Dagsorden til møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 03.11.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


111.   Godkendelse af dagsorden



Til toppen


112.   Nyt fra formanden og forvaltningen



Til toppen


113.   3. Økonomiske Redegørelse 2020 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte og godkende 3. økonomisk redegørelse 2020
 2. godkende at forvaltningen bemyndiges til at foretage udligning af evt. mer-/mindreforbrug mellem udvalgets aktivitetsområder
 3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og varigt omplaceres budget på 18.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende flytning af administration af SOSU-elev-opgaver
 4. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 1.384.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende lavere PL
 5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 omplaceres budget på 314.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende Lov- og Cirkulæremidler.
 6. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020 og varigt omplaceres budget på 307.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende midler fra Værdighedsmilliarden til indsatsen under "værestedfunktioner".
 7. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2020  omplaceres budget på 144.000 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget  vedrørende forårets Corona-pakke på ældreområdet fra Staten.
Baggrund og vurdering

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 3. Økonomiske Redegørelse 2020.

Det er forudsat, at der i 2020 omplaceres netto samlet 476.000 kr. fra og til Økonomiudvalget og 307.000 kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Omplaceringen vedrørende forårets corona-pakke på ældreområdet er kun i indeværende år, mens de øvrige omplaceringer er varige.

Covid-19

Under Ældre- og Sundhedsudvalget forventes omkostninger på i alt 3,1 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

Omkostningerne vedrører primært  merforbrug til eksterne vikarer for personale, der har været sygemeldt for mistanke om COVID.

COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


114.   Ældre- og Sundhedsudvalget - orientering om budget 2021-24


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2021-2024, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 6. oktober 2020 budgettet for 2021-24. Forud havde et flertal i byrådet indgået forlig om budget 2021-24.

Et af de væsentligste fokusområder for byrådet har været at opruste anlægsbudgettet, så der fortsat er penge til at bygge nye institutioner i takt med at indbyggertallet stiger. Med årets budgetaftale er anlægsbudgettet nu mere end dobbelt så højt som i begyndelsen af byrådsperioden, hvilket flugter fint med den udvikling, Køge Kommune oplever.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2021-24 på ældre- og sundhedsudvalgets område.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne af anlægsplanen på ældre- og sundhedsudvalgets område

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2021:

Personskat: 24,9 procent. 

Kirkeskat: 0,87 procent. 

Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 

Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 

Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille. 

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Her er fundet fem millioner kroner gennem bedre udbud på indkøb, IT med videre. Effektiviseringerne på 5 mio. kr. årligt skal hentes hvert år fremadrettet for at skabe rum til politiske og administrative korrektioner på henholdsvis fem og seks mio. kr. om året.

Med det vedtagne budget for 2021-24 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år og budget 2021-24 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er på den rigtige side af 150 mio. kr. Byrådet besluttede samtidigt valg af statsgaranti for 2021.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2021-24 ansvarlige for at implementere budget 2021-24.

Økonomi
Se ovenstående.
Bilag

Til toppen


115.   Årsrevision af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at gældende kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet videreføres i 2021.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 3. december 2019 og den 2. juni 2020 en række kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet samt en generel information til borgerne om retningslinjer og procedurer i forbindelse med ansøgninger om hjælpemidler i Køge Kommune, jf. bilaget.

Kvalitetsstandarderne omfatter:

 • Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler
 • Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder
 • Kvalitetsstandard for boligindretning
 • Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Som led i årsrevisionen af Køge Kommunes kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet foreslår Velfærdsforvaltningen, at disse standarder også kommer til at gælde i 2021.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


116.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hvert kvartal en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra september 2020 viser et gennemsnitlig sygefravær på 6,9 % på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I september måned var der et sygefravær på 7,3%. Til sammenligning var der i hele 2019 et sygefravær på 7,3%. Velfærdsforvaltningen har fokus på hvilken positiv effekt situationen med COVID-19 har på det faldende sygefravær i forhold til læring og fastholdelse af den faldende tendens.

Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med covid-19 blev oprettet særlig ”covid-fravær”, som ikke er indeholdt i sygefraværsrapporteringen. I forbindelse med opstarten af covid-19 epidemien i marts kan opgørelserne dog også indeholde en mindre andel covid-19 fravær. KMD arbejder på at finde en løsning, så det samlede fravær inkl. covid-fravær kan opgøres.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


117.   Orientering om ventelisteopgørelse for 3. kvartal 2020


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at orientering om ventelisteopgørelsen for 3. kvartal 2020 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om Køge Kommunes ventelister til plejeboliger blandt andet med henblik på at følge Køge Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien.

Ventelisten

Ved udgangen af 3. kvartal 2020 ventede 61 borgere på en plejebolig. Det er på niveau med sidste kvartal, hvor 60 ventede på en plejebolig. I bilag 1 er udviklingen i ventelisten over tid vist for alle kvartaler siden 2018.

I tabel 1 ses fordelingen af borgere på venteliste efter boligtyper ved udgangen af 3. kvartal. Som det fremgår, er der 12 borgere, der afventer en centerbolig sammenlignet med 11 borgere i det foregående kvartal. Set over et år, er der en stigning i antallet af borgere, der afventer en centerbolig. 28 borgere afventer en plejebolig ved udgangen af 3. kvartal 2020. Det er på niveau med antallet af borgere, der har afventet en plejebolig set over det seneste år, hvor spændet i antallet af ventende har ligget mellem 24 og 31 borgere. Endelig afventer 21 borgere en demensplads mod 25 borgere i sidste kvartal. Set over et år, er der sket et fald i antallet af borgere, der afventer en demensbolig.

Borgere, der visiteres til en plejebolig, kan enten lade sig opskrive til specifikke center- eller plejeboliger eller på den generelle venteliste, hvor der ikke er mulighed for at ønske specifikke center- eller plejeboliger. Kun borgere på den generelle venteliste er omfattet af plejeboliggarantien, hvor borgerne skal tilbydes en bolig efter maksimalt 60 dage. Alle borgere visiteres efter en behovsvurdering. Borgere, der har ventet kortere tid kan således godt prioriteres over borgere, der har ventet i længere tid, hvis behovet for en plejebolig er større.

Udviklingen i de gennemsnitlige ventetider på plejeboliger over det seneste år fremgår af tabel 2. Den gennemsnitlige ventetid for de borgere, som fik tilbud om en centerbolig i 3. kvartal, var 21 dage på den generelle venteliste og 16 dage på den specifikke. En plejebolig kunne i gennemsnit tilbydes efter 20 dage på den generelle venteliste og 212 dage på den specifikke. Gennemsnitsventetiden på en demensbolig var på 142 dage. Generelt er der længere ventetid på de specifikke pladser end de generelle pladser. En demensbolig regnes i denne sammenhæng som en specifik plads.

Borgere der har modtaget og accepteret et plejeboligtilbud

40 borgere modtog og accepterede et plejeboligtilbud i 3. kvartal 2020, sammenlignet med 36 borgere i 2. kvartal og 42 borgere i 1. kvartal. Sidste år modtog 34 borgere et boligtilbud i 4. kvartal. Antallet, der modtager et plejeboligtilbud pr. kvartal, ligger dermed nogenlunde stabilt på mellem 34-42 borgere set over det seneste år.

Plejeboliggarantien

Alle borgere i 3. kvartal, der var omfattet af plejeboliggarantien, svarende til 18 borgere, fik tilbudt en plejebolig indenfor plejeboliggarantiens 60 dage. Den gennemsnitlige ventetid for borgere omfattet af plejeboliggarantien var 21 dage.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

Til toppen


118.   Orientering om kommunens pligt til at føre tilsyn


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har bedt om en generel orientering til de politiske udvalg om kommunens tilsynsforpligtelse.

Juridisk Afdeling har i den anledning udfærdiget en beskrivelse af kommunens pligt til at føre tilsyn med dagtilbudsområdet som eksempel (se bilag).

På ældreområdet føres kommunalt tilsyn med plejeboliger og med hjemmeplejen.
Kommunernes pligt til at føre tilsyn er fastsat ved forskellige love, for eksempel retssikkerhedsloven, serviceloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven, vandforsyningsloven og almenboligloven. Byrådet har en overordnet tilsynsforpligtelse med indholdet og måden, hvorpå opgaverne udføres samt at kommunalt fastsatte mål og rammer efterleves.

Kernen i tilsynsforpligtelsen er derfor, at Byrådet har det overordnede ansvar for og pligten til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i kommunens institutioner m.v., samt til at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov. Løsningen af tilsynsopgaven forudsætter også, at Byrådet er opsøgende over for eventuelle problemer, ved at der fastsættes procedurer og rutiner for tilsynsvirksomheden, f.eks. beslutninger om, hvilke områder der løbende skal vurderes, hvilke der skal vurderes periodisk og om principper for tilbagemeldinger til Byrådet.

På ældreområdet føres det kommunale tilsyn af en ekstern konsulent og tilsynene forelægges for udvalget og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


119.   Eventuelt



Til toppen


120.   Eventuelt (Lukket punkt)



Til toppen


121.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)



Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.03.21