Referat af møde i Skoleudvalget

Den 01.06.2022 kl. 19:15 i Ejby Skole, Skovvang 6, Ejby, 4623 Ll. Skensved


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Jan B. Larsen, (V)
Kristina Stange, (A)
Mads Andersen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Pernille Sylvest, (A)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)


74.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


75.   Børn og Unge Topmøde 2022 - evaluering


Indstilling

Formanden for Skoleudvalget indstiller, 

 1. at udvalget drøfter deltagelsen i Børn og Unge Topmødet 2022.
Baggrund og vurdering
Mulighed for input fra udvalgsmedlemmerne – udbytte, refleksioner og mulige områder, der ønskes, at der skal arbejdes videre med.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


76.   Orientering om spare- og effektiviseringsforslagene på Skoleudvalgets ansvarsområde (Lukket punkt)Til toppen


77.   2. Økonomiske redegørelse 2022 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at godkende 2. økonomiske redegørelse 2022, idet der forventes budgetbalance
 2. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,2 mio. kr. til projekt: En grønnere Fremtid
 3. at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,1 mio. kr. til projekt: Grønnere vaner

at Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

    4. at Skoleudvalget bevilger en budgetneutral bevilling på 55 t. kr. til Økonomiudvalget grundet IT.

Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 3.049 t. kr., men såfremt nedenstående forudsætninger godkendes, antages det, at Skoleudvalgets økonomi vil være i balance.

Dette er under forudsætning af:

 • budgetneutrale omplaceringer på -55 t. kr. grundet fælles IT.
 • 2 +/- bevillinger til projekter med eksterne projektmidler på henholdsvis 225 t. kr. og 106 t. kr.
 • forventede overførsler af merforbrug på 3.049 t. kr. 

I forbindelse med Covid-19-tests på skolerne var der i første del af 2022 udgifter til Covid-19-relaterede aktiviteter. Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at der kommer yderligere udgifter i relation til Covid-19 i 2022. Covid-19-udgifterne for 2022 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2023, hvor meromkostningerne forventes dækket.

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. For Skoleudvalget forventes merudgifter til flygtninge både på almen- og specialområdet. Regeringen har desuden lovet, at flygtningeudgifterne for 2022 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2023, hvor meromkostningerne forventes dækkes.

Af vedlagte notat er der redegjort for de udfordringer, som forvaltningen arbejder med frem mod 3. økonomiske redegørelse. 

Det omhandler forventede merudgifter på specialområdet til køb af pladser til specialskoletilbud samt på almenområdet på de decentrale enheder.

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. der er ikke taget højde for ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronasituationen samt flygtninge.

Økonomi
Se vedlagte notat.
Beslutning

Ad 1, 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 4. Godkendt.

Bilag

Til toppen


78.   Fælleselevråd: Idékatalog 2021/22


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orientering om Fælleselevrådets ìdékatalog til efterretning
 2. drøfter det fremtidige samarbejde mellem Fælleselevrådet og Skoleudvalget.
Baggrund og vurdering

Fælleselevrådet og Skoleudvalget har den 4. maj 2022 været samlet på Asgård Skole for at drøfte, hvilke  udviklingstiltag som Skoleudvalget, Fælleselevrådet og skolernes elevråd kan sætte særligt fokus på fremover. 

Til dagen havde eleverne forberedt emneområder, som de er særligt optaget af. Emneområderne er ”Sundhed, helbred og sex”, ”Aktivitet i frikvartererne” samt ”Åben skole”.

Eleverne er optaget af at få mere kvalitet i pauserne med større fokus på fællesskab og fysiske udfoldelsesmuligheder. Eleverne efterspørger flere aktiviteter, der understøtter klassens og den enkeltes trivsel, herunder kendskab til sig selv, identitet og krop. Som et ekstra krydderi efterspørger eleverne mere variation i skolehverdagen bl.a. ved, at undervisningen inddrager det omkringliggende samfund mere.

Idékataloget indeholder Fælleselevrådets kortfattede emnepræsentation med dertilhørende anbefalinger - også kaldet en pitche – for Skoleudvalget. Dernæst konkrete bemærkninger som Skoleudvalget og Fælleselevrådet kom frem til, der kan arbejdes videre med i henholdsvis Skoleudvalget, Fælleselevrådet og skolernes elevråd. Se bilag.

Fælleselevrådet og Skoleudvalgets bemærkninger fra dagen:

Sundhed, helbred og sex

 • ændre navnet fra seksualundervisning til ”sundhed, helbred og sex”
 • få fagfolk eller uddannede lærere til at undervise i ”sundhed, helbred og sex”
 • undervisningen i ”sundhed, helbred og sex” foregår på alle årgange
 • skolerne følger uge 6, (organiseret af Sex og Samfund)
 • undervisningen fortsætter på ungdomsuddannelserne

Aktiviteter i frikvartererne

 • etablere legepatruljer på skolerne
 • skabe gode fællesskaber
 • eleverne tilegner sig færdigheder til at konfliktløse
 • motivere andre elever til at være med i legen
 • skabe gode fysiske rammer
 • eleverne får motion og ilt til hjernen

Åben skoledag

 • det er godt at være sammen med elever fra andre klasser
 • der er variation i skolen/hverdagen
 • det er godt at prøve ting i praksis
 • det er vigtigt at se, hvilken virkelighed uddannelser fører til, og som der er på arbejdsmarkedet
 • eleverne oplever, at det de lærer i skolen kan bruges til noget konkret
 • skolen arbejder med lokalmiljøet
 • påvirke skolens lærere og ledere til at indføre Åben skoledag på skolen
 • etablere et Ungeråd, der er i dialog med politikerne om særlige ungeinteresser

Opsamling på årets arbejde i fælleselevrådet:
En del af arbejdet i Fælleselevrådet har handlet om at styrke eleverne yderligere til at drive processer på egen skole. Eleverne har fx lært at fremlægge en kortfattet præsentation af emner, de er optaget af samt arbejdet med en række procesværktøjer, der er direkte overførbare til deres arbejde i elevrådet og i skolebestyrelsen på egen skole. Dette arbejde fortsætter også i kommende år. Endvidere arbejdes der med at styrke rollen som elev-mødeleder samt opfølgning og dialog med Skoleudvalget. 

Kommende styringskæder Skoleudvalget og Fælleselevrådet:
For nuværende mødes Skoleudvalg og Fælleselevråd én gang årligt. Det kan overvejes at ændre mødefrekvensen for Skoleudvalget og Fælleselevrådet til to møder årligt. Der er nye repræsentanter i Fælleselevrådet hvert år lige efter sommerferien. Et møde i efteråret vil betyde, at Skoleudvalg og Fælleselevråd tidligt på skoleåret får drøftet og afstemt kommende indsatser. I slutningen af foråret evaluerer Skoleudvalget og Fælleselevrådet de tidligere prioriterede indsatser og udarbejder ligeledes idékatalog. Hensigten er at fremme dialog og koordinering på tværs af Skoleudvalg, Fælleselevråd og elevråd.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Skoleudvalget arbejder videre med overvejelserne om et møde med fælleselevrådet i efteråret.

Bilag

Til toppen


79.   Lokal handleplan til bekæmpelse af negativ social kontrol


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget:

 1. at tage orientering om proces ift. handleplaner til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det tidligere Social- og Arbejdsmarkedsudvalg drøftede på sit møde i marts 2021 og maj 2021 negativ social kontrol. Baggrunden for drøftelsen var finanslov 2021, hvor der var afsat 40 millioner til national indsats mod negativ social kontrol i form af bl.a. etablering af exit-boliger til personer, der bryder med deres familie, og opkvalificering af fagfolk og civilsamfundsaktører i forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol. 

Velfærdsforvaltningen beskrev overfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i marts 2021, at forvaltningen ville igangsætte en proces, der sikrer fokus på negativ social kontrol  og æresrelaterede konflikter. Børne- og Uddannelsesforvaltningen er først blevet involveret i foråret 2022. Målet er, at Køge Kommune udarbejder fælles pejlemærker udmøntet i lokale handleplaner og actioncards. Formålet er at sikre opsporing, forebygge mistrivsel og fremme rettigheder blandt børn, unge og voksne og sikre kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Processen styres af SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Negativ social kontrol er handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan fx være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.

Æresrelateret konflikt forstås som en konflikt, der knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. Dette knytter sig til opfattelse af familien som en samlet enhed, hvor den enkeltes handlinger kan påvirke hele familiens ære positivt eller negativt. Familien kan her både opfattes, som den nære familie i Danmark og den udvidede familie bosat i andre lande.

I National Handleplan Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ kontrol, oktober 2016 fremgår det, at særligt piger og kvinder er udsatte for negativ social kontrol. Ligesom aftalen om udmøntningen af finanslovsrammen 2021 til styrket indsats mod negativ social kontrol beskriver, at udfordringen især – men ikke udelukket - er udbredt i etniske minoritetsmiljøer.

Proces og organisering
Da indsatsen er et fælles anliggende mellem mange afdelinger på tværs af kommune samt civilsamfund, er der etableret en tværgående styregruppe bestående af Køge Kommunes arbejdsmarkedschef, socialchef og familiechef.

Målet er udarbejdelse af lokale handleplaner og actioncards for henholdsvis børne- og voksenområdet ift. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Disse skal fungere som konkrete værktøjer til fagpersoner og civilsamfund, således at de har handlingsanvisninger ift. håndtering af sager om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter:

 1. Input til og udarbejdelse af handleplan/actionscards: Tværgående kommunal arbejdsgruppe og workshop med deltagelse af civilaktører afdækker fælles viden og erfaringer på området, og sikrer faglig input til udarbejdelse af lokal handleplan. Se bilag for deltagere.
 2. Implementering og opkvalificering: Opkvalificering af kommunale fagpersoner, støtte til at udarbejde evt. nye tilbud, sparring ift. indhold i lokal handleplan. Handleplan og actioncards formidles til relevante aktører.
  Politisk godkendelse af lokal handleplan.

Se bilag for procesplan.

Processen understøttes af SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration), og forventes afsluttet ultimo 2022 med efterfølgende implementering.

Økonomi
Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
Forvaltninger vil forelægge eventuelle forslag til nye tilbud og indsatser på området til politisk behandling.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


80.   Ansøgning om dispensation frit skolevalg 5. årgang til Højelse Skole (Lukket punkt)Til toppen


81.   Information til Skoleudvalget


Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


82.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Skoleudvalget drøftede trafiksikkerhed ved bl.a. Asgård Skole og retter henvendelse til Teknik- og Ejendomsudvalget med henblik på at se trafiksikkerhedslisten.

Der er nu mange ukrainske elever i modtageklasserne på Hastrupskolen og Højelse Skole. Det forventes, at det bliver nødvendigt at åbne flere modtageklasser, også på Asgård Skole.

Planlagt visionsarrangement den 22. juni 2022 flyttes til den 22. september 2022.


Til toppen


83.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


84.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.06.22