Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 09.01.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Ældre- og Sundhedsudvalget på det konstituerende møde den 5. december 2017 har valgt Bent Sten Andersen (O) som formand og Thomas Kielgast (F) som næstformand.

 

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


3.   Forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget 2018-2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget 2018-2021 godkendes.
Baggrund og vurdering
Med udgangspunkt i normalforretningsorden for stående udvalg har Velfærdsforvaltningen udarbejdet udkast til Forretningsorden for Ældre- og Sundhedsudvalget gældende for byrådsperioden 2018-2021. Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.  
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


4.   Mødekalender for 2018


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødekalender 2018 for Ældre- og Sundhedsudvalget.
Baggrund og vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Ældre- og Sundhedsudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgenesmøder skal afholdes.

Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til første tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00 dog med følgende undtagelser:

 • Januarmødet afholdes 2. tirsdag, grundet juleferien
 • Aprilmødet afholdes 2. tirsdag, grundet påskeferien
 • Majmødet afholdes 2. tirsdag, grundet 1. maj
 • Junimødet afholdes 2. tirsdag, grundet Grundlovsdag
 • Juli måned holdes mødefri
 • Augustmødet afholdes 2. tirsdag, grundet sommerferien
 • Septembermødet afholdes 2. tirsdag, grundet 1. behandling af budgettet den 4. september

Forslag til mødeplan for 2018 vil således være:

9. januar. 6. februar, 6. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 2. oktober, 6. november, 4. december.

Det forventes, at den samlede mødekalender for 2018 bliver forelagt Køge Byråd den 23. januar 2018.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Mødedatoerne bliver lagt på Køge Byrådskalender, Kjukken og udvidet mødekalender.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


5.   Program for introduktion af fagudvalg


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. introduktionsdag afholdes den mandag den 5. februar eller den mandag den 26. februar 2018 
 2. godkender programmet for introduktionen af udvalget.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et program for introduktion af Ældre- og Sundhedsudvalget, som tager udgangspunkt i at introduktionen skal indeholde følgende temaer:

 • Basisviden i forhold til fagområde
 • Retning for udvalgets arbejde 
 • Samarbejdet mellem politikere og forvaltning

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et program, som dels indeholder en hel introduktionsdag samt besøg på nogle af de tilbud og institutioner, som hører til Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Forvaltningens ambition er at introduktionen skal involvere jer som politikere og være en

vekselvirkning mellem skriftlig introduktion og mundtlige oplæg og introduktioner, som blandt andet tager udgangspunkt i de borgere, som er i berøring med ældre- og sundhedsområdet i Køge Kommune.

Udkast til program er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning

1. Introduktionsdag afholdes den 26. februar 2018.

2. Godkendt

Bilag

Til toppen


6.   1. Økonomiske redegørelse 2018 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. Den 1. økonomiske redegørelse 2018 drøftes og godkendes
 2. Der godkendes budgetneutrale omplaceringer mellem udvalgets aktivitetsområder.

  Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at
 3. Godkende budgetomplacering på 3,7 mio. kr. fra STU under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget svarende til mindreforbruget på det tidligere Social- og Sundhedsudvalgs aktivitetsområde, som nu er blevet en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 4. Godkende en tillægsbevilling vedrørende udmøntning af tilskud til en styrket indsats for den ældre medicinske patient (DÆMP) på 1.368.000 kr. for 2018. Der er for 2018 kompenseret herfor i det kommunale bloktilskud.
 5. Godkende en udgifts- og indtægtsbevilling på 10.632.000 kr. og -10.632.000 kr. til modtagelse og anvendelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Køge Kommunes andel af Værdighedsmilliarden 2018.
 6. Godkende en budgetneutral omplacering på 101.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. administrationstimer til SOSU-elevopgaven, der administrativt er overgået til Personaleafdelingen.

   

    

   

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har for Ældre- og Sundhedsudvalget udarbejdet økonomisk redegørelse med henblik på vurdering af forudsætningerne i det vedtagne budget 2018 på det tidligere Social- og Sundhedsudvalgs område.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i de senest kendte udgifts- og aktivitetsniveau i 2017, og opgjorte forudsætninger om priser og mængder samt resultatet af budgetforliget 2018, herunder de korrektioner, der blev foretaget af udvalgets ramme i forbindelse med budgetvedtagelsen (se tilknyttede tabelbilag).

Samlet set viser redegørelsen, at der er områder, som forventes at være udfordret for samlet 15,429 mio. kr. på det tidligere Social- og Sundhedsudvalgs ramme. Det svarer til et forventet merforbrug på 19,1 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget og forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Såfremt Byrådet godkender budgetomplaceringen på 3,7 mio. kr. fra STU på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget, er den på nuværende tidspunkt kendte økonomiske udfordring netto 15,429 mio. kr. Denne udfordring vil forvaltningen arbejde videre med frem mod 2. økonomiske redegørelse, hvor forvaltningen eventuelt vil fremlægge handleplan med forslag til effektiviseringer, reguleringer af budgettet, reduktioner mv.

Udover de nedenfor beskrevne større områder ses en række andre delområder, hvor der er mer- eller mindreforbrug.

Der skal foretages en række omplaceringer mellem aktivitetsområderne med henblik på at tilpasse budgetterne til enkeltposter. I den forbindelse indstiller forvaltningen, at der gives bemyndigelse til at forvaltningen foretager budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne på det tidligere Social- og Sundhedsudvalgs område, hvilket betyder at mindreforbruget på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetomplaceres til Ældre- og Sundhedsudvalgets område, så der på Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetramme er en udfordring på 15,429 mio. kr. og ikke på 19,1 mio. kr.

Særligt udfordrede områder

Hospice og færdigbehandlede (under Ældre- og Sundhedsudvalg)

På dette område forventes samlede udfordringer svarende til 1,547 mio. kr. Det drejer sig både om udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter fra sygehusene.

Det er forudsat, at forbruget vil svare til budgettet vedrørende hospice. De seneste års regnskab har dog vist at forbruget svinger meget, så der er ikke nogen egentlig tendens. Det er et område, som kommunen ikke visiterer til.

Vedrørende færdigbehandlede patienter forventes et merforbrug på 1,547 mio. kr. ved 1. ØR i forhold til budget 2018. Forventningen er foretaget på baggrund af den markante udvikling i 2017. Der er i skønnet taget højde for forventede mindreudgifter til liggedage for færdigbehandlede patienter som følge af den politiske beslutning om at oprette 4 aflastningspladser på Sandmarksbo.

Der er stort pres på aflastningspladserne til borgere med bl.a. demens, som venter på en plejeboligplads, idet de ikke kan klare sig i eget hjem. Det blokerer for, at borgere, der er udskrevet fra sygehusene, kan komme ind på aflastningspladserne, og det betyder, at kommunen får øgede udgifter til færdigbehandlede patienter, der venter på sygehusene, hvor taksten pr. dag svarer til 4.024 kr. de 2 første dage og stiger fra og med 3. dagen til 6.036 kr. pr. dag (2017-priser).

Frit Valg (under Ældre og Sundhedsudvalg)

Området fremskrives ud fra de principper, der fremgår af ”Fremskrivningsnotat – budget 2018-21” og bygger bl.a. på dækningsgrad (andelen af ældre i en aldersgruppe, der modtager hjælp) og timer pr. person i 2016 og med på PL-regulerede timepriser fra 2016, dermed opfanges udviklingen fra 2016 til 2017 ikke i rammefremskrivningen til budget 2018.

På området forventes udfordringer på Frit Valg svarende til 8,409 mio. kr., som følge dels af stigende aktivitet og stigning i leverede timer vedrørende "øvrig tid".  

Forventningen er foretaget på baggrund af udviklingen i 2017 frem til og med oktober på leverede timer hos private og kommunal leverandører. Denne udvikling danner baggrunden for en forventning om, at antallet af leverede timer generelt vil stige fra 257.026 timer, som forudsat i budgettet til forventet 268.734 timer. Udover denne absolutte stigning hos både privat og kommunal leverandør, så forventes en relativ større stigning i ”øvrig tid”, som udløser den højeste timepris, hertil forventes det, at den relative stigning er størst hos kommunal leverandør, hvilket bl.a. kan tilskrives opgaveglidning fra sygehusene og ældre, der venter på plejeboligplads og derfor modtager massiv hjælp i eget hjem.

I 1. ØR er der endvidere i skønnet taget højde for de netop politisk vedtagne timepriser gældende fra november 2017. Denne pris er højere for så vidt angår ”øvrig tid”, men lavere for ”dagtid” og ” praktisk hjælp”, både for privat og kommunal leverandør. Ligeledes er der taget højde for, at Køge Nord Plejecenter bliver taget i brug med halvårsvirkning.

Køb og salg af plejeboligpladser og Frit-Valg-ydelser (under Ældre og Sundhedsudvalg)

Der forventes et merforbrug på 8,042 mio. kr. vedrørende køb af plejeboligpladser og Frit-Valg-ydelser i andre kommuner. Således er der budgetteret med 52,68 pladser til en gennemsnitspris på 357.714,89 kr.

For at synliggøre, at der er tale om både Frit-Valg-ydelser og plejeboligpladser, er der til 1. ØR 2018 foretaget en beregning, som opdeler køb af ydelser i andre kommuner i ”plejebolig” og ”Frit Valg”. Beregningen er foretaget på baggrund af udviklingen i 2017. Der forventes således købt plejeboligpladser til 38 helårspersoner og Frit-Valg-ydelser til 43 helårspersoner i andre kommuner til en gennemsnitspris på hhv. 546.121 kr. og 142.668 kr.

For salg af plejeboligpladser og Frit-Valg-ydelser til andre kommuner forventes en mindreindtægt på 2,188 mio. kr., idet salget forventes mindre end budgetteret. Således er der budgetteret med salg af 84,53 pladser til en gennemsnitspris på 361.407,08 kr.

Ligesom på køb af pladser er der med henblik på at synliggøre, at der er tale om både Frit-Valg-ydelser og plejeboligpladser, er der til 1. ØR 2018 foretaget en beregning, som opdeler salg af ydelser til andre kommuner i ”plejebolig” og ”Frit Valg”. Beregningen er foretaget på baggrund af udviklingen i 2017. Der forventes solgt plejeboligpladser til 49 helårspersoner og Frit-Valg-ydelser til 24 helårspersoner i Køge Kommuner til en gennemsnitspris på hhv. 546.005 kr. og 67.009 kr.

Hjælpemidler (under Ældre- og Sundhedsudvalg)

På området forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. I budget 2018 er der budgetteret med kropsbårne hjælpemidler til 1.951 borgere til en gennemsnitsudgift på 6.162 kr. pr. borger, ved 1. ØR forventes 2.472 borgere. Endvidere er der budgetteret med genbrugshjælpemidler til 751 borgere til gennemsnitsudgift på 7.501 kr. pr. borger ved 1. ØR forventes dette ændret til 703 borgere. Derudover forventes der et merforbrug i hjælp til boligindretning på 252.000 kr.

Det har især vist sig vanskeligt at indhente en indkøbsbesparelse på området for stomiprodukter, fra 2015, som betød en reduktion i budgettet på 2.118.000 kr. (2015-priser)

Særligt tilrettelagt Uddannelse (STU) (under  Social- og Arbejdsmarkedsudvalg)

Der forventes et mindreforbrug på 7,555 mio. kr., hvilket skyldes færre helårspersoner omfattet af ordningen.

Det specialiserede socialområde (under Social- og Arbejdsmarkedsudvalg)

På hele området forventes merudgifter på 3,533 mio. kr. Forventningen indeholder forventning til mer- og mindreudgifter på flere områder.

Vedrørende hjemmevejledning § 85 forventes mindreforbrug på 1,325 mio. kr., idet der forventes lidt færre personer end budgetteret.

På området for krisecentre og forsorgshjem forventes et merforbrug på 1,412 mio. kr., der skyldes forventelig flere personer på såvel krisecentre som forsorgshjem, hvilket bl.a. skyldes vanskeligheder med at finde boliger, som borgeren kan betale.

For længevarende botilbud § 108 forventes et mindreforbrug på 3,449 mio. kr., som skyldes en forventning om lidt færre borgere i tilbud i andre kommuner, men i forventningen er der også indsat en forventning om at hente en endnu ikke udmøntet besparelse på området, som er politisk besluttet til budget 2017-20. Dette betyder at tilbuddene til borgerne skal være mindre indgribende og dermed billigere.

Vedrørende midlertidige botilbud § 107 forventes et merforbrug på 3,836 mio. kr., som skyldes en forventning om flere helårspersoner i tilbud i andre kommuner.

Udgifterne til beskyttet beskæftigelse § 103 forventes udgifterne at ligge over budgettet svarende til 1,220 mio. kr., hvilket kan forklares med, at der forventes flere borgere både internt i kommunen og eksternt.

Endelig forventes merudgifter på Aktivitets- og Samværstilbud § 104 svarende til 1,485 mio. kr. pga. en forventning om flere helårspladser end budgetteret.

 

 

 

 

 

 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

1. Godkendt.

2. Godkendt.

3. Anbefales

4. Anbefales

5. Anbefales

6. Anbefales

Bilag

Til toppen


7.   Procedure for mærkedage


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at

 1. Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der i forbindelse med 90, 95 og 100 års fødselsdage og 50, 60, 65, 70 og 75 års bryllupsdage sendes en buket blomster til 250 kr. og at der til borgere der fylder 100 år tillige sendes en bankoverførsel på 500 kr.
 2. udvalget drøfter, om den nuværende procedure i forbindelse med mærkedage skal ændres
Baggrund og vurdering

Der er i budgettet under Ældre og Sundhedsudvalget afsat midler til, at kommunen sender en lykønskning i forbindelse med særligere mærkedage for borgere i kommunen.

Lykønskningen har hidtil bestået af

 • 90 og 95 års fødselsdage:
   En sammenplantning til ca. 250 kr. samt et kort.
 • 100 års fødselsdage:
   En buket blomster til ca. 150 kr., en bankoverførsel på 500 kr. samt et kort.
 • 50, 60, 65, 70 og 75 års bryllupsdage
   En bankoverførsel på 500 kr. samt et kort.

På baggrund af de oplysninger forvaltningen har, vil der i 2018 være 95 borgere der fylder 90 år, 34 borgere der fylder 95 år, 9 personer, der fylder 100 år og 260 personer, der har en af de nævnte bryllupsdage.

Samlet forventes der at være udgifter for ca. 168.000 kr. i forhold til det afsatte budget på 105.886 kr.

Forvaltningen foreslår, at lykønskningerne ændres og forenkles således, at borgerne til de nævnte mærkedage alle modtager en buket blomster til ca. 250 kr. og at borgere der fylder 100 år tillige får en bankoverførsel på 500 kr. Udgifterne til en sådan ordning vil svare til det afsatte budget.

Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg har udført opgaven om lykønskninger ved mærkedage sådan, at formand, næstformand eller et udvalgsmedlem i den udstrækning det er muligt personligt overrækker lykønskningen i anledning af ovenstående mærkedage. Ved 100 års fødselsdage er det dog typisk borgmesteren eller viceborgmesteren, der overrækker lykønskningen.

På udvalgsmødet, forinden de aktuelle mærkedage, udskriver VF-Sekretariat en liste over brudepar  og fødselarer. Listen omdeles på udvalgsmødet som udvalgets medlemmer tilkendegiver i hvilket omfang, der er mulighed for personligt at overrække lykønskningen. Ellers sørger sekretariatet for, at lykønskningen sendes til borgeren.

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, om den nuværende procedure skal ændres.

Personer der fylder 100 år eller som fejrer diamant-, krondiamant- og jernbryllup m.v. er berettiget til en hilsen fra Hendes majestæt Dronning Magrethe. Kabinetssekretariatet søger for at sende brudepar/fødselar en hilsen på dagen.

Økonomi
Budgettet til lykønskninger er i 2018 på 105.886 kr. Hvis der ikke ændres i ordningen forventes udgifter på ca. 168.000 kr. i 2018.
Beslutning

1. Godkendt

2. Den nuværende procedure fastholdes, således at medlemmerne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget også spørges om de ønsker at overrække lykønskninger.


Til toppen


8.   Videreførsel af Frivilligråd


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget 

 1. drøfter det tidligere Social- og Sundhedsudvalgs anbefaling til fremtidig organisering af Frivilligråd
 2. godkender vedtægter for Frivilligrådet i Køge Kommune
 3. godkender repræsentanter til Frivilligrådet
 4. udpeger medlem fra Ældre og Sundhedsudvalget til Frivilligrådet
Baggrund og vurdering

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 4. februar 2014, at oprette et Frivilligråd som afløser for Udvalget vedrørende Frivilligt Socialt Arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget anbefalede på sit møde den 7. december 2017 på baggrund af evalueringen, at arbejdet med frivilligområdet justeres. Social- Sundhedsudvalget anbefaler, at Frivilligrådet fastholdes, men med et ændret formål og færre møder. Rådet suppleres to større årlige netværksarrangementer, hvor frivillige, politikere, forvaltning og andre aktører med interesse i frivilligområdet mødes og diskuterer udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Køge Kommune.

Rådet fik det overordnede mål, at sikre de bedst mulige rammer og vilkår for det frivillige sociale arbejde i Køge Kommune.”

Der blev derudover lagt op til, ”at Køge Kommunes frivilligråd især skal varetage opgaver, som handler om at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde på et strategisk plan. Det vil sige, at frivilligrådet bør fungere som ”tænketank” og dialog- og høringspart samt medvirke til synliggørelse, borgerinddragelse og videns- og erfaringsdeling på frivillighedsområdet.”

Frivilligrådet blev sammensat af

 • syv repræsentanter fra forskellige områder af det frivillige miljø i Køge Kommune
 • en repræsentant for det boligsociale område,
 • en repræsentant for uddannelsesinstitutionerne 
 • en repræsentant for erhvervslivet i Køge Kommune
 • formanden for Social- og Sundhedsudvalget - som også er formand for Frivilligrådet

11 medlemmer i alt.

Der er sket en del udskiftning i medlemmerne løbende, og der har således været 16 medlemmer igennem undervejs i perioden samt to formænd.

Frivilligrådet har afholdt fem møder årligt. Dertil er kommet enkelte seminarer og planlægningsmøder i forbindelse med diverse events.

Derudover har Frivilligrådet arbejdet med:

 • Retningslinjer for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde
 • Høringssvar på Idrætsstrategi og Kulturstrategi
 • At skabe kontakt mellem kommunale institutioner og frivillige foreninger
 • Temadag om ensomhed for relevante medarbejdere i Køge Kommune
 • Frivillig Fredag i 2015, 16 og 17

Frivilligrådet har fulgt byrådsperioden, hvilket giver anledning til nu at tage erfaringerne fra arbejdet gennem de sidste tre år op til overvejelse og beslutte, hvad næste skridt på området skal være. I Frivilligrådets vedtægter står, at disse skal tages op til revision af Social- og Sundhedsudvalget senest i første kvartal 2018.

Frivilligrådet gennemførte en evaluering af rådets arbejde på frivilligrådsmøde torsdag d. 23. november 2017.

Hovedpunkter fra evalueringen:

 • Det har været en styrke, at rådet har repræsenteret bredt ift. både foreningsliv, boligsociale område, erhvervsliv etc.
 • Frivilligt socialt arbejde er - med blandt andet oprettelse af Frivilligrådet – blevet sat på den politiske dagsorden og dette kan med fordel udbygges med, at møder mellem hele Social- og Sundhedsudvalget og frivilligrådet, herunder skal der fortsat være fokus på at synliggøre frivilligrådet bredt i kommunen.
 • Det tager tid får et nyt råd at finde sine ben, hvilket spiller ind på rådets arbejde, men at ambitionerne i Frivilligrådet har været høje.
 • At der fremadrettet bør arbejdes på at inddrage det frivillige bagland i endnu højere grad forhold til at tage sager op i rådssammenhæng, som optager de frivillige foreninger, herunder en integration mellem de frivillige sociale foreninger og kultur- og idrætsforeninger.
 • Det blev nævnt, at man kunne have lavet nogle flere fællesarrangementer, hvor sager, som var fælles for flere foreninger kunne drøftes med forvaltning, politikere etc. Fx kunne der være to arrangementer i stil med Frivillig Fredag årligt. Men hvor man ud over det sociale havde fokus på at sætte rammer op for arrangementet på en måde, så der kommer et konkret output i forhold til udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Køge Kommune.

Emner til behandling på de givne netværksarrangementer besluttes af Frivilligrådet og vil variere fra gang til gang, men kan med fordel tage udgangspunkt i Ældre- og Sundhedsudvalgets mål og politikker.

Emner kunne fx være:

 • Ensomhed
 • Pårørendestøtte
 • Peer to peer tilgang til udsatte borgere
 • Bedre procedure for uddeling af §18-midler
 • …andre politisk vedtagne mål

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil have positiv betydning for størstedelen af de aspekter, det nuværende Frivilligråd nævner som mangler i forhold til den nuværende organisering:

 • Det giver en større arena og dermed mulighed for at få inddraget bredere blandt de frivillige foreninger og andre aktører med interesse i området
 • Koblingen mellem det frivillige miljø og de politiske dagsordener vil blive stærkere ved aktiv deltagelse af politikere. Dette vil give politikere givtigt input og spille ind i borgerinddragelses-/samskabelsesdagsordenen samt give frivilligmiljøet større incitament til at deltage, at de ved, at de bliver hørt
 • Det at komme ud over rampen med budskabet om, at det frivillige miljø har en stemme ift. Køge Kommunes tiltag på social- og sundhedsområdet vil være lettere, hvis indsatsen centreres omkring få større begivenheder frem for mindre møder på rådhuset for en lukket kreds.

På baggrund af forespørgsel fra frivillige sociale foreninger har forvaltningen aktuelt på vegne af foreningerne inviteret foreninger i Køge Kommune, der laver frivilligt socialt arbejde, til fyraftensmøde 1 marts 2018. De initiativtagende foreningers formål med mødet handler om at skabe en grundlæggende platform for samarbejde, videndeling og koordinering foreningerne imellem.

Forvaltningen foreslår en sammensætning af rådet, som udspringer af den tidligere. Dvs. at de af frivilligrådets medlemmer, som har ytret ønske om at fortsætte arbejdet med at udvikle det frivillige sociale arbejde i Køge Kommune i frivilligrådsregi kontaktes med henblik på deltagelse i det nye Frivilligråd.  

Det drejer sig om følgende:

Peter Poulsen, Broen Køge
Claus Steen Petersen, Røde Kors Køge
Hanne Renholt, Ældre Sagen Køge Lokalafdeling
Jan Rasmussen, Køge Kricket Klub
Lotte Varder, Boligsocial Helhedsplan

Derudover foreslås det at supplere rådet med en deltager fra hvert af de øvrige brugerråd, da der ofte ses overlap i rådenes arbejde forstået på den måde, at frivillighed er et vigtigt tema på både ældre-, udsatte- og handicapområdet. Det foreslås at rådene selv udpeger en deltager hver.

Endelig foreslås det, at Ældre- og Sundhedsudvalget udpeger en repræsentant fra udvalget til at deltage i rådets arbejde, men at medlemmet fra Ældre- og Sundhedsudvalget ikke er født formand for rådet

Medlemmerne udpeger selv suppleanter, såfremt de bliver forhindret i at deltage i et møde.

Ud over ændringerne i sammensætningen af rådet foreslår forvaltningen en række vedtægtsændringer som skal medvirke til, at vedtægterne afspejler idéerne bag den nye frivilligrådsorganisering. Forslag til ændringer af vedtægter er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Det foreslås at de 100.000 kr., som Frivilligrådet har haft som budget videreføres til den nye frivilligrådsorganisering og anvendes til gennemførelse af Frivillig Fredag, aktivitetsmidler, drift af Frivilligråd og netværksmøder.
Kommunikation
Det foreslås, at der arbejdes aktivt på at få lokalaviserne/-medierne ind som partner i forhold til at få sat det givne emne til netværksmøderne på dagsordenen lokalt i perioden før, under og efter.
Beslutning
Udsat.
Bilag

Til toppen


9.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

til Ejendoms- og Driftsudvalget, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger
 2. prioriteringsliste for 2018 godkendes
 3. prioriteringslisten sendes til orientering til øvrige relevante fagudvalg og derpå tilbage til udvalget for endelig prioritering.

til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger.

Ejendoms- og Driftsudvalget den 20. december 2017:
Ad. 1. Godkendt (bevilget).
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Godkendt med bemærkning om, at prioriteringslisten sendes til orientering og evt. kommentering til øvrige relevante fagudvalg.

Baggrund og vurdering

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme.

Der tages udgangspunkt i den rapport over vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger, som blev fremlagt for Ejendoms- og Driftsvalget som punkt 86 på mødet den 21. juni 2017.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport:

 1. Nybygget
 2. Lidt slidt
 3. Slidt
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2018 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 eller 2.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet i og godkendt af Direktionen. De af Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede opgaver fremgår af vedhæftede forslag til prioriteringsliste for 2018.

I forbindelse med Køge Kommunes aftale om budget 2018-2021 har forligspartierne ønsket, at forvaltningen afdækker mulighed for, i hvilket omfang genopretningsmidler anvendes til energirigtige forbedringer, som kan lånefinansieres, hvor låneoptaget efterfølgende reinvesteres til genopretning af kommunens bygninger.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med ovennævnte afdækning og forventer i løbet af foråret 2018 at kunne fremlægge en sag.

Endvidere gøres opmærksom på, at en taggennemgang/renovering af bygninger i begyndelsen af året kan afstedkomme ændringer i behovsprioriteringen. Forvaltningen vender i givet fald tilbage til udvalget herom.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


10.   Eventuelt


Beslutning
Paul Christensen spurgte til Masterplanen. Forvaltningen oplyste, at der forelægges en ny kapacitetsanalyse i løbet af første halvår.

Til toppen


11.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.01.18