Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 04.12.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

120.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


121.   Godkendelse af kravspecifikationerne og udbudsbetingelserne for madudbuddet (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


122.   Takster til budget 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at de borgerrettede takster for 2019 på ældre- og Sundhedsudvalgets område godkendes.
Baggrund og vurdering

Hvert år den 1. januar reguleres en række satser for bl.a. egenbetaling på social- og sundhedsområdet, som følge af udstedte ministerielle cirkulæreskrivelser, herunder bl.a. loft for egenbetaling for madordninger, samt for omsorgs- og specialtandpleje. Typisk reguleres loftet for egenbetalingen med satsreguleringsprocenten. Generelt er det således, at taksterne er omkostningsbestemte og maximalt må svare til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med tilvejebringelse af ydelsen, dog under hensyn til de føromtalte lofter for egenbetaling.

Idet nævnte cirkulærer først udstedes ultimo november eller senere, har en del af taksterne på Social- og Sundhedsudvalgets område ikke kunnet indgå i den almindelige vedtagelse af budgettet for 2019. De foreslåede takster  til godkendelse med denne sagsfremstilling, supplerer dermed budgettet. Det samlede takstblad fremgår nedenfor og satserne for 2018 indstilles til godkendelse.

Taksterne svarer maksimalt til kommunens udgifter til leverandøren, der har reguleret sine priser med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for 2019, her er anvendt 2,0%. Der er dog foretaget visse minimale afrundinger i borgerens favør, idet prisen skal kunne betales kontant

Takster - Sociale Institutioner mv. 2018 2019
Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned 211,50 215,50
Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned 25,50 26,00
Omsorgstandpleje pr. år 520,00 530,00
Specialtandpleje pr. år 1.935,00 1.975,00
Kørsel, til eller fra vedligeholdelsestræning (§86) og daghjem, pr. tur 24,00 24,00
Tøjvask pr. måned 100,00  100,00
Madordninger 2018 2019
Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 51,00 52,00
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 58,50 59,50
Hjemmeboende, madpakke (leveret sammen med hovedret og biret) pr. dag 22,50 23,00
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.350,00 3.417,00
Cafepriser 2018 2019
Dagens menu 55,00 56,00
Hovedret 44,00 44,50
Smørrebrød, 3 x 1/2 22,50 23,00

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune idet der er taget højde for egenbetalingsindtægterne i det vedtagne budget.
Kommunikation
Social- og Sundhedsudvalget, Køge Kommunes hjemmeside samt budgetannonce i dagspressen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


123.   Værdighedspolitik


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender værdighedspolitik 2018-2021.
Baggrund og vurdering

Kommunerne er forpligtet til at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik blev vedtaget i juni 2016. Kommunernes værdighedspolitik skal som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

Kommunerne skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Seniorrådet er i forbindelse med revisionen af værdighedspolitikken kommet med deres bemærkninger til de seks temaer i politikken. Velfærdsforvaltningen har med udgangspunkt i den eksisterende værdighedspolitik, og Seniorrådets bemærkninger, udarbejdet et udkast til en revideret værdighedspolitik, som har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådets skriver i deres høringssvar, at det meste af Seniorrådets input til Køge Kommunes fremtidige Værdighedspolitik er medtaget i høringsudkastet. 

Af overordnede bemærkninger skriver Seniorrådet i deres høringssvar, at rådet ikke mener at samarbejde med frivillige skal medtages i Kommunens Værdighedspolitik, da politikken ikke bør baseres på hjælp fra frivillige. Forvaltningen har - af hensyn til det igangværende samarbejde med frivillige på hele velfærdsområdet - ikke ændret i politikken vedr. inddragelse af frivillige.

Seniorrådet foreslår herudover, at der udarbejdes en selvstændig pårørendepolitik i kvalitetsstandarderne. Velfærdsforvaltningen tager Seniorrådets forslag vedr. pårørendepolitik med ind i arbejdet med kvalitetsstandarderne.  

Seniorrådets har i deres høringssvar fremført deres ønsker til ændringer under hvert af temaerne i værdighedspolitikken, herunder ønsker til følgende tilføjelser: 

 • ”den rette normering i forhold til plejetyngde”
 • "lederne i Ældreområdet er ansvarlige for borgernes mulighed for selvbestemmelse herunder kompetenceudvikling af personalet.”
 • "Frisk og lokalt tilberedt mad af høj kvalitet – dagligt” 
 • ”Mulighed for valg af Hospice” samt ” Styr på samtykkeerklæring (særligt ved demens)”.

Det er Velfærdsforvaltningens vurdering - som Seniorrådet også påpeger - at Seniorrådets input til Køge Kommunes fremtidige Værdighedspolitik er medtaget i den vedlagte politik og at hovedparten af rådets øvrige bemærkninger er dækket ind via gældende lovgivning eller andre formuleringer i værdighedspolitikken.

Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag sammen med endeligt udkast til værdighedspolitik 2018-2021, som er uændret i forhold til høringsudkastet.

Proces- og tidsplan for revision af værdighedspolitikken

 • 16. august 2018:  
  Ældre- og Sundhedsudvalget behandler proces for revidering af værdighedspolitikken
 • Ultimo august:
  Temamøde i Seniorrådet, hvor Seniorrådet kommer med forslag til ændringer og nyt indhold i værdighedspolitikken vedr. det nye punkt om pårørende.
   
  Forvaltningen indarbejder seniorrådets input og udarbejder høringsudkast til revideret værdighedspolitik
 • 2. oktober 2018 
  Ældre- og Sundhedsudvalget behandler høringsudkast til værdighedspolitikken og sender til i høring i Seniorrådet
 • Oktober og november 2018:
  Høring i Seniorrådet
 • 4. december 2018 
  Ældre- og Sundhedsudvalget behandler udkast og sender videre til Byrådet
 • 18. december 2018 
  Byrådet behandler værdighedspolitikken
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


124.   Revision og ny formidling af kvalitetsstandarder for hjælpemidler


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender følgende reviderede kvalitetsstandarder:

 • Generel information om hjælpemidler
 • Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder
 • Kvalitetsstandard for boligindretning
 • Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

samt godkender forslag til reviderede sagsbehandlingstider.

Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen er i gang med at revidere samtlige kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet. Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt en række kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsområdet samt træningsområdet. Nu er udkast til kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet klar til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne er både blevet revideret indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt:

 • Indholdsmæssigt er der lavet henholdsvis: ændringer, tilføjelser og præcisering af serviceniveauet i kvalitetsstandarderne. Dels fordi serviceniveauet nogle steder fremstår uklart i de gældende kvalitetsstandarder og dels fordi de gældende kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet er unødigt omfattende.
 • Formidlingsmæssigt er formen på kvalitetsstandarderne lavet om for at sikre, at kvalitetsstandarderne er mere enkle, letforståelige og tilgængelige for borgere, pårørende og personale.

Vedhæftet er en kommenteret oversigt over hvilke ændringer, der er lavet i udkastene til nye kvalitetsstandarder i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Derudover er der vedhæftet et kompendium med de gældende kvalitetstandarder og udkast til de nye kvalitetsstandarder

Arbejdet med den nye formidlingsform har baggrund i et tidligere fremsat fælles ønske fra Handicaprådet og Seniorrådet om en mere borgervenlig formidling af serviceniveauet i Køge Kommune. Dette er uddybet i vedhæftet bilag. Seniorrådet tilkendegiver i den forbindelse i vedlagte høringssvar, at rådets samlede indtryk af de aktuelle reviderede kvalitetsstandarder vedrørende hjælpemidler er "meget positivt".

Da rådene har haft alle kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet samlet i høring har Seniorrådet således også givet et samlet høringssvar. Det betyder, at der i høringssvaret også er bemærkninger til kvalitetsstandarden for støtte til køb af bil, som godkendes af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Velfærdsforvaltningen har ikke modtaget et høringssvar fra Handicaprådet.

Sagsbehandlingstider

Køge Kommune har en generel målsætning, at alle henvendelser skal være besvaret indenfor 14 dage efter modtagelsen. Der er dog en række områder, hvor sagsbehandlingstiden vil være længere af hensyn til indhentning af oplysninger med mere. Derfor har Køge Kommune lavet en vejledning med sagsbehandlingstider på velfærdsområdet. For de kvalitetsstandarder, der her godkendes, er følgende sagsbehandlingstider gældende:

Kropsbårne hjælpemidler - serviceloven § 112: 2 uger

Hjælpemidler og forbrugsgoder - serviceloven §§ 112 og 113: 3 måneder

Boligindretning - serviceloven § 116: 3 måneder

Da det kan være vanskeligt at nå at behandle ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, herunder indhente relevant dokumentation indenfor 2 uger, anbefaler Velfærdsforvaltningen at ændre sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler, så det i stedet er:

Kropsbårne hjælpemidler - serviceloven § 112:

Førstegangsansøgninger: 6 uger

Øvrige ansøgninger: 2 uger

Økonomi
Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser ved at godkende kvalitetsstandarderne.
Kommunikation
Kvalitetsstandarderne vil blive lagt på Køge Kommunes hjemmeside, når de er godkendt.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


125.   Godkendelse af kommissorium for budgetanalyse af plejeboligkapaciteten


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender kommissoriet for budgetanalyse af plejeboligkapaciteten.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2018, at der skulle udarbejdes budgetanalyse af plejeboligkapaciteten. Forvaltningen har udarbejdet kommissorium for analysen, som forelægges til godkendelse.

Analysens hovedfokus er at undersøge, om faktorer, som ikke medtages i Køge Kommunes egen kapacitetsanalyse, vil udskyde behovet for at bygge nye plejeboliger eller ændre antallet af nødvendige boliger.

Analysen foretages i samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed, der har udviklet et estimeringsværktøj, der medtager socio-økonomiske faktorer og kvalificerer den stigende middellevetid og sund aldring. 

Ifølge tidsplanen for arbejdet forventes det, at resultatet af analysen kan forelægges for udvalget på mødet i februar 2019.

Økonomi
Udgiften til KLK afholdes indenfor Velfærdsforvaltningens samlede ramme.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


126.   Godkendelse af kommissorium for budgetanalyse af Sund Aldring


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender kommissoriet for budgetanalyse af Sund Aldring
Baggrund og vurdering

Ældre og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2018, at der skulle udarbejdes budgetanalyse af Sund Aldring. Forvaltningen har udarbejdet kommissorium for analysen, som forelægges til godkendelse.

Analysens hovedfokus er at undersøge det økonomiske potentiale ved i budgettildelingen at tage højde for en forbedret sundhedstilstand hos ældre.

Ifølge tidsplanen for arbejdet forventes det, at resultatet af analysen kan forelægges for udvalget på mødet i marts 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


127.   Godkendelse af kommissorium for budgetanalyse af Det Nære Sundhedsvæsen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender kommissoriet for budgetanalyse af Det Nære Sundhedsvæsen.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 6. november 2018, at der skulle udarbejdes budgetanalyse af Det Nære Sundhedsvæsen. Forvaltningen har udarbejdet kommissorium for analysen, som forelægges til godkendelse.

Analysens hovedfokus er at undersøge potentialet ved en strategisk omlægning af eksisterende indsatser og nye indsatser indenfor det nære sundhedsvæsen.

Ifølge tidsplanen for arbejdet forventes det, at resultatet af analysen kan forelægges for udvalget på mødet i april 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


128.   Fagudvalgenes arbejde med grøn omstilling


Indstilling
Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget drøfter deres arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i notatet ”Fagudvalgenes relation til grøn omstilling”. 
Baggrund og vurdering

Med etableringen af den nye funktion med en grøn ambassadør i Køge Kommune blev det aftalt, at arbejdet med grøn omstilling skal koordineres gennem Klima- og Planudvalget, men søges forankret i alle forvaltninger og udvalg.

Den grønne omstillingsgruppe bestående af Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Mette Jorsø (V) og Thomas Elm Kampmann (C) har drøftet prioriteringen af området og har udarbejdet et notat, der i korte træk beskriver nogle emner, der kan have relevans for de øvrige fagudvalg. Notatet er ment som et inspirationsoplæg til de enkelte udvalg og repræsenterer som sådan ikke en udtømmende liste.

Klima- og Planudvalget har på deres møde den 27. september 2018 besluttet at videresende notatet til alle udvalg, med en opfordring om at drøfte udvalgets arbejde med grøn omstilling med udgangspunkt i - men ikke begrænset til - notatet.

Den grønne ambassadør stiller sig gerne til rådighed i forbindelse med møderne i fagudvalgene, med henblik på at fremlægge ideerne og deltage i en efterfølgende drøftelse og ideudvikling til fremtidigt arbejde med grøn omstilling og samarbejde med Klima- og Planudvalget og den grønne omstillingsgruppe.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget vil i forbindelse med mad til ældre arbejde med økologi, miljøvenlig emballage og lokale fødevarer.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


129.   Orientering om afslastningspladserne på Sandmarksbo


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at orientering om aflastningspladserne på Sandmarksbo tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og sundhedsudvalget besluttede den 6. marts 2018, at de 15 pladser på Sandmarksbo, der i dag anvendes til aflastningspladser, efter den 1. januar 2019 fortsat skulle anvendes til aflastningspladser.

Samtidig med  at forvaltningen har nedbragt antallet af liggedage er behovet for aflastningspladser også faldet og det er forvaltningens vurdering, at behovet for aflastningsplaser kan dækkes med pladserne på det nye genoptrænings- og rehabiliteringscenter.

De 15 pladser på Sandmarksbo der ikke skal anvendes til aflastningspladser, vil kunne anvendes til almindelige plejeboliger i stedet.

Når de 15 pladser på Sandmarksbo konverteres til plejeboligpladser, ønsker forvaltningen at fastholde planen og lukke 18 pladser på Nørremarken og flytte beboerne til det nye plejecenter i Køge Nord.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


130.   Orientering om månedlig budgetopfølgning pr. oktober ÆSU


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager vedlagte månedlige budgetopfølgning pr. oktober til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, forelægges udvalget budgetopfølgning, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo oktober 2018 og ligger således i forlængelse af 4. økonomiske redegørelse, der var baseret på forbrugstal pr. maj 2018.

Ældre- og Sundhedsudvalget vedtog den 8. maj 2018, med afsæt i opfølgning på 1. økonomiske redegørelse 2018, forslag til budgetomprioriteringer på 25,9 mio. kr., herunder anvendelse af 5,1 mio. kr. i tilskud fra staten fra puljen til "bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018".

Der var især udfordringer på frit valg, køb og salg af udenbys plejeboligpladser, køb af specialiserede rehabiliteringsforløb, hjælpemidler og afregning for færdigbehandlede patienter på regionens sygehuse (liggedage), som blev håndteret med frigjorte midler fra omprioriteringen.

Ved sidste budgetopfølgning, som blev foretaget i regi af 4. Økonomiske redegørelse, var det forvaltningens vurdering, at Ældre- og Sundhedsudvalget samlet set ville balancere.

Ved budgetopfølgningen pr. oktober, er vurderingen at der på serviceområdet netto vil være et merforbrug på netto 2 mio. kr. Ændringen siden 4. Økonomiske redegørelse skyldes primært, at en ny vurdering på boformer og hjemmesygepleje viser et forventet merforbrug på  3 mio. kr., som ikke var varslet i forbindelse med 4. Økonomiske redegørelse. På enkelte områder under sundhedsfremme og forebyggelse, samt anvendelse af midler fra værdighedsmilliarden er forventningen lidt bedre end sidst, således at den samlede udfordring er på 2 mio. kr.

Forvaltningen har i forbindelse med årets budgetopfølgninger og økonomiske redegørelser omtalt udviklingen  på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Forvaltningen vurderer at der er afregnet så meget i året, at det nu er muligt at komme med et mere eksakt bud på forventningen. Pr. oktober er det således forventningen at der vil være et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med den påvirkning af registrerings- og aktivitetsniveauet som implementering af Sundhedsplatformen d. 25.11. 2017 i Region Sjælland har medført. Region Sjæland har også selv bemærket denne udfordring  i forhold til årsforventningen. Erfaringen fra Region Hovedstaden viser dog at aktivitets-efterslæbet samles op mhp. afregning senere, hvorfor det er forvaltningens forslag, ekstraordinært at søge om overførsel af budget ved overførselssagen i marts 2019, til brug for ekstraordinær afregning i 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


131.   Status om magtanvendelse i 2017


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at status om magtanvendelse i 2017 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen forelægger årligt en status for Ældre- og Sundhedsudvalget om indberetninger til forvaltningen om magtanvendelser på ældreområdet i det forløbne år.

Hjemlerne for magtanvendelse findes i Servicelovens afsnit VII om "Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne", der bl.a. omfatter regler vedrørende tilbageholdelse i boligen og anvendelse af stofseler og personlige alarm- eller pejlesystemer m.v.

De hændelser, der har været i Køge Kommune i 2017, hører i den forbindelse under 2 bestemmelser, henholdsvis servicelovens §126 og servicelovens §128.

Servicelovens §126 omhandler fastholdelse af borgere i akutte situationer og servicelovens §128 omhandler anvendelse af stofseler. 

Udgangspunktet for magtanvendelserne er, at de skal begrænses til det absolut nødvendige, at de skal være tidsbegrænsede, at en magtanvendelse aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand og at magtanvendelse normalt forudsætter, at der er risiko for væsentlig personskade.

Nøgletallene for 2017 er, at Social- og Sundhedsafdelingen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område i alt registrerede 8 indberetninger om magtanvendelse vedrørende i alt 8 Køge-borgere.

Magtanvendelserne fordeler sig således:

 • §126 (fastholdelse): 4 indberetninger
 • §128 (anvendelse af stofseler): 4 indberetninger

Alle 8 indberetninger omhandlede i den forbindelse hændelser, der af Velfærdsforvaltningen vurderes at være i overensstemmelse med rammerne for magtanvendelse.

Velfærdsforvaltningen vurderer på baggrund af de registrerede indberetninger, at der i Køge Kommune generelt er fokus på undgåelse magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Velfærdsforvaltningen vurderer dog samtidig, at der løbende er behov for over for ledere og medarbejdere at præcisere retningslinjerne for monitorering og indberetning af episoder med magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven, jf. servicelovens §136.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Ikke aktuelt
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


132.   Orientering om status på velfærdsteknologi 2018


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget tager orientering om arbejdet med velfærdsteknologi til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge kommunes arbejde med velfærdsteknologier har i 2018 haft fokus på teknologier, der understøtter:

 • Et værdigt og selvstændigt liv for borgeren.
 • Optimering af arbejdsprocesser.
 • Kvalitetssikring eller forbedring i det faglige arbejde til gavn for borgeren. 

Arbejdet med velfærdsteknologi handler om at udbrede anvendelsen af teknologier, der hvor det giver gevinster for borger, medarbejder og økonomi. Herunder handler det i høj grad om etablering af en organisering og kultur, der muliggør denne anvendelse. Derudover handler det om velfærdsteknologisk udvikling og vidensdeling med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner samt om klarlægning af muligt potentiale og gevinster ved velfærdsteknologiske indsatser på velfærdsområdet.

Indsatsfokus har i 2018 været:

 • Understøttelse og optimering af borgernes træning i træningsenheden.
 • Optimering af arbejdsprocesser på plejehjem, i socialpsykiatrien og i hjemmeplejen samtidig med sikring/bedring af kvaliteten i ydelserne.
 • Optimering af tid brugt på møder.
 • Understøttelse af længst muligt i eget hjem ved brug af teknologier.
 • Udvikling af ny teknologi.

 

Årets velfærdsteknologiske indsatser (Der henvises til bilag for mere uddybende beskrivelse)

I 2018 omhandler arbejdet 15 indsatser som fordeler sig som følger:

5 nye projekter. Heraf 2 tværkommunale projekter med andre kommuner i Region Sjælland.

 • Intelligent sengebund ”Soft Tilt” der kan vende den sengeliggende borger automatisk.
 • Digital genoptræning ved app. Appen viser træningsøvelserne som film.
 • Demensbibliotek. Demensteknologi hjemlånes til at støtte demensramte i eget hjem.
 • Forflytning 2-1. Forflytningsteknologier reducerer behovet for medarbejderstøtte i hjemmet.
 • Videomøder/virtuel bostøtte, der optimerer og reducerer tid og transportudgifter til møder.

6 indsatser der i 2018 implementeres i driften efter tidligere projekt.

 • Rengøring ved teknologi. Robotstøvsugere ydes som praktisk hjælp og reducerer udgifterne.
 • Sensor-ble. Screener vandladnings-mønstret og optimerer inkontinens-plejen og valg af bleprodukt.
 • Vaske-tørre toiletter. Rengør funktionshæmmende efter toiletbesøg og mindsker hjælpen.
 • Multifunktionelle senge. Hjælper borgeren ud af sengen og mindsker behovet for hjælp.
 • Medicinhusker i hjemmeplejen. Påminder om medicinindtag og mindsker behovet for hjælp.
 • Teknotek. Biblioteksudlån af små hverdags-teknologier, så man kan klare mest selv i hjemmet.

2 projekter er afsluttet og videreføres ikke.

 • Digitalt medicinsystem på plejehjem og i socialpsykiatrien.
 • Sensorplaster SENS. Registrer bevægelse til understøttelse af rehabilitering.

2 igangværende projekter fortsættes. Heraf 1 forskningsprojekt med bl.a. Syddansk Universitet.

 • SMOOTH robot. Plejehjemsrobot udvikles for at optimere praktiske opgaver på plejehjem.
 • Icura. Træning ved sensorer gør hjemmetræning mulig. Frigiver tid og øger fleksibilitet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


133.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


134.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


135.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.12.18