Referat af møde i Skoleudvalget

Den 01.09.2021 kl. 18:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (Løsgænger)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)

Afbud:

Selim Balikci, (A)

112.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 1 (A, B, C, F, I, O og Ø) har indkaldt Lene Møller Nielsen (A) til at deltage i Skoleudvalgets møde den 1. september 2021 som stedfortræder for Selim Balikci (A), der har meddelt forfald i perioden 1. - 12. september 2021, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet. 

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


113.   Fællesmøde mellem FMU BUF, Skoleudvalget og Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

 1. at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2022-2025.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2022-2025 afholder Børneudvalget møde med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


114.   Udvidede frihedsgrader for skolerne i skoleåret 2021/22


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager orienteringen om udarbejdelse af elevplaner i skoleåret 2021/22 til efterretning,
 2. træffer beslutning om delegering af beslutninger vedr. konvertering af understøttende undervisning samt fravigelse af krav om kompetencedækning i skoleåret 2021/22.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

     3. at lovens krav om udarbejdelse af kvalitetsrapport fraviges hvad angår rapporten for 2021.

Baggrund og vurdering

En række særlige frihedsgrader for skolerne, der har været gældende under corona-krisen, bliver videreført i skoleåret 2021/22. I den anledning skal Skoleudvalget og Byrådet træffe beslutning om hhv. delegation af beslutningskompetence samt udarbejdelse af den kommende kvalitetsrapport for 2021.

Forlængelse af de udvidede frihedsgrader hviler på en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fra juni 2021. Formålet er at understøtte, at skoler og kommuner i det kommende skoleår 2021/22 kan fokusere på at håndtere det faglige efterslæb som følge af nødundervisningssituationen.

Aftalepartierne giver i teksten udtryk for, at;

"undervisere, ledere og medarbejdere i den forgangne periode har udvist stor kreativitet og omstillingsevne, og at de har leveret undervisning af høj kvalitet under vanskelige betingelser. Aftalepartierne har derfor også stor tillid til, at skolerne kan håndtere de faglige udfordringer, som eleverne måtte have, hvis de får de rette rammer, og at det bedste afsæt for et fagligt løft er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skoledag som muligt."

Orienteringsskrivelse fra Undervisningsministeriet om eksisterende og udvidede frihedsgrader vedlægges som bilag.

De udvidede frihedsgrader frigør i skoleåret 2021/22 skolerne og kommunen fra følgende af folkeskolelovens krav:

1. Udarbejdelse af elevplaner
Skolelederen kan træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes elevplaner jf. folkeskolelovens § 13 b.

Beslutningskompetencen ligger alene hos skolelederen. Der er fortsat krav om en løbende, systematisk evaluering af elevens faglige progression. 

2. Konvertering af understøttende undervisning
Kommunalbestyrelsen kan godkende, at skolerne konverterer dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Andre aktiviteter kan fx være to-lærer- og andre to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.

Beslutning om konvertering af understøttende undervisning efter den almindeligt gældende lovgivning er i Køge Kommune delegeret til skolebestyrelserne. Forvaltningen forslår derfor, at beslutning jf. de udvidede frihedsgrader også delegeres til skolebestyrelserne.

Konvertering af den understøttende undervisning vil alt andet lige forkorte skoledagen og dermed udløse behov for yderligere åbningstid i SFO. Skolerne har via aftalen om håndtering af faglige udfordringer modtaget et særligt tilskud i 2021, der bl.a. kan anvendes til finansiering af længere åbningstid i SFOen. Det er skolebestyrelsens ansvar at fastlægge SFOens budget, herunder normeringen. 

3. Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning (undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de obligatoriske fag, lærerne underviser i). Det indebærer, at den samme lærer kan undervise en klasse i flere fag. Det medfører færre lærerskift, som kan understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen, herunder styrke relationsdannelsen mellem elever og lærere, når eleverne vender tilbage.

Spørgsmål om det undervisende personales kvalifikationer vedrører arbejdsgiverkompetencen og kan ikke delegeres til skolebestyrelserne. Men forvaltningen foreslår, at Skoleudvalget benytter muligheden for at delegere beslutningskompetencen til skolelederen på den enkelte skole.

4. Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at undlade at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22. Beslutningen kan ikke delegeres og skal i Køge Kommune træffes på et møde i Byrådet. 

Hvis der træffes beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapporter, er der en klar forventning om, at kommunerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

Udarbejdelse af kvalitetsrapporter varetages i Køge Kommune i vid udstrækning af forvaltningen, medens skolerne kun har en begrænset rolle. Med henblik på fortsat at kunne følge op på elevernes faglige udvikling og trivsel foreslår forvaltningen, at Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der fortsat udarbejdes en kvalitetsrapport for 2021, men at forvaltningen med henblik på forenkling kan fravige lovens procedurekrav mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.
Et flertal i Skoleudvalget opfordre til, at skolerne sikre sig, at der følger midler med til udvidet åbningstid i sfo, såfremt skolerne vælger at konvertere understøttende undervisning.
Helle Poulsen (V) har tillid til, at skolerne sikre sig økonomien.
Ad. 3. Det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der fortsat udarbejdes en kvalitetsrapport for 2021, men at forvaltningen med henblik på forenkling kan fravige lovens procedurekrav mv.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


115.   Justering af skoledistrikter i Køge By


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at forslag til justering af Søndre Skoles distrikt (område 1) og Sct. Nicolai Skoles distrikt (område 2) gældende for alle tilflyttere og skolestartere vedtages.
 2. at der gives søskendegaranti til mindre søskende til elever bosiddende i Søndre Skoles distrikt (område 1) og Sct. Nicolai Skoles distrikt (område 2), der på vedtagelsestidspunktet er indskrevet på henholdsvis Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole.
 3. at ændring af Kirstinedalsskolens distrikt (område 3) afventer resultatet af den nærmere analyse af bygningskapacitet, som forventes gennemført i 2022.
Baggrund og vurdering

Forslag til justering af skoledistrikter i Køge By har været i høring hos de berørte skolebestyrelser. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 

Skolebestyrelsen ved Søndre Skole
Bestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget. Dog er der bekymringer angående skolevejen, indtil den planlagte tunnel ved Teaterbygningen er færdig. 

Forvaltningen bemærker, at krydsningen ved stationen er overskuelig, samt at der også er mulighed for, at gående kan benytte gangbroen over jernbanen. 

Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole
Bestyrelsen kvitterer for, at der nu er taget hul på diskussion om skolekapacitet i Køge By. Bestyrelsen bemærker, at selv om skolevejen fra område 2 til Asgård Skole er mere sikker, så er den også noget længere, og beboerne i kvarteret orienterer sig mod bymidten i Køge.

Bestyrelsen ønsker en politisk bevågenhed på, hvordan man sikre en attraktiv og levende bymidte. Endelig foreslår bestyrelsen, at den kommende analyse af kapacitet kommer til at omfatte muligheden for at udbygge Sct. Nicolai Skole til tre spor.

Skolebestyrelsen ved Asgård Skole
Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget, da der er ledig kapacitet på Asgård Skole. Ved gennemførelsen er det vigtigt at have fokus på sikker skolevej, samt at klassekvotienterne ikke må blive for høje.

Skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen
Bestyrelsen håber, at man vil lave en grundig analyse af, om skolens nuværende kapacitet kan udnyttes bedre og eventuelt tilbygges, så Kirstinedalsskolen kan blive en moderne velfungerende skole for alle de kommende børn i Køge Nord. Bestyrelsen finder det meget uheldigt, at nogle børn skal køre i bus eller bil til skole i stedet for at gå.

Søskendegaranti
Alle skolebestyrelserne pointerer, at der er en udfordring for familier i de berørte områder, som allerede har barn/børn på en skole, og mindre søskende som vil komme til at høre til en anden skole. 

Forvaltningen har undersøgt, om der i dette særlige tilfælde er mulighed for at garantere, at søskende kan få plads på samme skole. Det viser sig, at det kun drejer sig om et begrænset antal børn. Fem børn i Søndres distrikt, 12 børn i Sct. Nicolais distrikt og 13 børn i Kirstinedalsskolens distrikt.

Det vil indebære en øget risiko for at danne ekstra klasser, særligt på Sct. Nicolai Skole, men forvaltningen vurderer, at da det drejer sig om et begrænset antal børn, vil det med styring af dispensationer til frit skolevalg, være muligt at give søskendegaranti og stadig få den ønskede effekt af forslaget.

Nedenstående eksempler illustrerer i hvilke tilfælde søskendegarantien gælder og ikke gælder.

Eksempel 1:

En familie bor i område 1 i Søndre Skoles distrikt, som ændres til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Familien har en storesøster, Liva, der går på Søndre Skole og familien kan derfor vælge at lillebror Magnus, der er skolestarter, også skal gå på Søndre Skole, selv om distriktet efter ændringen hører under Sct. Nicolai.

Eksempel 2:

En familie er bosiddende i område 1, som ligger i Søndre Skoles distrikt. Området ændres til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Sønnen Oskar går i 2. klasse på Søndre Skole. Oskar får ikke mulighed for at vælge Sct. Nicolai Skole, da distriktsændringen gælder for tilflyttere og skolestartere. Lillesøster Marie skal starte skole i august 2023 og får med forslaget mulighed for at vælge mellem Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole.

Eksempel 3:

En familie flytter til område 1 fra et andet distrikt efter området er flyttet til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Familien har tidligere valgt, at sønnen Jonas skal gå på Søndre Skole. Jonas kan vælge mellem at blive på Søndre Skole eller flytte til Sct. Nicolai Skole, da familien tilflytter til et nyt distrikt og skifter adresse. Lillesøster Caroline skal starte i skole og kan indskrives på Sct. Nicolai Skole, da ændringen af distriktet gælder alle tilflyttere. Hvis familien ønsker, at Caroline skal gå på Søndre Skole gælder de almindelige regler for frit skolevalg.

Udskyde ændring af Kirstinedalsskolens distrikt (område 3)
I høringsperioden har forvaltningen været i dialog med Kirstinedalsskolen. Skolens ledelse vurderer, at der godt kan frigøres lokaler på skolen, så den ekstra elevtilgang kan håndteres i en periode. Der er også mulighed for at flytte de tre specialklasser (T-klasserne) til en anden skole. Da udfordringen ikke er lige så akut på Kirstinedalsskolen som på Søndre Skole, foreslår forvaltningen, at ændringen af Kirstinedalsskolens distrikt udskydes. Det vil give et bedre beslutningsgrundlag at vente indtil kommuneplanen og boligbyggeprogrammet til næste års befolkningsprognose er vedtaget, og der er lavet en grundigere analyse af bygningsmassen på Kirstinedalsskolen og mulighederne for eventuel tilbygning.

Ændring af område 1 og område 2 fastholdes
Forvaltningen er fortsat af den opfattelse, at det er nødvendigt at begrænse tilgangen af elever til Søndre Skole. Det betyder, at ændringen af område 1 og område 2 indstilles vedtaget, dog med søskende garanti, som beskrevet ovenfor.

Økonomi
Hvis der dannes en ekstra klasse på en skole, vil det betyde en merudgift på i gennemsnit 800.000 kr. om året i 10 år, som skal finansieres indenfor Skoleudvalgets samlede ramme.
Beslutning
Ad. 1 og 2. Et flertal i Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Helle Poulsen (V) kan ikke anbefale.
Ad. 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


116.   Holmehus/Holmebækskolen - fremtidige fysiske rammer


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen om processen omkring de fremtidige fysiske rammer til efterretning.
Baggrund og vurdering

Efter Skoleudvalgets beslutning på mødet den 2. juni 2021 om de fremtidige fysiske rammer for Holmebækskolen og Holmehus er forvaltningen i samarbejde med skoleledelserne og ETK ved at få den endelige plan for flytninger, tilpasninger mv. på plads.

Fokus er bl.a. på at få fastlagt, hvornår hvilke tiltag gennemføres med henblik på at genere skolernes drift mindst muligt. Planen forsøges derfor afpasset med ferieperioderne, hvor der ikke er elever på skolerne.

Efter Skoleudvalgets beslutning blev det på møde den 11. juni 2021 aftalt med skoleledelserne, at en endelige tidsplan skulle foreligge ved udgangen af august måned. Det er fortsat målsætningen.

Den overordnede tidsplan hviler på et oplæg udarbejdet af skoleledelserne primo august 2021. Denne opererer med Holmebækskolens udflytning af Lille fløj i ugerne efter efterårsferien og Holmehus’ indflytning i Lille fløj ved årsskiftet. Holmehus vil herefter kunne begynde at udvide elevtallet op mod 50 elever.

Aktuelt arbejder skolerne på at udarbejde en mere detaljeret beskrivelse af hvilke arbejder, de forudser gennemført ifm. flytningen. Herefter vil forvaltningen og ETK tage stilling til, hvordan det praktisk kan tilrettelægges – herunder at der er sikret finansiering til arbejderne.

Det er aftalt med skoleledelserne, at de arbejder der skal udføres ifm. flytningen falder i to tempi; Forud for flytningen hhv. i perioden lige efter flytningen og frem mod forår/sommer 2022.

For Holmebækskolens vedkommende forventes indvendige arbejder som fx udbedring af diverse skader mv. samt maling af klasselokaler udført før flytningen, medens større arbejder – fx retablering af udendørs legearealer, nyindretning af fællesområder mv. – i nødvendig omfang gennemføres efterfølgende.

For Holmehus' vedkommende er det ETKs vurdering, at de indvendige arbejder i undervisningslokalerne i Lille fløj kan gennemføres i perioden fra 1. november og frem mod Jul. Indretning af nye faciliter i Lille fløj til personalet, der i forbindelse med væksten i elevtallet vil fortsætte med at vokse frem mod august 2022, forudses først gennemført efter årsskiftet.

Det er forvaltningens forventning, at skoleledelserne i nødvendigt omfang orienterer og inddrager skolebestyrelserne i processen.

Økonomi
Der er aktuelt afsat 900.000 kr. til afholdelse af de samlede udgifter i projektet. En del af arbejderne vil formentlig kunne håndteres som fremskudt vedligehold og/eller prioritering af eksisterende puljer. Og visse udgifter til fx inventar vil måske kunne prioriteres inden for skolernes egne budgetter. Men det er forvaltningens forventning, at der derudover kan vise sig behov for at frigøre yderligere midler inden for den fælles ramme på skoleområdet.
Beslutning
Taget til efterretning, idet Skoleudvalget fortsat følger udviklingen.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


117.   Indsatser målrettet skolebørns trivsel i forbindelse med corona


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om indsatser målrettet skolebørns trivsel i forbindelse med corona til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget blev den 7. april 2021 orienteret om, at Folketingets partier den 18. februar 2021 indgik aftale om at afsætte en ramme på 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Heraf var de 164,5 mio. kr. afsat til kommunerne.

Midlerne til skolerne skulle fordeles til overordnede formål, men med mulighed for at variere indsatserne lokalt på skolerne.

Køge Kommune fik tilført midler på områderne fagligt løft, indsatser for at styrke trivsel, indsatser i regi af klubberne samt elevråd.

Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af de konkrete indsatser målrettet skolebørns trivsel. Indsatserne er fordelt på:

 • individuelle indsatser
 • klasse/gruppe-indsats
 • forældreindsats
 • personaleindsats
 • kriminalitet/SSP
 • fraværsindsats.
Indsatserne er beskrevet i vedhæftede bilag.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


118.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 0. årgang på Sct. Nicolai Skole. (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


119.   Sygefravær og covid-fravær 2. kvartal 2021 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager sygefraværsrapport for perioden 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 3,9 procent i gennemsnit i perioden 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,0 procent i perioden 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020. 

Sygefraværsoversigt for Fremtidslinjen og UUV - Køge Bugt har tidligere været en særskilt oversigt, men indgår nu i den samlede oversigt for Skoleafdelingen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


120.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Udvalget arrangerer temadrøftelse med DLF om 'Rekruttering og fastholdelse'.

Jeppe H. Lindberg orienterede om åbning af den Demokratiske Legeplads på Sct. Nicolai Skole inden sommerferien.

Direktøren orienterede om tilbud om vaccinations-pop-up på skolerne.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


121.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


122.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.09.21