren orienterede om:
 • Aftale med BDO om analyse af skole- / dagbehandling.
 • Børn og Unge Topmøde den 28. januar 2021.
 • Opfølgning på temadagen 'Er du på vej?'.

Til toppen


173.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


174.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.12.21