Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 06.03.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)


22.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


23.   Opfølgning på 1. Økonomiske redegørelse 2018 (Lukket punkt)Til toppen


24.   Anvendelse af genoptrænings- og aflastningsplader i det nye Center for Træning og Rehabilitering


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender følgende vejledende anvendelse af det nye Center for Træning og Rehabilitering:

 1. 20 af pladserne i det nye Center for Træning og Rehabilitering anvendes til færdigbehandlede patienter med et behandlings- og rehabiliteringsbehov/-potentiale

 2. 10 af pladserne i det nye Center for Træning og Rehabilitering anvendes til rehabiliteringspladser for de borgere med større behov for genoptræning og rehabilitering, herunder borgere fra eget hjem med et genoptrænings- og rehabiliteringsbehov

 3. de 15 eksisterende aflastningspladser på Sandmarksbo bevares som aflastningspladser, primært for demente, aflastning af ægtefæller samt akutaflastning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med opførsel af det nye Center for Træning og Rehabilitering ved Køge Station, har Velfærdsforvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvilke målgrupper de 30 midlertidige boliger bør anvendes til, samt hvilke behov der knytter sig hertil. 

Arbejdet med at finde frem til de 3 målgrupper har fokuseret på:

 • De behov, der relaterer sig til aflastning af ægtefæller
 • Rehabiliterings- og genoptræningspladser
 • Længden af ophold for de forskellige målgrupper
 • Hvilke personalemæssige kompetencer, der er behov for i de forskellige målgrupper.

På baggrund af denne vurdering peges der på tre primære målgrupper:

 1. Borgere med behov for aflastnings- og vurderingspladser
 2. Borgere med rehabiliteringsbehov, som er færdigbehandlede på sygehus og afventer udskrivning
 3. Øvrige borgere med rehabiliteringsbehov.

Da Byrådet besluttede placeringen af 30 midlertidige boliger sammen med et nyt samlet Center for Træning og Rehabilitering, blev det samtidigt besluttet, at de 15 eksisterende aflastningsboliger på Sandmarksbo igen skulle anvendes til traditionelle plejeboliger.

Velfærdsforvaltningen vurderer, at der er behov for mere end 30 midlertidige pladser. Derfor anbefales det at bevare de 15 eksisterende aflastningspladser på Sandmarksbo. 
 
I vedlagte notat fremlægges overvejelser samt beskrivelser af de tre målgrupper og deres behov, og vejledende længde for opholdet. Den endelige beslutning af serviceniveau skal træffes i forbindelse med fastsættelse af kvalitetsstandarden.

Økonomi
Økonomien afholdes indenfor de eksisterende rammer.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


25.   Flytteudgifter for beboerne på Nørremarken Plejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at de borgere der vil blive berørt af lukning af pladser på Nørremarken kan få tilskud til flytning og betaling af indskud, uanset hvilket plejecenter i Køge Kommune, de vælger at flytte til.
Baggrund og vurdering

I overensstemmelse med den oprindelige Masterplan for byggeri på Velfærdsforvaltningens område besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 7. december 2017, sag nr. 134, at lukke 18 pladser på Nørremarken, når første etape af det nye plejecenter i Køge Nord står færdigt.

Velfærdsforvaltningen har afholdt de første møder med borgerne og deres pårørende. Her er der bl.a. orienteret om den forestående flytning til det nye plejecenter i Køge Nord, herunder mulighederne for at få dækket omkostninger til flytning og betaling af indskud efter bestemmelser i Lejeloven og Lov om almene boliger.

Nogle pårørende ønsker at en flytning skal ske til et andet plejecenter i Køge Kommune, hvilket der vil blive forsøgt imødekommet.

Velfærdsforvaltningen anbefaler, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at beboere, der ønsker at flytte til andre plejecentre end Køge Nord, også får omkostninger til flytning og indskud betalt. 

Økonomi

Der vil være flytteomkostninger forbundet med at flytte 18 beboere fra Nørremarken, men udgifterne til dette er dækket af driftsbevillingen til Køge Nord.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


26.   Indgåelse af driftsaftaler med frivillige sociale foreninger


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender indgåelse af driftsaftaler med BROEN Køge, Røde Kors Køge samt IF Rend og Hop.
Baggrund og vurdering

På mødet torsdag d. 7. december gav Social- og Sundhedsudvalget grønt lys for, at forvaltningen kunne begynde at afsøge mulighederne for at indgå driftsaftaler med nogle af de foreninger, som gennem en flerårig periode har modtaget støtte til faste, tilbagevendende aktiviteter fra puljen Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Det drejer sig sepcifikt om foreningerne BROEN Køge, Røde Kors Køge samt Idrætsforeningen Rend og Hop, som hver især løfter vigtige opgaver for udsatte og sårbare mennesker i Køge Kommune.

Køge Kommunes retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde giver mulighed for at indgå driftsaftaler med foreninger, såfremt en forening i tre år har modtaget støtte til den samme aktivitet. Driftsaftalen skal godkendes politisk og skal som minimum indeholde aftaler om varighed af aftalen, økonomi, evaluering eller dokumentation af resultater.  

Ideen med at indgå driftsaftaler med foreningerne er primært at anerkende foreningernes vedholdende indsats for udsatte og sårbare borgere, samt at give foreningerne den ro til arbejdet det er at vide, at aktiviteten kan fortsætte ud over det næste år, som er horisonten for den "almindelige" støtte til frivilligt socialt arbejde. Sekundært vil det sandsynligvis spare såvel forening som forvaltning for administration i forbindelse med den årlige tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

Oplæg til driftsaftaler med de tre foreninger er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der lægges op til at indgå driftsaftaler med de tre foreninger for hhv.:

BROEN Køge                      40.000

Røde Kors Køge                  95.000

IF Rend og Hop                   30.000

I alt                                  165.000

Midlerne tages fra den samlede pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, som herefter vil være på ca. 700.000 kr. de år, driftsaftalerne løber.

 

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


27.   Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsår 2017 og 2018, drift og finansiering - Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at overførselssagen for det tidligere Social- og Sunhedsudvalgetsudvalg vedrørende regnskab 2017 drøftes og overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. der på driftsområdet service overføres merudgifter på netto 8,8 mio. kr., som svarer til mindreudgifter på 3,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsservice (automatiske overførsler),  merudgifter på Aktivitetshuset område på 0,257 mio. kr. (automatiske overførsler) samt 12,065 mio. kr. på Sundhedsområdet (ansøgte overførsler).

Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der i et vist omfang er adgang til at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

Kommunens budget er overordnet delt i flere bevillingskategorier, herunder Drift og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler.

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område indstillinger Direktionen overførsler for i alt 8,8 mio. kr. på driftsområdet service.

Regler for overførsler
Jf. de Økonomiske Styringsprincippers bilag 2 har Køge Kommune tre regelsæt for overførsler på driftsområdet for hhv. rammestyrede områder, institutioner med regionsaftale og ikke rammestyrede områder.

Rammestyrede områder
Rammestyrede områder omfatter institutioner, der har adgang til at udjævne forbruget på nogle typer udgifter mellem årene. Det gælder primært løn- og aktivitetsudgifter i bl.a. skoler, daginstitutioner, plejehjem og administrationen.

For rammestyrede områder er der automatisk overførsel af mindreforbrug på op til 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal forklares skriftligt.

Institutioner med regionsaftale
Institutioner med regionsaftale omfatter bl.a. institutioner på det specialiserede område, hvor der er en driftsaftale med Region Sjælland. Denne kategori ligner det rammestyrede område, men i aftalen med regionen er der aftalt særlige procentsatser for overførsler.
For institutioner med regionsaftale er der automatisk overførsel af mer- og mindreforbrug på op til 5% af det korrigerede bruttobudget. Er der mer- eller mindreforbrug på over 5% af bruttobudgettet overføres beløbet og skal indregnes i taksten senest 2 år efter.

Ikke rammestyrede områder
Ikke rammestyrede områder omfatter de resterende områder i kommunen, altså dem der ikke er rammestyret eller institutioner med regionsaftale. De ikke rammestyrede områder omfatter bl.a. vintervedligehold og indkomstoverførslerne.

På de ikke rammestyrede områder overføres merforbrug fuldt ud, med mindre andet undtagelsesvist er besluttet. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang.
Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder:

 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.
 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål.
 3. Områder der er underlagt Lov om almene boliger eller Lejeloven. 
 4. Tilskud til busdrift. 
 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Særligt for vintervedligehold og salgsfremmende omkostninger ifm. salg af jord og ejendomme gælder, at mer- og mindreforbrug ikke overføres til næste regnskabsår.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler, hvoraf Ældre- og Sundhedsudvalgets overførsler fremgår af side 3. I bilaget er områder med grøn farve rammestyrede, blå farve er ikke-rammestyrede og gul farve er institutioner med regionsaftale.

Overførsler på service
Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på 4,98 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for netto 8,8 mio. kr., mens der tilgår kassen et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. De 8,8 mio. kr. består af et mindreudgifter på 3,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsservice (automatiske overførsler), merudgifter på Aktivitetshuset område på 0,257 mio. kr. (automatiske overførsler) samt 12,065 mio. kr. på Sundhedsområdet (ansøgte overførsler). Se nærmere i bilag 1.

Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2018, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2018. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for 40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2018 ikke i opadgående retning.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


28.   Orientering om tidsplan for det nye plejecenter i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. tager tidsplanen for overtagelsen af plejecentret i Køge Nord til efterretning
 2. tager indflytningsplanen for beboerne til efterretning
Baggrund og vurdering

Grundet usædvanligt store regnmængder i byggeperioden, har totalentreprenøren ret til tidsfrists forlængelse jf. kontrakten. Teknik- og Miljøforvaltningen har forhandlet en fordelagtig tidsfristsforlængelse, så afleveringen af plejecenteret i Køge Nord nu er sat til 21. juni fremfor 1. juni 2018, som oprindeligt antaget.

Ved afleveringen forventes det, at der kun udestår mindre mangler og udbedringer, hvorfor bestykningen og klargørelsen af det nye center samtidig kan begynde. Social- og Sundhedsservice vurderer fra tidligere erfaringer, at bestykning og klargørelse af et nyt plejecenter tager ca. 1 måned, hvorfor den forventede ibrugtagning vil være 1. august.

De første tre uger i august vil 14 borgere, som står på venteliste til en plejebolig flytte ind i det nye plejecenter. Indflytningsdatoer afklares med borgerne og deres pårørende under hensyntagen til, at der skal afholdes indflyttermøder og personalet skal sikre, at processen bliver god. Ved at flytte de 14 beboere fra eget hjem først imødegås presset på ventelisten også.

I uge 34 og 35 flyttes de resterende 18 beboere på Nørremarken til Køge Nord af to omgange med 9 borgere ad gangen. Disse borgere er allerede kendt af personalet og flytteprocessen vil derfor være administrativt lettere.

Plejecenteret er dermed fuldt besat 1. september 2018.

Økonomi
Udskydelsen medfører en forventet nedgang i merudgifter til afledt drift på 468.000 kr.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


29.   Medlemsrokade i Seniorrådet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om medlemsrokade i Seniorrådet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Sideløbende med Kommunalvalget 2017 gennemførtes der i efteråret valg til Køge Seniorråd for perioden 2018-2021.

Her blev Bjarne Graulund valgt til Seniorrådet med et personligt stemmetal på 1.042, mens Jonny Jarndorf blev 1. suppleant med et personligt stemmetal på 514.

Bjarne Graulund har nu meddelt Velfærdsforvaltningen, at han ønsker at udtræde af Seniorrådet, hvorfor Jonny Jarndorf i henhold til § 4, stk. 2 i Seniorrådets vedtægt er blevet tilbudt at overtage hans mandat. Jonny Jarndorf har accepteret dette, og indtræder derfor i Seniorrådet med øjeblikkelig virkning.

De øvrige Seniorrådsmedlemmer er orienteret om medlemsrokaden.

De bemærkes, at der var 14 kandidater til Seniorrådsvalget, hvoraf de 9 indvalgtes, jf. § 4, stk. 1 i rådsvedtægten, mens de øvrige blev suppleanter i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal.

Seniorrådet vedtægt er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Velfærdsforvaltningen vil informere om medlemsrokaden i Seniorrådet via Køge Kommunes Facebook-side og lokalpressen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


30.   Ændring i Seniorrådets vedtægt


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender ændring i Seniorrådets vedtægt.
Baggrund og vurdering

Seniorrådet drøftede på sit ordinære møde den 11. februar 2018 rådets vedtægt og tilkendegav her et ønske om en ændring i §7, stk. 1 vedrørende omfanget af sekretariatsbistand fra Velfærdsforvaltningen.

Det fremgår af den gældende paragraf, at:

"Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed til rådets ordinære møder 6 gange årligt samt til eventuelle temamøder og møder vedrørende budgettet, hvis Seniorrådet ønsker det".

Seniorrådet ønsker, at dette ændres til, at der ikke er loft over antallet af møder, som Velfærdsforvaltningen yder sekretariatsbistand til. Det vil sige, at paragraffen ændres til, at:

"Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed til rådets ordinære årligt samt til eventuelle temamøder og møder vedrørende budgettet, hvis Seniorrådet ønsker det".

Det bemærkes, at Seniorrådet har ordinære møder én gang om måneden bortset fra juli måned, og at det længe har været praksis, at VF-sekretariatet står for sekretariatsbistanden i den forbindelse.

 

 

Økonomi
Der er ingen konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


31.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


32.   Forslag til Kommuneplan 2017 - udkast til drøftelse (Lukket punkt)Til toppen


33.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.03.18