Referat af møde i Skoleudvalget

Den 13.01.2021 kl. 18:30 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   1. økonomiske redegørelse 2021 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet

 1. anbefaler at godkende den økonomiske redegørelse.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalgets samlede budget udgør 619 mio. kr., som forventes overholdt. Der er ved gennemgang af budgetgrundlaget ikke fundet anledning til at ændre på forudsætningerne.

Formålet med 1. økonomiske redegørelse er at gøre opmærksom på, om der er forudsætninger i budgetlægningen, som vil være vanskelige at gennemføre, eller om grundlaget for forudsætningerne har ændret sig.

I modsætning til tidligere år har udvalget 2 økonomiske rammer, hvor forvaltningen ikke kan flytte midler mellem uden en politisk godkendelse. Det er for tidligt at vurdere, om balancen mellem special- og almenområdet er som forudsat. Men der er ikke noget i forudsætningerne, der antyder, at midlerne skal fordeles anderledes.

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. uden påvirkninger fra COVID 19 omkostninger. Der er ikke lavet et skøn for forventede COVID 19 omkostninger for 2021 i indeværende redegørelse, da det endnu er for tidligt på året til et sådan estimat.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


3.   Ændret SFO-/klubtilbud fra 4. klasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter forslaget om et ændret SFO-/klubtilbud til elever fra 4. klasse.
Baggrund og vurdering
Forslaget om ændret SFO-/klubtilbud for elever fra 4. klasse blev drøftet på Skoleudvalgets møde den 2. december 2020 under punkt 166. Skoleudvalget drøftede forslaget og besluttede at fortsætte drøftelserne på et senere møde. Der blev udtrykt ønske om uddybelse af forslaget og mulighed for at spørge ind til en praktisk gennemførelse.

Konsulent Niels Mønster fra Skoleafdelingen og en SFO-leder deltager i Skoleudvalgsmødet, uddyber forslaget og er til rådighed for spørgsmål.
Økonomi
Drøftelserne har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Konsulent Niels Mønster fra Skoleafdelingen og SFO-leder Carsten Björnslätt, Højelse Skoles SFO deltog under punktet.
 
Drøftet. Forvaltningen arbejder videre med udvalgets tilbagemeldinger med henblik på udarbejdelse af forslag til næste møde. 
 
Bilag

Til toppen


4.   Holmehus/Holmebækskolen - fremtidige fysiske rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. godkender, at der disponeres med et elevtal på 35 elever på Holmehus pr. august 2021
 2. tager orientering om den lokale proces vedr. de fysiske rammer på Holmebækskolen og Holmehus til efterretning.
Baggrund og vurdering
Processen omkring beskrivelse af mulige løsninger ift. de fremtidige fysiske rammer på Holmebækskolen og Holmehus er endnu ikke så langt, at dens resultater kan lægges til grund for en beslutning om lokaledisponeringer.

Da der ift. årsvisitationen til specialtilbud i starten af 2021 er behov at vide, hvor mange pladser der kan disponeres med på Holmehus, indstiller forvaltningen, at der pr. august 2021 kun regnes med de aktuelle 35 pladser.

Forvaltningen forventer at kunne forelægge resultatet af den lokale proces med ledelser og bestyrelser på udvalgets møde i marts 2021. Skulle det på dette tidspunkt vise sig, at der er løsninger, der muliggør en udvidelse af elevtallet på Holmehus allerede pr. 1. august 2021, kan der i forbindelse med en eventuel beslutning om gennemførelse af disse åbnes op for, at elevtallet gradvist udvides i løbet af skoleåret 2021-22.

Status for processen
Under ledelse af den eksterne rådgiver, KANT Arkitekter, er der afholdt møder med såvel ledelser og bestyrelser med henblik på at afklare og beskrive de forskellige ønsker og holdninger til skolernes fysiske rammer.

Næste planlagte skridt i processen er, at rådgiverne tilbringer en dag på hver skole, hvor de kan observere dagligdagen og hvordan elever og personale bruger lokaler og faciliteter hen over dagen. På grund af Covid-19 og delvis nedlukning har dette måtte udskydes til der igen er normal drift på skolerne.

Efter observationsdagene vil rådgiver udarbejde de første skitser til mulige løsninger, som skolernes ledelser og bestyrelser herefter vil få mulighed for at diskutere og bidrage med input og kommentarer til. Resultatet af denne proces vil danne grundlag for udarbejdelse af sag til politisk behandling.
Økonomi
Såfremt udvidelse af elevtallet fra 35 til 50 ikke gennemføres pr. 1. august 2020, vil PPR skulle finde plads til et antal elever i tilbud uden for kommunen. Dette kan medføre en ekstraudgift i form af dyrere tilbud samt øget transportudgift, der i givet fald skal afholdes inden for Skoleudvalgets samlede ramme.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Taget til efterretning.

Til toppen


5.   Pulje til generelt løft af folkeskolen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. godkender forslag til fordeling af puljemidler til generelt løft af folkeskolen i 2021.
Baggrund og vurdering
Som følge af finanslovsaftalen for 2020 fordeles hvert år en pulje til generelt løft af folkeskolen, der skal anvendes til ansættelse af flere lærere.

Forvaltningen forslår, at puljen i 2021 fordeles til alle folkeskoler, specialskoler og 10. klasse på baggrund af antal klasser på den enkelte skole. Antallet af klasser hænger naturligt sammen med behovet for lærere, og en tildeling basseret på antal klasser hænger godt sammen med den nye tildelingsmodel for skolerne, som netop er trådt i kraft.

Køge Kommune har i 2020 fået tildelt 3,13 mio. kr. fra puljen til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne er anvendt på de 14 folkeskoler til ansættelse af 38 medarbejdere. Der er både tale om fuldtidsstillinger, deltidsstillinger og tidsbegrænsede ansættelser. Det har været et ret komprimeret forløb, da skolerne først fik endelig klarhed over, hvor meget de kunne disponere over efter sommerferien 2020. Alligevel er det lykkedes skolerne at udnytte hele puljen dels til nyansættelser, dels til at opnormere allerede ansatte medarbejdere, ansætte i deltidsstillinger eller beholde medarbejdere, som ellers måtte afskediges grundet fald i elevtal og klassesammenlægninger.

Forvaltningen har netop fået besked fra Børne- og Undervisningsministeriet om puljen for 2021. Der er 399,6 mio. til fordeling mellem kommunerne, og Køge Kommunes foreløbige andel er 4,47 mio. Den endelige tildeling kan ændres lidt i opadgående retning, hvis der er kommuner, som siger nej tak til at deltage i puljen. Formålet med denne sag er derfor at fastlægge tildelingskriteriet, så forvaltningen er klar, når kommunen modtager pengene fra ministeriet.

Puljen vokser ifølge den politiske aftale til 550 mio. i 2022 og 807 mio. i 2023 og frem.

Puljetilskuddet skal anvendes udover kommunernes vedtagne budget på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.
Økonomi
I 2021 er Køge Kommunes foreløbige andel af puljen 4,47 mio.
Beslutning
Udvalget godkendte, at midlerne udmøntes lokalt, hvor den enkelte skole oplever behov, og således at midlerne kommer eleverne til gode.

Udvalget har noteret sig, at det er puljemidler, der udmøntes. 

Til toppen


6.   Modernisering på skoleområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter og godkender planen for modernisering på skoleområdet.
Baggrund og vurdering

Faget Håndværk og Design (H/D) blev indført i forbindelse med folkeskolereformen fra 2014. Faget er en sammenlægning af fagene sløjd og håndarbejde og stiller specifikke krav til lokalerne. Alle elever i 8. klasse skal nu kunne aflægge folkeskolens afgangsprøve i H/D som et af de to-årige praktiske/musiske valgfag. Det fremgår af den nye prøvebekendtgørelse i folkeskolen.

Der er efter seks år fortsat store lokalemæssige udfordringer med at leve op til intentionerne i loven. Der er derfor i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022, under Teknik- og Ejendomsudvalget, anlægsforslag 147B.

I anlægsforslaget, er der beskrevet et behov for etablering af H/D-lokaler på især seks skoler:
1. Søndre Skole
2. Ellemarkskolen
3. Kirstinedalsskolen
4. Borup Skole
5. Hastrupskolen
6. Skovboskolen

Der er allerede på tre ud af kommunens 14 folkeskoler etableret H/D-lokaler. Derudover får også Vemmedrupskolen et H/D lokale i forbindelse med den igangværende renovering af skolen.

Mange af skolerne bruger de tidligere sløjd- og håndarbejdslokaler som H/D-lokaler, men ofte ligger lokalerne ikke ved siden af hinanden. De adskilte lokaler er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtigelsen, men også i forhold til fagets kernefaglighed, idet et H/D lokale skal tilgodese, at støjende og groft arbejde kan forenes med fordybelse og fint arbejde i sikre og trygge rammer, hvor eleverne kreativt og innovativt kan udfolde sig.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen fik i 2017 udført en rapport af KANT Arkitekter. Rapporten er en kortlægning af, i hvilket omfang skolernes lokaler er pædagogisk tidssvarende i forhold til gældende lov og retningslinjer. KANTs rapport danner grundlag for det overordnede overblik over behovet for H/D lokaler. Med udgangspunkt heri er det tanken at gennemføre ombygning til H/D lokaler for de i projektet prioriterede skoler.

Der skal gennemføres en brugerproces for de seks nævnte skoler. På baggrund af denne samt de fysiske rammer og prisestimater for ombygning, vil der blive foretaget en vurdering af, om der indenfor budgettet kan etableres H/D lokaler på alle 6 skoler, eller om der skal foretages en prioritering.

Forvaltningen er vidende om, at der er andre fagområder, der grundet generel nedslidning og den nye folkeskolereform, trænger til en alvorlig opgradering, men det ligger udenfor dette anlægsprojekts rammer.

Tidsplan

 • Januar - februar 2021 gennemføres brugerproces og udarbejdes indretningsplaner
 • Februar - marts 2021 skal skolerne prioriteres i forhold til, hvor der skal vælges at bygge nye H/D-lokaler
 • Marts - maj 2021 arbejdes med projektering og udbud og efterfølgende kontrahering
 • Juni - juli 2021 gennemføres anlægsarbejderne. Det tilstræbes, at hovedparten af arbejdet udføres i skolernes sommerferie
 • 2022 gennemføres de sidste arbejder på de valgte skoler
Økonomi
Der udarbejdes projektforslag, der indbefatter, at flest mulige af de 6 nævnte skoler får en modernisering af håndværk- og design-lokalerne af tilstrækkeligt omfang inden for budgetsummen. 

Anlægsbevillingen er finansieret med afsat rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Der søges anlægsbevilling til projektet i januar 2021.
Beslutning
Plan for modernisering på skoleområdet drøftet og godkendt.

Til toppen


7.   Godkendelse af bygninger til brug for friskole på Gymnasievej 21


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter udtalelse til Klima- og Planudvalget i forbindelse med mulig ændring af lokalplanen ift. placering af en privatskole på Gymnasievej.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget har ved behandling af en sag om plangrundlaget for en mulig privatskole på Gymnasievej 31 i Køge bedt Skoleudvalget om en udtalelse.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at etablering af en skole på adressen vil være lokalplanpligtigt og kræve ændring af kommuneplanen.

Hvis Byrådet ønsker at igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen bl.a. at vurdere størrelsen af de udendørs opholdsarealer, når der på lang sigt ønskes mulighed for op til 200 elever.

Sagsfremstillingen til Klima- og Planudvalget samt luftfoto og situationsplan vedlægges.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Et flertal (Mads Andersen, (C), Helle Poulsen (V), Jeppe H. Lindberg (I) og Anders Ladegaard Bork (O)) anbefaler Klima- og Planudvalget, at der udarbejdes ændring af lokalplanen ift. placering af privatskole på Gymnasievej 21.
 
Et mindretal (Pernille Sylvest (A), Selim Balikci (A) og Jacqueline Sporon-Fiedler (F)) kan ikke støtte anbefalingen til Klima- og Planudvalget.
Bilag

Til toppen


8.   Orientering om arbejdet med lokalaftale med DLF


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Lærerkreds 44 og Børne- og Uddannelsesforvaltningen er i gang med forhandlinger om en ny lokalaftale. 

I forlængelse af orienteringen på Skoleudvalgets møde den 2. december 2020 kan Børne- og Uddannelsesforvaltningen orientere om, at forhandlingerne forløber tilfredsstillende med gode fremskridt.

Den 13. maj 2020 indgik parterne en lokalaftale, som blev grundlaget for planlægning af skoleåret 2020/2021. KL og Lærernes Centralorganisation (LC) har efterfølgende den 11. august 2020 indgået en national arbejdstidsaftale, kaldet A20. Denne giver mulighed for, at en kreds og en kommune i enighed – med ganske få undtagelser - kan indgå/fastholde lokale aftaler, der afviger fra A20.

I Køge har der umiddelbart været tilfredshed med lokalaftalen både hos Kreds 44, hos skolelederne og forvaltningen. Derfor vil parterne gerne bygge videre på denne forståelse.

Der har været tre forhandlingsmøder. Parterne har forhandlet hovedparten af punkterne med stor grad af enighed, men der mangler visse dele/punkter.

Da forhandlingerne i skrivende stund ikke er afsluttet, kan der ikke refereres fra de konkrete dele. Såfremt forhandlingerne er afsluttet inden mødet, kan der refereres mundtligt. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


9.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)Til toppen


10.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Herfølge Skole (Lukket punkt)Til toppen


11.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • nedlukning af skolerne grundet corona
 • sikkerhed omkring chromebooks
 • Børn og Unge Topmøde 2021.

Til toppen


12.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


13.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.08.21