Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 18.08.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)

76.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


77.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Formanden orienterede om hjælpemiddeldepotet.

Formaden orienterede om borgermøde den 22. oktober 2020 i Teater Bygningen med temaet "Ældrepolitik".

Forvaltningen orienterede om corona.

Forvaltningen udleverede tryksag "Hygiejnisk rengøring", som er udgivet i samarbejde mellem FOA og forvaltningen/Servicekorpset.

 

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


78.   Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo maj 2020. Seneste budgetopfølgning blev foretaget med udgangspunkt pr 30. april 2020 i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse 2020.

Med de tiltag der er gjort på området for at tilpasse forbruget forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 31. maj 2020.

De ekstra udgifter der har været og fortsat vil komme relateret til COVID-19 forventes fortsat dækket af staten i 2020, hvor kommunerne blev kompenseret for en del af udgifterne i forbindelse med kommuneforhandlingerne. I efteråret genoptages forhandlingerne mellem KL og regeringen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


79.   Beslutning om proces vedr. etablering af friplejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tidsplan for opførelse af friplejehjem til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet tiltrådte på sit møde den 26. maj, at arbejdet med etablering af et friplejehjem igangsættes og at der skal udbydes en grund til formålet.

Velfærdsforvaltningen er derfor i samarbejde med Teknisk og Miljøforvaltningen gået i gang med processen med at forberede udbud af en grund til formålet i Køge Nord.

Den overordnede tidsplan for udbud af grund til opførelse af et friplejehjem er:

 • I løbet af 2021: vedtagelse af plangrundlag (lokalplan)
 • Medio 2021: udbud af grund til friplejehjem
 • Ultimo 2022: opstart af byggeri

I processen er blevet spurgt ind til fordele og ulemper ved friplejehjem i forhold til kommunal plejehjem. I vedhæftede bilag har forvaltningen beskrevet fordele og ulemper på nogle områder.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


80.   Bevæg dig for livet - visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. drøfter og afgiver bemærkninger til projektet Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune
 2. udpeger eventuelle repræsentanter fra Ældre- og Sundhedsudvalget til den politiske følgegruppe.
Baggrund og vurdering

I 2015 godkendte Byrådet Køge Kommunes idrætsstrategi 2015-2025, som bygger på vision 25-50-75. Visionens overordnede mål er, at i år 2025 er mindst 50 procent af borgerne med i en idrætsforening, og mindst 75 procent er idrætsaktive. Visionen har været retningssættende for en række af Kultur- og Idrætsudvalgets tiltag. Tiltag som har medvirket til at skabe en øget livsglæde, mere sundhed og styrkede fællesskaber hos kommunens borgere.

Kultur- og Idrætsudvalget har på deres møde den 4. maj 2020 besluttet at styrke arbejdet med målopfyldelse af visionen. Udvalget ønsker og ser meget frem til, at Køge Kommune arbejder videre med at indgå partnerskab med DGI og DIF om at blive visionskommune. Der er i dag tyve andre kommuner, som er Bevæg dig for livet visionskommuner.

Bevæg dig for livet Visionskommune

En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Projektet vil skabe overblik over og synliggøre kommunens eksisterende bevægelsestiltag samt afdække potentialer gennem en kortlægning. Der vil blive igangsat indsatser, som kan målrettes forvaltningernes fag- og kerneområder, hvor idræt og bevægelse kobles til forvaltningernes målgrupper og funktioner. Med henblik på at løfte borgernes fysiske og mentale trivsel.

Organisering

Som Bevæg dig for livet visionskommune indgår kommunen en partnerskabsaftale med DIF og DGI. Parterne arbejder sammen for at opfylde vision 25-50-75.

Projektets organisering opbygges med:

 • En politisk følgegruppe bestående af borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget suppleret med fx Ældre- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget og Børneudvalget og med deltagelse af DGI/DIF.
 • En politisk arbejdsgruppe, som skal drøfte substans, konkrete tiltag samt komme med forslag og gode ideer.
 • En administrativ styregruppe med fagchefer, som sikrer fremdrift og en løbende opfølgning på aftalens mål.
 • En projektorganisering med ansvar for de konkrete initiativer.

Projektet skaber med samarbejde på tværs af forvaltningerne værdi og effekt for kommunens borgere.

Hvad kan visionskommuneprojektet

I mange af kommunens eksisterende planer, strategier og tiltag er bevægelse og fysisk sundhed indarbejdet, fx i forbindelse med styrkelse af motorik hos småbørn, indlæringsevne hos skolebørn, øget livsglæde og livsduelighed hos ledige, sårbare og syge, og for at lette inklusion til fællesskab og det lokale samfund.

Visionskommuneprojektet vil koble sig på og berige allerede eksisterende tiltag og være med til at løse nogle af velfærdsudfordringerne ved at inkludere bevægelse i borgernes hverdag, ligesom nye initiativer igangsættes.

Idrættens foreninger har ydermere en social dimension, som består af en evne til at forene mennesker med forskellig baggrund i forpligtende fællesskaber og skabe social sammenhængskraft. Der kan derfor høstes både kulturelle, sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at højne borgernes fysiske aktivitetsniveau og ved at øge foreningsdeltagelsen.

Foreningslivet spiller en vigtig og central rolle i Bevæg dig for livet visionskommuneprojektet og vil blive inddraget i relevante følge-/styre- og arbejdsgrupper.

Videre proces

Processen frem mod en visionskommuneaftale kan skitseres således:

 • August 2020: Politisk møde mellem borgmester, formand for Kultur- og Idrætsudvalget og formand/næstformand for DIF og DGI.
 • August 2020: Fagudvalgene afgiver bemærkninger til visionskommuneprojektet.
 • September 2020: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen indgår som visionskommune.
 • Oktober- november 2020: En administrativ kortlægning af kommunens eksisterende bevægelsesindsatser og potentialer, som danner grundlaget for visionskommune-aftalens handleplan, herunder de relevante målgrupper og temaer i kommunen. I denne del inddrages også foreningslivet.
 • November 2020: Den politiske følgegruppe godkender aftalens indhold.
 • Januar 2021: Kultur- og Idrætsudvalget indstiller visionskommuneprojektet til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herunder de konkrete indsatsområder kommunen igangsætter.
Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Beslutning
 1. Drøftet.
 2. Udvalget udpegede Kirsten Larsen (C) til den politiske arbejdsgruppe.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


81.   Udgiftsneutral bevilling - initiativer til svækkede ældre i forbindelse med COVID-19


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller

 1. at Ældre- og Sundhedsudvalget tager oversigt over aktiviteter og initiativer til efterretning, og
 2. til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalg og Køge Byråd, at der gives en bevilling på indtægt kr. -1.440.000 og en tillægsbevilling på udgift kr. 1.440.000 til ældreområdet i forbindelse med initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.
Baggrund og vurdering

COVID-19 har forandret hverdagslivet for os alle. Derfor har Regeringen og Folketingets øvrige partier henover foråret 2020 indgået en række aftaler om særtilskud til kommunerne, der både stimulerer dansk økonomi, og også genopretter de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat i stå i corona-perioden. I forhold til Ældreområdet er indgået en aftale, hvor kommunerne får 100 mio. kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19. og en aftale hvor kommunerne får 40 mio. kr. til at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret.

I den forbindelse har Køge Kommune modtaget i alt 1.440.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Målgruppen er ældre på plejehjem, der oplever at blive afskåret fra besøg fra familien samtidig med, at den øvrige sociale kontakt også kan være meget mindre. Og uden den vante struktur, de kendte hverdagsrutiner og de normale aktiviteter, kan det være svært at komme igennem hverdagen. Midlerne er afsat til følgende initiativer: 

 1. 1.032.000 kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19, og
 2. 408.000 kr. til initiativer til at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret 2020.

Køge Kommune skal inden udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

I vedlagte bilag 2 fremgår en oversigt over de udendørsoplevelser, der foreløbig er planlagt og forventes igangsat. En endelig oversigt over afholdte aktiviteter vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget ultimo 2020.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -1.440.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.440.000 kr. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker således ikke servicerammen og kommunes kassebeholdning.
Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


82.   Orientering om forebyggende tiltag på sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om forebyggende tiltag på sundhedsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre og Sundhedsudvalget bad på sit møde den 6. juni 2020 om en sag om forebyggende tiltage på sundhedsområdet, også i forhold til unge.

Af Sundhedslovens § 119 fremgår det, at kommunerne har ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse. For at skabe rammer for sund levevis for borgerne og for at etablere tilbud og indsatser, der har fokus på at forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere samt begrænse eller udskyde komplikationer. Indsatserne dækker alle aldersgrupper.

Udvalget havde på møde d. 5. februar 2019 temadrøftelse om forebyggelse og sundhedsfremme. Her gennemgik forvaltningen bl.a. en række tendenser på sundhedsområdet med afsæt i data fra den nationale sundhedsprofil. Herudover blev Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker gennemgået. Forebyggelsespakkerne er Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme på områderne Alkohol, Fysisk aktivitet, Tobak, Mental sundhed, Hygiejne, Stoffer, Solbeskyttelse, Mad og måltider, Overvægt, Seksuel sundhed samt Indeklima i skoler.

Alle indsatser under forebyggelse og sundhedsfremme i Køge Kommune bygger på evidens og best practice samt på nationale anbefalinger for forebyggelse og sundhedsfremme herunder Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Indsatserne kan kategoriseres i to spor:

 1. Patientrettet (f.eks.: rehabiliteringsforløb med fokus på KOL, Diabetes, Hjerte, Smerte og Kræft, Lær at tackle forløb, Patientnetværk samt Motionstilbud for patientgrupper) aldersgruppen fra +15år
 2. Borgerrettet (f.eks.: Tobaksforebyggelse, Forebyggelseskaravane for alle 7. + 8. klasser, Motorikindsats i alle daginstitutioner, Aktiv aldring, Trivsel og bevægelse i udsatte boligområder, Sundhedsfremme på specialområdet, Mental sundhed for sårbare borgere).

Forebyggelse og Sundhedsfremme samarbejder og involverer løbende frivillige organisationer og foreninger – såvel i forbindelse med aktiviteter, som foregår i Sundhed, Træning og Rehabilitering som aktiviteter, der foregår i andre dele af kommunen. Aktiviteter i Sundhed, Træning og Rehabilitering inkluderer blandt andre parkinsondans, fællesspisning, stolemotion, madlavningshold for mænd og netværksmøder.

Et element af forebyggelsesarbejdet, som fylder stadig mere, er rehabiliteringsindsatser. Rehabiliteringsindsatserne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Formålet med indsatserne er at styrke borgerens egenomsorg og forbedre helbredsstatus samt livskvalitet for at gøre borgeren i stand til at håndtere livet med kronisk sygdom.
Der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer samt tro på sig selv og egen evne til at mestre sygdommen i hverdagen. Formålet med dette er at skabe bedst mulig grobund for vedvarende livsstilsændringer.

Indsatserne i rehabiliteringsforløbene indeholder bl.a. rygestop, diætistvejledning, madværksted, sygdomsmestring, Kend din sygdom (sygdomsforståelse og medicinhåndtering), Balance i hverdagen (forvaltning af energi) og fysisk træning.

Se bilag for yderligere info om de konkrete indsatser under forebyggelse og sundhedsfremme.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


83.   Orientering om ventelisteopgørelse for 2. kvartal 2020


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at orienteringen om ventelisteopgørelsen for 2. kvartal 2020 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om Køge Kommunes ventelister til plejeboliger blandt andet med henblik på at følge Køge Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien.

Ventelisten

Ved udgangen af 2. kvartal 2020 ventede 60 borgere på en plejebolig. Det er knap 10 % færre end der ventede ved udgangen af 1. kvartal 2020, hvor 66 ventede på en plejebolig. I bilag 1 er udviklingen i ventelisten over tid vist for alle kvartaler siden 2016.

I tabel 1 ses fordelingen af borgere på venteliste efter boligtyper ved udgangen af 2. kvartal. Som det fremgår, er der 11 borgere, der afventer en centerbolig sammenlignet med 9 borgere i det foregående kvartal. Set over et år, er der en stigning i antallet af borgere, der afventer en centerbolig. Omvendt er der et fald i antallet, der afventer en plejebolig både i forhold til det seneste kvartal og set over et år. Således afventer 24 borgere en plejebolig med udgangen af 2. kvartal 2020. Dette skal ses op imod, at der var 29 borgere, der afventede en plejebolig ved sidste opgørelse og 33 borgere, der afventede en plejebolig i 3. kvartal 2019. Endelig afventer 25 borgere en demensplads mod 28 borgere i sidste kvartal.

Borgere, der visiteres til en plejebolig, kan enten lade sig opskrive til specifikke center- eller plejeboliger eller på den generelle venteliste, hvor der ikke er mulighed for at ønske specifikke center- eller plejeboliger. Kun borgere på den generelle venteliste er omfattet af plejeboliggarantien, hvor borgerne skal tilbydes en bolig efter maksimalt 60 dage. Alle borgere visiteres efter en behovsvurdering. Borgere, der har ventet kortere tid kan således godt prioriteres over borgere, der har ventet i længere tid, hvis behovet for en plejebolig er større.

Den gennemsnitlige ventetid for de borgere, som fik tilbud om en centerbolig i 2. kvartal, var 18 dage på den generelle venteliste og 32 dage på den specifikke. En plejebolig kunne i gennemsnit tilbydes efter 23 dage på den generelle venteliste og 126 dage på den specifikke. Gennemsnitsventetiden på en demensbolig var på 145 dage, hvilket blandt andet skyldes, at en enkelt borger har ventet 489 på en demensbolig. De øvrige borgere på ventelisten til en demensbolig ventede mellem 10 og 175 dage på boligen. Udviklingen i de gennemsnitlige ventetider på plejeboliger over det seneste år fremgår af tabel 2.

Borgere der modtog en plejebolig

36 borgere modtog en bolig i 2. kvartal 2020, sammenlignet med 42 borgere i 1. kvartal. Sidste år modtog 34 borgere en bolig i 4. kvartal og 25 borgere i 3. kvartal.

Plejeboliggarantien

I alt 3 ud af 29 borgere, som har fået tilbudt en plejebolig omfattet af plejeboliggarantien, ventede længere end plejeboliggarantiens 60 dage på tilbuddet om plejeboligen. Den ene borger ventede 61 dage, den anden 82 dage og den tredje 101 dage. Den gennemsnitlige ventetid for alle borgere omfattet af plejeboliggarantien var 23 dage.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


84.   Orientering om forebyggelse af ensomhed blandt ældre


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager implementering af indsatser for ældre med det formål at forebygge og mindske ensomhed til efterretning.
Baggrund og vurdering

På Byrådsmødet den 26. maj 2020 besluttede Byrådet at afsætte 1 mio. kr. til forebyggelse af ensomhed hos ældre i forbindelse med Coronakrisen. Formålet  med indsatsen er at forebygge, at ældre der befinder sig i en skrøbelig situation, ender i lang tids ensomhed, der er med til at øge risikoen for sygdom og funktionsnedsættelser.

Målgruppen  for indsatsen er ældre over 65 år, der er i risiko for at blive påvirket negativt af deres sociale isolation både fysisk og mentalt. Ordningen omfatter både borgere der er i dag modtager fx hjemmehjælp fra Køge Kommune samt borgere der ikke er i kontakt med kommunen i forvejen.

Målgruppen kontaktes gennem annoncering og Facebookopslag, individuelle invitationer til forebyggende hjemmebesøg, opsporing i forbindelse med planlagt besøg i hjemmet, screening af borgere der udskrives til genoptræning fra sygehus, visitationsbesøg i forhold til ønske om hjælpemidler, praktisk hjælp og personlig pleje. Herudover er der udpeget et særligt telefonnummer, som borgere og pårørende kan henvende sig på for at blive visiteret til ordningen.

Ud af de borgere som Ældre- og Sundhedsafdelingen har været kontakt med i løbet af juli 2020 var 19 borgere i målgruppen for en ensomhedsindsats:

11 borgere i målgruppen har modtaget forebyggende hjemmebesøg, her er borgeren fx henvist til seniorfitness eller til visitation til fx vedligeholdelsestræning. Andre er fx vejledt i brugen af bobleberg eller henvist til røde kors besøgsvenner.

5 borgere i målgruppen er visiteret til træningsforløb.

I juli er der for 5 borgere fra målgruppen iværksat brobygning til aktiviteter i det frivillige sociale foreningsliv. Enkelte af disse borger har tidligere været i et træningsforløb eller modtaget forebyggende hjemmebesøg. 

Velfærdsforvaltningen er som en del af indsatsen i dialog med repræsentanter fra de frivillige foreninger, som har aktiviteter, der i særlig grad er målrettet ældre og forebyggelse af ensomhed.

Konkret er Køge Kommune i dialog med Røde Kors om etablering af 'Følgeskab til fællesskab', hvor frivillige og borgere i målgruppen kan følges til en aktivitet.

Indsatsen er endvidere drøftet med Seniorrådet og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

De afsatte midler på 1 mio. anvendes på følgende indsatser:

 • Træning og hverdagsrehabilitering efter §83a og §86 i Lov om Social Service 
 • Opsporing af målgruppen, herunder flere forebyggende hjemmebesøg og opsøgende besøg i Servicekorpset.
 • Kommunikationsindsatser, annoncering mv.

Indsatsen følges tæt i forhold til tilpasning af indhold og økonomi.

Kommunikation
Borgere og pårørende kan henvende sig på det telefonnr. og mailadresse, der er knyttet til indsatsen og offentliggjort via sociale medier og lokalpressen. Herudover vil kommunes medarbejdere, der i forvejen har kontakt til borgeren via fx rengøringsbesøg eller forebyggende hjemmebesøg, være opsøgende i forhold til borgere i målgruppen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


85.   Eventuelt


Beslutning

Forvaltningen orienterede om kvalitetsstandard og tømning af postkasse.

Kirsten Larsen (C) spurgte til inddragelse omkring frivillighedspris. Forvaltningen følger op.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


86.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen


87.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anders Dahl (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.10.21