Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 11.09.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)


93.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


94.   Tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltingen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender tilsynspolitik for ældre- og sundhedsområdet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes gældende tilsynspolitik på ældre- og sundhedsområdet skal revideres. Tilsynspolitikken omfatter områderne: plejeboliger, hverdagsrehabilitering, personlig og praktisk hjælp samt træning.

Kommunale tilsyn

Kommunerne er jf. Servicelovens § 151 forpligtet til at føre tilsyn med plejeboliger, hverdagsrehabilitering, personlig og praktisk hjælp samt træning efter Servicelovens §§ 192, 83a, 83 samt 86. Tilsynet skal udføres som uanmeldte tilsynsbesøg mindst en gang årligt og må ikke udføres af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Byrådet skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik på dette område. Supplerende kan det oplyses, at der aktuelt er et lovudkast i høring om ændring af denne forpligtigelse. Det forventes at lovforslaget bliver fremsat i Folketinget til oktober.

Køge Kommune har indtil nu udført tilsynene som interne tilsyn foretaget af myndighedsafdelingen. Denne fremgangsmåde ændres ved tiltrædelse af den nye tilsynspolitik for at sikre objektivitet og uvildighed i tilsynene. Fremover vil tilsynene således blive udført af et eksternt firma.

Resultaterne af de gennemførte tilsyn vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget som en samlet redegørelse en gang årligt.

Udover ovennævnte tilsyn udfører Køge Kommune personrettet tilsyn efter retsikkerhedsloven og tilsyn med hjemmesygepleje efter sundhedsloven.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører sundhedsfaglige tilsyn på alle typer af behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Tilsynene udføres ud fra en risikobaseret tilgang og hyppigheden af tilsynene er således ikke faste og systematiske.

Som noget nyt vil styrelsen fra efteråret 2018 og 4 år frem i en forsøgsordning også udføre tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og i hjemmeplejen. Tilsynet vil supplere kommunens eget tilsyn. Dette tilsyn vil også være risikobaseret og derfor ikke have fast og systematisk hyppighed. 

Økonomi
Udgifter til gennemførelse af tilsyn afholdes inden for rammen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


95.   Forslag til ny uddeling af midler til aktiverende og forebyggende tilbud


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender revideret forslag til ny procedure for anvendelse af §79-midler til aktiverende og forebyggende tilbud.

Ældre- og Sundhedsudvalget 16-08-2018
Udsat med henblik på at forvaltningen udarbejder nyt udkast.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. juni 2018 at forvaltningen skulle udarbejde nye retningslinjer for anvendelse af midler til aktiverende og forebyggende tilbud efter servicelovens § 79.

Punktet var på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2018, hvor punktet blev udskudt, og det blev besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et nyt forslag på baggrund af indkomne høringssvar og drøftelse heraf. 

Formålet med aktiverende og forebyggende tiltag efter §79 er at iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt. 

Tilbuddene omfatter aktivitetsprægede tilbud. Formålet med tilbuddene er at øge og bevare brugernes mulighed for at klare sig selv, fx ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller af social isolation.

I henhold til serviceloven træffer kommunen også beslutning om, hvorvidt tilbuddene skal iværksættes ved kommunens egen foranstaltning eller overlades til foreninger og organisationer eller til brugerne selv. 

Køge Kommune har hidtil haft den praksis at uddele midlerne under §79 til pensionistforeninger i kommunen. Af de nuværende regler fremgår, at puljen er målrettet pensionistforeninger og -klubber. Disse skal have mindst 20 medlemmer for at kunne opnå tilskud. Derudover skal foreningen være åben for pensionister mindst en gang om måneden med undtagelse af én feriemåned, hvor der kan holdes lukket.

Hver forening modtager et grundbeløb på 7.000 kr. og et tilskud per medlem, som modtager førtids- eller folkepension og har fast bopæl i Køge Kommune. Der gives kun tilskud til de 500 første medlemmer per forening. I forbindelse med ansøgning skal foreningerne indsende regnskab, medlemsliste, vedtægter og en kopi af referat fra seneste generalforsamling.

Forvaltningen foreslår, at tildelingen ændres grundlæggende, således at det sikres, at tilskuddene entydigt målrettes aktiverende og forebyggende tiltag, men fortsat målrettes borgere over 60 år.

Forvaltningen foreslår, at midler tildeles på baggrund af ansøgninger til konkret beskrevne aktiviteter og at tilskuddene bevilges til dækning af konkrete udgifter til forebyggende og aktiverende tilbud. Forvaltningen foreslår også, at som ved tildeling af midlerne til frivilligt socialt arbejde kan der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til lokaler, løn og forplejning.

Forslaget indebærer, at tilskuddet til centerråd bortfalder og at det ikke kun er egentlige pensionistforeninger der kan ansøge, men at også andre aktører, der ønsker at lave målrettede aktiviteter for borgere over 60 år, kan ansøge. Forslaget indebærer også, at der ikke længere tildeles et beløb pr. medlem af en forening, men at tilskuddet afhænger af udgiften til den konkrete aktivitet i det pågældende år.

Det følger af loven, at der ikke må gives tilskud til aktiviteter efter § 79, som modtager støtte efter reglerne i anden lovgivning, f.eks. folkeoplysningsloven. Dette foreslås præciseret i den nye regler.

Som en del af ændringerne foreslås det at flytte ansøgningsfristen til november. Det er forventningen, at det vil give nogle administrative fordele at lægge fristen og tildelingen af midlerne samtidig med tildelingen af midler til frivilligt socialt arbejde under §18. 

Herudover foreslås det at inddrage Seniorrådet i behandlingen af de indkomne ansøgninger, ved at gøre dem høringsberettigede i forhold til fordelingen af midlerne blandt de indkomne ansøgninger.

Behandlingen af ansøgningerne vil således ske på første Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde efter årsskiftet.

Med ændringerne vil Køge Kommune synliggøre og styrke fokus på det aktiverende og forebyggende sigte i forbindelse med anvendelsen af midlerne under §79.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Ændringerne i forvaltningen af midlerne foreslås meldt ud direkte til de kontaktpersoner, som tidligere har søgt midler gennem puljen.

Derudover foreslås det at melde ændringerne ud via pressemeddelelse, så andre evtentuelt interesserede kan blive opmærksomme på muligheden.    

Beslutning
Godkendt med den tilføjelse, at det omhandler borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed, og at det er for borgere over 60 år.
Bilag

Til toppen


96.   Sygefravær på Ældre- og Sundhedsområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune udarbejder hver måned sygefraværsrapporter. De seneste sygefraværsrapporter viser, at:

 • Kommunal Leverandør (hjemmeplejen) de seneste 12 måneder har haft en sygefraværsprocent på 7,1% ved udgangen af juli 2018, hvilket er et fald på 0,3 i forhold til forrige 12 måneder, hvor sygefraværet for området var på 7,4%.
 • Boformer de seneste 12 måneder har haft en sygefraværsprocent på 6,7% ved udgangen af juli 2018, hvilket er en mindre stigning på 0,2 i forhold til forrige 12 måneder, hvor sygefraværet for området var på 6,5%.
 • Genoptræning og Rehabilitering de seneste 12 måneder har haft en sygefraværsprocent på 3,7% ved udgangen af juli 2018, hvilket er et fald på 1,4 i forhold til forrige 12 måneder, hvor sygefraværet for området var på 5,1 %.
 • Servicekorpset de seneste 12 måneder har haft en sygefraværsprocent på 3,7% ved udgangen af juli 2018, hvilket er et fald på 2,0 i forhold til forrige 12 måneder, hvor sygefraværet for området var på 5,7 %.
 • Social- og Sundhedsafdelingen har haft en sygefraværsprocent på 4,6% ved udgangen af juli 2018, hvilket er et fald på 0,9 i forhold til forrige 12 måneder, hvor sygefraværet for området var på 5,5%.

Vedhæftet er rapporterne for Kommunal Leverandør, Boformer, Genoptræning og Rehabilitering, Servicekorpset samt Social- og Sundhedsafdelingen, som viser udviklingen i sygefraværet for decentrale og administrative arbejdspladser på Ældre- og Sundhedsområdet, herunder andel uden sygefravær, fravær pr. årsværk mv. samt  udviklingen i sygefraværets længde.

Køge Kommunes retningslinjer for omsorgssamtaler beskriver en såkaldt 3-8-14-model, som betyder at:

 • Lederen ringer til den sygemeldte medarbejder efter 3 dages sygefravær med henblik på at afklare længden af sygefraværet.
 • Lederen ringer igen til medarbejderen efter 8 dages sygefravær og drøfter muligheden for tilbagevenden til arbejdet.
 • Hvis medarbejderen derefter stadig er sygemeldt, indkalder lederen til omsorgssamtale senest 2 uger efter påbegyndelse af sygefraværet.

Retningslinjerne beskriver endvidere, at lederen ved hyppigt sygefravær tager initiativ til en omsorgssamtale, når en medarbejder har været fraværende i 6 arbejdsdage (i sammenhæng eller fordelt) inden for de foregående 6 måneder. Lederne modtager en advis i personaleadministrations-systemet, når en medarbejder har haft 6 sygedag i løbet af 6 mdr.

I forhold til længerevarende sygefravær: har Social- og Sundhedsservice i samarbejde med Personaleafdelingen udarbejdet en værktøjskasse til lederne som blandt andet indeholder "Drejebøger" for de særlige sygefraværskategorier, lederne skal prioritere og have fokus på. Drejebøgerne beskriver forløbet og indsatser for følgende kategorier af sygefraværssager:

 • Hyppigt sygefravær
 • Ikke-motiverede medarbejdere
 • Risikosager fysisk
 • Risikosager psykisk
 • Alvorlig sygdom

Værktøjskassen indeholder desuden referat-skabeloner og skabelon til fastholdelsesplan, samt information til medarbejderne.

Faldet i sygefraværet på flere institutioner/enheder kommer samtidig med, at Velfærdsforvaltningen har igangsat den fokuserede proces ”Bedre tid, trivsel og værdighed” som Velfærdsforvaltningens MED-udvalg (FMU) igangsatte i 2017.

Formålet med processen ’Bedre tid, trivsel og Værdighed’ er at skabe bedre tid, trivsel og værdighed for både borgere og medarbejdere og bygger på medarbejderinddragelse og lokalt forankrede indsatser, som har til formål at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet på udvalgte arbejdspladser og institutioner – til læring for hele organisationen.

Det er Velfærdsforvaltningens vurdering, at der er et godt tværgående samarbejde omkring sygefravær og at håndteringen af sygefraværssager håndteres med god omsorg og etik.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning med bemærkning om at udvalget ønsker en opfølgning om ½ år.
Bilag

Til toppen


97.   Æfdækning af organiseringen af social- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager proces for afdækning af organiseringen af social- og sundhedsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen igangsætter en proces for afdækning af den nuværende organisering af social- og sundhedsområdet med henblik på at undersøge hvilken indflydelse den nuværende organisering har for borgerne på ældre-, sundheds-, og specialområdet.  

Velfærdsforvaltningen vil fremlægge processen på mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


98.   Orientering om månedlig budgetopfølgning pr. juli 2018


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at budgetopfølgning pr. juli tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, forelægges udvalget budgetopfølgning, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo juli 2018 og ligger således i forlængelse af 3. økonomiske redegørelse, der var baseret på forbrugstal pr. maj 2018.

Ældre- og Sundhedsudvalget vedtog den 8. maj 2018, med afsæt i opfølgning på 1. økonomiske redegørelse 2018, forslag til budgetomprioriteringer på 25,9 mio. kr., herunder anvendelse af 5,1 mio. kr. i tilskud fra staten fra puljen til "bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018".

Der var især udfordringer på frit valg, køb og salg af udenbys plejeboligpladser, køb af specialiserede rehabiliteringsforløb, hjælpemidler og afregning for færdigbehandlede patienter på regionens sygehuse (liggedage), som blev håndteret med frigjorte midler fra omprioriteringen.

Med dette udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. juli, at Ældre- og Sundhedsudvalgets område samlet set forventes at balancere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


99.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


100.   Orientering om status på udbud af madservice (Lukket punkt)Til toppen


101.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 12.09.18