Referat af møde i Skoleudvalget

Den 03.06.2020 kl. 18:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)

97.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


98.   Dialogmøde ifm. budgetforhandlinger 2021 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter, hvorvidt der skal afholdes dialogmøde om budgetforhandlinger i august måned
 2. beslutter tidspunkt for mødets afholdelse.
Baggrund og vurdering
Jf. "Budgetstrategi og -vejledning 2021 - 2024" skal fagudvalgene beslutte, hvorvidt de ønsker at afholde dialogmøder på udvalgets område i august / september måned.

Såfremt der ønskes afholdt dialogmøde, peger forvaltningen på, at det kunne være i form af et fællesmøde for Børneudvalget og Skoleudvalget onsdag den 9. september 2020, kl. 17.30 - 19.00.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Dialogmøde afholdes den 9. september 2020, kl. 17.30.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


99.   2. økonomiske redegørelse 2020 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

 1. at godkende 2. økonomiske redegørelse 2020, idet det konstateres, at budgettet overholdes. 
 2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

  A) at der bevilges en budgetneutral bevilling på -5,0 mio. kr. fra Skoleudvalget til finansiering af den tværgående omprioritering i den økonomiske redegørelse

B) at der bevilges en budgetneutral budgetomplacering på -1,1 mio. kr. fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget til ny ferielov 

C) at der bevilges en budgetneutral budgetomplacering på 0,5 mio. kr. til Skoleudvalget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til kontaktperson og praktikplads 

D) at der bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,3 mio. kr. til projekterne: Læselyst i Folkeskolen og Life long learners in a digital setting

E) at UUV's indtægts- og udgiftsbudget nedskrives med +/- 10,6 mio. kr. i henhold til organisationstilpasning.

Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. jf. bilag, men såfremt nedenstående forudsætninger godkendes, vil Skoleudvalgets økonomi være i balance.

Dette er under forudsætning af:

 • at Skoleudvalget godkender flytning af budgetmidler imellem udvalg på 5,6 mio. kr.
 • at Skoleudvalget godkender +/- bevillinger til 2 projekter relateret til skolerne.
 • at Skoleudvalget godkender +/- bevillinger til UUV relateret til organisationstilpasning.
 • orventede overførsler til 2021 af mindreforbrug på 1,8 mio. kr.  

Merudgifter grundet COVID-19 til fx vikarer og eventuel tilbagebetaling af forældrebetaling på SFO er ikke indregnet i den økonomiske redegørelse, idet kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi. Kompensationen gives til kommunerne under et. Forventningerne til udgifterne indgår i bilag 2.

Serviceudgifter

På det ikke-rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., men under forudsætning af, at der træffes beslutning om de indstillede punkter, vil området være i balance.  

Det forventede regnskab består af både mindre- og merforbrug. Der er forventning om mindreforbrug på 9,3 mio. kr. og merforbrug på 4,3 mio. kr. og deraf fremkommer det samlede forventede mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget på de 9,3 mio. kr. er primært er relateret til mellemkommunal afregning og en teknisk fejl i forbindelse med rammefremskrivningen til budget 2020. Merforbruget på de 4,3 mio. kr. er alene relateret til specialområdet.  

I forhold til specialområdet oplever Børne- og Uddannelsesforvaltningen en forsinkelse ift. at imødekomme de indarbejdede besparelser i budget 2020. Besparelserne er indarbejdet over en 3 årig periode i årene 2020-2022. I forbindelse med budget 2021 vil forvaltningen indstille til korrektioner, således at der i budgettet bliver taget højde for den forsinkede effekt i år 2021 og 2022. Forvaltningen følger området tæt og kan konstatere, at specialområdet i tilknytning til skole og sfo også giver udfordringer i en større del af Danmarks øvrige kommuner. 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at Skoleudvalgets overskydende midler på 5,0 mio. kr. tilgår til finansiering af den samlede økonomiske redegørelse. 

På det rammestyrede- og takstområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., men under forudsætning af, at der træffes beslutning om de indstillede punkter, vil området være i balance.

Det forventede regnskab består af både mindre- og merforbrug. Der er forventning om mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (efter forventet overførsel af 1,8 mio. kr. til budget 2021) og merforbrug på 0,5 mio. kr. Heraf fremkommer det samlede forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr.  

Mindreforbruget på de 1,1 mio. kr. er relateret til ny ferielov og indstilles overført til Økonomiudvalget. Merforbruget på de 0,5 mio. kr. er relateret til to mindre projekt opgaver omkring kontaktperson og praktik. Projekterne indstilles flyttet fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og over til Skoleudvalget. 

Det skal bemærkes, at de decentrale enheder som udgangspunkt er estimeret i balance, med mindre der gælder særlige tekniske forhold (ferielov og projekter). Det skyldes, at de decentrale enheder, under vilkårene med COVID-19, har forholdsvis vanskelige vilkår for at udarbejde et realistisk estimat, og de er derfor blev undtaget for at estimere.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Ad. 2A. Anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at stillingtagen til de 5,0 mio. kr. afventer 3. økonomiske redegørelse.
Ad. 2B-E. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


100.   Budgetanalyser 2021-2024 (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


101.   Status på genåbning af skoler


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen orienterer på mødet om status på genåbning af skolerne.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


102.   Aktiv tilstedeværelse og håndtering af fravær - efter høring


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender den reviderede udgave af "Aktiv tilstedeværelse og håndtering af fravær".
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget drøftede den 4. marts 2020 Strategien for Aktiv tilstedeværelse og håndtering af fravær. Strategien har efterfølgende været i høring hos skolebestyrelserne, skolernes LMU´er og de faglige organisationer. Strategien har endvidere været drøftet i forvaltningens MED-udvalg.

Høringssvarene har bidraget til en styrkelse af strategien, som er gennemskrevet, redigeret og justeret med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger.

Strategien indeholder både visioner/mindset og de rammer og regler, der gælder. Det er et udtryk for den virkelighed, skolerne skal navigere i - med både pædagogiske vurderinger og tiltag, der skal holdes inden for en lovmæssig ramme. Ligesom strategien på samme tid betoner vigtigheden af fællesskabet - og beskriver tiltag i forhold til enkeltbørn. Skolen skal have fokus på begge dele.

Strategien indeholder også et inspirationskatalog – en værktøjskasse. Værktøjskassen er ikke en manual, men en samling idéer, der kan inspirere den enkelte skole og det enkelte team til at finde egne løsninger inden for den fælles ramme. Værktøjskassen er et dynamisk papir, som løbende vil blive udviklet som et fælles dokument, men som også vil blive udbygget lokalt. 

Strategien beskriver den spændende og engagerende undervisning og klassefællesskabet som de vigtigste faktorer for at fastholde elevernes lyst til at komme i skole. Det handler om en skoledag, der inddrager eleverne og dermed giver eleverne lyst til at komme i skole og lyst til at lære mere. Det betyder ikke, at det er den enkelte lærer, der står med ansvaret. Strategien understreger, at det er et fælles ansvar for lærerteamet, nøglepersoner og for skolen at styrke undervisningens kvalitet og mulighed for at engagere eleverne. Begrebet spændende undervisning skal ikke forstås som underholdning. Det spændende skal bestå i fagligt indhold og engagerende arbejdsmetoder. 

Når undervisningen engagerer eleverne, øger det også lærernes og pædagogernes arbejdsglæde og faglige stolthed. Det, der er godt for eleverne, er også godt for arbejdsmiljøet.  

Strategien har også fokus på handlemulighederne, hvis elever i almenområdet mister engagementet og lysten til skolearbejdet, og der kan være risiko for mistrivsel og bekymrende fravær. For elever, der har bekymrende fravær, skal der etableres en proces for elevens genoptagelse af skolegang og genindtræden i skolens fællesskab. Mange skoler har allerede gode erfaringer med dette. Disse erfaringer indgår i den del af strategien, der indeholder eksempler på konkrete handlemuligheder.

Der vil stadig være elever, der er behandlingskrævende og har behov for specialtilbud. De skal udredes og vurderes i Visitationsudvalget og tilbydes relevante tilbud, der kan afhjælpe situationen, men det skal kun være de behandlingskrævende elever, der indstilles til disse tilbud. Elever, der kan hjælpes tilbage i skolens fællesskab ved en rettidig, målrettet og koordineret indsats, skal i højere grad hjælpes på mindre indgribende måder. Det har på langt sigt betydning for elevens livskvalitet og chance-lighed. Og det betyder, at kommunens ressourcer anvendes der, hvor de gør bedst gavn.

Det videre forløb: 

 • Når strategien er vedtaget primo juni, bliver den sendt til skolerne sammen med en lille film, om emnet, der er lavet med elever, lærere, ledere m.fl.
 • Skolerne afholder decentralt en temadag på 1½-2 timer for lærere og pædagoger i løbet af september måned 2020 – på en dato efter eget valg. Datoen lægges fast inden sommerferien og medarbejdere fra PPR, forebyggende rådgivere og Familiecenter Køge, der er tilknyttet skolen, inviteres. Den lokale temadag vil indeholde et element af forberedelse, refleksion og input til november-temadagen. Med disse input er skolen i interaktion med planlæggerne af den store temadag.
 • Den store temadag for alle lærere og pædagoger i Køge afholdes lørdag den 7. november 2020. Denne dag erstatter i år den almindelige inklusionsdag for ledere og nøglepersoner, Her deltager tre anerkendte oplægsholdere om temaerne elevinddragende undervisning, relationsarbejde og tiltag ift. elever med særlige behov. Denne dag er resultatet af et signal fra skoleledere og ressourcepersoner, der ved en temadag i november 2019 gav udtryk for, at der var brug for en helt bred kompetenceudvikling om dette emne.
Økonomi
Det er forventningen, at en styrket indsats på området på længere sigt vil kunne spare et vist antal vidtgående specialtilbud, hvorved disse ressourcer kan anvendes til andre undervisningsformål.

Temadage og materialer til disse afholdes inden for skolernes kompetenceudviklingsmidler og er drøftet i den arbejdsgruppe, der rådgiver forvaltningen på dette område.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag
Bilag LMU på Hastrupskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Hastrupskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Familiecenter Køge - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Vemmedrupskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag LMU på Alkestrupskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Skovboskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Holmebækskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Herfølge Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen Søndre Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag LMU på Skovboskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Kredsbestyrelsen i Lærerkreds 44, Køge og Stevns - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag LMU på Ellemarkskolen - Høringssvar til ”Aktiv tilstedeværelse – håndtering af fravær”
Bilag Skolebestyrelsen på Asgård Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag LMU på Sct. Nicolai Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Ejby Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Ellemarksskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Højelse Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag LMU på Borup Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Skolebestyrelsen på Borup Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag LMU på Asgård Skole - Høringssvar til Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær
Bilag Stategi for aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær - juni 2020
Bilag Værktøjskassen - bilag til Strategi for aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær - juni 2020

Til toppen


103.   Gode skoler - Køges fremtid efter høring i skolebestyrelser


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender vedhæftede reviderede udgave af "Gode skoler - Køges fremtid - Faglighed og fællesskaber, der trækker".
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget godkendte den 4. marts 2020 vision og præsentation af Køges skolevæsen og folkeskoler: ’Gode skoler – Køges fremtid - Faglighed og fællesskab, der trækker’. Vision og præsentation har efterfølgende været i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer og har været drøftet i forvaltningens MED-udvalg.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i alt modtaget 18 høringssvar. 13 høringssvar fra skolebestyrelserne, 3 høringssvar fra lokale MED-udvalg, 2 høringssvar fra faglige organisationer. I den nye udgave af visionen er mange forslag fra høringssvarene blevet indarbejdet, hvilket har bidraget til nye perspektiver og et forbedret resultat.

Generelle bemærkninger
Mange skolebestyrelser kvitterer for processen og bemærker positivt, at konceptet med en præsentationsfolder er godt. Den nye version er mere indbydende og overskuelig at læse, og faktaboksene forklarer fagbegreber, der indgår i teksten.

Flere skolebestyrelser anerkender, at visionen sætter en tydelig retning for skolevæsenets skoler. Visionens fokusområder er relevante.

Andre skolebestyrelser bemærker, at det er svært at samle alle kommunens skolers meget forskellige visioner til én samlet vision. Visionen kommer til at fremstå meget overordnet, hvis skolernes forskellighed skal rummes i visionen. En skolebestyrelse opfordrer til, at visionen bruges som rammesætning af lokalt visionsarbejde, der understøtter forskellighed og mangfoldig.

Lokale MED-udvalg og faglige organisationer efterspørger et bredere læringssyn, der ser elever/børn i et helhedsperspektiv og med en ambition for børn, der kommer fra socialt udfordrede hjem.  

Nogle skolebestyrelser efterspørger en digital version, fremfor den analoge, der opleves for lang og ikke tidssvarende.

Flere skolebestyrelser efterspørger, at der politisk findes yderligere ressourcer, så der er en realistisk mulighed for at komme tættere på de opstillede visioner.

Skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer har flere idéer til styrkelse af formatet. Forvaltningen har som en opfølgning på høringen bl.a. indarbejdet følgende fornyelser:

 • Alle skoler har fornyet deres præsentation med logo og billede.
 • Visionen er gennemskrevet, så sproget er enklere, og der er mindre brug af fagsprog.
 • Skolernes præsentationer er layoutmæssigt strammet op, så kommunikationen er mere ensartet. Der er stadig forskelle, som er udtryk for skolernes mangfoldighed. Skolernes præsentationer er lavet ud fra en udsendt vejledning. Der vil efterfølgende blive foretaget endelig korrektur og tilpasning.
 • I visionens indledning er målgruppen "forældre og skolens personale" præciseret.
 • Visionen indledes nu med Folkeskolelovens formålsparagraf.
 • Der er tilføjet et afsnit om SFO og børns trivsel, leg og læring.
 • Visionen indeholder nu et afsnit om dannelse.

Indholdet i visionen er aktuelle skoleudviklingstiltag og tendenser, som kontinuerligt skal danne grundlag for skolernes videre udvikling og pædagogiske tiltag.  

Idéer til kommende tiltag herunder præsentation af skolerne bl.a. via digitale medier som Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil arbejde videre med:

 • Pixi-udgave, som kort beskriver visionen for skolevæsenet samt henvisninger til skolernes hjemmesider
 • En digital hilsen fra hver skole
 • Beskrivelse af de 6 hovedemner (de blå kasser) med tankerne bag Køges folkeskoler på Køge Kommunes hjemmeside
 • Filmklip med præsentation af visionen
 • Det undersøges, i hvilket omfang skolerne kan ”markedsføre” sig via de sociale medier og samtidig overholde GDPR.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag
Bilag Skolebestyrelsen på Skovboskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag LMU på Hastrupskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Hastrupskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Vemmedrupskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Ejby Skole - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Alkestrupskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag LMU på Alkestrupskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Herfølge Skole - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag LMU på Sct. Nicolai Skole - Høringssvar til "Gode skoler - Køges fremtid"
Bilag Skolebestyrelsen på Holmebækskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag BUPL Sydøst - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Søndre Skole - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Kredsbestyrelsen i Lærerkreds 44, Køge og Stevns - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Asgård Skole - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Højelse Skole - Høringssvar til Gode skoler – Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Skolebestyrelsen på Borup Skole - Høringssvar til Gode skoler - Køges fremtid
Bilag Gode skoler - Køges fremtid

Til toppen


104.   Justering af folkeskoleloven - kompetencen til fastsættelse af rammer for timetal


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om beslutningskompetencen til at planlægge med et højere timetal end minimum til efterretning.
Baggrund og vurdering
Ved justering af folkeskoleloven i 2019 blev minimumstimetallet for den samlede undervisningstid i indskolingen sat ned. Der var dog fortsat tale om et minimumstimetal, og én af kommunens skoler tilkendegav interesse i at fastholde timetallet fra før justering af loven. I sidste ende blev dette ikke relevant, men forvaltningen tog initiativ til at få klarlagt, hvor beslutningskompetencen til at planlægge med et højere timetal end minimum i givet fald ligger.

Det fremgår af folkeskolelovens §§ 16 b og d, at skolelederen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen kan søge kommunalbestyrelsen om tilladelse til at planlægge med en kortere varighed af undervisningstiden end mindstekravet (godkendelsen er i Køge Kommune delegeret til skolerne selv). Det fremgår derimod ikke eksplicit af loven, hvordan proceduren vil være, hvis skolen ønsker at planlægge med en længere varighed end mindstekravet.

Lovens § 40 omhandler bl.a. kommunalbestyrelsens kompetence ift. at fastsætte rammer for elevernes undervisningstimetal. Og lovens § 44 omhandler bl.a. skolebestyrelsens kompetence ift. at fastsætte principper for elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin. Men det fremgår ikke klart, hvordan kompetencen ift. rammer for den samlede varighed af undervisningstiden måtte falde under hhv. den ene eller anden - eller evt. begge - af disse bestemmelser. Forvaltningen stillede derfor i efteråret 2019 følgende spørgsmål til Børne- og Undervisningsministeriet;

Hvem træffer beslutning om/sætter rammerne for, at alle eller enkelte af kommunens skoler kan planlægge med en samlet undervisningstid, der overstiger minimumstimetallet for den samlede undervisningstid?

Der er nu kommet svar fra ministeriet. Forholdet er ikke eksplicit behandlet i folkeskoleloven, så ministeriet har foretaget en vurdering på baggrund af forarbejderne til loven. Af forarbejderne fremgår bl.a.:

”Som konsekvens af, at der ikke længere fastsættes rammer for den daglige og ugentlige undervisningstid, bortset fra et højeste antal daglige timer for børnehaveklassen og 1. - 3. klassetrin, jf. nr. 15, præciseres det i bestemmelsen, at det vil være kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte rammer for skoledagens længde. Det forudsættes, at disse rammer indeholder et råderum for skolebestyrelsen til at fastsætte principper om skoledagens længde.” [fremhævet her]

Det er på denne baggrund ministeriets vurdering, at "hvis der reelt skal overlades et råderum til skolebestyrelsen, synes det oplagt, at denne, så længe skolebestyrelsen træffer sin beslutning inden for de rammer – herunder naturligvis også de økonomiske rammer – som er fastsat af kommunalbestyrelsen, kan beslutte, at der fx skal gives flere undervisningstimer end fastsat som minimum af kommunalbestyrelsen."

Konklusionen er altså, at der ikke tale om en beslutning omfattet af de ”overordnede rammer” jf. lovens § 40, som er omfattet af delegationsforbuddet. Såfremt kommunen har besluttet, at skolerne mindst skal planlægge undervisningstiden, så den opfylder mindstekravene i folkeskolelovens § 14 b, så er der rum for, at den enkelte skolebestyrelse lokalt jf. lovens § 44 fastsætter principper, som medfører et højere undervisningstimetal.

Forvaltningen vil orientere skolerne om ministeriets svar.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


105.   Revideret bilag til styrelsesvedtægten for Køge Kommunes skolevæsen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om nyt revideret bilag til styrelsesvedtægten til efterretning.
Baggrund og vurdering

I følge folkeskolelovens § 41 fastsætter kommunalbestyrelsen en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I daglig tale 'Styrelsesvedtægten'. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om skolebestyrelsernes sammensætning, fremgangsmåden ved valg til skolebestyrelsen samt en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af lovens § 40, stk. 5.

I et bilag til vedtægten optager forvaltningen løbende de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. Dette bilag forelægges ikke til særskilt beslutning, da det blot afspejler de beslutninger, der gennem tiden er truffet om strukturelle forhold, lejrskoler, specialtilbud, fritidstilbud mv.

Såvel styrelsesvedtægt som bilag ligger offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Med jævne mellemrum gennemgår forvaltningen bilaget med henblik på en samlet ajourføring. Dette blev senest gjort i 2015. Det ajourførte bilag forelægges Skoleudvalget til orientering - dels med henblik på at samle op på de seneste ændringer, dels for at give udvalget et samlet overblik over, hvilke beslutninger der er truffet på skoleområdet og som fortsat gælder.

Bilaget vedlægges i sin fulde ordlyd med angivelse af, hvad der er ændret siden revisionen i 2015. En del ændringer har teknisk/redaktionel karakter, men de vigtigste indholdsmæssige ændringer er:

 • Specialskolen Holmehus har ændret status fra afdeling under Holmebækskolen til selvstændig specialskole.
 • Afsnittet om kommende distriktsjusteringer henleder opmærksomheden på, at elevtallet på Søndre Skole de kommende år ventes at vokse ud over skolens kapacitet, og at det vil være nødvendigt at justere skoledistriktet.
 • Afsnittet om tildeling af resurser er ændret jf. beslutning om ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne.
 • Der er indføjet et nyt afsnit om de netop besluttede erhvervsklasser.
 • Afsnittet om uddannelsesvejledning er ændret jf. ophør af samarbejdet med de øvrige Køge Bugt kommuner samt integreringen af UUV i det nye UngeCentrum.
 • Tidligere afsnit om lejrskoler og venskabsbysamarbejde er udgået, da aktiviteterne er sparet væk.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


106.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Søndre Skole august 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


107.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Mads Andersen orienterede om henvendelser fra Holmebækskolen.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


108.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


109.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.03.21