Referat af møde i Skoleudvalget

Den 07.04.2021 kl. 18:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)

50.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


51.   Tema - Skolekapacitet 2. del


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget
 1. drøfter håndtering af kapacitetsudfordringer på Søndre Skole og Kirstinedalsskolen med henblik på at give input til en efterfølgende beslutningssag.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget drøftede på mødet den 3. marts 2021 de generelle kapacitetsmæssige udfordringer udløst af igangværende og kommende byudviklingsprojekter. På den korte bane skal der findes løsninger på udfordringer på Søndre Skole og Kirstinedalsskolen.

Søndre Skole
Udbygningen i Søndre Skoles distrikt forventes fra skoleåret 2026/27 at udfordre skolens kapacitet. Hertil kommer, at der med Kommuneplan 2021 kan åbnes op for ca. 450 boliger i Hastrup Øst. Den samlede vækst forventes på sigt at udløse et kapacitetsbehov svarende til minimum et helt ekstra spor, 0. – 9. klasse.

På sigt vil det formentlig blive nødvendigt at tilføre ny kapacitet. Men kapacitetsbehovet kan i en periode løses ved at ændre distriktet, så en del af væksten i elevtallet i stedet sker på de nærliggende skoler. Og de nærliggende skoler, Sct. Nicolai Skole og især Hastrupskolen, har plads til flere elever. Der vedlægges bilag, hvor forslag til justering af distriktet mod hhv. Sct. Nicolai Skole og Hastrupskolen fremgår.

Der vil være afledte udgifter og konsekvenser forbundet med en distriktsjustering mod Hastrupskolen, hvor det af hensyn til sikker skolevej vil det være nødvendigt at etablere passage over eller under Vordingborgvej. Ellers vil der være behov for at tilbyde befordring til og fra skole. Afhængig af løsningen kan omkostningen ligge mellem et par mio. kr. og 10 - 15 mio. kr., hvor en underføring vil være den dyreste løsning.

Det vil også være nødvendigt at finde alternative placeringer til de specialklasser og modtagelsesklasser, der i dag er placeret på Hastrupskolen.

Øvrige konsekvenser af distriktsjusteringen fremgår af bilaget.

Kirstinedalsskolen
Skolen vil i de kommende år opleve stigende elevtal som følge af udviklingen i Køge Nord. Aktuelt peger prognosen først på udfordringer fra og med skoleåret 2028/29. Men selv mindre ændringer i det faktiske antal børn ift. det forventede i Køge Nord og/eller en stigning i andelen af distriktets elever, der søger skolen kan fremrykke tidspunktet til allerede fra 2026.

Kapacitetsbehovet vil i en årrække kunne løses ved en ændring af Kirstinedalsskolens distrikt, hvor den sydlige del lægges til Asgård Skoles distrikt. Justering af distriktet samt konsekvenser af denne fremgår af det vedlagte bilag.

Asgård Skole har betydelig ledig kapacitet, og burde også kunne løse et yderligere kapacitetsbehov i kraft af eventuel byudvikling på Sun Chemicals arealer.

Såfremt Asgård Skoles ledige kapacitet anvendes til at afhjælpe presset på Kirstinedalsskolen, kan det på sigt blive en udfordring at finde plads til de special- og modtagelsesklasser, det kan blive nødvendigt at flytte fra Hastrupskolen. En placering af disse på skoler uden for Køge By kan udløse nye udgifter til befordring.

Det vil såvel ift. Søndre Skole som Kirstinedalsskolen være en fordel at implementere distriktsjusteringerne, før klasserne er helt fyldt op. Dels fordi det kan sikre en mere jævn klassekvotient, dels for at minimere risikoen for udløsning af ekstra klasser.
Økonomi
Udgifter til sikring af skoleveje vil blive nærmere vurderet i forbindelse med det videre arbejde med distriktsjusteringerne. Der kan blive behov for at afsætte finansiering i anlægsplanen.

Udgiften til alternativt at køre eleverne til og fra skole vil også blive nærmere beskrevet.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


52.   Tværgående besparelser


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
På Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2021 blev valg af analysetemaer til tværgående besparelser for budget 2022 - 2025 godkendt. Økonomiudvalget godkendte ligeledes at sende sagen til orientering i Skoleudvalget (se bilag).

Det er foreslået, at der arbejdes med Winbooks på skoleområdet, hvilket er yderligere beskrevet i særskilt dagsordenspunktet om Chromebooks.
Økonomi
Besparelsesforslagene indgår i budgetforhandlingerne i september 2021.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


53.   Chromebooks


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orientering om Chromebook-projektet til efterretning.
Baggrund og vurdering
Skoleafdelingen og IT- & Digitaliseringsafdelingen har besluttet at opgive overvejelserne om at indføre Chromebooks på skolerne. Men der er fundet en anden løsning, der er økonomisk sammenligneligt, og som ikke giver de samme tekniske udfordringer. 

Forvaltningen valgte i 2018 at teste, beregne og undersøge mulighederne for et platformskift. Vi har gennem 2020 testet Google platformen og Chromebooks i udvalgte klasser på alle kommunens skoler. Det kunne være en mulighed for en besparelse på både udstyr og drift ved at skifte til Google Education og Chromebooks.

Den oprindelige intention med projektet var at afprøve billige computermuligheder på markedet for at arbejde hen imod en løsning, hvor skolerne kan stille en computer til rådighed for hver af eleverne, idet muligheden for en sådan løsning alt andet lige er større med brug af billigere udstyr. Den tidligere BOYD-ordning (bring your own device), hvor eleverne selv skulle medbringe computer, har vist sig at være en vanskelig vej at opnå et tilstrækkeligt antal maskiner, da forældrene ikke er forpligtet til at købe udstyr.

Chromebooks er opgivet
Efter evaluering Chromebooks-plotprojektet i december 2020, har KITU-styregruppen (IT- & Digitaliseringsafdelingen, Skoleafdelingen og skoleledere) besluttet og udmeldt:
Vi vil ikke på nuværende tidspunkt implementere en Chromebook løsning på Køge skolerne. Det blev bl.a. vurderet, at Chromebook-løsningen ikke kan leve op til Køges krav om brugen af software og hardware i udskolingen. Administrationen i at drive to systemer, så man kører Chromebook i indskolingen og på mellemtrinnet og pc’ere i udskolingen, blev vurderet for dyrt og ressourcetungt. 

Chromebooks arbejder i en Google-miljø, der administrativt og supportmæssigt ikke er foreneligt med de almindelige PC´er. Et "blandet miljø" med de to maskintyper ville derfor kræve to platforme, to licenser og to supportsystemer. 

En anden løsning
Men der er en anden langt bedre løsning. Microsoft har en maskintype, Winbook, der i pris og funktion svarer meget til Chromebook. Den har bare det store fordel, at den rent teknisk "er i familie med" skolernes øvrige PC´er og dermed kan operere og supporteres fra samme platform. I samarbejde med IT- og Digitaliseringsafdelingen har forvaltningen undersøgt om denne smallere PC, en Winbook (WB), kan erstatte de testede Chromebooks.

Forskellen på CB og WB
Der er tale om to sammenlignelige enheder på hver sin platform.

En Chromebook (CB) er - meget forenklet - en pc, der ikke har data og programmer liggende i hukommelsen, men har det hele liggende i skyen. Den kræver altid net. Den er hurtig at logge på og en hurtig opstartstid. En CB er billig i anskaffelse (ca. 2.000 kr. stk. med pen/touch).

En Winbook (WB) er en “tynd” pc med begrænset indhold. Der er installeret et minimum af programmer - nærmest kun en Windows 10 og en browser. En WB er simpel og hurtig at logge på (da der ikke i opstarten af pc’en skal hentes programpakker), altså en computer med program begrænsninger, men med muligheder for at lave skolearbejde i skyen. En WB er billig i anskaffelse (ca. 2.000 kr. stk. med pen/touch).

Forskellen på en WB og en CB er nærmest kun styresystemet – på en WB er der Windows10 og på en CB er der Chrome OS. Det er altså to forskellige styresystemer/platforme.

Forvaltningen og IT- & Digitaliseringsafdelingen har derfor gennemført en forundersøgelse for at se om WB kan erstatte de PC´er, som skolerne på nuværende tidspunkt benytter i indskolingen og på mellemtrinnet. Udskolingen har behov for en PC, der kan lidt mere med kraftigere hardware og mere software installeret.

Forundersøgelsen viste WB som en meget positiv løsning, der på én gang prismæssigt og funktionsmæssigt kan sammenlignes med CB, men sparer forvaltingen for problemet med at skulle arbejde i to platforme for elever og personale (et såkaldt blandet miljø), hvor de to systemer ikke arbejder sammen.

Så en kombination af WB hhv. i indskoling/mellemtrin og PC’ere i udskolingen vil undgå udgifter til to licenser, tekniske udfordringer med to platforme, der skal spille sammen og pædagogiske udfordringer for elever og personale med at arbejde i to platforme.

Forvaltningen har købt de første Winbooks
Skoleafdelingen og IT- & Digitaliseringsafdelingen har afgivet ordre på de første Winbook. Det har vist sig, at der er meget lang leveringstid på al IT-udstyr pga. pandemien. Afdelingerne har ved en hurtig indsats dog sikret sig et større parti Winbooks til levering umiddelbart efter sommerferien 2021.

Licensen for de CB, der har indgået i pilotprojektet og som er i brug í skolernes pilotklasser, udløber til nytår. Der vil derfor være god tid til at udrulle de nye WB i efteråret 2021 og samtidig indsamle de udleverede CB og finde anvendelse for dem som ekstra klassesæt. 
Økonomi
Skiftet fra CB til WB har ikke nogen økonomiske konsekvenser, da de to enhed koster det samme. 

Køge Kommune undgår dobbeltudgifter til to licenser, som et blandet miljø ville kræve.

Cromebook ville kunne administreres/supporteres lidt billigere end Winbook, men det ville kræve, at der indførtes CB på alle klassetrin, og det ville være tilrådeligt af indføre CB i udskolingen. 
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


54.   Ekstra midler til skolerne til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om disponering af ekstra midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel til efterretning.
Baggrund og vurdering

Folketingets partier indgik den 18. februar 2021 aftale om at afsætte en ramme på 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Heraf er de 164,5 mio. kr. afsat til kommunerne. Aftalen vedlægges som bilag.

Aftalepartierne har lagt vægt på, at midler der afsættes til skolerne fordeles til overordnede formål, og at der lokalt, på skoleniveau skal være mulighed at variere indsatserne.

Samtidig er aftalepartierne enige om, at ressourcerne skal ud på skoler og uddannelsesinstitutioner, så hurtigt som muligt til gavn for eleverne.

Der vedlægges brev fra Børne- og Undervisningsministeriet til kommunalbestyrelserne om kommunernes andel af den økonomiske ramme.

Køge Kommune får tilført midler på fire områder;

 1. Fagligt løft 
  Midlerne er målrettet ekstraundervisning, tolærer-ordninger, turboforløb, øget åbningstid i SFO mv.
  For Køge Kommune drejer det sig om 1,05 mio. kr., der fordeles mellem skolerne efter antal elever i 9. og 10. kl. (Alkestrupskolen får i stedet tildelt midler efter antal elever i 6. klasse).
  Indsatsen er målrettet elever, der har været hjemsendt under nedlukningen. Elever på specialskoler og i specialklasser indgår derfor ikke i tildelingen.

 2. Indsatser for at styrke trivsel
  Der er afsat midler til en indsats målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. For Køge Kommuner drejer det sig om 461.000 kr.
  PPR og skolernes ressourceteam vil være omdrejningspunkt for identifikation af elever, der har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen.
  Indsatsen vil kunne leveres af såvel psykologer, forebyggende rådgivere og inklusionsvejledere og andre relevante fagpersoner. Midlerne vil blive anvendt til at frigøre tid hos ovennævnte faggrupper til at yde den ekstra indsats.

 3. Indsatser i regi af klubberne
  Der er afsat midler til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter. De i alt 157.000 kr. fordeles mellem SFOerne efter antal elever i SFO fra 4. kl. og juniorklub (der findes ikke medlemstal for ungdomsklubberne).

 4. Elevråd
  Der er endvidere afsat i alt 51.000 kr. til elevrådene til tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel. Beløbet fordeleles ligeligt mellem skolerne.

Med henblik på at understøtte intentionen om, at midlerne så hurtigt som muligt er til gavn for eleverne, er de allerede udmeldt til skolerne før påske.

Økonomi
Midlerne fra aftalen af 18. februar 2021 overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021. Således vil nærværende udgifter være fuldt finansieret inden for kalenderåret.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


55.   Nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klasse efter høring.


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. træffer beslutning om oprettelse af et nyt, samlet SFO/klubtilbud fra 4. klasse pr. 1. januar 2022,
 2. træffer beslutning om en eventuel justering af prisen for tilbuddet.
Baggrund og vurdering
Skoleudvalget besluttede på møde den 3. februar 2021 at sende forslaget om et nyt, samlet SFO-tilbud fra 4. klasse i høring hos de berørte skoler (skolebestyrelser og LMUer) samt de faglige organisationer (BUPL og FOA). Der er modtaget 18 høringssvar, der vedlægges som bilag.

Alle høringssvarene giver udtryk for opbakning til forslaget om at sammenlægge de nuværende tilbud til ét, samlet tilbud.

De fleste af svarene tilkendegiver imidlertid en bekymring omkring konsekvensen af en højere pris end i det nuværende juniorklub-tilbud. Vurderingen er, at en højere pris kan få nuværende og kommende juniorklubmedlemmer til at fravælge tilbuddet. Der peges bl.a. på, det kan have en negativ effekt ift., at børn og unge kan ende i uheldige gruppedannelser eller er i risiko for social isolation. Et billigere tilbud kan være med at til sikre, at flere vil være en del af det sociale liv, som en klub kan give.

Forvaltningen henviste i sagsfremstillingen den 3. februar 2021 til, at en ændret forældrebetaling ville kunne påvirke søgningen. Men det er ikke muligt på forhånd at vurdere, hvor stor effekten vil være. Og den billigere pris ift. det nuværende SFO fra 4. kl. tilbud kan også tænkes at have en effekt.

I en del af høringssvarene bliver det tilkendegivet, at et starttidspunkt 1. august 2021 kommer lige efter, skoler og SFOer har været lukket i en længere periode. De anbefaler derfor, at ændringen først træder i kraft senere, så SFOerne i efteråret kan fokusere på at få genskabt interessen for tilbuddene for særligt de ældre børn.

Da der også skal varsles ændringer i takster, og da der skal håndteres udmeldelser af tidligere tilbud og indmeldelse i det nye, anbefaler forvaltningen, at det oprindeligt foreslåede starttidspunkt udskydes fra 1. august 2021 til 1. januar 2022.

Ud over starttidspunktet og overvejelser om forældrebetalingen har høringen har ikke givet anledning til at ændre indholdsmæssigt i det oprindelige forslag, der vedlægges som bilag. Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen på mødet den 3. februar 2021.
Økonomi

Forældrebetalingen i det nye tilbud er beregnet ud fra en forudsætning om, at ændringen er budgetneutral.

Prisen på 900 kr./md er lidt lavere end SFO fra 4. klasse i dag, men dyrere end juniorklubben. For SFO fra 4. kl. er prisen i 2021 1.066 kr./måned. Juniorklubben koster hhv. 444 kr./måned for klubber med 4 åbningsgange og 344 kr./måned for klubber med 3 åbningsgange.

Der kan i dag ikke opnås søskenderabat på forældrebetalingen for Juniorklubtilbuddet. I det nye, samlede tilbud vil der kunne opnås 50% søskenderabat.

Såfremt Skoleudvalget skulle ønske at nedsætte forældrebetalingen fra de foreslåede 900 kr./md., vil der opstå en nettoudgift, der skal findes finansiering til inden for Skoleudvalgets samlede ramme.

Som eksempel vil en nedsættelse til 750 kr./md. udløse en årlig nettoudgift på ca. 1,2 mio. kr., mens en nedsættelse til 600 kr./md. vil medføre en udgift på ca. 2,4 mio. kr.

Beslutning
Udsat.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


56.   Holmehus/Holmebækskolen - fremtidige fysiske rammer


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orientering om den lokale proces vedr. de fysiske rammer på Holmebækskolen og Holmehus til efterretning,
 2. drøfter det videre forløb for fastlæggelse af de fysiske rammer pr. august 2021 og senere.
Baggrund og vurdering

Processen omkring beskrivelse af mulige løsninger ift. de fremtidige fysiske rammer på Holmebækskolen og Holmehus er bremset af pandemien. På Skoleudvalgets møde den 13. januar 2021 vurderede forvaltningen, at der kunne foreligge et resultatet af den lokale proces på udvalgets møde i marts 2021. Dette vurderes nu tidligst at kunne ske på udvalgets møde i maj måned.

De tilknyttede arkitekter har arbejdet med forskellige skitser til fremtidige løsninger. Men Corona-skolelukningen har udsat den observation af elever og medarbejderes daglige brug af lokaler og faciliteter, der indgår i kvalitetssikringen af skitseforslagene. Og den efterfølgende drøftelse med ledelser og bestyrelser afventer såvel færdiggørelse af forslagene som mulighederne for igen at kunne mødes på en måde, der befordrer en god og konstruktiv dialog.

Udsættelse af processen og beslutninger om de fremtidige rammer har nogle konsekvenser, der blev omtalt kort i sagsfremstillingen til mødet den 13. januar 2021.

Visitering til tilbud uden for kommunen
Ved årsvisitationen til specialtilbud i starten af 2021 var det kun muligt at disponere med 35 pladser på Holmehus. Det lykkedes at finde løsninger, der sætter skolen i stand til at modtage de kommende 0. klasses elever pr. 6. april, men det har været nødvendigt at visitere mellemtrins-elever ud af kommunen til skole-/dagbehandlingstilbuddet Mindehøj. Da det betragtes som pædagogisk uhensigtsmæssigt på et senere tidspunkt at hjemtage elever, der er startet på andre skoler, vil disse elever som udgangspunkt skulle gå i skole uden for kommunen hele deres skoleforløb.

Stilstand i den videre udvikling af skolernes pædagogiske tilbud
Så længe de fremtidige rammer for såvel Holmehus som Holmebækskolen er uafklarede, er det vanskeligt at lægge en langsigtet udviklingsplan.

For Holmehus betyder det, at den videre udvikling reelt er sat i stå. Bl.a. har et initiativ med at anvende sanse-behandlinger med lyd-, lys- og kropsterapi måtte sættes på pause, indtil de nødvendige lokaler er til rådighed.

For Holmebækskolen indebærer den fortsat uafklarede situation bl.a., at skolen ikke ved om og i givet fald hvornår, der skal arbejdes med en anderledes afdelingsopdeling af skolen end den nuværende tredeling.

Henvendelse fra MED-udvalget på Holmehus
MED-udvalget på Holmehus har i brev af 17. marts 2021 til direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen givet udtryk for udvalgets bekymring ift. manglende beslutninger om skolens fremtidige vilkår - både hvad angår de fysiske rammer, men også om skolens fremtid mere generelt. Situationen opleves stressende af personalet, og der efterspørges signaler, der skaber tryghed hos forældre og medarbejdere.

Den videre proces
Forvaltningen håber at kunne forelægge resultatet af den lokale proces med ledelser og bestyrelser på skoleudvalgets møde i maj måned. Her vil det - jf. udvalgets beslutning den 13. januar 2021 - fortsat gælde, at hvis der er løsninger, der muliggør en udvidelse af elevtallet på Holmehus allerede pr. 1. august 2021, kan der i forbindelse med en eventuel beslutning om gennemførelse af disse åbnes op for, at elevtallet gradvist udvides i løbet af skoleåret 2021-22.

Økonomi

Så længe elevtallet på Holmehus fastholdes på 35, vil det være nødvendigt at finde plads til flere elever i tilbud uden for kommunen, end det var forudsat i den oprindelige budgetanalyse, der lå til grund for beslutningen om at udvide Holmehus.

Dette kan medføre en ekstraudgift i form af dyrere tilbud samt øgede transportudgifter. Da eleverne af pædagogiske årsager søges holdt i de tilbud, de én gang er visiteret til, vil udgifterne i nogle tilfælde vare ved over en 10-årig periode.

Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Drøftet - udvalget håber på fremdrift.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


57.   Kommunale måltal 2021 - folkeskolens afgangselever


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orienteringen om den sammenhængende aktivitetsplan til efterretning
 2. anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende følgende måltal for Køge Kommune
 • 30% af folkeskolens afgangselever skal søge en erhvervsuddannelse i 2030
 • 63% af afgangseleverne søger en gymnasiel uddannelse
 • 4% af afgangseleverne søger FGU/STU
 • 3% af afgangseleverne søger øvrige.
Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltallet for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasser, jf. lovbekendtgørelsen for sammenhængende kommunal indsats.

Måltallet fordeles på 2 ungdomsuddannelsesretninger, henholdsvis erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse samt FGU/STU samt Øvrige. Betegnelsen Øvrige dækker over: ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Den nationale målsætning er, at 30% af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025. 

I bilag 1 ses søgetallene for afgangselevers søgefrekvens til ungdomsuddannelser på landsplan og i Køge Kommune.

Køge Kommune har, jf. bilag 1, de seneste fem år haft et stabilt søgetal til eud-uddannelsen, hvis man ser bort fra sidste år, hvor der var et fald. I år fremgår det af bilaget, at søgefrekvensen for Køge Kommune er steget til 22,1%, hvilket sammenlignet med sidste år er en stigning på 1,6 procentpoint.

Køge Kommune er en gennemsnitskommune og bliver ofte brugt som et eksempel på en kommune, der afspejler de nationale forhold. Derfor anbefaler forvaltningen, at ambitionen for Køge Kommune står mål med de nationale målsætninger i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne. Endvidere ses det i bilaget, at FGU/STU ligger lige under 4 %, hvilket også skal se i sammenhæng med, at de fleste unge som er i målgruppen til enten FGU eller STU ikke kommer direkte fra 9. eller 10.klasse. Forvaltningen anbefaler derfor med baggrund i EUD-målsætningen, ovenstående bemærkning samt de seneste års udvikling af søgefrekvensen, følgende måltal 2030:

 • 30% af afgangseleverne søger en erhvervsuddannelse
 • 63% af afgangseleverne søger en gymnasiel uddannelse
 • 4% af afgangseleverne søger FGU/STU
 • 3% af afgangseleverne søger øvrige.

For er opnå måltallet, særlig med fokus på erhvervsuddannelserne, er der brug for, at skolerne  og vejledningen gør mere af det samme og også noget andet for at opfylde den nationale målsætning om, at 30% af afgangseleverne skal søge en erhvervsuddannelse. Der er i de seneste år taget en række initiativer med betydning for søgningen til ungdomsuddannelser og mere målrettet søgning til erhvervsuddannelserne. Disse initiativer systematiseres fremadrettet i en sammenhængende aktivitetsplan, som hver skole i samarbejde med UUV udarbejder. Aktivitetetsplanens ingredienser er:

(tidligere indsats som fortsætter pr. 2021)

 • Link Lidt Lettere arrangement én gang årligt mellem skoler og virksomheder
 • Skoletjenesten – skoler og vejledere videreformidler kontakter via den digitale platform
 • Skills stafet (har været virtuel 2020)
 • Hænderne fulde af EUD (èn temadag hvor alle udskolingslærere besøger EUD-uddannelserne)
 • Undervisning i Job og uddannelse ved UUV Køge

(nye indsatser med virkning fra 2021)

 • Struktureret virksomhedssamarbejde med indbygget undervisning skoleår 2021/2022
 • Erhvervsklasse
 • Projekt Træningsbaner - styrket og helhedsorienteret tilgang overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse ved Ungecentrum, Socialstyrelsen og FGU.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


58.   Status på corona


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge har været en del af den bekymrende gruppe kommuner. Da myndighederne tillod visse åbninger af skoler mv. var Køge stadig i den bekymrende del - sammen med region Hovedstaden og fire kommuner i Region Sjælland, der stadig skulle overholde de mest restriktive retningslinjer. 

Disse retningslinjer er dog blevet lempet pr. 22. marts 2021 og den 23. marts 2021 kom der udmelding om, at skoler i alle kommuner - med ganske få indtagelser - kan åbne efter Påske, den 6. april 2021. Retningslinjerne omtales nedenfor.  

De små klasser er fortsat i almindelig drift. Der er ikke afstandskrav. Til gengæld er der strenge krav om at blive inden for klassen, der betragtes som en boble. Klasserne har færrest mulige lærerskift og har tæt på det almindelige timetal.  

De store elever har været hjemsendt siden primo december 2020. Der er etableret nødpasning / -undervisning og hjemmeundervisning. Nødpasning / -undervisning gives af to årsager. Dels til elever, hvis forældre har samfundskritisk eller andet arbejde, der kræver at deres børn kommer i skole. Dels til elever, hvor sociale eller trivselsmæssige årsager betyder, at de bør være i skole. Der har i perioden været stigende fokus på at screene elevgrupper og kontakte de elever, man kunne være bekymrede for. 

Der er gennemført trivselsture, hvor en lærer/pædagog - efter myndighedernes anvisninger - går en tur med op til 4 elever og taler med børnene og bidrager til børnenes trivsel. Fra den 22. marts 2021 har afgangsklasserne kunnet møde fysisk i skole hver anden uge, således, at en klasse f.eks. møder ind i lige uger og andre i ulige uger. 

Nye retningslinjer - åbning for de store klasser
Fra tirsdag den 6. april 2021 kan også de store elever kommer i skole i 50% af tiden, således, at elever fra 5. -10. klasse går i skole hver anden uge og har virtuel undervisning hver anden uge. Undervisningen må ikke ske på tværs af klasser, så valgfag skal tilpasses disse regler.

Elever, der har haft fysisk nødundervisning på skolen, skal vælge, om de vil følge stamklassens 50:50 undervisning eller om de vil fortsætte i fysisk nødundervisning på et særligt hold i alle uger. Man kan - på grund af smitterisiko - ikke følge stamklassen hver anden uge og have nødundervisning i en anden boble hver anden uge.

Forvaltningen har udsendt ministeriets retningslinjer og anbefalinger til skolerne, og har desuden givet nogle få kommunale præciseringer. Det er dog den overordnede linje, at skolelederne er de bedste til - sammen med personalet, TR og skolebestyrelse - at finde frem til de fortolkninger af rammerne, der passer bedst på skolen. F.eks. er det stor forskel på de fysiske forhold. Nogle skoler har separat udgang fra alle klasseværelser, mens andre skal have alle elever ud gennem de samme gange og trapper. Disse og andre  forskelle skal der tages højde for i de lokale rammer.

Forvaltningen har stået til rådighed med råd og vejledning - både på møder og i individuelle kontakter. Der har tillige været en tæt, gensidig kontakt med de faglige organisationer. 

Test
Der er siden vinterferien blevet tilbudt og gennemført lyntest af personalet. Køge har uddannet personale fra svømmehallen, der ikke har kunnet udføre deres almindelige arbejde, til at kunne udføre corona-test. Opgaven foregår efter en nøje plan, hvor testerne er på de forskellige skoler på bestemte ugedage - to dage om ugen - og gennemfører testene i en udpeget lokale med særlig indretning og rengøring. Testerne videregiver testresultaterne til skolesekretæren, der taster dem direkte i Sundhedsstyrelsens database. 

Der har været og er en vis uklarhed vedrørende test af elever. Der mangler afklaring på testtyper og procedure for gennemførelsen. Ud fra de tilgængelige oplysninger har forvaltningen iværksat det, der er muligt bl.a. i forhold til indhentning af forældretilsagn. I første omgang kan det testpersonale, der tester de ansatte, også teste eleverne. Forvaltningen har annonceret efter personer, som kan ansættes som testere. Umiddelbart efter Påske ansættes et antal af de ansøgere forvaltningen har fået - både til at supplere de nuværende testere, der er ansat i svømmehallen og til at afløse dem, når svømmehallen atter åbner. 

Økonomi
Der er udgifter for Køge Kommune til øget rengøring, værnemidler og testmaterialer. Et fremtidigt scenarie med forøget testkapacitet vil udløse yderligere udgifter. Udgifterne bogføres særskilt som corona-udgifter, hvor Køge Kommune forventes at modtage central godtgørelse. 
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


59.   Opfølgning på ungeindsatsen i Køge Kommune


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget, at

 1. tage evalueringen af Ungecentrum og orienteringen om forbedringstiltag til efterretning
 2. fastholde de lokale målsætninger for ungeindsatsen
 3. fastholde den politiske og administrative organisering af Ungecentrum, dog således at personaleledelse fremadrettet fast varetages af én chef
 4. godkende prioriteringerne for den videre udvikling af UngeCentrum.

Børneudvalget og Skoleudvalget behandler sagen den 7. april 2021 og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen den 12. april 2021.

Baggrund og vurdering

Ungecentrum blev etableret i efteråret 2019 i forbindelse med indførelsen af ny kommunal ungeindsats - helhedsorienteret på tværs af sagsområder. Som konsekvens af Byrådets beslutning om organisering af ungeindsatsen (juni 2019) har den politiske følgegruppe fulgt Ungecentrum gennem hele etableringsfasen, ligesom udvalgene er blevet orienteret om arbejdet i følgegruppen.

I løbet af 2. halvår af 2020 er der blevet gennemført en evaluering af Ungecentrum. Evalueringen blev præsenteret på en workshop for de tre udvalg den 9. februar 2021. Evalueringen bestod af en status for måltallene for Ungecentrum, en ekstern evaluering af Ungecentrum samt en gennemgang af forvaltningens gennemførte og planlagte forbedringstiltag på baggrund af evalueringen (bilag vedlagt).

På baggrund af workshoppen fremlægges denne sag for udvalgene med henblik på beslutning om organiseringen og den videre udvikling af kommunens ungeindsats.

De lokale målsætninger videreføres uændret
Det nationale uddannelsespolitiske mål er fortsat, at mindst 90 % af alle unge skal have gennemført en uddannelse, når de fylder 25 år, og samtidig skal andelen af unge uden uddannelse eller jobtilknytning være halveret. Målene skal være nået i 2030.

Forvaltningen foreslår på baggrund af de politiske drøftelser, at de tre lokalpolitiske kriterier for ungeindsatsen fastholdes:

 • Én indgang: Uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesindsatsen for unge og familieindsatsen for 14-23 årige samles på én matrikel.
 • Helhed og sammenhæng: Ledelse og medarbejdere samarbejder på tværs og med de unge om at realisere uddannelsesplanerne. De unge skal opleve sammenhængende og effektiv indsats på tværs af lovgivninger, fagområder og budgetter.
 • De unges perspektiv: Indsatsen skal tage udgangspunkt i de unges evner, ønsker og hele livssituation, og indsatsen skal tilrettelægges så det giver mening for den unge.

Politisk og administrativ organisering af ungeindsatsen 
Ungeindsatsen er i dag forankret hos Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det enkelte fagudvalg har ansvar for egne sagsområder, mens udvalgene i fællesskab varetager kommunens myndighedsansvar for den nationale uddannelsespolitiske målsætning, såvel som de lokalpolitiske kriterier for ungeindsatsen. Udvalgene følger parallelt op på resultater og mål for kommunens samlede ungeindsats. 

Den politiske følgegruppe blev nedsat på tværs af de tre udvalg til at følge Ungecentrums etableringsfase og sikre en evaluering efter det første år. 

På baggrund af de politiske drøftelser foreslår forvaltningen, at den politiske forankring af kommunens ungeindsats fastholdes. Forvaltningen foreslår videre, at den politiske følgegruppe fortsætter i resten af 2021. 

Forvaltningen fortsætter med kvartalsvist at fremlægge en opdateret Baseline for ungeindsatsens resultater og status på udviklingen af UngeCentrum.

På baggrund af de politiske drøftelser vurderer forvaltningen, at den nuværende organisering af den kommunale ungeindsats med Ungecentrum bør fortsætte, således at udviklingen af området sikres indenfor de nuværende organisatoriske rammer.

Hidtil har personaleansvaret i forhold til lederen af Ungecentrum skiftet årligt mellem de to forvaltninger. Det foreslås, at personaleansvaret fremadrettet placeres fast hos én chef. Ledelsen af den samlede ungeindsats vil fortsat være et fælles anliggende.  

Medarbejdernes ansættelsesforhold fortsætter som nu, og de vil derfor fortsat referere til afdelingslederne for henholdsvis vejlednings-, familie- og beskæftigelsesområderne.

Prioriteringer i udviklingen af UngeCentrum
På workshoppen for udvalgene blev drøftet kommunes prioriteringer for Ungecentrums fortsatte udvikling: 

 1. Ungecentrums tilbud skal udvikles på tværs af målgrupper og lovgivninger.
 2. Der etableres konkrete indsatser, som finansieres i fællesskab med budgetansvar hos Ungecentrums leder.
 3. I Ungecentrum etableres et inspirerende og involverende ungemiljø med vægt på gode fysiske rammer. 
 4. Dialog og samarbejde med de unge. Gennem systematisk udvikling af servicedesign skal de unges perspektiver være retningsgivende for indsatsen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2 - 4. Godkendt.

Skoleudvalget ser positivt på en evaluering i foråret 2023.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


60.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Holmebækskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


61.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


62.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Kirstinedalsskolen med skolestart august 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


63.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Vemmedrupskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


64.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • tilskud til digitale læremidler
 • manglende mulighed for udskydelse af udbud.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


65.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


66.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.05.21