Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 10.09.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)


68.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


69.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Formanden orienterede om besigtigelsestur til friplejehjem.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


70.   Afregningspriser med private leverandører 2019


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender at afregningspriserne med private leverandører af hjemmepleje fra 1. oktober 2019 fastsættes til følgende:

 • Personlig pleje, dagtid  377,08 kr. pr. time
 • Personlig pleje, øvrig tid 555,16 kr. pr. time
 • Praktisk hjælp: 340,82 kr. pr. time
Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal på frit valgs området (hjemmeplejen) efter gældende lov løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem fastsatte timepriser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af hjemmepleje. I Køge Kommune er der valgt en godkendelsesmodel på frit valgs området, hvilket medfører, at det er den kommunale leverandør som er prissættende. Timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp beregnes derfor med udgangspunkt i de leverede timer samt gennemsnitlige, langsigtede omkostninger hos den kommunale leverandør foregående regnskabsår, det vil sige 2018, reguleret for eventuelle effektiviseringer og/eller overenskomstmæssige stigninger. I omkostningsberegningen indgår direkte og indirekte (overhead) omkostninger.

Timepriserne anvendes som grundlag for afregning til private leverandører for levering af hjemmehjælp. De fastsatte (2019) priser tager udgangspunkt i omkostningerne fra foregående regnskabsår (2018), reguleret med pris- og lønfremskrivning og eventuelle effektiviseringer og/eller overenskomstændringer. De beregnede priser forventes anvendt fra 1. oktober 2019 og frem til 30. juni 2020 (med P/L fremskrivning ved årsskiftet), hvor nye priser med udgangspunkt i genberegning på baggrund af regnskab 2019 forelægges til godkendelse.

Nedenstående tabel viser de fastsatte 2019 priser samt timerpriserne fra 2018

Kategori Timepriser 2018  Timepriser 2019   Forskel 

Praktisk hjælp

329,16 331,39  2,23
Personlig pleje, dagtid 350,82  340,82  -10,0
Personlig pleje, øvrig tid  627,60  555,16  - 72,44

Beregnede priser for 2019 tager udgangspunkt i regnskab 2018, reguleret med pris- og lønfremskrivning og indlagte effektiviseringer. Det samlede fald på omkostningerne til levering af personlig pleje kan i væsentligst omfang tilskrives den med budget 2019 vedtagne indlagte effektivisering på anvendelse af eksterne vikarer.

På praktisk hjælp er timeprisen næsten uændret.

Det er forvaltningens vurdering, at fastsættelsen af priserne for 2019 giver et retvisende billede af omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


71.   Ændring af dato for udvalgsmøde den 5. november 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 5. november 2019 flyttes til den 12. november 2019.
Baggrund og vurdering

Da Byrådet har 2. behandling af budgettet den 5. november 2019, kl. 17-19 er det nødvendigt at finde en anden dag til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Det foreslås derfor at udvalget holder møde tirsdag den 12. november 2019, kl. 16-18.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


72.   Revision af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender følgende reviderede kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet:

 • Generel information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet.
 • Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje.
 • Kvalitetsstandard for hjælp til ernæring og tilberedning/anretning af mad.
 • Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp - rengøring.
 • Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp - tøjvask.
 • Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp - madservice.
 • Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp - indkøb.
 • Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb (hverdagsrehabilitering).
 • Kvalitetsstandard for daghjem.
 • Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold - aflastning.
 • Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold - rehabilitering.
 • Kvalitetsstandard for centerboliger.
 • Kvalitetsstandard for plejeboliger.
 • Kvalitetsstandard for plejeboliger for demente.
 • Kvalitetsstandard for nødkald.
 • Kvalitetsstandard for nøglecylinder
 • Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje
 • Kvalitetsstandard for ældreboliger
 • Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen godkendte i juni 2018 en række reviderede kvalitetsstandarder på social- og ældreområdet, jf. bilag.

Revisionen bestod dengang dels i nødvendige indholdsmæssige ændringer af de gældende standarder på baggrund af ny lovgivning m.v. dels i indførelsen af en ny mere borgervenlig formidlingsform.

I udkastene til den årlige, lovpligtige revision af kvalitetsstandarderne for 2019 foreslår Velfærdsforvaltningen, at den nye formidlingsform fastholdes, men at der foretages en række præciseringer, justeringer og ensartninger af de gældende standarder.

Desuden forelægges til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse tre kvalitetsstandarder, der ikke var med i revisionen af standarderne i 2018. Det er kvalitetsstandarderne for henholdsvis:

 • Omsorgstandpleje
 • Ældreboliger
 • Forebyggende hjemmebesøg

Samtlige foreslåede ændringer fremgår af bilagene.

Det bemærkes, at der ikke forelægges et udkast til en revideret kvalitetsstandard for daghjem. Udkastet til den reviderede standard for daghjem forelægges separat til udvalgets godkendelse på oktobermødet.

Det bemærkes endvidere, at Velfærdsforvaltningen lige nu er i gang med at udarbejde et udkast til en helt ny kvalitetsstandard for ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ydelsen har baggrund i en statslige pulje fra 2015 og er siden blevet udmøntet via bloktilskuddet. Som en del af Køge Kommunes serviceniveau foreslår forvaltningen således, at klippekortsordningen får sin egen kvalitetsstandard.

Det er indhentet høringssvar fra Seniorrådet om de reviderede kvalitetsstandarder. Høringssvaret er vedlagt som bilag sammen med Seniorrådets høringssvar fra 2017 vedr. kvalitetsstandarderne for rengøring og tøjvask, som rådet har ønsket genforelagt for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


73.   Henvendelse fra Kirsten Larsen (C) om temadrøftelse af genoptræningsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.
Baggrund og vurdering

Kirsten Larsen (C) har anmodet om at udvalget drøfter og får belyst genoptræningsområdet i forhold til

 1. Lovgivningen på området
 2. Køge kommunes indsatser
 3. Udviklingen på landsplan og i Køge
 4. Borgernes motivation for træning (følger borgerne de tilbudte forløb?), og
 5. Hvor mange borgere, som er kendte i genoptræningssystemet kommer retur, og hvad gør vi for at få borgerne videre ud i livet uden yderligere kommunal indsats.

Kirsten Larsen (C) uddyber denne anmodning yderligere på mødet med henblik på at udvalget tager stilling til om ovennævnte tema/sag kan drøftes på oktober mødet.

Økonomi
Det er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget besluttede, at der afholdes en temadrøftelse om genoptræningsområdet.

Til toppen


74.   Orientering om månedlig budgetopfølgning pr. 31. juli 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo juli 2019. Seneste budgetopfølgning (pr. 31. maj) blev foretaget i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse 2019.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 viser, at Ældre- og Sundhedsudvalgets område samlet set forventes at balancere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


75.   Orientering om Friplejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om friplejehjem til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt Velfærdsforvaltningen om en orientering om friplejehjem.

I 2007 vedtog Folketinget Lov om Friplejeboliger, der gjorde det muligt for private aktører at opføre og drive plejeboliger, betegnet Friplejehjem. Loven var bl.a. et udtryk for et politiske ønske om at skabe konkurrence mellem forskellige servicetilbud, og gøre det muligt for borgerne at vælge de tilbud, der passer bedst til deres livssituation og ønsker.

Der findes ikke friplejehjem i Køge Kommune på nuværende tidspunkt, men på landsplan er antallet af friplejeboliger steget fra 311 boliger ved første opgørelse i 2009 til 993 i 2018. I forbindelse med budgetanalyserne pegede Velfærdsforvaltningen derfor på, at én model til at tilvejebringe efterspurgte plejeboliger efter 2024 kunne være et samarbejde med en privat aktør.

I den forbindelse er det værd at gennemgå fire relevante fokuspunkter omkring opførelsen og driften af et friplejehjem:

Indledningsvist skal der udlægges et område til institutionsbyggeri.

Friplejeboliger opføres af private aktører, hvorfor kommunen ikke betaler anlægsudgifter. Hvis kommunen efterfølgende vil have anvisningsret til nogle eller alle boligerne, skal et beløb svarende til anlægsudgifterne for disse dog reserveres i kommunens låneramme eller deponeres fra kommunekassen. Fordelen ved friplejeboliger er derfor, at anlægsbudgettet ikke belastes og at de reserverede lånemidler/det deponerede beløb fra kommunekassen frigives igen, når kommunen ikke længere ønsker at have anvisningsret til friplejeboligerne.

Kommunen er dog ikke pålagt at indgå en anvisningsaftale. Uden en aftale fungerer friplejehjemmet uafhængigt af kommunen og visiterer selv borgere til boligerne. Med en anvisningsaftale visiterer kommunen borgere til de boliger aftalen gælder. Derved sikres en stabil plejeboligforsyning og de visiterede borgeres behov svarer til de politisk vedtagne servicestandarder.

Uanset om der indgås en anvisningsaftale eller ej, skal der indgås en aftale om dagstaksten for plejen mellem kommunen og den private aktør. Taksten svarer til dagstaksten for en plejehjemsbolig på et tilsvarende kommunalt plejecenter, så driftsomkostningerne er ikke højere på et friplejehjem end på et tilsvarende kommunalt plejecenter. Køge Kommune vil selvfølgelig også kun skulle betale for egne borgere, mens omkostningerne til udenbysborgere, der tilbydes en friplejebolig, afholdes af deres hjemkommuner. Alle sundhedsudgifter vil dog skulle betales af Køge Kommune uanset beboernes hjemkommune, hvilket også er tilfældet på kommunale plejecentre.

Teknisk Forvaltning vil på udvalgsmødet redegøre for de planmæssige forhold.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udsat.

Til toppen


76.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


77.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.09.19