Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 05.03.2019 kl. 16:00 i Plejeboligerne Boruphøj, Jernhøj 1, 4140 Borup


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)
Selim Balikci, (A)

22.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Godkendt.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen


23.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2018 og 2019 for drift og finansiering - Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at overførselssagen for Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende regnskab 2018 drøftes, og at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales,  

 1. at der på driftsområdet inden for service overføres merudgifter på netto 2,1 mio. kr. (overførslen opfylder reglerne for automatisk overførselsadgang)
 2. at der på driftsområdet inden for andet overføres mindreudgifter på netto 5,2 mio. kr. (overførslen falder ind under reglerne om overførsler, som skal ansøges og begrundes).

Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Ældre- og Sundhedsudvalgets overførsler.

Overførsler på service
Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på 1,9 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2018 til 2019 for 2,1 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.


Overførsler på andet

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på netto 5,2 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2018 til 2019 for 5,2 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.

Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2019. Formålet med puljen er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr. med en forventning om, at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.

Beslutning
 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


24.   Orientering om månedlig budgetopfølgning pr. 31. januar 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. januar til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo januar 2019 og ligger således i forlængelse af 1. økonomiske redegørelse 2019.

Med dette udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. 31. januar, at Ældre- og Sundhedsudvalgets område samlet set forventes at balancere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen


25.   Orientering om status for demensvenlige initiativer i Køge Kommune


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at orienteringen om status for demensvenlige initiativer i Køge Kommune tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I denne sag vil forvaltningen orientere om arbejdet med demens i Køge Kommune med henblik på en politisk drøftelse af eventuelle nye initiativer.

I 2016 indgik Køge Kommune, som en af de 7 første kommuner i landet, partnerskab med Demensalliancen om at blive "demensvenlig kommune". Demensalliancen er et partnerskab mellem FOA, PenSam, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Ældre Sagen. Nu er 31 kommuner i Danmark blevet "demensvenlig kommune". Målet som demensvenlig kommune er, at alle borgere med demens og deres nære pårørende skal have mulighed for et godt og meningsfuldt liv med den rette hjælp og støtte.

Forud for udnævnelsen som demensvenlig kommune, havde Køge Kommune i 2015 vedtaget en udviklingsplan for demensområdet, som indeholder konkrete mål for kommunens demensindsats og peger på behov på området i form af kapacitet, kompetencer og tilbud.

Udviklingsplanen fremsætter følgende overordnede mål og delmål for Køge Kommunes demensindsats:

 1. Boliger til borgere med demens, herunder
  • Borgere med demens bor længst muligt i egen bolig med den rette hjælp og støtte
  • Boligkapaciteten skal imødekomme behovet for døgnpleje
  • Boliger på plejecentre indrettes demensvenligt

 2. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder
  • Fokus på tidlig demensdiagnose
  • Flere daghjem og udvidet brug af daghjem
  • Hjælp og støtte til nære pårørende
  • Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser

 3. Kompetencer og samarbejde, herunder
  • Alle relevante medarbejdere har de rette kompetencer til at yde den rette hjælp og støtte
  • Samarbejde med frivillige

Udviklingsplanens målsætninger ligger fint i tråd med de seks formulerede ambitioner for en demensvenlig kommune:

 1. Bedre sygdomsforløb for personer med demens
 2. Bedre støtte til pårørende
 3. Kompetenceløft til personalet
 4. Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
 5. Flere demensindrettede boliger
 6. Understøt forskning og vidensdeling

Køge Kommune har en lang række gennemførte, igangværende og planlagte demensvenlige initiativer, som har til formål at leve op til ambitionerne som demensvenlig kommune samt realisere de konkrete målsætninger, der er fremsat i udviklingsplanen.

På mødet vil forvaltningen orientere nærmere om indsatserne og lægge op til politisk drøftelse af fremtidige indsatser.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen


26.   Etablering af rulle aflastningspladser for borgere med demens og deres pårørende


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der oprettes to rulle aflastningspladser for borgere med demens og deres pårørende.
Baggrund og vurdering

Siden starten af 1990’erne har adskillige undersøgelser vist, at det at yde omsorg og pleje til et familiemedlem med demens ofte er forbundet med psykisk belastning og nedsat trivsel. Især depressive symptomer er hyppige hos nære pårørende til personer med demens. Forskere anbefaler, at kommunale støtteforanstaltninger til ægtepar med demens blandt andet sigter mod at hjælpe parret, så personen med demens relativt langt hen i sygdomsforløbet har mulighed for at blive boende hjemme. ’

Som demensvenlig kommune har Køge Kommune derfor en målsætning om at hjælpe og støtte borgere med demens og deres pårørende til at kunne forblive i eget hjem så længe som muligt.

For at understøtte dette mål, foreslår Velfærdsforvaltningen, at der etableres i alt to faste aflastningspladser til aflastning af borgere med demens og deres pårørende.

De faste pladser skal anvendes til regelmæssig aflastning af nære pårørende til borgere med demens. Borgerne og de pårørende får her et stående tilbud om aflastning i et fast rul, som den pårørende kan planlægge ud fra i forhold til fx ferie, familiebegivenheder eller lignende.

Forvaltningen vurderer, at der i gennemsnit vil være 8-10 borgere og deres nærmeste pårørende, der kunne få glæde af en sådan aflastning. Det anbefales at tilbyde aflastningsophold til denne målgruppe hver 8. uge med ophold af en uges varighed. En placering i målgruppen samt varigheden af opholdet vil bero på en konkret og individuel vurdering.

Økonomi
Eventuelle udgifter i forbindelse med etablering af pladserne, kan afholdes indenfor det samlede budget til plejeboliger.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen


27.   Tilsyn med plejecentrene og hjemmeplejen i 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender oplæg til tema for tilsyn med plejecentrene og hjemmeplejen i 2019.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget blev på seneste udvalgsmøde orienteret om resultaterne af de generelle eksterne tilsyn med Køge Kommunes plejecentre og hjemmepleje, der gennemførtes i november 2018.

Tilsynene fortsætter i 2019 og også her med ekstern tilsyn. Velfærdsforvaltningen foreslår i den forbindelse, at  tilsynene i 2019 suppleres med et yderligere tema.

Temaet kunne tages fra Køge Kommunes værdighedspolitik og kunne fx være "livskvalitet i ældreplejen", idet det er centralt i forhold til en rehabiliterende og forbyggende sytrategi"Livskvalitet i ældreplejen" er i værdighedspolitikken defineret som det, at "den enkelte har mest mulig indflydelse på de beslutninger, der har betydning for ens liv og velbefindende", jf. bilaget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


28.   Revision af værdighedspolitik på ældreområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. orientering om revision af Køge Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen tages til efterretning
 2. proces- og tidsplan for revisionen af værdighedspolitikken godkendes.
Baggrund og vurdering

Som led i udmøntningen af den statslige pulje til en mere værdig ældrepleje (populært kaldet "værdighedsmilliarden") skal kommunerne årligt vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Køge Kommunes gældende værdighedspolitik omfatter efter krav fra Sundheds- og Ældreministeriet følgende 6 områder:

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende

Ved Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen er kommunerne for nylig pålagt at tilføje et 7. punkt om "Bekæmpelse af ensomhed" til værdighedspolitikken for 2019.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at det fortsat er op til kommunerne at fastlægge pejlemærkerne og principperne for indsatserne.

Herudover gælder det fortsat, at Seniorrådet skal inddrages i arbejdet med værdighedspolitikken.

Revisionen være afsluttet senest ved udgangen af 2019, hvorefter værdighedspolitikken skal offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside.

Velfærdsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en proces- og tidsplan for revisionen af Køge Kommunes værdighedspolitik i efteråret 2019. Tids- og procesplanen forelægges til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse, jf. bilaget.

 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


29.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen forelægger hvert kvartal sygefraværsrapport. Den seneste sygefraværsrapport viser udviklingen i 2018 sammenlignet med udviklingen i 2017. Samlet har der i Ældre- og Sundhedsafdelingen været en stigning fra 5,6 i 2017 til 6,5 i 2018.

Der har været i fald i sygefraværet i Servicekorpset og i Sundhed, Træning og Rehabilitering. Omvendt har der været en stigning i Sygepleje og Hjemmepleje, i Plejeboliger og i Myndighed, Ældre og Hjælpemidler.

Rapporterne for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag. Rapporterne som viser sygefraværet for Sygepleje og Hjemmepleje, Plejeboliger, Sundhed, Træning og Rehabilitering, Servicekorpset samt Myndighed for ældre og hjælpemidler. Rapporten viser udviklingen i sygefraværet for decentrale og administrative arbejdspladser på ældre- og sundhedsområdet, herunder andel uden sygefravær, fravær pr. årsværk mv. samt  udviklingen i sygefraværets længde.

Årsagerne til det stigende sygefravær kan være forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads, men om den generelle stigning på ældre- og sundhedsområdet vurderer forvaltningen, at årsagerne dels er fejlslagen influenzavaccine over vinteren 2017/2018, det stigende vikarforbrugs indflydelse på arbejdsmiljøet samt mindre fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. i 2019 gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Arbejdet starter på med en fælles konference den 25. marts 2019.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre  medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen.
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


30.   Orientering om fald i vikarforbrug og bedre rekruttering på ældreområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedrørende fald i vikarforbrug og bedre rekruttering på ældreområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

I efteråret 2018 igangsatte Velfærdsforvaltningen en målrettet indsats for at nedbringe vikarforbruget på ældreområdet, og som en del af denne indsats igangsatte forvaltningen en rekrutteringskampagne under hashtaget #slipfaglighedenfri.

Formålet med indsatsen er at erstatte vikarer med faste medarbejdere og at rekruttere dygtige medarbejdere og samtidig skabe rum og muligheder for at medarbejderne kan bruge deres faglighed i mødet med borgerne i endnu højere grad.

Indsatsen indeholder blandt andet:

 • Ny strategi for brug af vikarer og rekruttering
 • Stort ledelsesfokus på opgaven
 • Regler og retningslinjer for anvndelse af vikarer
 • Åbent Hus for kommende medarbejdere
 • Nyt koncept for stillingsannoncer og annoncering
 • Rekrutteringskampagne på Sociale medier med billeder og videoer #slipfaglighedenfri

Indsatserne har allerede resulteret i et markant fald i brugen af vikarer i både hjemmeplejen og på plejehjem og samtidig er antallet af nyansatte steget måned for måned.

Forvaltningen fremlægger på mødet status på vikarforbrug og antal nyansættelser på ældreområdet i Køge Kommune.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen


31.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen


32.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.03.19