Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 04.01.2022 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Kristina Stange, (A)
Martin Knudsen, (D)
Rikke Kornval, (V)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Ældre- og Sundhedsudvalget på det konstituerende møde den 1. december 2021 har valgt Bent Sten Andersen (O) som formand og Thomas Kielgast (F) som næstformand. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


3.   Forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget for 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Baggrund og vurdering

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til en standardforretningsorden for de stående udvalg gældende for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde.

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt udvalgsformandens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget besluttede at sende forslag til forretningsorden til 2. behandling på mødet i februar.
Bilag

Til toppen


4.   Mødekalender 2022 - Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødekalender for 2022.
Baggrund og vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Ældre- og Sundhedsudvalget og de øvrige stående udvalg for hvert år beslutning om, hvornår udvalgenes møder afholdes.

Møderne i udvalget afholdes enten fysisk, elektronisk eller ved at nogle medlemmer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk. Det enkelte medlem deltager som udgangspunkt fysisk i mødet. Det enkelte medlem kan dog deltage elektronisk med tilvalg af kamera, hvis det er begrundet i medlemmets helbred eller af andre årsager, der forhindrer medlemmet i at møde op.

Ældre- og Sundhedsudvalget ordinære møder er fordelt på tirsdage og onsdage og en enkelt torsdag jf. nedenfor. Alle møder er kl. 16.00. Juni måned holdes mødefri.

Forslag til mødeplan 2022 er herefter:

Tirsdag 4. januar

Onsdag 9. februar

Onsdag 9. marts

Tirsdag 5. april

Tirsdag 3. maj

Onsdag 8. juni

Tirsdag 16. august

Onsdag 14. september

Onsdag 12. oktober

Tirsdag 1. november

Torsdag 8. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


5.   Program for introduktion af fagudvalg


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget 
 • godkender program for introduktion af udvalget
 • drøfter udvalgets arbejdsform og samarbejde med forvaltningen
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et program for introduktion af Ældre- og Sundhedsudvalget. Programmet omfatter en introduktion til

 • fakta i forhold til fagområderne (kerneopgave, økonomi, lovgrundlag, organisering m.v.)
 • vigtigste tendenser og opgaver i forhold til udvalgets arbejde
 • samarbejde i udvalget og med forvaltningen

Konkret foreslår forvaltningen følgende program:

 • På udvalgets møde den 4. januar: introduktion til ældreområdet (ca. 1 time)
 • På udvalgets møde den 9. februar: introduktion til sundhedsområdet (ca. 1 time)

Selve introduktionen kan følges op på efterfølgende møder med temadrøftelse af særlige områder, hvor det vil være muligt at få en mere dybdegående drøftelse af området. 

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan udvalget vil arbejde, herunder, om der skal

 • planlægges med temamøder med særlige emner og med oplæg fra forvaltning og / eller eksterne
 • afholdes møder med andre råd, eksterne interessenter m.fl.
 • afholdes møder på "egne" institutioner
 • tilrettelægges inspirationsbesøg

Det skal bemærkes, at Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der fast i maj og december afholdes møde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet.

Forvaltningen vil på mødet orientere om principper for samarbejde mellem udvalget og forvaltningen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

1. Godkendt

2. Drøftet


Til toppen


6.   1. Økonomiske Redegørelse 2022 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte og godkende 1. økonomisk redegørelse 2022
 2. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 og varigt omplaceres budget på 1.866.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Socialudvalget vedrørende borgerelaterede udgifter, der overgår fra Ældre-og Sundhedsudvalgets område til Socialudvalgets område.
 3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der omplaceres budget på 337.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. i 2023 og frem fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende bygningsdrift til hjemmeplejens lokaler på Gymnasievej.
Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Ældre- og Sundhedsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Ældre- og Sundhedsudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Sundhedsområdet (omfatter hjemmepleje, sundhedsfremme- og forebyggelse, træning og rehabilitering)
  2. Aktivitetsområde: Ældreområdet (omfatter plejeboliger, hjemmesygepleje, hjælpemidler mv. )
 2. Andet
  1. Aktivitetsområde: Ældreboliger (omfatter lejetab ved fraflytning)
  2. Aktivitetsområde: Aktivitetsbestemt medfinansiering (omfatter kommunens aktivitetsbestemte bidrag der betales hver gang en borger fra kommunen indlægges på hospitalet)
  3. Aktivitetsområde: Centrale refusionsordning (omfatter statsrefusionen på Særligt dyre enkeltsager)

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 1. Økonomiske Redegørelse 2022 med de i indstillingen foreslåede omplaceringer.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Forventningen er forudsat af, at der budgetomplaceres budget vedrørende en borgerrelaterede udgifter fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Socialudvalget på 1.866.000 kr. og, at der omplaceres 337.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende drift af hjemmeplejens lokaler på Gymnasievej. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

1. Godkendt.

2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Til toppen


7.   Udgiftsneutral tillægsbevilling - Faste teams i hjemmeplejen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -7.584.537 kr. og en tillægsbevilling på udgift 7.584.537 kr. fordelt på regnskabsårene 2022-2023 til gennemførelse af projektet "Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje".
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilget Køge Kommune knap 7,6 mio. kr. til at gennemføre projektet "Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje". Projektet løber fra 2022 til udgangen af 2023. 

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye måder at sikre mere stabilitet og kontinuitet for borgere, som modtager hjemmepleje i Køge Kommune gennem etableringen af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Det er målet, at borgerne efter projektets afslutning oplever mere kontinuitet og stabilitet i form af, at der kommer færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem, og at dette vil have en positiv effekt på borgerens oplevelse af omsorg og nærvær i den daglige pleje.
Samtidig er en centralt element i projektet, at indsatser altid tilrettelægges med høj grad af inddragelse af borgere og pårørende.

Hjemmeplejen i Køge Kommune arbejder allerede med at skabe mere kontinuitet og stabilitet i ældreplejen, herunder tillidsbaseret, samskabt styring, styrkelse af den sociale kapital samt at slippe fagligheden fri i mødet med borgeren.

Som en del af projektet afprøves en ny organisering i to af de syv hjemmeplejegrupper, hvor der etableres faste, selvstyrende og tværfaglige teams, som ud fra en rehabiliterende tankegang og arbejdsmetode, får de bedste forudsætninger for at at løse kerneopgaven i det gode faglige og omsorgsfulde møde med borgeren. Hvert team vil skulle tilrettelægge indsatsen for 40-50 borgere, der modtager hjemmepleje. 

Puljemidlerne vil primært blive brugt på personaleomkostninger for medarbejdere som deltager i projektet.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 7,6 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2022-2023 vedrørende gennemførelse af projektet: ”Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje” Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode fra 2022-2023 og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker løbende orientering om projektet.


Til toppen


8.   Introduktion af ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager introduktion af ældreområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som beskrevet i dagsordenspunktet om plan for introduktion af områderne, vil forvaltningen under dette punkt introducere udvalget for ældreområdet. Introduktionen vil omfatte

 • fakta i forhold til fagområderne (kerneopgaver, budget, lovgrundlag, organisering m.v.)
 • vigtigste tendenser og opgaver i forhold til udvalgets arbejde

Der er afsat ca. 1 time til introduktionen, Introduktionen vil på senere udvalgsmøder kunne følges på af uddybende sager eller temadrøftelser i udvalget om særlige emner.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


9.   Eventuelt


Beslutning
Forvaltningen orienterede om håndtering af corona, herunder eventuel håndtering af særlige pladser.

Til toppen


10.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


11.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.01.22