Referat af møde i Skoleudvalget

Den 01.04.2020 kl. 18:00 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


58.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


59.   Udvidelse og flytning af ordinære møder i 2020 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller:

 1. at Skoleudvalgets ordinære møder fra maj måned 2020 placeres i tidsrummet kl. 18.30 - 20.30
 2. at Skoleudvalgets ordinære møde den 12. august 2020 flyttes til den 17. august 2020, kl. 20.00 - 22.00.
Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte på mødet den 27. august 2020, at Skoleudvalgets ordinære møder i 2020 som udgangspunkt holdes den 1. onsdag i måneden i tidsrummet kl. 18.00 - 19.30.

Det har ved de ordinære møder i 2020 vist sig, at Børneudvalget ofte ikke har kunne gennemføre møderne i det fastsatte tidsrum forud for Skoleudvalgets møder, hvilket har medført, at Skoleudvalgets efterfølgende møder er blevet forsinket.

Samtidig har det vist sig, at Skoleudvalgets møder ofte har varet længere end til det fastsatte tidspunkt kl. 19.30.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår på denne baggrund, at Skoleudvalgets møder fra maj 2020 holdes i tidsrummet kl. 18.30 - 20.30.

Byrådet skulle have behandlet 'Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-24' den 24. marts 2020. Mødet er aflyst grundet den nuværende corona-situation. I stedet forventes, at vejledningen bliver behandlet og godkendt i Byrådet den 28. april 2020.

Ifølge udkast til 'Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-24' og bilaget med mødekalender fremgår, at Skoleudvalgets ordinære møde i august foreslås flyttet til den 17. august 2020, kl. 20.00 - 22.00. Børne-  og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget følger forslag til ny mødedato / tidspunkt.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændring og udvidelse af mødetiden.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt, idet Mads Andersen undersøger muligheden for at indkalde stedfortræder for Helle Poulsen (V).

Til toppen


60.   Ny økonomisk tildelingsmodel til skolerne - beregning af effekten i årene 2021 - 2026


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. godkender at den nye tildelingsmodel implementeres uden midlertidig udjævning af økonomiske effekter
 2. tager orientering om notat til skolerne om forvaltningens forventninger til serviceniveau og samarbejde til efterretning.
Baggrund og vurdering
På udvalgets møde den 4. marts 2020 blev det i forbindelse med godkendelse af den nye tildelingsmodel til skolerne besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en beregning af effekten i alle årene 2021-2026 som grundlag for vurdering af, om en indfasning er relevant. Beregningen vedlægges som bilag, og forvaltningen har følgende bemærkninger:

Skoledelen
På flere skoler kan der over de forskellige år ses afvigelser i såvel op- som nedadgående retning. Dette skyldes især udviklinger i elevtallet, der bringer skolerne enten lige over eller lige under én af de grænser, der i den nuværende budgetmodel udløser et kvart lederårsværk. I den lineære tildeling af afdelingslederresurser, der ligger i den nye model, udjævnes disse trinvise tildelinger - og den økonomiske konsekvens af dette er tilsigtet. En skole med fx 303 elever får således ikke længere et kvart årsværk mere end en skole med 298 elever.

På to af skolerne, Holmebækskolen og Vemmedrupskolen kan ses en stigende negativ økonomisk tendens over årene. Dette følger også af sammenhængen med ledelsestildelingen, og at den er tydelig alle årene hænger sammen med, at disse to skoler har et generelt faldende elevtal. For Vemmedrupskolen er den økonomiske effekt de første år positiv, fordi skolen med forventet 290 elever i 2021 lige netop ikke får udløst et kvart årsværk i den nuværende model.

Ud over sammenhængen med ledelsestildelingen ses der ikke nogen systematiske effekter af den nye tildelingsmodel, og forvaltningen ser dermed ikke nogen grundlag for en indfasning af den nye model.

SFOerne
På SFOerne springer to forhold i øjnene;

Modellen tilgodeser generelt de små SFOer. Det skyldes sammensætningen af grundtildelingen, der er ens for alle og skaber et lidt mere solidt økonomisk grundlag for de mindste institutioner. Det er forvaltningens vurdering, at dette også bedre afspejler det reelle behov, da enhver aktivitet - uanset SFOens størrelse - altid skal bemandes med minimum to medarbejdere.

Modellen ser umiddelbart ud til at have en negativ økonomisk effekt for Ellemarkskolens og Kirstinedalsskolens SFOer i alle årene. Dette skyldes, at disse to skoler i kraft af det forventede elevtal og den forventede dækningsgrad som de eneste i den nuværende budgetmodel får tildelt tre i stedet for to medarbejdere til før-skolebørnene (skolestarterne fra 1. april). Det svarer til, at der skulle dannes tre børnehaveklasser på skolerne. I praksis er denne tildeling imidlertid ikke blevet udløst de seneste år, da elevtallet i sidste ende kun har været til to børnehaveklasser. Så den ekstra tildeling har kun fremgået på budgetteringstidspunktet - ikke af det endelige budget. Ses der bort herfra, afviger den økonomiske konsekvens for de to skolers SFOer ikke fra de øvrige. Bemærk i øvrigt, at den negative effekt for Borup Skole alene i det sidste budgetår også skyldes, at elevtallet dette år forventes at udløse 3 medarbejdere til før-skolebørnene.

Det er forvaltningens vurdering, at springet i tildelingen af medarbejdere til før-skolebørnene, hvor 56 børn i den nuværende model udløser to medarbejdere, mens 57 børn udløser tre medarbejdere ikke er hensigtsmæssig i forhold til den opgave, SFOen reelt står med. Forvaltningen ser på denne baggrund ikke noget grundlag for en indfasning af den nye model.

Forventninger til serviceniveau og samarbejde
Den forenklede budgettildeling indebærer, at forventningen til opretholdelse af specifikke aktiviteter på skolerne ikke længere fremgår implicit i kraft af særskilte budgettildelinger. Budgettet til disse aktiviteter er imidlertid ikke bortfaldet, men ligger blot indlejret fx i grundtildelingen. Forvaltningen fremlagde på udvalgets møde i november 2019 et notat fra Skoleafdelingen; Forventninger til serviceniveau og samarbejde. I dette notat fremgår forvaltningens forventninger til de aktiviteter, skolerne forventes at opretholde - uanset at budgettildelingen ikke længere fremgår særskilt. Det drejer fx sig om opretholdelse af ressourceteam og vejlederfunktioner, prioritering af fælles kompetenceudviklingsindsatser mv. Notatet er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger om varige aktiviteter som fx lejrskoler og skolesvømning indgår ikke i dette notat, men optages i bilaget til styrelsesvedtægten for skolevæsenet.
Økonomi
Den nye tildelingsmodel udarbejdes inden for den samme ramme, der i dag udgør skolernes budget.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


61.   Proces for kommuneaftale for lærere og pædagoger


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter status på proces for kommuneaftale for lærere og pædagoger på skoleområdet.
Baggrund og vurdering
Direktør Henrik Laybourn orienterer på mødet om status på arbejdet med kommunal aftale for lærere og pædagoger. På grund af tiltag i forhold til Covid-19 virus er nogle forhandlinger blevet aflyst, men der vil blive orienteret om status og fremdrift i forhandlingerne.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser, da udgangspunktet for forhandlingerne er en økonomi-neutral løsning.
Beslutning
Jacqueline Sporon-Fiedler erklærede sig inhabil i drøftelse af sagen og forlod mødet digitalt.

Drøftet.

Til toppen


62.   Ændring af valgperioden for skolebestyrelsesmedlemmer


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at skolebestyrelserne gives mulighed for at ændre valgperioden fra fire år til to år.
Baggrund og vurdering

Som følge af en ændring i Lov om Folkeskolen § 42, stk. 12, 2. pkt., får Kommunalbestyrelsen beføjelser til at ændre valgperioden fra fire år til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.

Formålet med ændringen er at gøre det lettere for skolerne at rekruttere bestyrelsesmedlemmer blandt forældrene.

En stor del af skolerne har i dag forskudt valg, således at halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert andet år (se bilag). Ændringen vil derfor ikke give væsentligt merarbejde for skolernes administration.

I forbindelse med de seneste ændringer i regelsættet omkring skolebestyrelserne godkendte Byrådet d. 24. april 2014 blandt andet at lægge det ud til decentral beslutning, om bestyrelserne ønskede at udpege op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen har foretaget en rundspørge blandt skolerne. Tilbagemeldingen er, at skolerne ønsker mulighed for decentralt at beslutte, om valgperioden skal være toårig. En enkelt skole ønsker at beholde den fireårige valgperiode.

Forvaltningen indstiller derfor, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at skolebestyrelserne fremover får mulighed for at vælge en toårig valgperiode efter følgende retningslinjer:

 1. Skolebestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre valgperioden inden valget igangsættes. Første gang i foråret 2020.
 2. Valgperioderne skal tilrettelægges, så der altid er valg til hele eller dele af skolebestyrelsen foråret efter valg til Kommunalbestyrelsen.
 3. Fremadrettet kan skolebestyrelsen træffe beslutning om at ændre valgperioden i passende tid inden valget, ved de valg, der følger efter valget til Kommunalbestyrelsen (det vil sige hvert 4. år).

Punkt tre skal sikre gennemsigtighed i valgproceduren både for vælgerne, og dem, der er valgt til bestyrelsen.

Økonomi
Forslaget har ingen væsentlige økonomiske konsekvenser, da mange skoler allerede har forskudt valg med valghandling hvert andet år.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


63.   Organisationsændring - flytning af Center for Dansk og Integration (CDI) pr. 1. maj 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller overfor Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at Center for Dansk og Integration (CDI) overflyttes fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til Velfærdsforvaltningens Arbejdsmarkedsafdeling pr. 1. maj 2020
 2. at tage til efterretning, at der arbejdes med et budget, der sikrer modultakster på et niveau som hidtil
 3. at Velfærdsforvaltningen i dialog med Stevns Kommune udarbejder en ny samarbejdsaftale.
Baggrund og vurdering

Center for Dansk og Integration (CDI) arbejder i dag med at udbyde sprogundervisning dels i henhold til lov om danskuddannelse for udlændinge dels i forbindelse med projektaktiviteter på eksempelvis beskæftigelsesområdet. Danskuddannelsen udbydes med udgangspunkt i en samarbejdsaftale som CDI har med Køge og Stevns kommuner. Udover sprogundervisningen har CDI opgaver knyttet til modtagelse af nye flygtninge, det boligsociale arbejde og projekter i forbindelse med dette.

I forbindelse med de økonomiske udfordringer som følge af nedgangen i kursister, og den deraf afledte nedlæggelse af centerchefstillingen på CDI, har CDI’s fremtidige organisatoriske tilhør været drøftet. Der har i løbet af processen været drøftelser med Stevns Kommune om samarbejde fremover, idet Stevns Kommune, på baggrund af stor tilfredshed med undervisningen på CDI, gerne ser, at prisen fastholdes på landsniveau eller under.

Det foreslås derfor nu, at CDI flyttes fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen til Velfærdsforvaltningen, og at der dermed fortsættes med kommunalt sprogudbud, der er baseret på en samarbejdsaftale med Stevns Kommune. 

CDI's fremadrettede drift er tilrettelagt, så den er i balance med et lille overskud. Dette betyder, at det underskud, som CDI har, vil kunne håndteres, idet Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen samtidigt peger på ledige midler i forbindelse med regnskab 2019, der vil kunne dække CDI's underskud. Direktionen har behandlet et forslag herom den 5. februar 2020 og foreslår, at der laves en særskilt sag herom i forbindelse med overførelsessagen.

Center for Dansk og Integration – fremtiden og nye perspektiver
De seneste års lovgivning har koblet beskæftigelsesindsatsen tættere på danskundervisningen og den arbejdsmarkedsrettede sprogundervisning, og CDI og Jobcentret i både Køge og Stevns kommuner samarbejder nu tættere om udviklingen af sprog- og beskæftigelsesindsatser.

En organisatoriske kobling til beskæftigelsesområdet kan gøre det lettere at igangsætte nye aktiviteter rettet mod de målgrupper i Jobcenteret, hvor dårlige sprogkundskaber står i vejen for deres arbejdsmarkedsrelation.

Den nye regering har desuden besluttet, at den nuværende betalingsmodel for de såkaldte selvforsørgende kursister skal ændres til sommeren 2020. Det kan derfor forventes, at der vil komme en stigning i denne gruppe af kursister. Dette vil kunne medvirke til at understøtte den nyligt vedtagne Beskæftigelsesplans mål om, at virksomhederne skal sikres den arbejdskraft, de har brug for.

CDI har iværksat en række af de initiativer, som har været introduceret som dele af den økonomiske genopretningsplan. Der er nu lavet informationsmateriale til virksomheder, som distribueres i samarbejde med bl.a. Jobcenterets virksomhedskonsulenter. Ligeledes er der indledt et samarbejde med FGU Øst og Midt (Forberedende grunduddannelse) om sprogundervisning for de helt unge, der skal videre på FGU almen (tidligere VUC) eller anden ungdomsuddannelse. Dette er startet primo februar 2020.

CDI har sammen med Jobcenteret udviklet aktiviteter på Campus indenfor rammerne af det såkaldte ’Klar Til Fremtiden’-projekt. Jobcenteret har et ønske om at udvikle projekter, der har et uddannelsesperspektiv, på Campus. Med forventeligt kommende krav om 37 timers aktivering af specifikke målgrupper har Jobcenteret brug for, at kombinationen af virksomhedstilbud og undervisning (også danskundervisning) yderligere forstærkes indenfor det koncept, der er udviklet på Campus.

På Campus er der i dag AMU-uddannelser, voksen-efteruddannelse, 10. klasse, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, kortere videregående uddannelser fordelt på 5 institutioner. Dertil kommer, at VUC flytter til Campus i sommeren 2020.

Selvom ikke alle på CDI skal videre i uddannelsessystemet, så vil det være hensigtsmæssigt, at CDI fremover kan være en del af det uddannelsesmiljø, som er skabt på Campus.

For medarbejderne vil det også kunne åbne nogle interessante samarbejdsmuligheder om vejledning, pædagogik og nye læringsformer.

Der har været forskellige drøftelser med parterne i Campus, og de ser gerne, at samspillet og samarbejdet udvikles i tiden fremover.

I forbindelse med, at KKR i 2021 skal vedtage en rammeaftale om danskuddannelse i regionen, er det igangsat et arbejde fra KKR´s såkaldte Jobforum med at kortlægge status og fremtidige forventninger. Formålet med at lave en rammeaftale er fastlagt i lov om danskuddannelse og er ”at sikre, at kommunerne koordinerer og samarbejder om danskuddannelsestilbuddene på tværs af kommunegrænserne.” 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette oplæg har der været kontakt til en række kommuner i regionen. Billedet er lidt forskelligt, men lige nu er der fra flere sider ønsker om at fortsætte med private leverandører. Kontakterne har dog samtidig betydet, at der fortsættes samtaler med en stor kommune om at lave et udviklingssamarbejde for fremtiden.

Som markedet ser ud på nuværende tidspunkt, har CDI en prissætning, som er yderst konkurrencedygtig og ligger under nationalt niveau. Kvaliteten er samtidig over gennemsnit. Dertil kommer, at markedet generelt er presset, og flere private er gået konkurs. Både af hensyn til forsyningssikkerhed og fleksibilitet, forekommer det ikke attraktivt for Køge Kommune at gå i udbud med opgaven. Med CDI på Campus vil det ligeledes medvirke til at understøtte Campusmiljøet og Køge som uddannelsesby

Center for Dansk og Integration’s placering og økonomi
CDI´s ledelse har nu reduceret medarbejdergruppen som forudsat i de fremlagte planer fra ledelsen. Alene fra august 2019 til januar 2020 er antallet reduceret fra 39 til 18,5 medarbejdere. De 14,5 medarbejdere indgår i det direkte sprogrelaterede, som kan indgå i den afregnede modultakst.

Der foreligger nu et budget for 2020 og frem baseret på uændret kursistniveau og modultakst. Budgettet er i balance og vil være udgangspunktet for driften som en del af Velfærdsforvaltningen / Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der skal i den kommende tid løbende arbejdes med at finde nye aktivitetsområder og samarbejdsprojekter, som kan medvirke til både at sikre økonomien og faglig udvikling.

Udover de nævnte medarbejdere til sprogundervisningen er der 2 medarbejdere knyttet til modtagelse af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. 1 medarbejder arbejder med udviklingsopgaver, Integrationsråd, den boligsociale helhedsplan og indsatsen mere bredt. 1 medarbejder er koblet til et projekt i den boligsociale helhedsplan. De 4 medarbejdere er lønnet af Køge Kommune og indgår ikke i modultaksterne, som afregnes til Jobcenter og andre kommuner.

Alle medarbejdere overføres til Velfærdsforvaltningen og bliver en afdeling i Arbejdsmarkedsafdelingen. Lederen af CDI vil fremover indgå som en del af ledergruppen i Arbejdsmarkedsafdelingen med reference til Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechefen.

Der vil snarest blive indledt yderligere drøftelser med Stevns Kommune om at få udarbejdet en ny samarbejdsaftale.

Sagen har været forelagt HMU, der ikke har haft bemærkninger, ligesom forslaget har været drøftet i CDI’s LMU, der bakker op om forslaget (udtalelse er vedlagt som bilag).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med organisationsændringen.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Taget til efterretning.
Ad. 3. Godkendt.
Bilag

Til toppen


64.   Organisationsændring – flytning af UUV til Skoleafdelingen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om organisationsændring vedrørende Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) til efterretning.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med afslutningen af UUV-samarbejdet mellem Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner i 2019, er UUV i Køge Kommune nu en væsentlig mindre institution. UUV indgår i dag sammen Ungecentret (jobcenter for unge) og Familieindsatsen (14-23 år) i den kommunale ungeindsats, Ungecentrum.

Det er i den forbindelse besluttet, at UUV overgår fra status som selvstændig afdeling under Børne- og Uddannelsesforvaltningen til at være en institution under Skoleafdelingen på linje med SSP og PPR. Lederen af UUV vil herefter referere til skolechefen. Der vedlægges opdateret organisationsdiagram.

Organisationsændringen har været nævnt for FMU BUF i forbindelse med drøftelser om Ungecentrum og var planlagt til yderligere drøftelse på møde i FMU BUF den 30. marts 2020. Dette møde er imidlertid udskudt, hvorfor FMU BUF orienteres på et senere tidspunkt.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med organisationsændringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


65.   Orientering om temadag vedrørende aktiv tilstedeværelse


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om en temadag primo august 2020 om strategien, "Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær" til efterretning.
Baggrund og vurdering
På Skoleudvalgsmødet den 4. februar 2020 fik udvalget fremlagt strategien "Aktiv tilstedeværelse - håndtering af fravær".

Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse af skoleledere, inklusionsvejledere, PPR, Familiecenteret, de forebyggende vejledere og Skoleafdelingen og Ph.d. Helle Rabøl, som forsker på området. Centrale input til strategien blev givet på en temadag den 19. november 2019 for nøglepersoner fra skoler, familiecenter og PPR.

Strategien er i høring i skolebestyrelserne og i skolernes LMU´er frem til den 20. april 2020, lige som skolernes input til den konkrete videndelig i strategiens afsnit C, "værktøjskassen", netop nu er under udarbejdelse.

På temadagen den 19. november 2019 var det et udtalt signal fra de tilstedeværende nøglepersoner, at det var vigtigt, at medarbejderne på skoler og SFO'er fik lejlighed til at høre tilsvarende oplæg og have drøftelser med hinanden om indholdet, hvis det skulle lykkes at implementere strategien og dens tankesæt.

Derfor planlægges en temadag for samtlige kommunens lærere og SFO-pædagoger - knap tusind mennesker. Temadagen afholdes primo august 2020, i den uge, hvor eleverne endnu ikke er mødt ind i skolen. Arbejdsgruppen har sammensat et program med oplæg, debat og aktiv deltagelse. Temadagen tænkes indledt med en kortfilm om emnet, produceret af Fælleselevrådet, således at elevernes stemme også bliver en del af dagen.

Arbejdsgruppen vil - sammen med skolelederne og inklusionsvejlederne fra den enkelte skole - rammesætte opfølgende temamøder på de enkelte skoler i august/september 2020. Her planlægges, hvordan den enkelte skole vil styrke den aktive tilstedeværelse, elevindflydelsen og tidlig indsats i forhold til elever, der glider ud af skoledagen og undervisningen og over i bekymrende fravær.
Økonomi
Temadagen afholdes i hallen på en af skolerne - sandsynligvis Asgård Skole -, hvorved lokaleudgiften holdes på et minimum.

Udgiften til traktement (morgenkaffe og frokost-poser) og honorar til undervisere/oplægsholdere holdes inden for skolernes kompetenceudviklingsbudget.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


66.   Orientering om Holmehus og Holmebækskolen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Processen med at gøre Holmehus til at selvstændig specialskole er godt i gang, og dermed også implementeringen af Byrådets beslutning den 25. juni 2019 om en ny organisering af skole/dagbehandling med omdannelse af specialskoleafdeling Holmehus til selvstændig specialskole.

Holmehus omdannes pr. 1. august 2020 til en selvstændig specialskole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig påbegyndes en udvidelse af skolens elevtal fra de nuværende ca. 25 til ca. 50.

Der er nu ansat en meget erfaren skoleleder, som tiltræder 1. april 2020. Skolelederen får dermed mulighed for selv at stå for planlægningen af skoleåret 2020/21. Forvaltningen har afholdt orienteringsmøde med forældrene og lyttet til deres overvejelser og signaler. Der har også været afholdt flere møder med personalet om deres input og prioriteringer i forbindelse med at tegne profilen af den nye skole i annoncering og i ansættelsesforløbet af den nye leder. Både forældre og ansatte var repræsenteret i indstillingsudvalget i forbindelse med ansættelsen.

Der er allerede inden den ny leders tiltræden indledt et samarbejde med Holmebækskolens ledelse. Samarbejdet går ud på overdragelse af erfaring og information om den tidligere afdeling, der nu bliver en selvstændig skole. Desuden skal der aftales en lang række praktiske og pædagogiske samarbejdsfelter mellem de to, kommende naboskoler.

Med skolelederen ansat skal der nu træffes en række beslutninger om lokalefordeling og bygningsmæssige forberedelser. Da Holmebækskolen fra og med skoleåret 2023/24 forventes at være ændret fra en to-sporet til en et-sporet skole, vil der være plads til den nye skole og dens yderligere udvidelse pr. august 2021.

Når den nye skoleleder har været i gang i en periode og har taget en række beslutninger i samarbejde med personalet, Holmebækskolen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen, vil Skoleudvalget kunne modtage yderligere information om processen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Et flertal i Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Til toppen


67.   Forbrug af uddannelsesmidler på skoleområdet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om kompetenceudvikling på skoleområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Midler til kompetenceudvikling består dels af midler på forvaltningens eget budget og midler fra Undervisningsministeriets pulje til kompetenceudvikling. Kommunerne modtager sidste udbetaling fra puljen i år, og pengene kan bruges til og med 2025.

Forvaltningens budget: 1,4 mio. kr.
Fra forvaltningens budget er der i 2019 brugt ca. 1,4 mio. Pengene er brugt i overensstemmelse med beslutninger fra en mindre gruppe, hvor de faglige organisationer, skolelederne og sSoleafdelingen er repræsenteret. 700.000 kr. er fordelt til skolerne efter antal medarbejdere. Dette beløb råder skolerne over til vikardækning af medarbejdere, som er på kursus/uddannelse.

Køge Kommune har indgået en aftale med Katafonden om LEAPS-projektet på Herfølge Skole. Her stiller fonden en omfattende efteruddannelse og massiv konsulentopbakning gratis til rådighed for skolens ledelse og lærere gennem de 5 år projektet varer. 1/3 af skolens lærere er på skift gennem tre år på uddannelse 2 timer om ugen i et år. Vikarudgiften til denne efteruddannelse er den eneste udgift ved projektet, som kommunen betaler. Her dækker kompetencemidlerne 50%, hvilket er 450.000 kr. Skolen betaler selv de øvrige 50%.

De øvrige 250.000 kr. er fordelt på følgende tiltag:

 • DM i Skills 50.000 kr.
 • Naturfagsmaraton 18.000 kr.
 • Oplægsholdere til netværk med vejledere/fagpersoner fra hver skole 43.000 kr.
 • Oplægsholdere til skolelederseminar 65.000 kr.
 • Matematikkursus for et stort antal matematiklærere (Pernille Pind) 75.000 kr.
 • Temadage for specialklasselærere, så fagligheden holdes frisk og kvaliteten er god 30.000 kr. 

Midler fra Undervisningsministeriet: ca. 1.5 mio. kr.
Størstedelen har skolerne selv disponeret til selvvalgt efteruddannelse af personalet, temadage og lokale kurser. Disse udgifter refunderes efter regning af forvaltningen, der sikrer, at Ministeriets regler og retningslinjer overholdes. En stor del af beløbet er fordelt på en lang række temadage, konferencer og lignende mindre indsatser. Af eksempler på større indsatser kan nævnes:

 • Linjefagsuddannelse til ca. 25 lærere 177.000 kr.
 • 10. klasse Campus Køge: Inkluderende mindset (Nanna Scheibel) 37.000 kr.
 • Fælles faglig dag for skolerne i midt-området. En "fagenes fest", hvor alle lærere i området individuelt kunne vælge faglige kurser på en lørdag 135.000 kr.
 • Herfølge Skole: True North 92.000 kr.
 • Diverse kurser vedr. specialistkompetencer læsning og matematik 110.000 kr. (primært for decentrale vejledere)
 • Et toårigt omfattende forløb for samtlige børnehaveklasseledere og samarbejdende pædagoger, der har som mål at give en bedre skolestart og mindske antallet af ekskluderede elever i indskolingen (Inge Schou) 50.000 kr., (Nanna Scheibel) 78.000 kr.
 • Holmebækskolen: Dynamisk tankesæt (Kompetencehuset Heckmann) 92.000 kr.
 • Ellebækskolen: Neurosekventiel forståelse (Specialskole-ekspertisen) 22.000 kr.
 • Maskinsikkerhedskursus (lovkrav) 90.000 kr.
Økonomi
Kompetenceudvikling i 2019 har været afholdt inden for det afsatte, kommunale budget, der var på ca. 1,4 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. fra Undervisningsministeriet.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


68.   Ansøgning om dispensation til frit skolevang til 0. årgang på Kirstinedalskolen august 2020 (Lukket punkt)Til toppen


69.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)Til toppen


70.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)Til toppen


71.   Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde og handicapråd


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter og kommer med supplerende forslag til videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale med de foreslåede tilpasninger samt oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022.
Baggrund og vurdering
Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne. 

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregi, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Implement har jf. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgår i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet som bilag.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


72.   Planstrategi 2020 i høring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at Planstrategi 2020 drøftes med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger.
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 25. februar 2020 at sende Planstrategi 2020 i offentlig høring i otte uger. I samme periode sendes planstrategien i høring i alle fagudvalg.

Planstrategien tager afsæt i planloven, som siger, at Byrådet halvvejs inde i byrådsperioden skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder vurdering af og strategi for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget for knapt et år siden og i den forbindelse blev der arbejdet indgående med strategier for udviklingen af kommunen - strategier som naturligvis stadig er aktuelle. Den gældende plan giver fx mulighed for at udbygge Universitetshospitalet med 3.000 nye arbejdspladser, udvide Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, bygge nye boliger på Søndre Havn og i Køge Nord samt bygge boliger i kommunens små og store bysamfund.

På trods af den korte tid, der er gået, siden Byrådet reviderede kommuneplanen, lægger Teknik- og Miljøforvaltningen nu op til at revidere visse dele af planen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Fingerplan 2019 har givet Køge Kommune mulighed for at udvikle nye byområder i Herfølge og i Hastrup Øst. Hertil kommer den forestående udbygning i Køge Nord og et nyt stort byudviklingsområde i den nordøstlige del af Køge, hvor SUN-fabrikken ligger i dag. Disse byudviklingsområder skal indarbejdes og prioriteres i en ny kommuneplan, før de kan realiseres.

Med udsigt til succes og udsolgt i transportcentret og i den nye del af Køge Havn, lægger planstrategien op til at overveje en ny erhvervsprofil. Hvilke nye brancher og arbejdspladser bliver der behov for i fremtiden, og hvordan kan de udvikles i synergi med vores styrkepositioner – og skal der udlægges nye erhvervsarealer?

I planstrategien formuleres ambitioner om at gøre udviklingen bæredygtig. Det gøres ved at tage afsæt i FN’s 17 Verdensmål. Dermed sikres, at det ikke bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal være en bæredygtig vækst - både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Planstrategi 2020 er en paraply for de analyser, undersøgelser og politikker, Køge Kommune vil benytte sig af. Det betyder, at planstrategien ikke i sig selv giver svarene i forhold til den kommende udvikling og planlægning – men den viser de trædesten, der i løbet af 2020-21 vil føre til næste kommuneplan, herunder fx vedtagelse af en ny boligpolitik eller en ny erhvervsstrategi.

Forslag til Planstrategi 2020 er vedlagt som bilag.

Eventuelle bemærkninger fra udvalget vil indgå i forbindelse med den endelige behandling i byrådet, som forventes at ske på byrådsmødet den 16. juni 2020.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelse af Planstrategien.
Beslutning
Skoleudvalget har drøftet Planstrategi 2020 og bemærker, at fokus på infrastruktur bør suppleres med afledte behov for tilpasning af skole- og sfo-kapacitet – ikke blot i et kapacitetssikringsperspektiv, men også for at de nye boligområder er attraktive i kraft af tilbud i nærområdet.
Bilag

Til toppen


73.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Direktøren orienterede om corona-situationen.

Anders Ladegaard Bork henviste til aflysning af Campus+.

Til toppen


74.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


75.   Underskriftsblad - Skoleudvalget (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.04.20