Dagsorden til møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 02.02.2021 kl. 16:00 i Teams-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


18.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


19.   Nyt fra formanden og forvaltningenTil toppen


20.   Orientering om corona, test og vaccination


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om status på indsats i forhold til corona, test og vaccination til efterretning.
Baggrund og vurdering

Indsatsen med at inddæmme smitteudbrud i Køge kommune ydes i et samarbejde mellem kommunen, Region Sjælland, de praktiserende læger samt de nationale sundhedsmyndigheder.

Køge Kommune har siden september ugentligt selv testet udførende personale på ældreområdet. Denne frekvens er nu sat op, således at personalet testes to gange ugentligt med PCR-test.
Forvaltningen har mellem 70-80 uddannede testere, der varetager opgaven med at teste. Denne gruppe består blandt andre af personale fra Sundhed, Træning og Rehabilitering samt fra plejeboligområdet, så det øvrige plejepersonale kan holdes fri til løsning af kerneopgaven.

Som supplement til PCR-testning er der også et tilbud til medarbejderne ved kommunens institutioner om mulighed for kviktest. Fra 1. februar 2021 varetages denne opgave af SOS International.

Derudover opsporer og tester forvaltningen borgere på plejecentre som en del af smitteopsporingen. Forvaltningen er løbende i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til. at opspore og inddæmme de smitteudbrud, som opstår. Der er pt. ingen kendte større smitteudbrud i Køge Kommune.  

Hvis en borger, som er symptomfri, eller kun oplever milde symptomer testes positiv for covid-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, er det kommunens opgave at stille isolationsfacilitet til rådighed. Køge Kommune løser denne opgave ved hjælp af pladser i Sundhed, Træning og Rehabilitering. Den seneste uge har tre borgere haft brug for dette tilbud. Borgerne benytter sig gennemsnitligt af pladserne i 3-4 dage.

Mellem jul og nytår begyndte udrulningen af vaccinationsplanen i hele landet. Vaccinationsindsatsen ydes i et samarbejde mellem Køge Kommune, Region Sjælland og kommunens praktiserende læger og følger den plan, som Sundhedsstyrelsen har lagt. Det betyder, at borgere, som bor i plejeboliger, er de første, der er blevet tilbudt vaccination. Det er de praktiserende læger, som er tilknyttet de enkelte plejecentre, som har forestået vaccination af borgerne. Per fredag d. 29. januar har alle borgere på plejecentrene, som ønsker det, modtaget begge doser.

Vaccination af borgere over 85 år, som bor i eget hjem og modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, er ligeledes påbegyndt. Borgere som ikke har mulighed for at tranportere sig selv eller ved hjælp af nærtstående, tilbydes transport til regionens vaccinecentre gennem Køge Kommunes leverandør af kørsel på ældreområdet. Køge Kommune har haft terapeuter med på disse samkørsler til at støtte borgerne.

Den næste gruppe, som tilbydes vaccination, er borgere mellem 65-84 år, som bor i eget hjem og modtager både praktisk hjælp og personlig pleje.

Forvaltningen orienterer nærmere om indsatsen på udvalgsmødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


21.   Status på udvalgets arbejde


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager status til efterretning.

Baggrund og vurdering
Forvaltningen vil på udvalgets mødet give Ældre- og Sundhedsudvalget en aktuel status for udvalgets arbejde på ældre- og sundhedsområdet. Status omfatter aktiviteter, der er afsluttet, og igangværende initiativer.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


22.   Beslutning om friplejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter etablering af friplejehjem i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Denne sag belyser mulighederne for etablering af et friplejehjem i Køge Kommune og den proces, der har været i Ældre- og Sundhedsudvalget for at afdække mulighederne.

I budgetaftalen til budget 2020-2023 fremgår, at "Forligspartierne ønsker at sikre gode plejeboliger for borgerne i Køge Kommune, samt sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at imødegå det stigende antal ældre med behov for plejebolig. Derfor er forligspartierne enige om, at Ældre- og Sundhedsudvalget skal arbejde videre med at afdække mulighederne for etablering af friplejehjem".

Baggrunden for afdækningen er, at Køge Kommune forventer at skulle udvide kapaciteten af plejeboliger i de kommende år. Den seneste kapacitetsanalyse analyse viser, at behovet for plejeboliger vil stige. For at imødegå udfordringerne med kapacitetsmangel fra og med 2024, er der behov for at plejeboligkapaciteten udvides.

I denne sag beskrives nærmere:

 1. mulig fysisk placering af et friplejehjem
 2. anlægsbudgettet
 3. anvisningsret
 4. kapacitet og risici
 5. driftsøkonomi
 6. følgeudgifter

Forvaltningen har tidligere forelagt en tids- og milepælsplan for en mulig etablering af et friplejehjem i Køge Kommune.

1. Mulig fysisk placering

Velfærdsforvaltningen og Teknisk Forvaltning har drøftet en mulig fysisk placering af et friplejehjem. Teknisk forvaltning har peget på, at en mulig fysisk placering af et friplejehjem kan være i Køge Nord. Der er udarbejdet en overordnet masterplan for området, men der skal udarbejdes en egentlig lokalplan for området, før der kan igangsættes byggeri af et friplejehjem.

2. Anlægsbudgettet

Etablering af et privat friplejehjem er en mulighed for at etablere plejeboligpladser uden at det påvirker anlægsrammen. Derimod kan et friplejehjem f.eks. påvirke kommunens likviditet, hvis kommunen vælger at have anvisningsret til boligerne.

Ved kommunalt byggede plejeboliger påvirkes anlægsrammen kun med ca. 10 til 15 pct. af anlægssummen, idet alene servicearealerne indgår som kommunalt anlæg. Dette skyldes, at boligdelen opføres som almennyttigt byggeri som bl.a. lånefinansieres med 80%.

I den vedtagne anlægsinvesteringsplan, der dækker perioden 2021 - 2025, er der indarbejdet anlægsmidler til 2. etape af Køge Nord Plejecenter med 31 boliger. Etape 2 er sat til at kunne opføres i perioden 2024 - 2026. Den kommunale anlægsudgift for alle årene forventes at være 10,5 mio. kr. til servicearealer.

En afgørende faktor for hvordan økonomien påvirkes er således om Køge Kommune vil have anvisningsret over pladserne.

3. Anvisningsret

Anvisningsretten handler om, hvorvidt kommunen råder over boligerne og dermed frit kan disponere over boligerne i forbindelse med visitationen af borgere.

Et friplejehjem kan opføres enten med hel eller delvis anvisningsret for kommunen, eller kommunen kan vælge ikke at have anvisningsret til boligerne.

Hvis Køge Kommune ikke har anvisningsret over pladserne, så påvirkes likviditeten ikke. Alle udgifter i forbindelse med opførelse af et friplejehjem afholdes af den private investor, det gælder både for boligerne som for fællesarealer.

Hvis Køge Kommune ønsker anvisningsret til boligerne, så er der en deponeringspligt jf. lånebekendtgørelsen, idet kommunen dermed disponerer over bygningerne til at opfylde den lovbestemte service.

Kommunen skal derfor deponere et beløb svarende bygningernes værdi. Anvisningsretten kan godt tilpasses, så Køge Kommune eksempelvis har anvisningsret til 50 pct. af pladserne. Hvis det er tilfældet, så skal der deponeres et beløb svarende til 50 pct. af bygningen værdi.

Det deponerede beløb har en binding på 1 år, og frigives herefter lineært over 25 år eller ved anvisningsrettens ophør.

I forhold til driftsøkonomien betyder anvisningsret også, at kommunen afholder eventuelle udgifter til ledige boliger.

4. Kapacitet og risici

Et typisk friplejehjem etableres med 72 pladser.

Effekten af et friplejehjem vil igen afhænge af om Køge kommune får anvisningsret over pladserne.

Uden anvisningsret til pladserne kan der være usikkerhed i forhold til, hvor mange udenbys borgere, der flytter ind. Dermed kan pladserne ikke med sikkerhed indregnes i kapaciteten. Det bliver derfor vanskeligere at vurderer behovet for yderligere kapacitetstilpasning. De kommuner som forvaltningen har været i kontakt med, f.eks. Frederikssund Kommune, Greve Kommune og Rudersdal Kommune, har alle i deres samarbejde med friplejehjem i kommunen valg ikke anvendt anvisningsretten. Kommunerne har valgt i stedet at lave en juridisk ikke-bindende hensigtserklæring med friplejehjemmet. 

Hvis et friplejehjem etableres med anvisningsret, så kan pladserne indregnes i kapaciteten på samme måde som de kommunale pladser.

Endeligt er det muligt, at et friplejehjem kan lukke, hvilket vil skabe et akut behov for pladser. Denne risiko vurderes dog at være meget lav, idet etablering af et friplejehjem er en langsigtet investering, hvor der typisk indgås langvarige lejekontrakter mellem bygherre og driftsherren.

5. Driftsøkonomi på plejeboligområdet

Taksterne på friplejeboliger kan i henhold til friplejeboligloven fastsættes på 2 måder.

 1. Leverandøren kan selv fastsætte taksterne

  1. I dette tilfælde skal tasten for alle pladser forhandles med kommunen ud fra den konkrete borgers behov

 2. Der kan fastsættes en gennemsnitstakst pr. borger ud fra de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud

  1. Dette vil som udgangspunkt betyde samme takster på friplejehjem og på kommunale plejehjem

De private leverandører, der har kontaktet Velfærdsforvaltningen omkring friplejehjem, har foretrukket metoden med gennemsnitstaksten.

Følgeudgifter ved tilflytning fra andre kommuner

Borgere fra andre kommuner har ret til at blive optaget på et kommunalt plejehjem i Køge Kommune, hvis de af deres hjemkommune er visiteret til plejehjem (frit valg).

I dag ca. 12% af beboerne på Køge Kommunes plejehjem borgere fra andre kommuner.

Det fri valg gælder også i forhold til friplejehjem, og det er vanskeligt at vurdere, hvor mange borgere fra andre kommuner et friplejehjem vil tiltrække, særligt hvis Køge Kommune ikke har anvisningsretten til pladserne.

Udgiften til opholdet på friplejehjem betales af hjemkommunen, mens Køge Kommune afholder sundhedslovsudgifter til bosiddende borgere (både Køge-borgere og udenbys borgere). Dette svarer til reglerne for udenbys borgere, der bor på et kommunalt plejecenter i Køge Kommune.

Sundhedslovsudgifterne omfatter genoptræning efter sundhedsloven, befordring til genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, begravelseshjælp og eventuelle liggedage på sygehus.

Omvendt bliver disse borgere skattepligtige i Køge Kommune, og indgår dermed i udligningsgrundlaget.

Det ikke i forhold til udenbys borgere muligt at opgøre, hvorvidt det økonomisk vil være en fordel eller ulempe med et friplejehjem frem for et kommunalt plejehjem.

6. Styringsmæssige vilkår

Et friplejehjem skal leve op til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder, og skal dermed grundlæggende levere den samme ydelse som kommunen selv gør på kommunens egne plejehjem. Men friplejehjem har metodefrihed i forhold til hvordan de driver tilbuddet.

Som beskrevet ovenfor kan friplejehjem ikke indgå i den strategiske planlægning på området på samme måde som de kommunale tilbud når kommunen ikke har anvisningsret til boligerne idet der vil være en usikkerhed i forhold til fordelingen mellem borgere fra Køge Kommune og udenbys borgere.

Endvidere kan friplejehjem afvise en konkret borger til en bolig, hvorimod kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at tilbyde alle visiterede borgere plads. Dette kan give udfordringer både i forhold til visiteringen af borgere og i forhold til økonomien, hvis plejetyngden er uens på det private friplejehjem og på kommunens egne plejehjem, samtidig med, at der tildeles den samme økonomi. Det sidste forhold er i andre kommuner, f.eks. i Frederikssund Kommune og i Greve Kommune, søgt imødegået ved indgåelse af en (juridisk ikke-forpligtende) hensigtserklæring mellem kommunen og friplejehjemmet.

Økonomi
Der økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af friplejehjem er beskrevet under Baggrund og vurdering.

Til toppen


23.   Evaluering af forebyggelseindsats af ensomhed blandt ældre


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen om forebyggelse af ensomhed blandt ældre til efterretning, herunder at uforbrugte midler på 89.000 kr. tilføres kommunens kassebeholdning.
Baggrund og vurdering

På Byrådsmødet den 26. maj 2020 besluttede Byrådet at afsætte 1 mio. kr. til forebyggelse af ensomhed hos ældre i forbindelse med Coronakrisen. Formålet  med indsatsen er at forebygge, at ældre der befinder sig i en skrøbelig situation, ender i lang tids ensomhed, der er med til at øge risikoen for sygdom og funktionsnedsættelser.

De afsatte midler er i perioden juli-december 2020 blevet anvendt på træning og hverdagsrehabilitering efter §83a og §86 i Lov om Social Service, opsporing af målgruppen, herunder flere forebyggende hjemmebesøg og opsøgende besøg i Servicekorpset, styrket samarbejde med foreninger og frivillige om indsatser til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre samt kommunikationsindsatser, annoncering mv.

Godt 150 borgere over 65 år har modtaget forebyggende hjemmebesøg, trænings- og hverdagsrehabilitering samt hjælp til opstart i en frivillig aktivitet. I forbindelse med et træningsforløb er borgere blevet fulgt til en aktivitet efter eget valg, som en del af forløbet. Disse aktiviteter er drevet af foreninger som Ældre Sagen, Røde Kors, Hemingway Klubben, Køge Miniby, Hjertefitness, Køge Bugt Gymnastikforening med flere. 

Velfærdsforvaltningen har foretaget en rundringning til nogle af de borgere, der har været en del af indsatsen. Borgerne har ikke haft mulighed for at dyrker deres sociale liv i samme omfang som de ønsker pga. smittefare for corona, men giver udtryk for, at det har betydning og giver tryghed, at der er et telefonnr. til kommunen og at der bliver tænkt på dem, når de bor alene. Borgerne nævner også den information, vejledning og/eller træning, som nyttig i forhold til at udbygge eller fastholde deres sociale liv, fx oplysninger om flextrafik, besøgsvenner eller mulighed for følgeskab til en aktivitet i opstarten.

Den fortsatte nedlukning har påvirket mange aktiviteter og derfor muligheden for at støtte borgere til aktive og sociale aktiviteter. Brugen af telefonopkald og virtueltræning er udbygget under situationen med corona.

Velfærdsforvaltningens evaluering af indsatsen viser, at et systematisk fokus på både det fysiske og mentale helbred har haft betydning for samtalen med borgerne om deres mål for deres sociale liv og hermed de indsatser, der er blevet iværksat, derfor fastholdes det systematiserede fokus på ensomhed blandt ældre. Ensomhedsindsatsen har også bidraget til større samarbejde mellem kommune og civilsamfund, som har skabt nye tiltag, som imødekommer de behov indsatsen har peget på, der er hos målgruppen, herunder:

 • Aftale med Røde Kors om etablering af 'Følgeskab til fællesskab', hvor frivillige og borgere i målgruppen kan følges til en aktivitet - i løbet af efteråret er denne aktivitet - pga. coronarestriktioner - også blevet suppleret med en telefontjeneste, hvor man kan tale med en frivillig.
 • Dialog og aftale med Ældre Sagen om videndeling om puljer til nye aktiviteter, støtte til at udbrede kendskab til Ældre Sagens aktiviteter til flere i målgruppen samt opstart af nye aktiviteter om stolegymnastik og hjemmestole-motion.
 • Dialog med Seniorrådet, som er resulteret i samarbejde med enkelt personer, som har kontaktet rådet, om iværksættelse af ældre-yoga og bedre information om aktiviteter i nærmiljøet. 

Indsatsen er drøftet med Seniorrådet og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

De afsatte midler på 1 mio. er blevet anvendt på træning og hverdagsrehabilitering efter §83a og §86 i Lov om Social Service, opsporing af målgruppen, herunder flere forebyggende hjemmebesøg og opsøgende besøg i Servicekorpset samt kommunikationsindsatser, annoncering mv.

Der er ved udgangen af december 2020 uforbrugte midler på 89.000 kr. i projektet. Uforbrugte midler skal jf. Byrådets beslutning fra den 26. maj 2020 tilbageføres til kommunens kassebeholdning.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der tilføres 0,1 mio. kr. til kassen vedrørende uforbrugte midler til projektet forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Kommunens kassebeholdning forøges således med 0,1 mio. kr.


Til toppen


24.   Indførelse af fristevogne på plejecentre


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der indføres fristevogne på kommunens plejecentre.
Baggrund og vurdering

Ifølge sundhedsstyrelsens anbefalinger til kost, er særligt ældre borgere i plejeboliger i risiko for vægttab. For ældre i plejeboliger er det påvist, at ethvert vægttab uanset størrelse, nedsætter den ældres trivsel og øger behovet for hjælp fra personalet til almindelige dagligdags færdigheder. Når evnen til at klare sig selv bliver mindre har det negativ betydning for både livskvaliteten og omfanget af pleje. Ifølge sundhedsstyrelsens kostfaglige anbefalinger er hovedparten af ældre på plejehjem småtspisende og dermed i risiko for underernæring.

Et af initiativerne til at modvirke underernæring er at sikre, at mader der serveres til borgerne på plejecentrene er målrettet småtspisende. I forbindelse med det sidste udbud af mad blev det et krav, at maden på plejecentrene er målrettet småtspisende.

Forvaltningen foreslår, at der herudover indføres såkaldte fristevogne på plejecentrene i Køge Kommune.

I Ballerup Kommune er der gennemført et projekt på et af kommunens plejecentre, om systematisk tilbud af mellemmåltider til borgerne. Formålet med projektet var at understøtte den eksisterende indsats for at forebygge en dårlig ernæringstilstand. Resultaterne af projektet viser, at systematisk tilbud af mellemmåltider kan være medvirkende til at forebygge en dårlig ernæringstilstand og vægttab.

Konkret har projektet i Ballerup bestået i, at der er anskaffet "fristevogne" , som er specialdesignede kølevogne, som dagligt fyldes op med forskellige energi- og proteinholdige mellemmåltider. Plejepersonalet på plejecentrene kører med fristevognene to gange dagligt – en gang om eftermiddagen og en gang om aftenen. Om eftermiddagen kører plejepersonalet med fristevognene, når beboerne skal have eftermiddagskaffe, og igen efter aftensmaden med noget til aftenkaffen. Tidspunkterne betyder, at beboerne har appetit til mellemmåltidet og ikke er mætte, når hovedmåltiderne serveres. 

Erfaringerne fra Ballerup Kommune viser, at beboerne på plejecentrene spiser flere mellemmåltider og ifølge Sundhedsstyrelsen viser evalueringen af projektet, at fristevognene medvirker til at forebygge underernæring og vægttab blandt beboerne.

Enkelte af Køge Kommunes plejecentre har indført fristevogne, og forvaltningen foreslår, at det indføres på alle kommunens plejecenter som et fast tilbud til borgerne.

Økonomi

Der er omkostninger forbundet med indkøb af fristevogne, men ingen ekstraudgifter til driften, da mellemmåltider er en del af den almindelige kostplan. Begge dele kan indeholdes inden for budgettet.Til toppen


25.   Godkendelse af praksisplan for fysioterapi 2021-2024


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Praksisplan for fysioterapi 2021-2024.
Baggrund og vurdering

Praksisplanen er den fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

I Køge Kommune er der i alt seks klinikker med en samlet kapacitet på 12,5. Kapaciteten fordeler sig på otte fysioterapeuter, som har kapacitet på over 30 behandlingstimer og ni fysioterapeuter med en kapacitet på under 30 timer.
De seks klinikker ligger geografisk spredt i kommunen med en klinik i Borup (1,5 kapaciteter), en i Bjæverskov (2), en i Herfølge (1), en i Ølby/Ølsemagle (2,5) og to centralt i Køge by (5,5).  

Med den nye praksisplan har Regionen og kommunerne i regionen samt fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi besluttet, at der ikke ændres på den fysioterapeutiske kapacitet i Region Sjælland i kommende praksisplanperiode 2021-2024. Dette på baggrund af indledende kapacitetsanalyser for praksisplanområdet samt landsoverenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det er dog samtidig besluttet, at kapacitets-fastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i den kommende praksisplanperiode 2021-2024, hvis der sker relevante ændringer i forhold til nye overenskomster, politiske initiativer på området, revurdering af de økonomiske rammer, større demografiske ændringer mv.

Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland. Tidligere i 2020 har praksisplanen været sendt i høring hos kommuner og samarbejdsparter, og de relevante ændringsforslag er herefter blevet indarbejdet i planen. 

Praksisplanen for Fysioterapi 2021-2024 skal godkendes af alle 17 Kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 forventes at træde i kraft den 1. april 2021 efter endt godkendelse.

Selve praksisplanen er vedlagt som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


26.   Årsrevision af kvalitetsstandarderne på træningsområdet - 2. behandling


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender årsrevision af kvalitetsstandarderne på træningsområdet, således at der indsættes et link i kvalitetsstandarderne til henholdsvis Fælles Sprog 3-vurderingsmetoden og tilsynsrapporterne på området.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. januar 2021 at sende vedlagte udkast til årsrevision af kvalitetsstandarderne på træningsområdet i høring i Køge Seniorråd med henblik på 2. behandling af udkastet på udvalgsmødet den 2. februar 2021.

Velfærdsforvaltningen har på den baggrund indhentet vedlagte høringssvar fra Seniorrådet.

Forvaltningen indstiller herunder, at Ældre- og Sundhedsudvalget imødekommer forslag fra Seniorrådet om, at der "mhp. at give borgerne mulighed for forståelse for vurdering og evt. afslag" tilføjes et link i kvalitetsstandarderne til henholdsvis Fælles Sprog 3-vurderingsmetoden og tilsynsrapporterne på området.

Seniorrådets øvrige bemærkninger giver ikke anledning til forslag til ændringer.

De gældende kvalitetsstandarder på træningssområdet er ligeledes vedlagt.

Som det fremgik af sagsfremstillingen i forbindelse med 1. behandlingen af udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder, omfatter den foreslåede årsrevision alene sproglige præciseringer af serviceniveauet i Køge Kommune samt mindre nødvendige justeringer i sagsgange og kontaktoplysninger m.v.

Herudover er kvalitetsstandarden for undervisning i varmtvandsbassin efter §1 i Lov om specialundervisning for voksne siden overgået til at høre under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Det bemærkes, at rubrikken "Hvordan vurderes din funktionsevne?" i den gældende generelle information til borgerne om hjælp og støtte på træningsområdet indeholder en grafisk illustration af Fælles Sprog 3-vurderingsmetoden, jf. ovennævnte forslag fra Seniorrådet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


27.   Årsrevision af kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet - 2. behandling


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender årsrevision af kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet, således at kvalitetsstandarderne for nødkald og nøglecylinder sammenskrives til én kvalitetsstandard.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. januar 2021 at sende vedlagte udkast til årsrevision af kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet i høring i Køge Seniorråd med henblik på 2. behandling af udkastet på udvalgsmødet den 2. februar 2021.

Velfærdsforvaltningen har på den baggrund indhentet vedlagte høringssvar fra Seniorrådet.

Velfærdsforvaltningen indstiller herunder, at Ældre- og Sundhedsudvalget imødekommer forslag fra  Seniorrådets om, at kvalitetsstandarderne for nødkald og nøglecylinder samles i én kvalitetsstandard, idet de gældende standarder "har sammenfald og kan med fordel sammenfattes til én". 

Seniorrådet øvrige bemærkninger giver ikke anledning til forslag til ændringer.

De gældende kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet er ligeledes vedlagt.

Som det fremgik af sagsfremstillingen i forbindelse med 1. behandlingen af udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder, består den foreslåede årsrevision hovedsageligt i sproglige præciseringer af serviceniveauet i Køge Kommune samt i nødvendige justeringer af de gældende standarder på baggrund af ændringer i lovgivningen på området og/eller i procedurer og sagsgange i Velfærdsforvaltningen.

De væsentligste ændringer berører herunder den generelle information om hjælp og støtte på ældre- og sundhedsområdet samt kvalitetsstandarderne for:

 • Praktisk hjælp - rengøring
 • Praktisk hjælp - madservice
 • Praktisk hjælp - indkøb
 • Hverdagsrehabilitering
 • Midlertidigt ophold
 • Plejeboliger og plejeboliger til demente
 • Nødkald
 • Forebyggende hjemmebesøg.

Det bemærkes, at baggrunden for den foreslåede ændring i kvalitetstandarden for praktisk hjælp i form af rengøring er, at Myndighedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen ønsker, at borgere og medarbejdere har fokus på opgaverne fremfor tiden.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


28.   Udgiftsneutral bevilling - Signaturprojekt: Tidlig opsporing af sygdom med data


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -4.800.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 4.800.000 kr., fordelt på regnskabsårene 2021-2022, til gennemførelse af projektet "Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer".

Baggrund og vurdering

Digitaliseringsstyrelsen har bevilget Køge Kommune 4.800.000 kr. til at gennemføre projektet "Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer". Projektperioden er fra primo 2021 til medio 2022.

Projektet finansieres af en investeringsfond, der er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regionen, og som har som formål at støtte en række projekter, der anvender kunstig intelligens i den offentlige sektor. Projekterne kaldes også for signaturprojekter med kunstig intelligens.

Formålet med Køge Kommunes projektet er at understøtte den eksisterende indsats om tidlig opsporing af sygdom hos borgere i den kommunale ældrepleje.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 7. januar 2020 opstart af indsats om tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn. Denne indsats omhandler kompetenceudvikling af medarbejderne i observation af helbredstilstand og funktionsevne, nye arbejdsmetoder og effektiv overdragelse af viden blandt personalet.

Med henblik på at understøtte indsatsen vil Køge Kommune i samarbejde med Sjællands Universitetshospital udvikle et værktøj, der ved hjælp af data og kunstig intelligens kan understøtte tidlig opsporing af begyndende sygdom hos +65 årige borgere, der er i højrisiko for at udvikle eller opleve forværring af eksisterende sygdom.

Borgernes sygdomsforløb foregår ofte på tværs af sektorer, ligesom borgeren ofte følges af en række forskellige medarbejdere. Det kan derfor være svært for medarbejderne i den kommunale ældrepleje at danne sig et overblik over borgerens helbredstilstand. Der er et stort potentiale i at udvikle et datadrevet værktøj, som kan opfange tegn på begyndende funktionstab med data fra eksisterende systemer, og gøre det nemmere for medarbejderne at opdage borgere som er i særlig risiko for funktionstab eller indlæggelse.

Projektet udføres i samarbejde mellem Køge Kommune og Sjællands Universitetshospital og understøttes af privat konsulentfirma med ekspertise indenfor kunstig intelligens, og som forestår udvikling og afprøvning af værktøjet i den kommunale hjemmepleje.
Økonomi

Digitaliseringsstyrelsens bevilling gælder for projektperioden primo 2021 til medio 2022.

Det samlede tilskud til Køge Kommune er 4.800.000 kr. til at gennemføre projektet "Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer”. Midlerne finansierer privat leverandør og Sjællands Universitetshospital med 2.500.000 kr. til privat leverandør, 800.000 kr. til Sjællands Universitetshospital og 1.500.000 kr. til Køge Kommune.

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 4,8 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2021-2022 vedrørende gennemførelse af projektet: ”tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra eksisterende systemer”. Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode fra 2021-2022 og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.


Til toppen


29.   Orientering om nøgletal for ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning,
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge Kommunes nøgletal på Ældre- og Sundhedsområdet. Formålet er at kunne følge med i udviklingen i aktiviteter på området samt koble denne udvikling til strategi og beslutninger på området.

Rapportens første tre afsnit omhandler behovet for indsatser hos borgerne, herunder hjemmepleje- og sygepleje, genoptræning og plejebolig. Herefter følges udviklingen i centrale nøgletal om personale, herunder sygefravær og vikarudgifter.

Afslutningsvist vises nationale mål for sundhedsområdet, som skal styrke fokus på kvalitetsudvikling og på klare mål og resultater, som skaber værdi for borgerne.

Data i den nøgletalsrapport, der nu forelægges for udvalget, er opdateret til og med 4. kvartal 2020, bortset fra nøgletallene for de nationale mål.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


30.   EventueltTil toppen


31.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


32.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.05.21