Referat af møde i Skoleudvalget

Den 06.11.2019 kl. 18:00 i UngeCentrum (Kommunale Unge Indsats), Ølbycenter 53, Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


155.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


156.   Ny økonomisk tildelingsmodel til skolerne


Indstilling

Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter udkast til ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne
 2. beslutter at sende tildelingsmodellen samt et eller flere af de supplerende scenarier i høring.
Baggrund og vurdering

På baggrund af Skoleudvalgets drøftelse på mødet den 2. oktober 2019 har forvaltningen udarbejdet endeligt udkast til ny forenklet tildelingsmodel. Den nye model tildeler budgettet i færre enkeltposter og baseret på færre parametre, mellemregninger mv. end den nuværende model.

Modellen tildeler budgettet for skoledelen i tre hovedposter:

 • Grundtildeling
 • Klassetildeling
 • Elevtildeling

Hertil kan det nuværende budget til ledelse samt budgettet til inklusion tildeles særskilt.

For SFOerne foreslås budgettildelingen at bestå af posterne:

 • Grundtildeling
 • Elevtildeling

Hertil kan det nuværende budget til ledelse samt budgettet til inklusion tildeles særskilt. Budget til juniorklub og aftenklub foreslås fastholdt særskilt, da aktiviteten bygger på konkrete aftaler om åbningstid og -dage og ikke har relation til SFO-aktiviteternes omfang i øvrigt.

Modellen er præsenteret nærmere i det vedlagte bilag (scenarie 1).

Det bemærkes, at alle tildelinger til specialklasser og -elever samt modtagelsesklasser er holdt ude af beregningen, da disse tildeles de relevante skoler særskilt. Specialskolen Ellebækskolen samt Kommunens 10. klassetilbud, 10KCK fremgår heller ikke, idet der udarbejdes en særlig version af tildelingsmodellen til disse tilbud (se nedenfor).

Modellen er beregnet med udgangspunkt i det nuværende budget for 2020. Med henblik på at sikre, at der ikke på et senere tidspunkt - med et andet elev- og klassetal på skolerne - viser sig utilsigtede konsekvenser, har forvaltningen lavet en fremskrivning af såvel den nuværende budgettildeling som den nye model til budgetåret 2026. De ændrede elev- og klassetal på skolerne bevirker, at det er andre skoler, der står til hhv. tabe eller vinde mest ift. beregningen for 2020. Men afvigelserne er fortsat små og rykker ikke nævneværdigt ved de enkelte skolers samlede økonomi.

Supplerende scenarier
Den rent forenklede model er udformet med henblik på at opnå en samlet budgetfordeling, der svarer til den nuværende fordeling mellem skolerne. Men i tillæg til den forenklede model er der udarbejdet tre supplerende scenarier, der tager udgangspunkt i drøftelser i projektets arbejdsgruppe om fremtidige tildelingsprincipper.

 • scenarie 2, der bygger på det princip, at tildelingen så vidt muligt stemmer overens med de udgifter, skolerne alt andet lige vil have til gennemførelse af de lovbundne og kommunalt fastsatte aktiviteter.
 • scenarie 3, der bygger på et supplerende princip om styrket lokalt råderum og lægger budget til ledelse ud i rammebudgettet indarbejdet i hhv. grundtildelingen og elvtildelingen (og derudover svarer til scenarie 2).
 • scenarie 4, hvor beregning af tildelingen til inklusion forenkles (og derudover svarer til scenarie 3).

De tre scenarier er præsenteret nærmere i de vedlagte bilag. Der vedlægges desuden et bilag, hvor såvel den isolerede effekt af hvert scenarie som den akkumulerede økonomiske effekt fremgår.

Styringsmæssige konsekvenser af en forenklet budgettildeling
En forenklet budgettildeling vil indebære, at forventningen til specifikke aktiviteter på skolerne ikke kan aflæses ud af de enkelte budgetposter. Skoleafdelingen har derfor udarbejdet et notat af 30. oktober 2019: Forvaltningens forventninger til serviceniveau og samarbejde, hvor de mere præcise forventninger til aktiviteter, skolerne forventes at opretholde fremgår. Det drejer fx sig om opretholdelse af vejlederfunktioner, prioritering af fælles kompetenceudviklingsindsatser mv. Notatet er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger om besparelser eller budgetudvidelser kan i dag typisk aflæses direkte af enkeltposter i budgettet. Med en forenklet budgettildeling vil den økonomiske konsekvens af beslutningerne som udgangspunkt blive indarbejdet i elevtildelingen som en justering af taksten pr. elev. Dette ændrer ikke ved, at det også fremover vil være muligt for Skoleudvalg og Byråd at pålægge skolerne at udføre specifikke besluttede tiltag inden for det tildelte budget. Beslutninger om varige aktiviteter som fx lejrskoler og skolesvømning optages i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Det gælder generelt ved den forenklede budgettildeling, at man ikke i budgettet vil kunne finde dokumentation som fx det forudsatte undervisningstimetal for lærerne eller budget afsat specifikt til PLC mv. Deraf følger også, at såvel spare- som udvidelsesforslag vil være baseret på overslagsberegninger og ikke tage udgangspunkt i et aktuelt tildelt budgetbeløb.

De enkelte skoler fordeler typisk deres budget på en lang række underposter, der dels er udtryk for lokale prioriteringer – dels tjener til at styre udgifter ift. forventet forbrug. Det vil skolerne fortsat kunne gøre, selvom selve tilblivelsen af budgetrammen forenkles.

Særlig problematik omkring den nuværende to-sprogstildeling
To-sprogstildelingen er fastholdt uændret. Men forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med den nye tildelingsmodel vurderet, at den aktuelle tildeling bør revurderes. De underliggende tildelingskriterier modsvarer ikke nødvendigvis den reelle opgave på skolerne - og selve organiseringen af to-sprogsstøtten skal måske være anderledes. Forvaltningen vil på et senere tidspunkt vende tilbage med et forslag til ændret tildeling.

Budgettildeling til specialklasser og -elever, modtagelsesklasser, specialskole samt 10KCK
Tildelingen til specialklasser og modtagelsesklasser er ikke indlagt i modellen. Her vil forvaltningen i stedet beregne en særskilt klasse- og elevpris, der danne grundlag for en særlig tildeling til de skoler, der lægger hus til klasserne. Tildelingen til enkeltintegrerede elever vil ligeledes blive omregnet fra den nuværende timetildeling til et kronebeløb.

Specialskolen Ellebækskolen samt 10. klassecenteret kan ikke fuldt ud sammenlignes med folkeskolerne. For disse tilbud vil der blive udarbejdet en særskilt tildelingsmodel, der så vidt muligt afspejler de principper, der kommer til at gælde for folkeskolerne.

Proces og tidsplan
På baggrund af Skoleudvalgets beslutning vil udkastet til ny tildelingsmodel samt de relevante supplerende scenarier blive sendt i høring blandt skolebestyrelserne, LMUer, FMU og de berørte faglige organisationer. Forvaltningen vil udarbejde en supplerende præsentation af den nye model til brug for drøftelserne på skolerne.

Herefter ser tidsplanen ud som følger:

 • 11. november - 13. december 2019, høring.
 • Skoleudvalgets møde den 8. januar 2020, drøftelse af skolebestyrelsernes høringssvar.
 • Skoleudvalgets møde den 5. februar 2020, beslutning om ny model for budgettildeling.
 • Ny model vil gælde fra og med budget 2021.

En ny model for demografifremskrivningen af Skoleudvalgets budgetramme besluttes som del af budgetvejledningen for budget 2021. Forvaltningen vil fremlægge udkast til model for Skoleudvalget på mødet i februar 2020 forud for udarbejdelse af det endelige forslag til budgetvejledning.

Økonomi
Den nye tildelingsmodel udarbejdes inden for den samme ramme, der i dag udgør skolernes budget.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udkast til ny økonomisk tildelingsmodel og alle 4 scenarier sendes i høring.
Helle Poulsen (V) ønsker ikke, at scenarierne 3 og 4 sendes i høring.
Bilag

Til toppen


157.   Vision og præsentation af Køge skolevæsen og skoler


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender

 1. format for vision og præsentation
 2. revideret tidsplan.
Baggrund og vurdering

Som beskrevet til skoleudvalgsmødet den 2. oktober 2019 har mange af Køges skoler gennem årerne udviklet flotte profiler og det samlede skolevæsen også taget en række fælles skridt som en samlet organisation. Begge dele har medvirket til positiv omtale, der bl.a. har givet sig udslag i øget søgning til ledige jobs i Køges skoler. Der er også gjort mange tanker om fremtidens visioner og mål. Skolelederne har f.eks. i fællesskab formuleret deres bud på en vision. På skoleudvalgsmødet blev det besluttet at samle visionerne og de gode historier i et lille hæfte, der på én gang kan fungere som en præsentation og en vision. Målgruppen for hæftet er både ansatte, forældre og den bredere offentlighed.

Arbejdet med at planlægge hæftet har betydet, at Forvaltningen foreslår en justering af planen, der giver lidt mere plads til en bredere inddragelse. Der kan eventuelt tilføjes et dialogmøde.

Hæftet kunne indeholde:

 • Forord (udvalgsformanden)
 • Vision for skolerne (skoleudvalget med input fra skolelederne, fra medarbejdere og skolebestyrelserne og inspiration fra Køge Kommunes snarligt vedtagne Børne- og Ungepolitik samt fra "Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal" og KLs "10 kommunale kerneværdier" for dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud)
 • Fælles styrkeområder for samtlige skoler
 • En side hvor hver skole fortæller kort om skolens profil, potentialer og udviklingsplaner.

Revideret tids- og procesplan:

 • November 2019: Skoleudvalget beslutter hæftets konkrete ramme for udformning og justeret tidsplan.
 • December 2019: Udkast til tekst fremlægges for udvalget. Tekst fremlægges ligeledes til kommentering for FMU BUF.
 • Januar 2020: Skolebestyrelserne formulerer – efter en given ramme - præsentation og profilering og sender besvarelserne til Skoleafdelingen, der bearbejder og sammenskriver. Der afholdes dialogmøde om punktet "Vision for skolerne" og disse input indgår.
 • Februar 2020: Vision og præsentation af Køge Kommunes skolevæsen og skoler sendes i høring.
 • Marts 2020: Skoleudvalget får forelagt hæftet på mødet. Hæftet supplerer kvalitetsrapporten for skoleår 2019/2020.
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.

Til toppen


158.   Vedligehold af kommunens bygninger 2020


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2020 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det forventes at der med vedtagelsen af budget 2020 afsættes 40,8 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendte prioriteringslisten på møde den 9. oktober 2019, hvorefter den hermed er sendt til høring i øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb inden udgangen af 2019, således at arbejderne kan gå i gang fra bevillingstidspunktet.

Økonomi
Bemærk, at beløbene i de vedhæftede bilag er den bedste vurdering for det nuværende marked. Tallene kan blive justeret, når der indgås aftaler.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


159.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


160.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 7. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


161.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Direktøren orienterede om rapport omhandlende inklusion.

Jacqueline Sporon-Fiedler (F) spurgte til opgørelse af elevernes fravær. Sag forelægges udvalget på næste møde.

Henvendelse fra sognepræst fra Ølsemagle Sogn. Forvaltningen svarer på henvendelsen.

Til toppen


162.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.11.19