Referat af møde i Skoleudvalget

Den 05.01.2022 kl. 19:15 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Jan B. Larsen, (V)
Kristina Stange, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Pernille Sylvest, (A)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)

Afbud:

Mads Andersen, (C)

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand i Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, 

 1. at valget af Ali Yahya (F) som formand og Pernille Sylvest (A) som næstformand i Skoleudvalget på det konstituerende møde den 1. december 2021 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
I forlængelse af byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 konstituerede Skoleudvalget sig med formand og næstformand.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


3.   Forretningsorden for Skoleudvalget i byrådsperioden 2022 - 2025


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Skoleudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.
Baggrund og vurdering
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde. 

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Forslag til forretningsorden 1. behandlet og genoptages på februar-mødet.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


4.   Udkast til mødekalender 2022 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at forslag til mødekalender for 2022 godkendes.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. onsdag i måneden - dog med  følgende ændringer:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag grundet sommerferie

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår, at mødetidspunktet fastsættes fra kl. 18.30 - 20.30. 

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 5. januar
 • 2. februar
 • 2. marts
 • 6. april
 • 4. maj
 • 1. juni
 • 10. august
 • 7. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 7. december

Møderne i udvalget afholdes enten fysisk, elektronisk eller ved at nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk. Det enkelte medlem deltager som udgangspunkt fysisk i mødet. Det enkelte medlem kan dog deltage elektronisk med tilvalg af kamera, hvis det er begrundet i medlemmets helbred eller af andre årsager, der forhindrer medlemmet i at møde op.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


5.   Program for introduktion af Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter ønsker til, hvordan udvalget vil introduceres til udvalgsområdet.
Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har – efter aftale med formand og næstformand – udarbejdet en første helt overordnet introduktion til Børne- og Uddannelsesforvaltningens område og hermed udvalgenes ansvarsområder.

Denne introduktion gives til Børneudvalget og Skoleudvalget på et fælles møde i forbindelse med udvalgsmøderne den 5. januar 2022.

Det foreslås, at udvalgsmedlemmerne tilkendegiver ønsker til videre introduktion, herunder ønsker til besøg på udvalgets enheder og afvikling heraf, og at formandsskaberne i forlængelse heraf varetager den nærmere planlægning i samarbejde med forvaltningen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


6.   1. Økonomiske redegørelse 2022 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at godkende 1. Økonomiske Redegørelse 2022, idet det konstateres, at budgettet overholdes.
 2. at der bevilges en budgetomplacering på 0,315 mio. kr. fra Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.
 3. at der bevilges en budgetneutral +/- bevilling på 0,15 mio. kr. til projekt: Statens Kunstfond

Herudover indstiller Børne- og Uddannelsesforvaltningen overfor Skoleudvalget,

     4. at styringsmæssige ændringer ift. Fremtidslinjen og UUV (Ungdommens Uddannelsescenter) tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Skoleudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Skoleudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Almen (omfatter almene skoler og SFO, PPR, SSP, UUV, Ungecentrum, den lettere del af specialundervisning samt mellemkommunal afregning, befordring og private- og efterskoler mv.)
  2. Aktivitetsområde: Special (omfatter 2 specialskoler og STU, samt befordring, køb og salg af pladser på specialtilbud)

Bevillingskategori – Anlæg:
1. mio. kr. Analyse på skoleområdet.

1. Økonomiske redegørelse på Skoleudvalget:
På Skoleudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,315 mio. kr. jf. bilag, men såfremt nedenstående forudsætninger godkendes, vil Skoleudvalgets økonomi være i balance. 

Dette under forudsætning af:

 • flytning af budgetmidler mellem udvalg på 0,315 mio. kr. fra Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget, omhandlende ejendomsdrift på Fremtidslinjen.
 • en +/- bevilling til et kunst projekt med eksterne midler, som er tilknytte Herfølge Skole i året 2022. 

 COVID-19:
På skoleområdet er der løbende ændringer ift. anbefalinger omkring podning for COVID-19. Det antages pt. at udgifterne til podning i 2022 vil være det samme som i 2021. Det vil sige, at der forventes udgifter til COVID-19 i 2022 på 1,8 mio. kr. Det er forudsat i 1. Økonomiske Redegørelse, at COVID-19 udgifterne vil blive finansieret via tillægsbevilling eller lignende. 

Fremtidslinjen - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse:
Fremtidslinjen er en takstenhed på linje med Holmehus og Ellebæk. Der arbejdes på at harmonisere budgettildelingsmodellerne under Børne- og Uddannelsesforvaltningens område og her under også Fremtidslinjens. 

Fremtidslinjen har modsat alle andre decentrale enheder ikke haft et samarbejde med ETK omkring vedligehold af bygninger, snerydning og lignende. Det anbefales nu ændret, så de typer af opgaver overgår til ETK. ETK har beregnet; at der er behov for et budget på 0,315 mio. kr. ud over det budget på 77.000 kr. som ETK allerede har til lys, varme og vand. Fremtidslinjen ønsker at beholde budgettet til rengøring, idet rengøringen varetages af en flexmedarbejder. 

I forbindelse med harmoniseringen af budgettildeling justeres Fremtidslinjens budget marginalt, så der bliver tale om et rent nul budget, (et indtægtsbudget i minus og et udgiftsbudget i plus som udligner hinanden). Det har ingen personalemæssige konsekvenser. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning:
UUV har haft et nul budget (et indtægtsbudget i minus og et udgiftsbudget i plus som udligner hinanden), samt et begrænset budget til projekter og indtægtsdækket virksomhed. 

For at harmonisere UUV's driftsvilkår ift. enheder som fx. PPR og Sundhedstjenesten, er det nu aftalt, at UUV's kerneområde ændres fra nulbudget til et udgiftsbudget. Udgiftsbudgettet er i 2022 på 7,95 mio. kr. og demografifremskrives fremadrette ud fra følgende principper med to takster, som pris- og lønskøns (PL) fremskrives:

 • Den marginale ændring i befolkningsprognosen i aldersgruppen 6-29 år x en takst på 239 kr. 
 • Den marginale ændring i befolkningsprognosen i aldersgruppen 13-24 år x en takst på 459 kr. 

Da aldersgruppen er aftagende, vil det i perioden 2022-2025 reducere UUV's budget med 0,1 mio. kr.  

Teknisk håndteres ændringen ved, at Køge Kommunes budget til at købe ydelser hos UUV flyttes fra en central placering og ud til UUV. Det er indenfor samme aktivitetsområde, og kræver derfor ikke en politisk beslutning.

Økonomi
Se vedhæftede bilag.
Beslutning
Ad. 1 - 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad. 4. Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


7.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 2. årgang på Højelse Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


8.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


9.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • Status på coronasituationen
 • KL's Børn og Unge Topmøde 2022.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


10.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


11.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.01.22