Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 01.10.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

78.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


79.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Formanden orienterede om, at der arrangeres teater på plejecentrene. Udvalget inviteres.

Formanden orienterede om, at besøg i en kommune vedrørende madproduktion. Udvalget orienteres.

Formanden orienterede om sygefravær.

Forvaltningen orienterede om, at workshop om fællesskaber afholdes i 2020.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


80.   Temadrøftelse - genoptræningsområdet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 10. september 2019 at forvaltningen skulle orientere om genoptræningsområdet med henblik på, at udvalget kunne have en temadrøftelse om området.

Orienteringen omfatter bl.a.:

1. Lovgivningen på området

2. Køge kommunes indsatser

3. Udviklingen på landsplan og i Køge

4. Borgernes motivation for træning (følger borgerne de tilbudte forløb?), og

5. Hvor mange borgere, som er kendte i genoptræningssystemet kommer retur, og hvad gør vi for at få borgerne videre ud i livet uden yderligere kommunal indsats.

Forvaltningen vil orientere på mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen udarbejder en sag om tidlig opsporing og rehabilitering i hjemmeplejen.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


81.   Sygeplejeklinikker


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at forvaltningen udvider Køge Kommunes sygeplejetilbud i sygeplejeklinikker.
Baggrund og vurdering

1.400 borgere i Køge Kommune modtager hver måned en form for sygepleje, som f.eks. hjælp til medicinhåndtering, kompressionsbehandling eller sårpleje. Den største del af sygeplejen foregår i dag i borgerens eget hjem, men en mindre del foregår også på en af kommunens tre lokale sygeplejeklinikker.

Udvidelsen af anvendelsen af sygeplejeklinikker både på landsplan og i Køge Kommune skal ses som en del af en ny dagsorden i forhold til det nære sundhedsvæsen, hvor der udvikles nye tilbud med fokus på både borgerne og kommunens ressourceudnyttelse.

Traditionelt set har kommunal sygepleje foregået i brugernes eget hjem. Men de senere år har udviklingen i det nære sundhedsvæsen kaldt på nye løsninger, der imødekommer borgernes egne ressourcer, og muligheder. Herudover er der flere komplekse behandlingsforløb som er lagt ud i kommunen der stiller andre krav til hygiejne mv.

En opgørelse fra 2017 viser, at sygeplejeklinikker er meget udbredt i kommunerne. På landsplan var der i 2017 mindst 250 sygeplejeklinikker fordelt på 82 kommuner.

I Køge Kommune er der oprettet sygeplejeklinikker på det tidligere plejecenter i Borup, på plejecenter Tingstedet i Herfølge og på genoptræningscenteret i Køge. Klinikkerne har åbent på hverdage fra kl. 7 til kl. 13/15 og ca. 200 borgere modtager sygepleje på klinikkerne hver måned.

Velfærdsforvaltningen foreslår, at tilbuddet med sygeplejeklinikker udvides, således at flere af kommunens borgere fremadrettet behandles på sygeplejeklinikker i stedet for i eget hjem.

Fordelen for borgerene ved behandling af sygeplejeklinikker er, at klinikkerne er mere fleksible i forhold til borgenes behov, idet borgeren ikke er afhængig af, hvornår sygeplejersken kan komme i hjemmet.

Samtidig betyder det for kommunen en bedre udnyttes af sygeplejerskernes arbejdstid, idet arbejdet kan tilrettelægges mere effektivt.

Ved visitation af borgerne til sygeplejeklinikkerne vil forvaltningen naturligvis sikre, at borgere der har behov for sygepleje i hjemmet også fremover vil få sygeplejer der. I dag kommer ca. 15% af borgerne, der modtager sygepleje, i klinikkerne. Det er forvaltningens vurdering, at ca. 30% af borgerne på sigt kan komme på sygeplejeklinikker.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


82.   Fast tilknyttede plejehjemslæger


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at fortsætte med fast tilknyttede læger på plejecentre.
Baggrund og vurdering

I maj 2016 blev der indgået en landsdækkende aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioner og KL om implementering af en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentrene. Når en borger flytter på plejecenter, skal det dermed være muligt at vælge en læge, som kommer fast på plejecentret i stedet for borgerens sædvanlige praktiserende læge. Derudover skal lægerne løbende rådgive og undervise plejepersonalet i varierende emner af sundhedsfaglig karakter.

Ordningen indebærer et ugentligt besøg på plejecenter som tilpasses efter antallet af konsultationer.

I Køge Kommune er der per september 2019 ansat fast tilknyttede læger på følgende plejecentre:

 • Nørremarken, 2 læger
 • Ølby (Lynghøj, Lyngbo og Ølby Center 64), 2 læger
 • Tingstedet, 1 læge
 • Køge Nord, 1 læge
 • Boruphøj, 1 læge
 • Bjæverskovhuse ældrecenter, 1 læge
 • Møllebo og Pedersvej, 1 læge
 • Agerbækhuse, 1 læge

Følgende plejecentre mangler fast tilknyttet læge:

 • Lerbæk Torv
 • Sandmarksbo
 • Pedersvænge

Der arbejdes på at finde læger til alle plejecentrene.

Som en del af ordningen i Køge Kommune blev der fra marts 2019 ansat en koordinator blandt de praktiserende læger til at hjælpe med at ansætte læger til de plejecentre, som fortsat mangler en fast tilknyttet læge.

På plejecentrene er der udbredt tilfredshed med samarbejdet med de praktiserende læger. Teamlederne på plejecentrene er blevet spurgt om deres oplevelse af ordningen. Gennemgående tilbagemeldinger:

 • Bedre medicinhåndtering til gavn for borgerne
 • Højere grad af inddragelse af borgere og pårørende
 • Bedre dialog mellem plejepersonale og læger og deraf mindre tid i telefon for plejepersonalet
 • Opkvalificering af plejepersonalets viden - både i forbindelse med almindelig stuegang og med planlagte undervisningsseancer

Ordningen drøftes løbende i Kommunalt Lægeligt Udvalg. De praktiserende læger giver udtryk for, at det er stor tilfredshed med ordningen, samt at det giver god mening for dem at besøge deres patienter samlet.

I forbindelse med implementeringen blev der afsat satspuljemidler for perioden 2016-2019 til honorering af lægerne. Den udløber dermed ved årsskiftet, og det er derefter op til kommunerne selv at finansiere videreførelse af ordningen.

Økonomi

Ved fuld bemanding med fast tilknyttede læger på samtlige Køge Kommunes plejecentre koster ordningen under den nuværende afregningsmodel lige knap 0,5 mio. årligt.

Ordningen har hidtil været finansieret via Satspuljemidler (218.000 årligt fra 2016-2019) samt budgettet for Sundhedsfremme og forebyggelse (200.000 årligt).

Velfærdsforvaltningen foreslår, at midler til fortsættelse af ordningen findes inden for henholdsvis budgettet til Sundhedsfremme og forebyggelse samt driftsbudgettet for plejecentre.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


83.   Orientering om månedlig budgetopfølgning pr. 31. august 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. august 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo august 2019.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 viser, at Ældre- og Sundhedsudvalgets område samlet set forventes at balancere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


84.   Orientering om Friplejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om friplejehjem til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 10-09-2019
Udsat.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt Velfærdsforvaltningen om en orientering om friplejehjem.

I 2007 vedtog Folketinget Lov om Friplejeboliger, der gjorde det muligt for private aktører at opføre og drive plejeboliger, betegnet Friplejehjem. Loven var bl.a. et udtryk for et politiske ønske om at skabe konkurrence mellem forskellige servicetilbud, og gøre det muligt for borgerne at vælge de tilbud, der passer bedst til deres livssituation og ønsker.

Der findes ikke friplejehjem i Køge Kommune på nuværende tidspunkt, men på landsplan er antallet af friplejeboliger steget fra 311 boliger ved første opgørelse i 2009 til 993 i 2018. I forbindelse med budgetanalyserne pegede Velfærdsforvaltningen derfor på, at én model til at tilvejebringe efterspurgte plejeboliger efter 2024 kunne være et samarbejde med en privat aktør.

I den forbindelse er det værd at gennemgå fire relevante fokuspunkter omkring opførelsen og driften af et friplejehjem:

Indledningsvist skal der udlægges et område til institutionsbyggeri. Opførelse af et friplejehjem vil ofte forudsætte, at et område i en lokalplan udlægges til formålet.

Friplejeboliger opføres af private aktører, hvorfor kommunen ikke betaler anlægsudgifterne. Hvis kommunen efterfølgende vil have anvisningsret til nogle eller alle boligerne, skal et beløb svarende til anlægsudgifterne for disse dog reserveres i kommunens låneramme eller deponeres fra kommunekassen.

Fordelen ved friplejeboliger er derfor, at anlægsbudgettet som udgangspunkt ikke belastes og at de reserverede lånemidler/det deponerede beløb fra kommunekassen frigives igen, når kommunen ikke længere ønsker at have anvisningsret til friplejeboligerne.

Borgere, der af Køge Kommunen - eller en anden kommune - er visiteret til en plejeboligplads, har i medfør af det fri plejeboligvalg, ret til at vælge en plads på et friplejehjem som alternativ til et kommunalt drevet plejebolig. Det er dog friplejehjemmet der som udgangspunkt selv beslutter, hvilke borgere der skal tilbydes en plads. 

Kommunen kan dog som anført indgå en aftale om anvisning til plejeboliger, og disse plejeboliger vil så indgå som en del af kommunens anvisningsret og vil dermed kunne medregnes i kommunens kapacitet for plejeboliger.

Uanset om der indgås en anvisningsaftale eller ej, skal der indgås en aftale om dagstaksten for plejen mellem kommunen og den private aktør. Taksten svarer til dagstaksten for en plejehjemsbolig på et tilsvarende kommunalt plejecenter, så driftsomkostningerne er ikke højere på et friplejehjem end på et tilsvarende kommunalt plejecenter.

Køge Kommune vil kun skulle betale for egne borgere, mens omkostningerne til udenbysborgere, der tilbydes en friplejebolig, afholdes af deres hjemkommuner. Alle sundhedsudgifter vil dog skulle betales af Køge Kommune uanset beboernes hjemkommune, hvilket også er tilfældet på kommunale plejecentre.

Teknisk Forvaltning vil på udvalgsmødet redegøre for de planmæssige forhold.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


85.   Orientering om status på udbud af madservice (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


86.   Orientering om budgetoplæg fra Seniorrådet


Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager orientering om budgetoplæg fra Seniorrådet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udvalgsformand Bent Sten Andersen (O) har anmodet om at udvalget orienteres om budgetoplæg fra Seniorrådet.

Forvaltningen har på baggrund af Seniorrådets henvendelse forespurgt i Økonomisk Afdeling. Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at der ikke er noget ”øremærket” beløb til ældre/seniorråd i bloktilskudsrammen. Generelt er langt det meste af bloktilskud en ramme til lokal politisk prioritering og ikke øremærket.

Dette betyder, at tilskuddet til driften af Seniorrådet fastsættes lokalt af Byrådet.

Budgettet til Seniorrådet udgør i 2019 63.293 kr.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning. Udvalget orienterer seniorrådet skriftligt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


87.   Eventuelt


Beslutning

Formanden orienterede om møde om Boblberg og Frivilligrådet.

Forvaltningen orienterede om invitation til møde med KL's Ældre- og Sundhedsudvalg. Invitationen er sendt til udvalgets medlemmer.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


88.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.10.19