Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 10.08.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Thomas Kielgast, (F)

91.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


92.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Formanden orienterede om arrangement den 20. og 21. august 2021 i forbindelse med March mod Ensomhed.

Den 4. september 2021, kl. 11 er der fernisering på seniorrådets udstilling "Fortællinger for Livet".

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


93.   Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2021-2025 - ÆSU


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken godkendes.
Baggrund og vurdering

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken samt Søparken er blevet prækvalificeret til én fælles boligsocial helhedsplan – med lokale aktiviteter – i Landsbyggefonden. Prækvalifikation for den tværgående helhedsplan er godkendt af Køge Byråd i oktober 2020.
Den kommende helhedsplan afløser indeværende helhedsplan for de fire boligområder, der løber i perioden 1.9.2017 til 31.8.2021.

Landsbyggefonden har foreløbigt bevilliget 10,8 mio. kr. til den kommende helhedsplan i Køge. Det er en reduktion på ca. 30 pct. ift. de 15,8 mio., Køge modtog for periode 2017-2021.
Dette skal ses i forhold til en reduktion på landsplan, hvor den boligsociale bevillingsramme for 2019-2026, er reduceret med ca. 100 mio. kr. årligt.

I den kommende helhedsplan 2021-2025 arbejdes der med følgende fire hovedindsatsområder:

 • Uddannelse og Livschancer.
 • Beskæftigelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab.

Boligorganisationerne (Boligselskabet Sjælland, Køge Almennyttige Boligselskab (KaB/DAB), Køge Boligselskab og Lejerbo Køge Bugt) og Køge Kommune ønsker med en ny helhedsplan, at fastholde et sammenhængende og ”bydækkende” fokus i indsatserne. Dette skal bl.a. modvirke at udfordringerne flyttes rundt mellem de mest udsatte områder i Køge.

Boligorganisationerne og kommunen har fokus på at skabe robuste og bæredygtige almene boligafdelinger i trygge og udviklende bydele, hvor voksne og forældre tager mere initiativ og ansvar i dagligdagen og hvor børn og unges livschancer forbedres. Der arbejdes på at udvikle bydele, hvor civilsamfundet og professionelle i området indgår i et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboerne.

Visionen med den kommende helhedsplan er: at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. Boligorganisationerne ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel. 

Konkrete kommunale indsatser i helhedsplanen - delaftaler
I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, består helhedsplanen af to dele:

1) En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 
2) Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod aktiviteterne i delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger.

Køge Kommune har i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat faciliteret en proces, hvor de relevante aktører og samarbejdspartnere i de 4 boligområder, er blevet involveret i udarbejdelsen af de konkrete delaftaler.

Processen har bl.a. omfattet dialogmøder med afdelingsbestyrelserne og bilaterale møder samarbejdspartnere imellem, ligesom der har været afholdt møder på tværs af forvaltningerne for at koordinere indsatser og ressourcer. Endelig har der være afholdt fælles temamøde med Bestyrelse for boligsocial helhedsplan og Boligsocialt Forum.
Dette er sket for at sikre ejerskab og synlighed omkring helhedsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter.

Pga. den reducerede bevilling fra Landbyggefonden er aktiviteter der kræver stor grad af håndholdt indsats nedprioriteret. I stedet er der fokus på aktiviteter, der understøttes af de boligsociale medarbejderes rolle som facilitatorer og brobyggere.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af de aktuelle udfordringer og ressourcer, der i dag findes i boligområderne. Helhedsplanen tager således udgangspunkt i et tværgående fokus, men respekterer samtidig lokalområdernes egne særkender og behov.

Organisering og samarbejde mellem Køge Kommune og boligselskaberne
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne. Dette sker i tæt samspil med Køge Kommune. For at sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder har boligselskaberne etableret et ”Boligsocialt fællessekretariat” under ledelse af en sekretariatsleder.

Sekretariatet videreføres i den nye helhedsplan, og placeres i Karlemoseparken. Boligselskabet Sjælland er fortsat administrationsselskab for den boligsociale helhedsplan.

Den organisatoriske ramme omkring Bestyrelse og Boligsocial Forum fortsætter ligeledes i boligsocial helhedsplan 2021-2025. Ønsket er at bygge videre på de positive erfaringer med repræsentation og videndeling på tværs af boligselskaber, kommune, politikere samt politi.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 22,542 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 10,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4,546 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Kommune bidrager med 7,196 mio. kr. over de 4 år.

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for samlet budget samt bilag for aktiviteter/budget fordelt på udvalg).

Medarbejderressourcer og likvider er fundet indenfor rammerne af forvaltningernes normale driftbudget.
I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken". Projekt "Fælles fremtid" er godkendt i Køge Byråd 25. august 2020 for perioden 2020-2022.

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2021-2025 ser således ud:

 • Social og Arbejdsmarkedsudvalget 2.264.000 kr.
 • Ældre og Sundhedsudvalget 798.000 kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget 296.000 kr.
 • Børneudvalget 788.000 kr.
 • Skoleudvalget 3.050.000 kr.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


94.   Forsøg med ledsagerordning for synshandicappede


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om Forsøg med ledsagerordning for synshandicappede over 67 år til efterretning.
Baggrund og vurdering

Dansk Blindesamfund har rettet henvendelse til alle kommuners Socialudvalg, Ældreudvalg samt Handicapråd for at orientere om en ny forsøgsordning, der i perioden 2021-2024 gør det muligt for synshandicappede borgere over 67 år at søge om ledsagelse gennem Dansk Blindesamfund.

Forsøgsordningen skal være med at til modvirke den ensomhed og oplevelse af isolation, som rammer mange borgere, der sent i livet får konstateret et synshandicap. Med ordningen får ældre borgere med synshandicap mulighed for at kunne tage trygt på tur og deltage i samfundet i 7 timer pr. måned med en selvvalgt eller udpeget ledsager. Det er også muligt at opspare ledsagetimerne over et halvt år, så man kan anvende timerne fleksibelt (dog max op til 42 timer på en måned). 

Forsøgsordningen er forankret hos Dansk Blindesamfund, som ud fra objektive kriterier forestår visitationen af borgere i målgruppen. Det er omkostningsfrit for borgere at benytte sig af forsøgsordningen, der er finansieret via finansloven og løber frem til og med 2024.

I bilag 1 er vedlagt en folder, der i korte træk beskriver ordningen. Herudover er mulighed for at finde mere information om ordningen på Dansk Blindesamfunds hjemmeside: www.blind.dk/ledsageordning

Økonomi
Der er ingen økonomiske omkostninger for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


95.   Opfølgning på Social- og Sundhedspolitisk Forum 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

KL afholdt den 10. og 11. juni 2021 Social- og Sundhedspolitisk Forum i Aalborg.

På programmet var i forhold til Ældre- og Sundhedsudvalgets område tre relevante temaer:

 • Fremtidens styring og ledelse af ældreplejen
 • Forebyggelse af ulighed i sundhed for borgere med kronisk sygdom
 • Lancering af den nye "Fælleserklæring om velfærdsteknologi"

I forhold til ældreplejen blev der af bl.a. projektchef hos Vive Pia Kürstein Kjellberg peget på, at kommunerne bør arbejde med tre områder: 

 1. Tidlig opsporing og kompleks sygepleje
 2. Rehabilitering
 3. Sammenhæng i den kommunale hjemmepleje

I Køge Kommune er der fokus på og arbejdes med de nævnte områder.

I forhold til borgere med kronisk sygdom pegede professor ved Institut for Folkesundheds ved Aarhus Universitet Thomas Maribo især på behovet for brugen af data og differentierede indsatser.

I forhold til velfærdsteknologi har KL's Sundheds- og ældreudvalg fået udarbejdet en fælleserklæring om velfærdsteknologi, som peger på 3 bundlinjer i forhold til velfærdsteknologi: bedre oplevet kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø- og glæde og bedre udnyttelse af de kommunale ressourcer. Det svarer til de tre parametre, der indgår i Køge Kommunes arbejde med velfærdsteknologi.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


96.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hver måned en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra maj 2021 viser et gennemsnitlig sygefravær på 7,5 % på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I maj måned var der et sygefravær på 8,6 %.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


97.   Orientering om hjælpemiddeldepotet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 06-04-2021
Sagen drøftet og udsat til næste møde.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på møde den 6. april 2021. Efterfølgende har Teknik- og Ejendomsudvalget behandlet sagen. Dagsordenspunkt fra TEU's møde vedlægges til orientering, som lukket bilag.

Driften af hjælpemiddeldepotet i Køge Kommune varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK Brand & Redning, som udfører opgaven på vegne af og i samarbejde med Velfærdsforvaltningen. ETK overtog den 1. januar 2020 driften af hjælpemiddeldepotet efter Østsjællands Beredskab. Den nuværende drift af hjælpemiddeldepotet er fortsat med udgangspunkt i den tidligere aftale med Østsjællands Beredskab. Aftalegrundlaget stammer tilbage fra 2012. 

ETK varetager på hjælpemiddeldepotet følgende opgaver

  • udbringning  og afhentning af hjælpemidler
  • lagerstyring
  • opbevaring
  • håndtering af indkøb, kassationer og videreekspedition af større reparationer (eksterne) efter dialog med VF
  • klargøring, rengøring og mindre reparationer af hjælpemidlerne

Velfærdsforvaltningen ejer hjælpemidlerne og står for visitering.

Til varetagelse af de nævnte opgaver ydes et årligt dækningsbidrag på 4,6 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalgets budget til ETK. 3 mio. kr. overføres direkte til løn og drift af hjælpemiddeldepotet, mens 1,6 mio. kr. anvendes til dækning af andre udgifter hos ETK m.fl. 

I denne sag beskrives nærmere, hvilke udgifter dækningsbidraget dækker . De tre mio. kr. overføres som nævnt direkte til drift af hjælpemiddellageret, først og fremmest til aflønning af 6,4 årsværk på depotet.

Herudover løses opgaver med ledelse og administration (hhv. 10 og 3 timer pr. uge), der afholdes husleje for lokalerne, og der stilles driftsmidler til rådighed, dvs. fire biler, lifte, værktøj og kontorarbejdspladser. Desuden driftes overvågning af Vagtcentralen (server, der styrer alle nødkald) og der stilles arbejdskraft til rådighed svarende til 1,5 årsværk til hjælp på Hjælpemiddeldepotet. Arbejdskraften leveres af de Falckreddere, der er på døgnvagt jf. aftale med Falck. Disse elementer beregnes til en samlet værdi af godt 1,6 mio. kr.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en plan for en proces med henblik på at undersøge mulighederne for et tværgående hjælpemiddeldepot, der omfatter ældre-, sundheds- og børneområdet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


98.   Mødekalender 2022 - Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager forslag til mødekalender 2022 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til 1. tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00 dog med følgende undtagelser:

 • Mødet den 1. marts holdes fra kl. 15-17 på grund af byrådsmøde
 • Juli måned holdes mødefri
 • Mødet i august holdes 2. tirsdag på grund af sommerferie
 • Mødet i september holdes 2. tirsdag på grund af byrådets 1. behandling af budgettet

Forslag til mødeplan for 2022 er herefter følgende:

Tirsdag den 4. januar

Tirsdag den 1. februar

Tirsdag den 1. marts, kl. 15-17

Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 3. maj

Tirsdag den 7. juni

Tirsdag den 9. august

Tirsdag den 13. september

Tirsdag den 4. oktober

Tirsdag den 1. november

Tirsdag den 6. december

Mødedatoer godkendes endeligt på 1. møde i fagudvalget i 2022.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


99.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


100.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


101.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.08.21