Referat af møde i Skoleudvalget

Den 14.12.2021 kl. 17:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (C)

142.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


143.   Opfølgning på sag om visionsseminar for klubområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orientering om opfølgning på visionsseminar til efterretning,
 2. tager stilling til videre behandling af forslaget om nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klasse samt arbejdet med budgeterklæringens pkt. 2 vedr. udvidelse af åbningstiden i klubberne.
Baggrund og vurdering

Opfølgning på visionsseminar
Skoleudvalget blev på mødet den 6. oktober 2021 orienteret om visionsseminaret på klubområdet. Plancherne fra præsentationen er vedhæftet som bilag.

Visionsseminariet og udvikling af klubbernes (inkl. SFO fra 4. kl.) profiler er et forsøg på at adressere gode eksisterende praksisser og favne nye udviklingstendenser hos de unge. Fritidspædagogikken blev udfordret med folkeskolereformen og de længere skoledage. Dette har nu ændret sig med aftalen om øgede frihedsgrader og bl.a. øgede muligheder for konvertering af understøttende undervisning til to-voksentimer. SFOer/klubber, og fritidspædagogikken i det hele taget, står derfor over for et nybrud med at genopfinde, udvikle og profilere tilbuddene.

Intentionen med visionsarbejdet for klubber er at styrke klubbernes profiler og styrke kvaliteten af såvel den enkelte klub såvel som Køge Kommunes samlede klubtilbud. Visionsarbejdet går således på to ben:

 • fastholde allerede eksisterende, gode fritids- og ungdomsklubtilbud.
 • afprøve og udvikle fritids- og ungdomsklubtilbuddene

Hver klub er i gang med at udvikle deres særegne profil. Kriterierne for profiludviklingen er målfastsætte og indholdsbeskrive kommende indsatser samt adressere dertilhørende milepæle. 

For at kvalificere udviklingsarbejdet afholdes der arbejdsmøder i de enkelte klubber med deltagelse af pædagogisk personale og ledere og ledermøde på tværs med henblik på inspiration og udvikling. Derudover besøger medarbejderrepræsentanter og ledere fra hver klub Vestrebro Ungdomsgård. Denne klub er karakteriseret ved en stærk profil og har relanceret deres pædagogisk serviceydelse, hvilket har bevirket en meget høj medlemstilgang. Udviklingsarbejdet munder ud i et endeligt visionsseminar, medio forår 2022, hvor klubber drøfter og præsenterer den videre proces. Skoleudvalget inviteres med til dette visionsseminar.

Nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klasse og arbejdet med udvidelse åbningstiden i klubberne
På Skoleudvalgsmøde den 7. april 2021 blev sagen "Nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klassebehandlet (se sag nr. punkt 55). Af sagen fremgik bl.a.:

”Alle høringssvarene giver udtryk for opbakning til forslaget om at sammenlægge de nuværende tilbud til ét, samlet tilbud. Vurderingen er, at en højere pris kan få nuværende og kommende juniorklubmedlemmer til at fravælge tilbuddet.” 

Sagen blev besluttet udsat bl.a. med henvisning til, at man i forbindelse med budgetforhandlingerne ville afsøge mulighederne for at finde finansiering til en sænkelse af forældrebetalingen. Men dette blev ikke en del af budgetbeslutningen.

Det fremgår af budgeterklæringen vedr. budget 2022-25, at "i et ønske om i højere grad at tilgodese sunde fællesskaber for kommunens unge, ønsker forligspartierne at Skoleudvalget i de næste 4 år arbejder for en markant udvidelse af åbningstiden for vores klubber. Alt for mange børn og unge mangler et sted at gå hen fredag aftener, lørdage og søndage. En udvidelse af åbningstiden i klubberne vil være et markant skridt for at sikre de unge en tryggere hverdag og sikre et alternativ til at havne i kriminalitet eller i en bande."

Forvaltningen foreslår, at Skoleudvalget arbejder med det oprindelige forslag om samlet SFO/klub-tilbud og udvidet åbningstid i klubberne under ét.

I relation til dette bemærker forvaltningen, at der i aftalen om finanslov 2022 er der afsat nye midler til i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud.

Midlerne målrettes fritidstilbud i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og unge på baggrund af objektive kriterier. Det sker med inspiration fra dagtilbudsområdet, hvor der siden 2018 har været afsat puljemidler til dagtilbud med mange sårbare og udsatte børn.

Der er afsat i alt 46,8 mio. kr. i 2022 og 123,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025. De nærmere rammer for udmøntningen er endnu ikke aftalt.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen og drøftelsen af sagen.
Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Overdrages til videre behandling i det nye Skoleudvalg i 2022, idet udvalget henviser til tidligere forslag om et samlet SFO- / klubtilbud fra 4. klasse, udvidet åbningstid i klubberne, men også til takststigning henset til tidligere modtagne høringssvar.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)
Bilag

Til toppen


144.   Orientering om "Er du på vej"


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om elevfraværs-indsatsen ER DU PÅ VEJ til efterretning.
Baggrund og vurdering

Elevfraværet vokser og kan udvikle sig til et alvorligt problem. Køge ligger ret gennemsnitligt og har ikke et højt fravær i sammenligning med andre kommuner. Alligevel har Køge Kommune valgt at have fokus på dette problem og iværksætte en indsats for at finde nye løsninger. Køge Kommunes arbejde på dette område har inspireret andre kommuner og skolefolk og har resulteret i nysgerrighed og anerkendelse.

Fraværet er et problem for den enkelte elev, men i Køge Kommune arbejder man for, at problemet skal løses i fællesskab. Det seneste år har samtlige skoler på tværs af kommunen arbejdet målrettet med nytænkning, der kan nedbringe elevfravær. Nøgleordene er mere fokus på fagligt spændende undervisning, klassefællesskab, tidlig indsats og tæt samarbejde mellem kommunens forskellige professioner. Næste skridt er at gå fra projekt til pædagogik.

Indsatsens hovedtanke er, at:

 • styrke skolens undervisning og aktiviteter til at være mere inddragende og fagligt attraktive
 • styrke fællesskabet i klassen og gruppen, så den enkelte oplever sig savnet og manglende ved fravær
 • styrke den tidlige indsats og løsninger fundet i det tværfaglige samarbejde blandt de fagprofessionelle. 
 Kort historik fra 2020:
 Strategien for Aktiv tilstedeværelse og håndtering af fravær blev drøftet på Skoleudvalgets møde den 4. marts 2020 og efter en høring besluttet af Skoleudvalget den 3. juni 2020.

Strategien blev udarbejdet efter en udrednings- og udviklingsproces af en 12-personers tværprofessionel arbejdsgruppe med deltagelse fra skolerne, PPR, Familieafdelingen og Skoleafdelingen og med inspiration og deltagelse fra skoleforsker Helle Rabøl Hansen. Strategien er udgivet i papirform og findes også på kommunens hjemmeside.

Der var planlagt et "hal-møde" med de ca. 1.000 ansatte lærere, pædagoger og relevante kolleger fra PPR og Familieafdelingen til afholdelse i august 2020. På grund af pandemien blev mødet først udskudt til november 2020 og efterfølgende konverteret til digital form, således at oplæg blev livestreamet og spørgsmål blev formidlet via en virtuel platform. På temadagen deltog - passivt - en del gæster fra andre kommuner, KL, Ministeriet samt forsknings- og uddannelsesmiljøet. 

Inden temadagen blev der produceret tre kortfilm om emnet. En af filmene var tre korte, dialogskabende oplæg fra de tre oplægsholdere på temadagen. Denne film blev sendt til skolerne og benyttet til debatoplæg. Skolerne indsendte feedback, spørgsmål og kommentarer, som indgik i planlægningen af temadagen i november 2020, således, at det blev etableret en interaktion mellem skolerne og oplægsholderne.

Opfølgning og indsats:
Siden temadagen i 2020 har der - dog med et vist Corona-benspænd - været arbejdet på skolerne med 3 indsatser:

 • Pilotskoler: 4 udvalgte skoler har arbejdet med øget elevinddragelse for at nedbringe fravær i udskolingen. Skoleforsker Helle Rabøl Hansen har undervist.
 • Pionergruppe: 16 medarbejdere (lærere, pædagoger og psykologer) har arbejdet med at udvikle og afprøve en mere fællesskabende undervisning.
 • Rejsehold: en tværfaglig enhed med tre fagligheder (Skoleafdelingen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Familieafdelingen) har besøgt alle skoler i Køge for at tilbyde sparring ift. arbejdet med at nedbringe fravær.

Siden starten har Køge oplevet stor opmærksomhed og nysgerrighed fra andre kommuner og fra ministerier og organisationer. Der har været henvendelser fra flere kommuner, og Køge har bidraget med oplæg på flere kurser i ministeriet og i forskellige organisationer. Bl.a. blev Køge Kommune bedt om at holde et video-oplæg på KL's Børn og Unge Topmøde.

To forskere fra Professionshøjskolen Absalon gennemfører følgeforskning af projektet.

Den 6. november 2021 gennemførtes endnu en temadag. Efter skolernes ønske gennemførtes denne også som livestreamet temadag, da skolerne mente, at skolernes dialog med sig selv og samarbejdspartnere lettere ville kunne foregå, når man sad i et lokale på skolen og så oplæggene på en skærm. Temadagen havde en "udgående reporter/kamerahold", der bragte dialog med medarbejdere på forskellige skoler ind i den fælles livestreaming-produktion.

Årets temadag havde fået undertitlen "fra projekt til pædagogisk praksis". Med dette signaleres, at der ikke er tale om et projekt, som ikke sætter de store aftryk, når projektet er slut, men med denne indsats ønsker forvaltningen at have meget fokus på en implementering, der sikrer ændringen og at mindsettet vil være bæredygtigt  i skolernes praksis. 

Efter årets temadag fortsætter skolerne arbejdet og videreudviklingen med de samme tre indsatser, som året før. Vi holder fast i de tre indsatser for at opnå en kontinuitet i arbejdet med indsatsen hos pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere og ledere, men inden for indsatserne videreudvikles arbejdet og praksis.

Arbejdet er beskrevet/dokumenteret i 5 korte podcasts, der beskriver projektets overordnede fokus, arbejdet med de tre indsatser og en opsamling under temadagen. Alle dokumenter, film, optagelser af oplæg, optagelse fra KL's Børn og Unge Topmøde m.v. ligger åbent til rådighed på hjemmesiden www.ErDuPaaVej.dk.

Økonomi
En styrket indsats på området forventes på længere sigt vil kunne spare et vist antal vidtgående specialtilbud, hvorved disse ressourcer kan anvendes til andre undervisningsformål.

Temadage og materialer til disse afholdes inden for skolernes kompetenceudviklingsmidler og er drøftet i den arbejdsgruppe, der rådgiver forvaltningen på dette område.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


145.   Analyse af Skoleområdet 2022 - anlægsbevilling


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd

 1. anbefaler frigivelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til analyse af Skoleområdet.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til analyse af skoleområdet. På investeringsoversigten er det nummer SKU 01 Analyse af skoleområdet.

Anlægsprojektet omfatter en analyse af skoleområdet til brug for at finde løsninger i forhold til kapacitetsudfordringerne. Planlægningen af projektet påbegyndes i første kvartal 2022, hvor der vil være et oplæg til tids- og handleplan, der skal prioriteres af Skoleudvalget. Herefter kan analysearbejdet reelt påbegyndes i samarbejde med de af Skoleudvalget valgte konsulenter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2022 (SKU 01). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og det påvirker således ikke det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


146.   Vedligehold af kommunens bygninger i 2022


Indstilling

Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orientering om prioriteringsliste for 2022 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2022 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2022 afsat 41,992 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt
 5. Ophør eller nært forestående ophør af levetid

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2022 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2022 fremgår af vedhæftede liste. 

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 11. november 2021, er den blevet sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger. 

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 11. november 2021.  

Der ses i øjeblikket markante prisstigninger i byggebranchen, og meget øgede leveringstider på en del materialer. Det er derfor sandsynligt, at ikke alle de på prioriteringslisten viste opgaver vil kunne udføres indenfor budgettet. Forvaltningen vil i videst muligt omfang prioritere indenfor prioriteringslisten, efterhånden som de indhentede tilbud på opgaverne kan sammenholdes med de estimerede priser for de enkelte opgaver.

Økonomi
Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)
Bilag

Til toppen


147.   Ændring af projekt med Håndværk & Design lokaler som følge af uforudsete prisstigninger


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen

 1. til Skoleudvalget, at det godkendes, at etablering af Håndværk & Design lokaler på Kirstinedalskolen udgår
 2. til Teknik- og Ejendomsudvalget, at nærværende orientering tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget drøftede på møderne hhv. den 3. marts og 11. marts 2021 projektet med ombygning og etablering af lokaler til Håndværk & Design på 6 af kommunens skoler.

I sagsbehandlingen indgik en overslagspris på i alt 18,0 mio. kr.

Siden marts 2021 har forvaltningen sammen med eksterne rådgivere gennemført en række yderligere undersøgelser af de 6 skoler for at klarlægge grundlag for projektering og efterfølgende udbud af opgaven.

Undersøgelserne har vist, at nogle af forudsætningerne for overslagsprisen ikke holder. Samtidig er projektet ramt af de meget markante prisstigninger (25-35%), der i øjeblikket ses på byggemarkedet. 

Efter at have modtaget entreprenørtilbud for opgaverne på Hastrupskolen, Ellemarkskolen og Skovboskolen står det klart, at det samlede budget på 18,0 mio. kr. ikke kan overholdes.

Med udgangspunkt i de modtagne priser er budget for opgaverne på Borup Skole, Kirstinedalskolen og Søndre skole blevet rekalkuleret, og det vurderes nu, at de samlede udgifter for alle 6 skoler vil beløbe sig til ca. 22,8 mio. kr., hvis alle projekter gennemføres.

Skole

Overslagspris  

(mio. kr.)  

Rev. overslag

(mio. kr.)

 Hastrupskolen 1,3  2,3 
 Ellemarkskolen 2,1  2,7 
 Borup Skole 2,5  3,4 
 Kirstinedalskolen 6,0  8,8 
 Skovboskolen 0,8  2,2 
 Søndre Skole 5,3  3,4 
  18,0  22,8 

Opgaverne på Hastrupskolen, Ellemarkskolen og Skovboskolen er kontraheret, og opstartes fysisk i ugen op til jul. De skulle have været i gang, men opstart er forsinket pga. forsinkede leverancer af materialer.

Teknik- og Miljøforvaltningen mener ikke, at der indenfor de enkelte opgaver kan findes kompenserende besparelser, der kan finansiere de manglende 4,8 mio. kr. Det skyldes, at man ikke kan nøjes med at renovere det ene og ikke det andet faglokale på en skole, idet man så ikke ville kunne opfylde formålet med projektet - at etablere samlede lokaler til Håndværk & Design. 

På den baggrund indstiller forvaltningerne, at etablering af Håndværk & Design lokaler på Kirstinedalskolen udgår, og at der etableres Håndværk & Design lokaler på de fem andre skoler som planlagt.

Indstillingen skal ses i lyset af størrelsen af udgifterne til delprojektet på Kirstinedalskolen. Det er det eneste delprojekt, hvis økonomi vil kunne dække den manglende finansiering. Indstillingen er dermed ikke et udtryk for, at Kirstinedalskolen ikke har behov for en samling af lokaler til Håndværk & Design. 

Når delprojekterne på Borup Skole og Søndre Skole er udbudt og kontraheret (forventeligt i foråret 2022) vil Teknik- og Miljøforvaltningen have et overblik over den samlede økonomi i forbindelse med de 5 tilbageværende skoler indenfor projektet. Det forventes, at der der i forhold til anlægsbevillingen på 18 mio. kr. vil være et mindreforbrug i størrelsesordenen 3-4 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at mindreforbruget tilbageføres til Moderniseringspuljen for 2021, og anvendes til modernisering af skolernes faglokaler.

Økonomi

Hvis indstillingen følges vil der opstå et mindreforbrug i forhold til anbefalingen. Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler mindreforbruget tilbageført til moderniseringspuljen for 2021 (TEU 147A).

Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


148.   Modernisering på skoleområdet


Indstilling

Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Moderniseringspuljen på anlægsbudgettet har i 2021 været prioriteret til Køge Kommunes skoler, og Skoleudvalget godkendte på mødet den 5. maj 2021, at 1 mio. kr. fra puljen kunne anvendes til indkøb af bord-/bænkesæt til skolerne.

Moderniseringspuljen er på i alt 7 mio. kr. De 1 mio. kr. var den resterende sum efter Byrådet i marts 2021 havde besluttet at overføre 6 mio. kr. fra puljen som supplerende finansiering til anlægsbudgettet vedr. etablering af Håndværk & Designlokaler på skolerne.

Forslaget om indkøb af borde-/bænkesæt var motiveret i ønsket om at styrke muligheden for at inddrage skolernes udearealer i undervisningen og dermed sikre bedre muligheder for differentierede undervisningsformer, muligheden for at inddrage bevægelse i undervisningen samt generelt at sprede aktiviteterne ud over et større område.

Anskaffelse af inventar, udstyr i terræn mv. over anlægsbudgettet sker normalt kun i direkte forbindelse med egentlige anlægsopgaver. Fx indretning af en legeplads ifm. opførelse af et dagtilbud eller en SFO. Men i dette tilfælde var der tale om en større, samlet investering i indretningen af skolernes udearealer. 

Frigivelse af midler på anlægsbudgettet forudsætter udarbejdelse af en særskilt sag til Teknik- og Ejendomsudvalget. Ved en fejl blev der ikke udarbejdet en sådan sag efter Skoleudvalgets godkendelse af indstillingen på mødet den 5. maj 2021. 

Købet er i mellemtiden gennemført - midlertidigt finansieret over driftsbudgettet på skoleområdet. Den samlede udgift på ca. 700.000 kr. kan godt rummes inden for denne ramme.

Den resterende sum i Moderniseringspuljen vil i stedet kunne medgå til etablering af Håndværk & Designlokaler (se særskilt sag om dette projekt) og til moderniseringer af andre faglokaler på skolerne.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


149.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 2. årgang på Højelse Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


150.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Højelse Skole. (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


151.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Højelse Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


152.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


153.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


154.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Skovboskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


155.   Sygefravær og covid-fravær 3. kvartal 2021 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager sygefraværsrapport for perioden 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 3,8 procent i gennemsnit i perioden 4. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,0 procent i perioden 4. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020. 

Sygefraværsoversigt for Fremtidslinjen og UUV - Køge Bugt har tidligere været en særskilt oversigt, men indgår nu i den samlede oversigt for Skoleafdelingen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)
Bilag

Til toppen


156.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • henvendelse vedrørende skolernes vinterferie
 • at skolerne laver fjernundervisning fra og med i morgen den 15. december 2021.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


157.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen


158.   Underskriftsblad - Skoleudvalget (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.01.22