Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 08.09.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Helle Poulsen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

88.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


89.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Formanden orienterede om budgetdialogmøder med Seniorrådet og med FMU.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


90.   Mødekalender 2021 - Ældre og Sundhedsudvalget


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødekalender 2021.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00 dog med følgende undtagelser:

 • Mødet den 2. marts afholdes fra kl. 15.00-17.00 på grund af byrådsmøde
 • Juli måned holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. tirsdag på grund af sommerferie
 • Mødet i oktober afholdes 2. tirsdag på grund af 2. behandling af budgettet

Forslag til mødeplan for 2021 er herefter følgende:

5. januar
2. februar
2. marts
6. april
4. maj
1. juni
10. august
2. september
13. oktober
2. november
2 december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


91.   Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo juli 2020. Seneste budgetopfølgning blev foretaget med udgangspunkt pr 31. maj 2020.

Med de tiltag der er gjort på området for at tilpasse forbruget forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 31. juli 2020.

De ekstra udgifter der har været og fortsat vil komme relateret til COVID-19 forventes fortsat dækket af staten i 2020, hvor kommunerne blev kompenseret for en del af udgifterne i forbindelse med kommuneforhandlingerne, hvilket forventes håndteret i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse. I efteråret genoptages forhandlingerne mellem KL og regeringen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


92.   Følgeskab til fællesskab - samarbejdsaftale med Røde Kors


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender udkast til samarbejdsaftale med Røde Kors Køge.
Baggrund og vurdering

Sundhedsstyrelsen skønnede i 2016, at ensomhed på daværende tidspunkt kostede samfundet i omegnen at 8 mia. kroner om året i afledte sundhedsudgifter samt tabt produktion. Ensomhed og social isolation har negativ betydning for menneskers psykiske velvære. Der ses en øget forekomst af stress, depression og søvnforstyrrelser hos mennesker, som føler sig ensomme. Siden er kommet tal, som viser, at antallet af danskere, som føler sig ensomme, er stigende, og det kan deraf antages, at de afledte udgifter ligeledes er stigende.

Corona-epidemien og lukningen af samfundet betød, at især mange ældre borgere fik vanskeligt ved at opretholde kontakt til deres sociale netværk. Byrådet i Køge Kommune besluttede derfor i maj at afsætte 1 mio. kr. til en indsats, som har til formål at forebygge, at ældre der befinder sig i en skrøbelig situation, ender i lang tids ensomhed med sygdom og funktionsnedsættelse til følge. Til dette formål er etableret en indsats, hvor borgere og pårørende kan ringe til en af Køge Kommunes forebyggende medarbejdere og få hjælp. I nogle tilfælde kan denne hjælp være en henvisning til et frivilligt tilbud.

En af ambitionerne i indsatsen er derfor, at Køge Kommune skal samarbejde med frivillige foreninger om ensomhedsbekæmpelsen. Tanken bag dette er, at civilsamfundet kan tilbyde noget, som kommunen ikke kan og skal i forhold til det at danne sociale relationer og netværk.

Nogen borgere har imidlertid vanskeligt ved at komme ud over dørtrinnet, selvom de gerne vil deltage i en aktivitet. Hvis man har været isoleret gennem længere tid, kan det være svært at tage skridtet mod noget nyt og ukendt. Køge Kommune har modtaget flere henvendelser fra borgere, som gerne vil deltage i en aktivitet, men har svært ved af egen drift at komme ud over dørtrinnet og møde op til aktiviteten.

På orienteringssag om indsatsen i august beskrev forvaltningen, at Køge Kommune var i dialog med Røde Kors Køge om etablering af 'Følgeskab til fællesskab', hvor frivillige og borgere i målgruppen kan følges til en aktivitet. Dialogen er siden blevet konkretiseret i udkast til en samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og Røde Kors Køge, der er vedhæftet som bilag. Konkret betyder aftalen, at Køge Kommunes forebyggende medarbejdere kan tage kontakt til Røde Kors Køge med henblik på at finde en frivillig 'følger' til en borger, som gerne vil deltage i en aktivitet, men ikke er i stand til at tage skridtet ud over dørtrinnet selv.

Røde Kors' landsorganisation etablerede under corona et hjælpenetværk i hele landet, herunder i Køge Kommune, hvor de tilbød hjælp med eks. indkøb til mennesker, som var i risikogruppe ift. Covid-19 og derfor i selvvalgt isolation. Røde Kors oplevede tilgang af frivillige, som gerne ville hjælpe og regner med at kunne engagere nogen af disse i en følgeordning i Køge Kommune. 

Økonomi
Det vurderes, at indsatsen vil koste 12.600 kr. i 2020. Forvaltningen foreslår at disse midler tages fra den restpulje på 50.000 kr., som Ældre- og Sundhedsudvalget i januar 2020 i forbindelse med sagen om støtte til frivilligt socialt arbejde besluttede at gemme til evt. nye frivillige initiativer, som kunne opstå i løbet af året.
Kommunikation
Der sendes en pressemeddelelse ud om indgåelse af aftalen umiddelbart efter Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


93.   Orientering om tidlig opsporing af begyndende sygdom med data


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om tidlig opsporing med data til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hver dag indlægges ældre borgere med flere medicinske sygdomme på sygehusene. De indlægges med sygdomme, som kunne være forebygget i den kommunale ældrepleje og hos praktiserende læger. En lang række indlæggelser blandt ældre borgere kan undgås, hvis et begyndende funktionstab eller begyndende sygdomstegn opdages i tide, og der sættes ind med de rette faglige tiltag. 

På den baggrund godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget den 7. januar 2020 opstart af indsats om tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn. Denne indsats omhandler kompetenceudvikling af medarbejderne i observation af helbredstilstand og funktionsevne, nye arbejdsmetoder og effektiv overdragelse af viden blandt personalet.

Med henblik på at understøtte indsatsen, har Køge Kommune i samarbejde med Sjællands Universitetshospital søgt om puljemidler til opsporing af begyndende sygdom med data.

Regeringen, KL og Danske Regioner har etableret en investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022. Køge Kommune har ansøgt fonden om midler til at udvikle et værktøj, der ved hjælp af kunstig intelligens kan understøtte tidlig opsporing af begyndende sygdom hos +65 årige borgere, der er i højrisiko for at udvikle eller opleve forværring af eksisterende sygdom. Projektet sker i tæt samarbejde med Sjællands Universitetshospital.  

Borgernes sygdomsforløb foregår ofte på tværs af sektorer, ligesom borgeren ofte følges af en række forskellige medarbejdere. Det kan derfor være svært for medarbejderne i den kommunale ældrepleje at danne sig et overblik over borgerens helbredstilstand. Der er et stort potentiale i at udvikle et datadrevet værktøj, som på kan understøtte sygdomsopsporing med data fra eksisterende systemer, og gøre det nemmere for medarbejderne at opdage borgere som er i særlig risiko for funktionstab eller indlæggelse.

Værktøjet er en støtte for medarbejderen til at skabe øget nærhed og fremme den enkelte borgers livskvalitet ved at forebygge behandlings- eller indlæggelseskrævende sygdom, herunder også at reducere akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Redskabet udvikles med henblik på at kunne udbredes til landets øvrige kommuner. Projektet skal derudover skabe etiske og juridiske erfaringer med sygdomsopsporing ved hjælp af data.

Køge Kommune er i Regeringens finanslovsforslag for 2021 indstillet til at modtage 4,8 mio. kr. Midlerne fordeles hos Køge Kommune, Sjællands Universitetshospital og ekstern leverandør. Midlerne udmøntes først formelt ifm. finanslovsaftalen, som forhandles i Folketinget i efteråret.

Projektet løber fra primo 2021 til ultimo 2022.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


94.   Hjælpemiddeldepotet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender procesplan.
Baggrund og vurdering

ETK overtog 1. januar 2020 ansvaret for driften af Køge Kommunes hjælpemiddeldepot efter, at Østsjællands Beskedskab siden 2015 havde varetaget opgaven.

Ansvaret for hjælpemiddelområdet ligger under Ældre- og Sundhedsudvalget. Hjælpemiddeldepotets opgaver er primært lagerstyring, levering og rengøring af hjælpemidler.

Grundlaget for varetagelsen af opgaven har hidtil været det udbudsmateriale, der blev udarbejdet i 2012. Der er behov for at genvurdere opgavebeskrivelserne således, at driften af hjælpemiddeldepotet svarer til de opgaver, der fremgår af bl.a. sundhedsaftalerne.

På den baggrund vil forvaltningen sammen med ETK gennemgå aftalegrundlaget, således at der til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i november kan forelægges revideret forslag og således, at udvalget på baggrund af dette kan tage stilling til den fremtidige drift af hjælpemiddeldepotet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


95.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hvert kvartal en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra juli 2020 viser et gennemsnitlig sygefravær på 7,0% på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I juli måned var der et sygefravær på 4,9%. Til sammenligning var der i hele 2019 et sygefravær på 7,3%. Velfærdsforvaltningen har fokus på hvilken positiv effekt situationen med COVID-19 har på det faldende sygefravær i forhold til læring og fastholdelse af den faldende tendens.

Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med covid-19 blev oprettet særlig ”covid-fravær”, som ikke er indeholdt i sygefraværsrapporteringen. I forbindelse med opstarten af covid-19 epidemien i marts kan opgørelserne dog også indeholde en mindre andel covid-19 fravær. KMD arbejder på at finde en løsning, så det samlede fravær inkl. covid-fravær kan opgøres.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.

 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


96.   Status på vikarforbrug og fastansættelse af personale på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering om status på vikarforbrug og fastansættelser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget har i denne byrådsperiode haft et særligt fokus på nedbringelse af forbruget og dermed udgifterne til vikarer blandt andet gennem rekruttering af faste medarbejdere og nedbringelse af sygefravær på ældre- og sundhedsområdet.

Velfærdsforvaltningens MED-udvalg FMU har i forlængelse af det politiske fokus fastsat en strategi for nedbringelse af sygefraværet på hele Velfærdsforvaltningens område, der for Ældre- og Sundhedsafdelingen indeholder en målsætning om flere faste medarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne.

Figur 1. Udgifter til vikarer, årets priser

Ovenstående figur viser udvikling i vikarudgifter fra 2017 til juli 2020

 • Vikarudgifter i 2017: 36 mio. kr.
 • Vikarudgifter i 2018: 43 mio. kr.
 • Vikarudgifter i 2019: 29 mio. kr.
 • Vikarudgifter første 7 måneder i 2020: 9 mio. kr.

Vikarudgifterne i de første 7 måneder i 2018 lå på 26 mio. kr. til sammenligning var udgifterne i samme periode i 2020 på 9 mio. kr.

Velfærdsforvaltningen har ligeledes opgjort udviklingen i fastansættelser i samme periode.

Årsværk til fastansatte er steget fra knap 700 til over 900 januar 2017 til maj 2020, svarende til en stigning på 35 %. I samme periode er 65+ årige steget med 6 % og 80+ årige steget med 22 % i Køge Kommune.

Den største stigning i årsværk ses ultimo 2018, hvor vikarforbruget samtidig falder. Der er primært tale om en forøgelse af personale med en social- og sundhedsfaglig baggrund på plejeboligområdet og i syge- og hjemmeplejen, som det fremgår af figuren nedenfor.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


97.   Konsulentopgørelse


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget for Ældre- og Sundhedsudvalget. Den seneste konsulentopgørelse blev præsenteret for udvalget i januar måned sidste år. På samme møde blev det besluttet, at udvalgene skulle orienteres om forbruget af konsulenter en gang årligt.

Direktionen har dog på baggrund af det øgede fokus på konsulenter i årets Økonomiaftale for 2021 besluttet at forelægge en ekstra status for brugen af konsulenter på fagudvalgenes september-møder. I årets økonomiaftale blev det aftalt en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på udvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner seneste regnskabsår (2019) med de seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020), skrevet som 2020 i tabellen. 

I bilag vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 7 kategorier.

 • It
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Tolk og mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning

Advokatudgifter mv. ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med
retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men direktionen har også på dette felt et
samlet overblik over forbrug.

Det skal bemærkes, at der er forventningen af parterne i økonomiaftalen i løbet af efteråret aftaler en definition af hvad der i økonomiaftaleforstand forstås som konsulentudgifter. forvaltningen følger naturligvis denne afgrænsning og sammenholder den med Køge kommunes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


98.   Eventuelt


Beslutning
Paul Christensen (V) spurgte til udbringningsordning af medicin til plejecentre. Forvaltning udarbejder skriftligt svar.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


99.   Orientering om udbud af madservice (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


100.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


101.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.10.21