Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 03.12.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)
Poul Erik Jensen, (V)

98.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Søren D. Brask (V) deltog i mødet i stedet for Poul Erik Jensen (V).

Dagsorden godkendt.

Udvalget besluttede, at punkterne 100 og 101 udsættes til mødet i januar.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


99.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterer om konsekvenserne af Finansloven på næste møde.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


100.   Indsats med tidlig opsporing


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at arbejdet med at udvikle og implementere tidlig opsporing som arbejdsmetode i organisationen igangsættes.

Baggrund og vurdering

Hver dag indlægges ældre borgere med flere medicinske sygdomme på sygehusene. De indlægges med sygdomme, som kunne være forebygget i den kommunale ældrepleje og hos praktiserende læger.  

Uanset årsag medfører en indlæggelse et brud på hverdagslivet for borgeren, og det medfører både menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. En begyndende nedadgående spiral hvor borgeren mister selvstændighed og livskvalitet og på sigt muligheden for at bo i eget hjem.  

En lang række indlæggelser blandt ældre borgere kan undgås, hvis et begyndende funktionstab eller begyndende sygdomstegn opdages i tide, og der sættes ind med de rette faglige tiltag. 
Nogle af de diagnoser, også kaldet forbyggelige diagnoser, som borgerne indlægges med, og som man mener kan forebygges ved tidlig opsporing, er fx blærebetændelse, brud, dehydrering og lungebetændelse. 

I 2018 blev 664 borgere over 65 år fra Køge Kommune behandlet akut for en forebyggelig diagnose. Undersøgelse fra blandt andet VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecentercenter for Velfærd) viser, at kommunerne er i kontakt med knap halvdelen af disse borgere. 

Tankegangen bag Tidlig opsporing er at muliggøre tidligere intervention og eventuel behandling for at forebygge yderligere svækkelse af helbredstilstanden eller tab af funktionsevne. 
En tidlig opsporing og indsats kan potentielt være med til at fremme borgerens livskvalitet og i situationer forebygge behandlings- eller indlæggelseskrævende sygdom. I sidste ende kan Tidlig opsporing bidrage til at forebygge hospitalsindlæggelser. 

Kommunerne har udviklet flere værktøjer til tidlig opsporing i ældreplejen, og Køge Kommune har også i et par omgange forsøgsvist implementeret nogle af disse værktøjer. Der resterer dog et stort potentiale i at implementere dette i bund, herunder i nye medarbejdergrupper og blandt pårørende for tidligst muligt at sætte faglige målrettede indsatser i gang og dermed undgå, at borgerens helbredstilstand forværres med risiko for tab af funktionsevne eller indlæggelse. 

Forvaltningen er opmærksom på, at udviklingen og implementeringen af tidlig opsporing sker i tæt samarbejde med de involverede medarbejdergrupper. Der vil blive lagt vægt på at finde et værktøj, der egner sig til en digital løsning. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


101.   Rehabilitering


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at arbejdet med at udvikle og implementere den rehabiliterende metode i Ældre- og Sundhedsafdelingen igangsættes.

Baggrund og vurdering

Mange ældre, som indlægges på sygehus eller får behov for hjemmepleje, har igennem et stykke tid mistet funktionsevne. Det vil sige, at evnen til at udføre de daglige gøremål og leve et selvstændigt hverdagsliv forringes, og behovet for hjælp fra kommunen sætter ind. Langt de fleste borgere ønsker at leve selvstændigt i eget hjem så længe som muligt. 

Derfor er der behov for en rehabiliterende arbejdsmetode i ældreplejen for at støtte de ældre borgere i at finde sit tidligere funktionsniveau og fortsætte med at leve sit selvstændige liv, som det giver mening for dem. 
I 2016 blev det lovpligtigt for kommunerne at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det i forhold til den konkrete borger vurderes at have potentiale til at kunne forbedre dennes funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp.

Rehabilitering kan defineres som ”…en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.” (Marselisborg Centret 2004).

Det afgørende for at forandringen kan lykkes og have effekt hos borgeren er, at rehabiliteringen bygger på borgerens individuelle mål og ønsker kombineret med en systematisk tværfaglig udredning, samt at der lægges konkrete planer for borgerens rehabilitering sammen med borgeren og dennes pårørende.

Den rehabiliterende tilgang taler dertil ind i indholdet af Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Sjælland, som blev godkendt i byrådet i juni 2019. Her er en af ambitionerne at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling.

Det er afgørende for forandringens succes, at den rehabiliterende tilgang bliver implementeret i hele organisationen. Forvaltningen foreslår derfor, at arbejdet med at udvikle og implementere den rehabiliterende metode i Ældre- og Sundhedsafdelingen igangsættes i 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


102.   4. Økonomiske redegørelse 2019 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at;

 1. Den 4. Økonomiske redegørelse 2019 for Ældre- og Sundhedsudvalget drøftes og godkendes, herunder at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at:
 2. Der omplaceres samlet set 525.255 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget i form af Lov- og cirkulæreprogrammet med virkning for 2019. Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.
 3. Der omplaceres 300.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social-og Arbejdsmarkedsudvalget i form af aktivitetsmidler til hjerneskadeindsatsen.
 4. Der omplaceres 670.538 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget til dækning af stigning i udgifter til Microsoft Klient Licenser.
 5. Der omplaceres 1.032.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. særtilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet fra pulje til bekæmpelse af ensomhed hos ældre.
 6. Forvaltningen bemyndiges til at foretage budgetneutrale omplaceringer mellem Ældre- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområder mhp. justeringer af evt. mer-/mindreforbrug. Herunder foretages også en teknisk tilretning af aktivitetsområderne fra 2020 og frem.
 7. Der omplaceres 5.150.750 kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering under Andet til anvendelse til finansiering af udfordringer på andre udvalg. Beløbet vedrører oprindeligt overførsel fra 2018 til 2019 til en evt. efterregulering af mindreforbruget fra 2018, men forudsættes ikke anvendt i 2019, idet ordningen afregnes aconto til det oprindelige budget i 2019.
Baggrund og vurdering

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes budgetoverholdelse, når der korrigeres for omplaceringer og forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering hvilket fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Regeringen besluttede i marts måned at fastfryse betalingen af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019, således at den enkelte kommune aconto-afregnes i størstedelen af 2019 svarende til det oprindelige budget. Denne beslutning blev truffet på baggrund af en oplevet usikkerhed fra en række kommuner omkring usædvanligt svingende afregninger i 2018.

Aconto-betalingerne er beregnet således, at de, som nævnt, svarer til den enkelte kommunes budget i 2019. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke er brug for den sum på den aktivitetsbestemte medfinansiering, som blev overført fra 2018 til 2019, ligesom der på grund af forskydning i regnskabsafslutningen i forhold til det aktivitetsår, kommunen afregner for, forventes et betydeligt mindreforbrug i 2019 - udover overførslen fra 2018-2019. Der er dog korrigeret herfor i den samlede forventning, da det ved overførselssagen tænkes foreslået ekstraordinært at overføre mindreforbruget til betaling af den efterregulering for 2018-aktiviteten, som der heller ikke fra centralt hold er taget stilling til endnu. Der udestår en drøftelse mellem regeringen, KL og Danske Regioner heromkring.

Omplaceringen af aktivitetsmidler Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er af ren teknisk karakter idet hjerneskadekoordinatoren i forbindelse med organisationsændringen i  Velfærdsforvaltningen pr. 1.1.2019 skiftede placering til Socialafdelingen og dermed skal have sine aktivitetsmidler "med over".

Omplaceringen vedr. Microsoft Licenser skyldes, at de betales på Økonomiudvalgets område.

Midlerne vedr. bekæmpelse af ensomhed hos ældre kommer i forlængelse af aftalen om finansloven for 2019, hvor en pulje på i alt 100 mio. kr. blev afsat hertil fra 2019 og frem. Fra 2020 er midlerne indarbejdet i det vedtagne budget. Midlerne og indsatsen skal ses som et supplement til de indsatser, kommunerne allerede laver som led i deres værdighedspolitik.

De 525.255 kr. på posten vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet består primært af 293.493 kr. til service pga. en ændring i bekendtgørelsen om hjemmesygepleje, som præciserer, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling på akutpladser. Derudover er der 174.363 kr. til synlighed og åbenhed om resultater som led i implementeringen af Fælles Sprog 3. Endeligt er der en række mindre poster, herunder 44.403 kr. til sundhedsområdet og 60.648 kr. til psykologbehandling i praksissektoren (KMF), samt 47.652 kr. fra befordringsgodtgørelse. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

1. Godkendes og anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

2.-7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


103.   Ældre- og Sundhedsudvalget - orientering om budget 2020-23


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2020-2023, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 5. november 2019 budgettet for 2020-23. Forud havde et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) indgået forlig om budget 2020-23.

Med budget 2020-23 polstres kommunens likviditet. Det gør os mindre sårbare over for uforudsete udgifter og en kommende udligningsreform. Der kommer de næste år flere borgere til, og det tager budgettet højde for. I alt 100 millioner kroner over de næste fire år er øremærket til at honorere denne udvikling. Derudover bliver idrætten prioriteret samt foreningerne og kulturlivet i budget 2020-23. Effektiv økonomistyring og en aftale om, at de budgetter, der bliver lagt frem også skal holdes, er afgørende for, et solidt økonomisk grundlag.

Budgettet indeholder besparelser på 5 mio. kr. til løbende forbedringer/effektiviseringer fra 2020 og frem, og yderligere 20 mio. kr. til faglige forslag og 5 mio. kr. til tværgående forbedringer fra 2021 og frem. Derved skal der arbejdes med at finde analyser, der kan finde de nødvendige besparelser. Økonomiudvalget vedtager processen for det fremadrettede arbejde med analyserne på deres møde i december.

Budgettet indeholder desuden et anlægsbudget, der udgør 198,9 mio. kr. i 2020 og i alt på 679 mio. kr. i budgetperioden.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2020-23 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne af anlægsplanen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2019:

 • Personskat: 24,9 procent. 

 • Kirkeskat: 0,87 procent. 

 • Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 

 • Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 

 • Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 

 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille. 

 • Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Med det vedtagne budget for 2020-23 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år og budget 2020-23 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2020.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2020-23 ansvarlige for at implementere budget 2020-23.

Økonomi
Se ovenstående.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


104.   Takster til budget 2020


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at de borgerrettede takster for 2020 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område godkendes. Det bemærkes at taksterne jf. nedenstående sagsfremstilling foreløbigt kun er gældende til og med 31. marts 2020.
Baggrund og vurdering

Hvert år den 1. januar reguleres en række satser for bl.a. egenbetaling på social- og sundhedsområdet, som følge af udstedte ministerielle cirkulæreskrivelser, herunder bl.a. loft for egenbetaling for madordninger, samt for omsorgs- og specialtandpleje. Typisk reguleres loftet for egenbetalingen med satsreguleringsprocenten. Generelt er det således, at taksterne er omkostningsbestemte og maximalt må svare til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med tilvejebringelse af ydelsen, dog under hensyn til de føromtalte lofter for egenbetaling.

Idet nævnte cirkulærer først udstedes ultimo november eller senere, har en del af taksterne på Ældre- og Sundhedsudvalgets område ikke kunnet indgå i den almindelige vedtagelse af budgettet for 2020. De foreslåede takster  til godkendelse med denne sagsfremstilling, supplerer dermed budgettet. Det samlede takstblad fremgår nedenfor og satserne for 2020 indstilles til godkendelse.

Taksterne svarer maksimalt til kommunens udgifter til leverandøren, der har reguleret sine priser med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for 2020, her er anvendt 2,8%. Der er dog foretaget visse minimale afrundinger i borgerens favør, idet prisen skal kunne betales kontant.

Idet der det seneste års tid har pågået en udbudsproces for leverandør af madservice med seneste orientering på udvalgsmødet i oktober, kan det vise sig nødvendigt at genbregne taksterne idet det skal sikres, at disse maksimalt svarer til kommunens leverandøromkostninger. Da den nye kontrakt efter planen træder i kraft d.1 .april 2020, gælder de her foreslåede taster, foreløbigt kun frem til og med 31.marts 2020

 

Takster - Sociale Institutioner mv. 2019 2020
Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned 215,50 219,00
Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned 26,00 26,00
Omsorgstandpleje pr. år 530,00 540,00
Specialtandpleje pr. år 1.975,00 2.010,00
Kørsel, til eller fra vedligeholdelsestræning (§86) og daghjem, pr. tur 24,00 24,00
Tøjvask pr. måned 102,00 104,00
Madordninger 2019 2020
Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 52,00 53,50
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 59,50 61,00
Hjemmeboende, madpakke (leveret sammen med hovedret og biret) pr. dag 23,00 23,50
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.417,00 3.512,00
Cafepriser 2019 2020
Dagens menu 56,00 57,50
Hovedret 44,50 46,00
Smørrebrød, 3 x 1/2 23,00 23,50

 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune idet der er taget højde for egenbetalingsindtægterne i det vedtagne budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


105.   Værdighedspolitik for ældreplejen 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende oplæg til Køge Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen 2019.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. november 2019, at den årlige, lovpligtige revision af kommunens værdighedspolitik for ældreplejen sker ved, at den gældende værdighedspolitik videreføres med tilføjelse af et nyt obligatorisk punkt om bekæmpelse af ensomhed.

Dermed kan Velfærdsforvaltningen til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse forelægge det færdige oplæg til Køge Kommunes værdighedspolitik 2019, som udvalget efterfølgende kan anbefale til Byrådet med henblik på endelig godkendelse og offentliggørelse inden årsskiftet, jf. bilaget.

I henhold til § 3 i Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen er kommunen forpligtet til at inddrage Seniorrådet i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Velfærdsforvaltningen har derfor indhentet vedhæftede udtalelse fra Seniorrådet. Heraf fremgår det, at Seniorrådet støtter forvaltningens oplæg til værdighedspolitikken for ældreplejen 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


106.   Ansøgning om pulje til bedre bemanding i ældreplejen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender redegørelse for den planlagte anvendelse af Køge Kommunes midler til bedre bemanding i ældreplejen i 2020.
Baggrund og vurdering

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje og herefter via det kommunale bloktilskud.

Køge Kommunes andel af puljen er godt 5 mio. kr. årligt.

Ansøgningsfristen til 2020-midlerne var den 15. november 2019.

Velfærdsforvaltningen har i den forbindelse indsendt en forhåndsansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet, der administrerer puljemidlerne.

Hovedpunkterne i ansøgningen er, at Køge Kommune forventer at fastholde Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning fra april 2018 om, at Køge Kommunes midler til bedre bemanding i ældreplejen i 2020 primært anvendes til hjemmelejen.

 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


107.   Revision af kvalitetsstandarder for hjælpemidler og træning


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender reviderede kvalitetsstandarder for hjælpemidler og træningstilbud i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte i november og december 2018 en række reviderede kvalitetsstandarder for hhv. træning og hjælpemidler, jf. bilagene.

Disse kvalitetsstandarder skal nu, jf. lovgivningen på området, revideres igen for indeværende år.

Velfærdsforvaltningen forelægger derfor til udvalgets godkendelse udkast til reviderede standarder for hvert af de to områder for 2019, jf. bilagene.

For hvert af de to områder er der udarbejdet et notat med en oversigt over forslagene til ændringer i de enkelte kvalitetsstandarder.

Som det fremgår oversigtsnotaterne, lægges der primært op til mindre justeringer og tilføjelser i de gældende standarder med henblik på at præcisere og tydeliggøre serviceniveauet i Køge Kommune. Der er ikke tale om ændringer i serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden for undervisning i varmtvandsbassin vil blive forelagt i starten af 2020.

Ændringerne i kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel- og træningsområderne har været i høring i de relevante bruger- og borgerråd, Handicaprådet og Seniorrådet.

Vedhæftet er høringssvar fra Seniorrådet med bemærkninger til ændringsforslagene for de enkelte kvalitetsstandarder.

Velfærdsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at Seniorrådet ønsker en klarere formidling til borgerne af muligheder og tilbud på området i Køge Kommune, herunder fx i forhold til hjælpemiddeldepotet på Tigervej og visitationskriterierne, jf. Seniorrådets bemærkninger til henholdsvis den generelle information om hjælpemidler og træningstilbud og rådets bemærkninger vedr. genoptræning og vedligeholdelsestræning. Velfærdsforvaltningen vil arbejde videre med dette i dialog med Seniorrådet med henblik på revisionen af kvalitetsstandarderne i 2020.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til sagen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


108.   Revision af kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. Godkender udkast til reviderede kvalitetsstandarder for midlertidigt ophold (aflastning), GPS i eget hjem og hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad
 2. Godkender ophævelse af kvalitetsstandard for daghjem på baggrund af afgørelse i Ankestyrelsen.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 10. september 2019 første del af de kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet, som Køge Kommune i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven er forpligtet til løbende at revidere.

Nu forelægges til udvalgets godkendelse udkast til den resterende del af de reviderede kvalitetsstandarder på området for 2019.

Det drejer sig om kvalitetsstandarderne for:

 • Daghjem
 • Midlertidigt ophold - aflastning
 • GPS i eget hjem
 • Hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad

Herudover forelægger Velfærdsforvaltningen til udvalgets godkendelse en revideret version af den generelle information om hjælp og støtte på ældre- og sundhed i Køge Kommune, ligesom der genforelægges et udkast til revideret kvalitetsstandard for 2019 for forebyggende hjemmebesøg.

Som det fremgår af vedlagte oversigt over forslag til ændringer i de pågældende kvalitetsstandarder er der hovedsageligt tale om mindre justeringer i de gældende standarder, herunder i form af opdateringer af kontaktoplysninger og procedurer m.v.

Det gælder dog for to af standarderne, at der foreslås mere betydelige ændringer.

Velfærdsforvaltningen foreslår på baggrund af en afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. fortolkningen og udmøntningen af Servicelovens §§ 84 (aflastning og afløsning) og 104 (aktivitets- og samværstilbud), at den gældende kvalitetsstandard for daghjem ophæves, og at der i stedet ændres i den gældende kvalitetsstandard for midlertidigt ophold (aflastning) og indføres en ny kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud på social- og arbejdsmarkedsområdet. Velfærdsforvaltningen bemærker, at ændringerne ikke får konsekvenser for borgere, som allerede er visiteret til daghjem og aflastning.

Herudover er den gældende standard for GPS i eget hjem fra 2016 nu revideret i det mere borger- og formidlingsvenlige format, som Ældre- og Sundhedsudvalget tidligere har godkendt.

Vedhæftet er høringssvar fra Seniorrådet med bemærkninger til ændringsforslagene for de enkelte kvalitetsstandarder.

Velfærdsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at det fremgår af Køge Kommunes pjece vedr. forebyggende hjemmebesøg, som der henvises til i den pågældende kvalitetsstandard, at: (1) samtalerne tager udgangspunkt i det, som borgerne ønsker at tale om, herunder bl.a. livssituationer, glæder og vanskeligheder, og således ikke er begrænsede til sundhedsforhold, og (2) medarbejderne ikke kan bevilge hjælp og støtte, men hjælper med formidling af kontakt til det rette sted. Velfærdsforvaltningen vurderer derfor, at kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er i god overensstemmelse med Seniorrådets ønsker, jf. Seniorrådets bemærkninger vedr. forebyggende hjemmebesøg

Handicaprådet har ingen bemærkninger til sagen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


109.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hvert kvartal en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra oktober 2019 viser et gennemsnit sygefravær på 7,2% på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder.

Samlet set har der på Ældre- og Sundhedsområdet været en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til hele 2018.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. i 2019 gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen


110.   Eventuelt


Beslutning

Kirsten Larsen (C) spurgte til møde med Seniorrådet. Forvaltningen orienterede.

Kirsten Larsen (C) spurgte til stigning i genoptræningsplaner. Forvaltningen udarbejder en sag.

Kirsten Larsen (C) orienterede om møde med KL om rekruttering og ulighed i sundhed.

Paul Christensen (V) ønskede en oversigt over eksternt finansierede projekter. Forvaltningen udarbejder en sag.

Thomas Kielgast (F) orienterede om SOSU-integrationsuddannelse på plejehjemmene. Forvaltningen udarbejder sag.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


111.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.12.19