Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 20.10.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

102.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


103.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om Ældretopmødet, arrangeret af ministeriet, KL og FOA.

Formanden orienterede om møde på torsdag kl. 19.00 i Teaterbygningen arrangeret af seniorrådet.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


104.   Seniorrådsvalg 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter valgformen i forbindelse med Seniorrådsvalget i 2021 og efterfølgende sender spørgsmålet om valgformen i høring i Seniorrådet.
Baggrund og vurdering

Efter §32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der mindst hvert fjerde år afholdes valg til de kommunale ældre-/seniorråd.

Seneste valg til Køge Seniorråd blev afholdt i forbindelse med kommunalvalget 2017.

Dermed er Køge Kommune forpligtet til at gennemføre et valg til Seniorrådet senest den 21. november 2021.

Det fremgår af Socialministeriets Vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om ældreråd, at:

 • Valgformen og tidspunktet for valghandlingen fastlægges af kommunen i samarbejde med det lokale ældre-/seniorråd
 • Valget kan afholdes samtidig med kommunal- og regionsvalg, hvis det ikke forstyrrer afviklingen af disse valg
 • Alle personer, som er fyldt 60 år på valgdagen og har fast bopæl i kommunen, er stemmeberettigede.

Danske kommuner har i forbindelse med valg til ældre-/seniorråd primært anvendt 3 valgformer:

 1. Fremmødevalg, hvor det samtidig har været muligt for borgere, der ikke kunne møde op fysisk, at brevstemme
 2. Elektronisk valg, hvor det samtidig har været muligt for borgere, som er undtaget fra Digital Post, at brevstemme
 3. Brevstemmevalg.

Valget til Køge Seniorråd i 2017 blev afviklet som et brevstemmevalg, men således at stemmesedlerne også kunne afleveres i separate stemmekasser på valgstederne og i borgerbetjeningerne på Køge Rådhus og Borup Bibliotek.

Blandt de godt 15.000 stemmeberettigede deltog 8.880 borgere i valget, svarende til en stemmeprocent på 58,3. Der var 14 opstillede kandidater til valget, hvoraf 9 valgtes til Seniorrådet, og 5 blev suppleanter. 

Det bemærkes, at Ældre Sagen i maj 2020 offentliggjorde en undersøgelse af valgformerne og valgdeltagelsen i forbindelse med alle kommunale ældre-/seniorrådsvalg i perioden 2016-2020, jf. bilaget.

Undersøgelsen viser, at brevstemmevalget i Køge Kommune i 2017 havde en valgdeltagelse, der lå over landsgennemsnittet på tværs af valgformer, men at valgdeltagelsen i forbindelse med ældre-/seniorrådsvalg generelt var højere ved fremmødevalg end ved elektroniske valg og brevstemmevalg.

Seniorrådsvalget i Køge Kommune havde således en valgdeltagelse, der lå over det samlede landsgennemsnit på 50,8%, men under landsgennemsnittet for fremmødevalg på 63,8% og yderligere under den gennemsnitlige valgdeltagelse for fremmødevalg i Region Sjælland på 66,5%.

Velfærdsforvaltningen forslår, at VF-sekretariatet på baggrund af udvalgsdrøftelsen af valgformen går videre med en nærmere undersøgelse af økonomi og rammer i forbindelse med Seniorrådsvalget 2021 samt indhenter et høringssvar fra Seniorrådet som udgangspunkt for det lovpligtige samarbejde om valgafviklingen.

Økonomi
Økonomien i sagen vil blive belyst på baggrund af drøftelsen i Ældre- og Sundhedsvalget.
Beslutning
Udvalget sender i høring i seniorrådet, at valget til seniorrådet afvikles som brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlerne fysisk på afstemningsstederne i forbindelse med kommunalvalget, samt i borgerservice på rådhuset, i Borup og i Herfølge.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


105.   Høringssvar vedrørende praksisplan for almen praksis


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender høringssvar vedrørende praksisplan for almen praksis.
Baggrund og vurdering

Ifølge Sundhedsloven skal der i hver valgperiode udarbejdes en praksisplan vedrørende almen praksis. Praksisplanen fungerer som planlægningsramme for kapaciteten i almen praksis i planperioden og udgør endvidere rammen for udviklingen af samarbejdet og opgaveløsningen mellem almen praksis, kommunerne og regionens sygehuse. Herunder fungerer praksisplanen som en udmøntning af Sundhedsaftalen overfor almen praksis.

Praksisplanen for Region Sjælland udarbejdes af praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger.

Praksisplanen beskriver kapaciteten på almen praksis i perioden samt de indsatsområder, som Praksisplanudvalget vil sætte i fokus.

Lægedækning

Praksisplanudvalget ønsker at gøre det attraktivt for praktiserende læger at etablere eller overtage en almen praksis i regionen – det skal være så let og så tiltrækkende som muligt at nedsætte sig som almen praktiserende læge i Region Sjælland. Samtidig ønsker udvalget at fastholde de praktiserende læger, der allerede er i regionen.

Praksisplanudvalgets mål er at:

 • Alle borgere i Region Sjælland skal fortsat have adgang til en praktiserende læge, uanset hvor i regionen de bor.
 • Det skal være attraktivt at være praktiserende læge i Region Sjælland.

I forhold til Køge Kommune fremgår det af bilaget til sundhedsaftalen (figur 167), at der i kommunen er 21 almen praksis, og at 15 af dem har lukket for tilgang af nye patienter. Det betyder, at andelen af praksis, der har lukket for tilgang i Køge Kommune, ligger over gennemsnittet på 62% for Region Sjælland.

Fokus på sarbare patientgrupper

Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Sjælland har fokus på de sårbare patientgrupper. Praksisplanen kan bidrage til, at sundhedsaftalens indsatser gennemføres i almen praksis.

Praksisplanudvalget vil have fokus på samarbejdet sektorerne imellem om de sårbare patienter, så de sikres forløb med kontinuitet og tryghed.

Samtidig vil Praksisplanudvalget sikre fokus på effektiv forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom i forhold til de sårbare grupper patienter, og på at flest muligt får mulighed for at mestre deres eget liv med sygdom, så bl.a. antallet af indlæggelser begrænses.

Praksisplanudvalgets mål er at:

 • Implementere de indsatser i almen praksis, der kan forbedre den samlede livssituation for de sårbare patientgrupper. 

Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

En del af den omstilling af sundhedsvæsenet, som allerede er i gang, handler om at sikre mere fleksibilitet i patienternes kontakt med sundhedsvæsenet. Her spiller digitalisering en væsentlig rolle.

Digitale løsninger kan understøtte, at de patienter, der ønsker at blive behandlet i eget hjem og være mere selvhjulpne med bl.a. digital selvbetjening, kan få en mere fleksibel adgang til deres læge.

Region Sjælland har etableret Danmarks første E-hospital, hvor borgere via E-hospitalets call-centerfunktion vil kunne sidde derhjemme og klare digitale målinger og dialog med lægen selv i stedet for at skulle køre til et af regionens sygehuse eller til egen læge.

Praksisplanudvalget ønsker at understøtte digitale tiltag, der kan styrke den almen praktiserende læge i rollen som tovholder og nøgleperson i patienternes forløb.

Praksisplanudvalgets mål er at:

 • Understøtte digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for patienterne/borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne.
 • Understøtte at kendskabet til E-hospitalets ”call-center”, og de muligheder det indeholder, udbredes til borgere, almen praksis og kommunernes sundhedspersonale.

 

Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsforvaltningen anbefaler i høringssvaret, at Køge Kommune anbefaler den foreliggende praksisplan med de nævnte mål for den kommende periode.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


106.   Uddeling af Frivilligpris


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhedsudvalget uddeler Frivilligpris på baggrund af tildelingskomitéens indstilling.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) besluttede på udvalgsmøde den 3. marts 2020 at indstifte en frivilligpris. Prisen uddeles af ÆSU på baggrund af en indstilling fra tildelingskomitéen bestående af formand og næstformand for ÆSU samt formanden for Frivilligrådet i Køge Kommune.

Prisen uddeles for at understøtte og hylde det frivillige sociale arbejde. Den uddeles til en frivillig forening eller et initiativ, der har ydet en særlig social indsats i Køge Kommune for at styrke de meningsfulde fællesskaber og/eller skabe rammerne for et sundt liv for seniorer, som er ÆSU's fokusområder for den årlige tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. 

Med prisen følger 10.000 kr., der skal anvendes i henhold til foreningens formål eller til videreudvikling af initiativet.

Tildelingskomitéen modtog i alt ni indstillinger til prisen, som er blevet vurderet.

Tildelingskomitéens indstilling er vedhæftet som bilag.

Økonomi
De 10.000 kr. til uddeling i forbindelse med prisen tages fra den samlede støttepulje til frivilligt socialt arbejde.
Kommunikation
Der vil blive udsendt en pressemeddelelse på baggrund af uddelingen.
Beslutning
Godkendt, således at prisen tildeles til Køge Vandreforening.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


107.   Orientering om strategi for Velfærdsforvaltningen


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om strategi for Velfærdsforvaltningen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en administrativ og faglig strategi for udviklingen af forvaltningens samlede område. Strategien er fastsættelsen af velfærdsforvaltningens langsigtede mål, og skal skabe klarhed og momentum om velfærdsområdernes fælles anliggende, og hvad der skal pejles efter.

Kommunerne står overfor stadig mere paradoksale og komplekse problemer. Forandringshastigheden stiger sammen med resultatkravene og ansvarsområderne. Kommunerne har i de senere år været underlagt målrettede effektiviseringer samtidig med at antallet af love og regler vokser. Nye partnerskaber kommer til og borgere og lokalsamfund bliver mere aktive. De kommunale velfærdsområder er under vedvarende udvikling, hvor ikke mindst inddragelse af borgere og erhvervsliv kommer i fokus.

På ældre- og sundhedsområdet er der et ønske om mere nærvær og omsorg i ældreplejen. Der er stigning i antallet af ældre og kronisk syge, sundhedsopgaverne er komplekse, og der er et krav om at forskellige sektorer skal spille bedre sammen omkring borgerens perspektiv, og der skal være mere sammenhæng i den kommunale indsats.

Strategien for Velfærdsforvaltningen skal under overskriften - SAMMEN OM LØSNINGER - bidrage til at indfri de nationale og lokalpolitiske målsætninger og tager udgangspunkt i, at alle mennesker ønsker at leve deres egne selvstændige liv.

Velfærdsforvaltningens mission er at bistå mennesker, der er i en livssituation med behov for hjælp og støtte, så de kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. Visionen med strategien er, at ”Det skal være enkelt at være borger, så det er nemmere at være menneske” og skal realiseres gennem fire pejlemærker for arbejdet på velfærdsområdet i Køge Kommune:

1. Borgerens ønsker og mål som afsæt

Hvordan skal velfærdsområderne organiseres, så borgerne oplever deres forløb som enkelt og værdiskabende på trods af høj kompleksitet? fx borgerinterviews til brug i organisationsudvikling, klagedreven innovation og lign. 

2. Løsninger i fællesskaber

Hvordan skal Velfærdsforvaltningen udvikle platforme og rum for, at civilsamfundet kan blive medproducenter af velfærd og hvordan skabes et miljø, der opfordrer til samarbejde, kollektiv problemløsning og offentlig innovation på tværs af fagområder og sektorer? Fx fællesskab er en fælles sag, partnerskaber med erhvervslivet og lign.

3. Slip fagligheden fri

Hvordan skal velfærdsforvaltningen gennem involvering af ledere og medarbejdere på tværs af hele styringskæden og med udgangspunkt i en fælles kerneopgave arbejde på at mindske bureaukratiet og slippe medarbejderens faglighed fri i mødet med borgeren? fx Samskabt styring i hjemmeplejen (FREMFÆRD)  

4. Enkle, smidige og effektfulde løsninger 

Hvordan skal Velfærdsforvaltningen arbejde med data og evidens, der har fokus på effekten for borgeren i udviklingen af nye løsninger? fx Nøgletal og SØM-beregninger

Strategien og pejlemærkerne skal være gennemgående i hele værdikæden fra det borgeren oplever, det medarbejderne gør og det ledere måler på og tilrettelægger efter. Strategien skal kunne ses og opleves i mødet med Velfærdsforvaltningen.

Strategien har været drøftet bredt i Velfærdsforvaltningen og senest i forvaltningens MED-udvalg, som bakker op om strategien.

Forvaltningen orienterer om strategien på mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


108.   Eventuelt


Beslutning
Forvaltningen orienterede om COVID-19.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


109.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


110.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.05.21