Referat af møde i Skoleudvalget

Den 11.08.2021 kl. 18:30 i UUV / Ungecentrum, Ølbycenter 53, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Mads Andersen, (C)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)

Afbud:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)

95.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


96.   Tema: Unges uddannelsesvalg - eksisterende indsatser og Tal på vejen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. drøfter Køge unges uddannelsesvalg med henblik på at fremme kommunens unges ungdomsuddannelsesvalg herunder valg af erhvervsuddannelse.
Skolechef Søren Thorborg, familiechef Lone Nygaard Jensen, Leder UUV Mai Rose Kristiansen samt konsulent Thomas Westergaard deltager under dette punkt.
Baggrund og vurdering

Ungecentrum, UUV Køge (Ungdommens Uddannelsesvejledning), og folkeskolerne i Køge har en lang, stærk tradition for at understøtte de unges uddannelsesvalg.

Skoleudvalget besluttede d. 7. april 2021, at målsætningerne for ungeindsatsen 2030 er:

 • 30% af afgangseleverne søger en erhvervsuddannelse
 • 63% af afgangseleverne søger en gymnasiel uddannelse
 • 4% af afgangseleverne søger FGU/STU
 • 3% af afgangseleverne søger øvrige.

For at fremme denne ungeambition er der over det seneste skoleår besluttet følgende tiltag i samarbejdet mellem UUV og folkeskolerne: 

 • Sammenhængende aktivitetsplan mellem UUV, folkeskolernes udskoling og CAMPUS Køge: Aktivitetsplanen sikrer at alle udskolingsklasser får tilrettelagt og gennemført job og uddannelsesaktiviteter med henblik på at afklare og styrke elevernes job og uddannelsesvalg. Samtidig giver det mulighed for et eftersyn og en videreudvikling af vejledningsaktiviteter på tværs.
 • Er du stadig på vej?: Folkeskolernes særlige fokus på at mindske elevfravær. Tiltagene er bl.a. tidlig spotning, jævnaldernes betydning i og uden for undervisningen samt hvordan elevs gode erfaringer fra andre livsbaner kan inddrages i undervisningen.
 • EUD 10: Målgruppen er kommende 10. klasses elever, der ønsker at vælge en erhvervsuddannelse. De har måske ikke har haft den bedste skolegang, har faglige udfordringer og er måske også skoletrætte.
 • Erhvervsklassen:  Målgruppen er 8. og 9. klasses elever, som forventer at ville søge ind på en erhvervsuddannelse efter afsluttet 9. eller 10. klasse. De kan have det svært fagligt i almindelig folkeskole, men vil gerne arbejde for at lære mere i fagene matematik, dansk og engelsk og er motiverede for at være i erhvervspraktik ude på forskellige arbejdspladser. 
 • Elevpraktik (portal): Den nye portal indeholder hundredvis af virksomheder i Køge Kommune, som vil tilbyde erhvervspraktik til elever eller unge som er færdige med folkeskolen. Portalen indeholder også tilbud fra virksomhederne om klassebesøg og gæsteoplæg på skolerne, samt fritidsjob til eleverne.
 • Projekt træningsbaner – unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse (januar 2021 – december 2023.): Målgruppen er 14-29 årige og de unge, som man er i kontakt med på tværs af Ungecentrum. Projektet er et udviklings- og modningsprojekt, som giver mulighed for at udvikle interne indsatser og sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/ eller komme i beskæftigelse. Dette med et stort fokus på ungeinddragelse.

Målsætninger og indsats skal ses i sammenhæng med aktuelle data om uddannelsesvalg, frafald mv., som fremgår af "Tal på vejen", der udgives hvert år af UUV Køge. Tallene viser en beskeden, men synlig stigning til erhvervsuddannelser (EUD). Det er en stigning, som er sket på trods af et år i COVID-19’s tegn med langt mindre mulighed for at komme ud og se ungdomsuddannelserne i ’virkeligheden’. Langt de fleste unge opfylder 02 karakterkravet til EUD. Dette års Uddannelsesanalyse fra Region Sjælland, viser at Køge, Solrød og Næstved har det laveste antal unge, som ikke har opnået 02 i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik i skoleåret 2019/2020. 3% af afgangseleverne opnåede ikke et gennemsnit på 02, hvilket betyder at langt de fleste unge i Køge Kommune har opfyldt adgangskravet til at påbegynde en Erhvervsuddannelse.  Udgivelsen ”Tal på vejen” er vedhæftet som bilag til denne sag. 

Det er ikke muligt at lave effektmålinger af de nye tiltag, da de alle er af nyere datoer. Børne- og Uddannelsesforvaltningen forventer at kunne se en effekt på næste års søgefrekvens til EUD. Både forskning fra Socialministeriet og konstaterede erfaringer fra nuværende praksis giver grundlag for, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen fremadrettet har et skarpt blik på:

 • Unge der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved afslutningen af grundskolen ud fra de personlige, sociale, faglige og praksisfaglige forudsætninger
 • Unge med fraværshistorik i forbindelse med skole eller uddannelse. 
 • Unge hvor ensomhed og forskellige grader af angst, har betydning for fastholdelse af uddannelse og job. 
 • Generel uddannelsesvejledning og vejledningsaktiviteter med fokus på EUD, for at de unge får mulighed for at træffe et kvalificeret og oplyst uddannelsesvalg.
 • Det tværgående samarbejde omkring de unge, på tværs af sektorer (Folkeskoler, Ungeindsats, Ungdomsuddannelser og Erhvervsliv).
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


97.   Orientering om BDO's analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. tager orienteringen om BDO's analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Direktionen har den 16. juni 2021 godkendt BDO's analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet, herunder en benchmark-analyse, samt godkendt den aktivitetsplan, som Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet på baggrund heraf.  

BDO's analyse er udarbejdet på beslutning af direktionen den 9. december 2020 efter indstilling fra børne- og uddannelsesdirektøren. Baggrunden for beslutningen om en ekstern analyse var et behov for at undersøge skole-dagbehandlingsområdet med henblik på at nedbringe Køge Kommunes udgifter til skole-dagbehandling, idet det i 2020 havde været nødvendigt med en rammekorrektion på 7 mio. kr. på Børneudvalgets område og 5 mio. kr. på Skoleudvalgets område for at imødekomme et øget behov for specialtilbud. 

BDO er i 'Analyse af specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet' af 19. april 2021 kommet med en række anbefalinger til Køge Kommune. Efter ønske fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen har BDO efterfølgende suppleret analysen med benchmark-rapport af 14. juni 2021 i forhold til udgifts- og aktivitetsniveau på specialundervisnings- og skole-dagbehandlingsområdet, hvor Køge Kommune sammenlignes med Holbæk Kommune, Næstved Kommune og Slagelse Kommune. 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet en aktivitetsplan og nedsat relevante arbejdsgrupper, der har til opgave at vurdere og omsætte anbefalingerne og fundene i benchmark-analysen. Nogle aktiviteter er allerede gennemført eller igangsat, mens andre vil blive igangsat i august-november 2021. Aktivitetsplanen indeholder både administrative ændringer, som umiddelbart kan iværksættes, og aktiviteter, som kræver politisk behandling og derfor løbende vil blive forelagt politisk i perioden frem til marts 2022. 

Forvaltningens aktivitetsplan indeholder både faglige og organisatoriske initiativer, som på kort sigt vil bidrage til at få budgettet i balance. Indsatserne forventes desuden på længere sigt at bidrage til at minimere behovet for specialskole- og skole-dagbehandlingstilbud ved i kraft at den kommende forebyggelsesstrategi at få børnene så langt ned ad indsatstrappen som muligt med henblik på, at økonomien på sigt kan reduceres.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


98.   Godkendelse boligsocial helhedsplan 2021-2025 SU


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken godkendes.
Baggrund og vurdering

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken samt Søparken er blevet prækvalificeret til én fælles boligsocial helhedsplan – med lokale aktiviteter – i Landsbyggefonden. Prækvalifikation for den tværgående helhedsplan er godkendt af Køge Byråd i oktober 2020.
Den kommende helhedsplan afløser indeværende helhedsplan for de fire boligområder, der løber i perioden 1. september 2017 til 31. august 2021. 

Landsbyggefonden har foreløbigt bevilliget 10,8 mio. kr. til den kommende helhedsplan i Køge. Det er en reduktion på ca. 30 pct. ift. de 15,8 mio., Køge modtog for periode 2017-2021.
Dette skal ses i forhold til en reduktion på landsplan, hvor den boligsociale bevillingsramme for 2019-2026, er reduceret med ca. 100 mio. kr. årligt. 

I den kommende helhedsplan 2021-2025 arbejdes der med følgende fire hovedindsatsområder:

 • Uddannelse og Livschancer.
 • Beskæftigelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab.

Boligorganisationerne (Boligselskabet Sjælland, Køge Almennyttige Boligselskab (KaB/DAB), Køge Boligselskab og Lejerbo Køge Bugt) og Køge Kommune ønsker med en ny helhedsplan, at fastholde et sammenhængende og ”bydækkende” fokus i indsatserne. Dette skal bl.a. modvirke at udfordringerne flyttes rundt mellem de mest udsatte områder i Køge. 

Boligorganisationerne og kommunen har fokus på at skabe robuste og bæredygtige almene boligafdelinger i trygge og udviklende bydele, hvor voksne og forældre tager mere initiativ og ansvar i dagligdagen og hvor børn og unges livschancer forbedres. Der arbejdes på at udvikle bydele, hvor civilsamfundet og professionelle i området indgår i et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboerne. 

Visionen med den kommende helhedsplan er: at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. Boligorganisationerne ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel. 

Konkrete kommunale indsatser i helhedsplanen - delaftaler
I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, består helhedsplanen af to dele:

 1. En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 
 2. Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod aktiviteterne i delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger. 

Køge Kommune har i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat faciliteret en proces, hvor de relevante aktører og samarbejdspartnere i de 4 boligområder, er blevet involveret i udarbejdelsen af de konkrete delaftaler. 

Processen har bl.a. omfattet dialogmøder med afdelingsbestyrelserne og bilaterale møder samarbejdspartnere imellem, ligesom der har været afholdt møder på tværs af forvaltningerne for at koordinere indsatser og ressourcer. Endelig har der være afholdt fælles temamøde med Bestyrelse for boligsocial helhedsplan og Boligsocialt Forum. 

Dette er sket for at sikre ejerskab og synlighed omkring helhedsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter. 

Pga. den reducerede bevilling fra Landbyggefonden er aktiviteter der kræver stor grad af håndholdt indsats nedprioriteret. I stedet er der fokus på aktiviteter, der understøttes af de boligsociale medarbejderes rolle som facilitatorer og brobyggere. 

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af de aktuelle udfordringer og ressourcer, der i dag findes i boligområderne. Helhedsplanen tager således udgangspunkt i et tværgående fokus, men respekterer samtidig lokalområdernes egne særkender og behov. 

Organisering og samarbejde mellem Køge Kommune og boligselskaberne
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne. Dette sker i tæt samspil med Køge Kommune. For at sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder har boligselskaberne etableret et ”Boligsocialt fællessekretariat” under ledelse af en sekretariatsleder. 

Sekretariatet videreføres i den nye helhedsplan, og placeres i Karlemoseparken. Boligselskabet Sjælland er fortsat administrationsselskab for den boligsociale helhedsplan.

Den organisatoriske ramme omkring Bestyrelse og Boligsocial Forum fortsætter ligeledes i boligsocial helhedsplan 2021-2025. Ønsket er at bygge videre på de positive erfaringer med repræsentation og videndeling på tværs af boligselskaber, kommune, politikere samt politi.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 22,542 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 10,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4,546 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Kommune bidrager med 7,196 mio. kr. over de 4 år. 

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for samlet budget samt bilag for aktiviteter/budget fordelt på udvalg). 

Medarbejderressourcer og likvider er fundet indenfor rammerne af forvaltningernes normale driftsbudget.  

I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken". Projekt "Fælles fremtid" er godkendt i Køge Byråd 25. august 2020 for perioden 2020-2022. 

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2021-2025 ser således ud:

 • Social og Arbejdsmarkedsudvalget 2.264.000 kr.
 • Ældre og Sundhedsudvalget 798.000 kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget 296.000 kr.
 • Børneudvalget 788.000 kr.
 • Skoleudvalget 3.050.000 kr.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


99.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Asgård Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


100.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 9. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


101.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 9. årgang på Kirstinedalsskolen (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


102.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 1. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


103.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 6. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


104.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Sct. Nicolai Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


105.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 3. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


106.   Ansøgning om dispensation til frit skolevalg til 8. årgang på Søndre Skole (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


107.   Sygefravær og covidfravær 1. kvartal 2021 - folkeskoler, herunder SFO'er samt UUV


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

 1. tager sygefraværsrapport for perioden 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Skoleafdelingen er 3,9 procent i gennemsnit i perioden 2. kvartal 2020 - 1. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i gennemsnit 5,2 procent i perioden 2. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020. 

Sygefraværsoversigt for Fremtidslinjen og UUV - Køge Bugt har tidligere været en særskilt oversigt, men indgår nu i den samlede oversigt for Skoleafdelingen. 

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


108.   Udkast til mødekalender 2022 - Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

 1. at udkast til mødekalender for 2022 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalgets møder planlægges som udgangspunkt til 1. onsdag i måneden - dog med  følgende ændringer:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag grundet sommerferie

Børne- og Uddannelsesforvaltningen foreslår, at mødetidspunktet fastsættes fra kl. 18.30 - 20.30. 

Forslag til mødeplan er herefter følgende:

 • 5. januar
 • 2. februar
 • 2. marts
 • 6. april
 • 4. maj
 • 1. juni
 • 10. august
 • 7. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 7. december

Forvaltningen oplyser, at mødedatoer godkendes endeligt på 1. møde i udvalget i 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


109.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Jacqueline Sporon-Fiedler spurgt til specialklasse på Holmebækskolen.

Direktøren orienterede om:

 • status på Holmebækskolens sfo
 • status på Holmebækskolen og Holmehus
 • dialogmøde om budget i høringsperioden den 20. august - 8. september 2021. Dialogmøder afholdes den 2. september 2021, kl. 17.00 - 18.30 for Skoleudvalget og kl. 19.00 - 20.30 for Børneudvalget.
Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


110.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


111.   Underskriftsblad - SKU (Lukket punkt)


Fraværende
Anders Ladegaard Bork (O)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.08.21