Referat af møde i Skoleudvalget

Den 06.02.2019 kl. 18:00 i Ellebækskolen, Lundegårdsvej i Gørslev


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)


13.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


14.   Budgetanalyser - status februar 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orientering om status på budgetanalyser til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets møde i november 2018 godkendte Skoleudvalget igangsætningen af arbejdet med budgetanalyser med henblik på at finde ca. 13 mio. kr. i budgetbesparelser fra 2020 og frem.

Forvaltningen vil frem til forsommeren 2018 løbende fremlægge analysebeskrivelser, for-analyser og analyser af udpegede områder

 • administration, ledelse og organisering centralt og decentralt (tværgående)
 • skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
 • mulighederne for samling af visitationsudvalg (tværgående)
 • inklusion og incitamentsstruktur
 • optimering af antallet af klasser ved justering af skoledistrikterne
 • PPR, opgaver, bemanding mv.

Forventet tidspunkt for forelæggelse for Skoleudvalget fremgår af bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


15.   Strategi for inkluderende fælleskaber


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Strategi for inkluderende fælleskaber.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af Skoleudvalgets møde den 5. december 2018 foreligger nu Strategi for inkluderende fællesskaber til vedtagelse efter gennemført høring i skolebestyrelserne frem til 18. januar 2019 og efter orientering og debat på Skoleudvalgets dialogmøde med skolebestyrelserne dewn 24. januar 2019.

Den 14. august 2018 og efterfølgende den 7. november 2018 blev Skoleudvalget orienteret om arbejdet med revidering af inklusionsstrategien fra 2013. Efter dialog med Danmarks Lærerforening og BUPL udsendtes første udkast 9. september 2018 til skolerne mhp. dialog i LMU og andre fora. Den 24. oktober 2018 blev der afholdt temadag om inklusion, hvor skoleledere, ressource-team, PPR med flere havde dialog om inklusionen.

De daværende høringssvar fra LMUerne udtrykte, at den var professionelt og fagligt godt beskrevet i forhold til den pædagogiske og psykologiske praksis. Strategien kunne bidrage til en opstramning af samarbejdet omkring inklusion i skolerne, hed det. Andre mente, at der manglede klare succeskriterier, ligesom der blev efterlyst tal, økonomi og konkrete modeller for strategiens gennemførelse.

Forvaltningen vurderede dog - på baggrund af de mange gode kommentarer - at det krævede en grundigere gennemskrivning af strategien frem for blot en tilretning, hvilket blev gennemført og fremlagt på Skoleudvalgets møde den 5. december 2018, efter først at have været drøftet på FMU-mødet den 28. november 2018. 

Der er i strategien ikke medtaget hverken økonomi, konkrete tal eller modeller. Strategien afspejler en overordnet og langsigtet plan for, hvordan der arbejdes med inklusion i Køge Kommune, idet en strategi skal have et vist overordnet præg og skal kunne gælde i en årrække. Forvaltningen arbejder pt. med en økonomisk model, der på én gang holder fast i Køges praksis med at lægge en del af inklusionspengene ud til skolerne, samtidig med at der indføres et element af økonomisk incitament til at styrke inklusionen og overholdelse af budgettet. Dette vil blive fremlagt på Skoleudvalgets møde den 6. marts 2019 og forventes tillige at blive sendt i høring.

Høringssvarene giver generelt udtryk for tilfredshed med strategien, som kaldes overskuelig og systematisk. Mange høringssvar giver udtryk for, at strategien er ambitiøs, og der gives udtryk for behov for øgede ressourcer til området. Der gives også udtryk for behov for opkvalificering af personalet, idet der har været en vis udskiftning siden den omfattende kompetenceudvikling (2 x 25 timer til alle lærere) i årene lige efter den nuværende strategis vedtagelse.

Skolelederforeningen bemærker, at hvis personalet skal opleve nødvendig tid til refleksion, bør der tilføjes en passus om, at "ledelsen oplever, at der er de nødvendige ressourcer til at gennemføre målsætningerne i strategien". Skolelederforeningen foreslår i øvrigt, at fristen for udarbejdelse af skolernes lokale handleplaner udsættes fra ”udgangen af indeværende skoleår” til ”udgangen af 2019”. Forvaltningen anbefaler en halv imødekommelse ved, at fristen bliver ”udgangen af oktober 2019", så dette er gennemført inden visitationsprocessen begynder i november.

Danmarks Lærerforening beskriver den konkrete hverdag, deres medlemmer oplever i forbindelse med elever, der er inkluderet i klasserne, men som kræver en særlig indsats. De peger på, at regeringens ekspertgruppe, der lægger vægt på prioritering af indsatser og ressourcer. De fremhæver, at det skal være faglige hensyn og ikke økonomiske hensyn, der skal afgøre, hvilket tilbud et barn skal have.

BUPL udtrykker også bekymring for, om strategien følges ressourcemæssigt op. De oplever, at personale i skole og SFO får større opgaver og mindre budgetter. BUPL understreger desuden vigtigheden af forældrearbejdet og af, at SFOerne både uddannelsesmæssigt og ressourcemæssigt tilgodeses for at kunne yde deres del af inklusionsindsatsen. BUPL efterlyser en grundigere beskrivelse af evalueringen af strategien.

Forvaltningens vurdering er, at høringssvar vedrørende ønsker om flere ressourcer på området må behandles, når forvaltningen fremlægger en plan for en økonomisk model, der på én gang tilgodeser en prioritering af ressourcer og samtidigt arbejder for overholdelse af det samlede budget for området.

Når strategien er godkendt, vil den blive bearbejdet redaktionelt og grafisk med henblik på udgivelse.

Økonomi
Der er ingen økonomi direkte forbundet med Strategi for inkluderende fællesskaber, men der er forventning om, at en lokal styrkelse af inklusionen kan medføre en positiv udvikling på nedbringelse omfanget af og opbremsning af udgifterne til vidtgående specialtilbud.
Beslutning
Godkendt, idet fristen for udarbejdelse af skolernes lokale handleplaner udsættes til udgangen af oktober 2019.
Bilag

Til toppen


16.   Lovforslag om bortfald af børneydelse for elever med højt ulovligt fravær


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Med lovforslaget "Styrket forældre ansvar gennem mulighed for bortfald af børneydelse" foreslås det, at forældreansvaret skal styrkes ved at indføre mulighed for bortfald af børneydelse for elever, som  har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i ét kvartal. Lovforslaget er blevet 1. behandlet af Folketinget, og en betænkning er ved at blive udarbejdet. Det forventes, at lovforslaget er endeligt behandlet i foråret 2019, og at loven har virkning fra 1. juli 2019.

De nuværende regler om registrering af fravær bliver ikke ændret. Praksis er, jfbekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, dagligt fører kontrol med, at eleverne er tilstede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Fraværsårsagen skal angives, og den indeholder tre kategorier:  

 1. Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende
 2. Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)
 3. Ulovligt fravær

I kategori 2 skal skolelederen foretage en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Hvis skolelederen ikke kan godkende fraværet, er der tale om ulovligt fravær.

Fravær er således ulovligt, såfremt det ikke skyldes sygdom eller lignende forhold, og skolelederen ikke har tilladt det pågældende fravær. 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, medarbejdere fra Skoleafdelingen, PPR og Familiecenter Køge, der vil udarbejde en procedure for ensartet fraværsregistrering og opfølgning på fravær.

Forvaltningen forelægger ny sag for udvalget, når loven er endeligt vedtaget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med implementering af lovforslaget.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


17.   Børnedialogmøde med Fælleselevrådet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 24. januar 2019 blev der afholdt dialogmøde mellem Skoleudvalget og Fælleselevrådet med følgende dagsorden:

 • Velkomst og præsentation af dagens program
 • Dialog med Borgmester Marie Stærke og repræsentanter fra Skoleudvalget.
  • Politikerne præsenterer sig selv kort
  • Dialog i mindre grupper med udgangspunkt i Idékatalog 2018-2019
  • Mulighed for at politikerne kan stille uddybende spørgsmål til eleverne
 • Afrunding og evt.
 • Rundvisning i byrådssalen af borgmester Marie Stærke

Der blev drøftet en række emner, herunder:

 • Elevinddragelse
 • Variation i undervisningen
 • Fysiske læringsmiljøer
 • IT i undervisningen

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


18.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 4. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


19.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 2. og 5. årgang på Sct. Nicolai Skole eller 2. og 5. årgang på Søndre Skole. (Lukket punkt)Til toppen


20.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. og 7. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


21.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 5. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)Til toppen


22.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren oplyste:

 • at Helhedsplanen har modtaget midler fra A. P. Møller-Fonden
 • at mini-budgetseminar holdes d. 12. marts 2019.

Formanden orienterede om henvendelse fra Familiestøtten.

Anders Ladegaard Bork orienterede om henvendelse vedrørende afholdelse af skole-OL.


Til toppen


23.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.02.19