Dagsorden til møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 02.03.2021 kl. 15:30 i Teams-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


33.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


34.   Nyt fra formanden og forvaltningenTil toppen


35.   Det Nære Sundhedsvæsen - oplæg og drøftelse


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering og oplæg om Det Nære Sundhedsvæsen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 2. februar 2021, at forvaltningen skulle udarbejde en sag om sygeplejen m.v. I denne sag orienteres om sygeplejen i forhold til det nære sundhedsvæsen. Forvaltningen vil på udvalgsmødet komme med en nærmere orientering om sagen.

Den 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Det medførte en række ændringer for den organisatoriske struktur og opgavefordelingen i den offentlige sektor i Danmark.
På sundhedsområdet fik kommunerne ansvar for forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse. Derudover fik kommunerne ansvar for hjemmesygepleje samt specialtandpleje.

I  2013 vedtog folketinget en justering af reformen på baggrund af regeringens sundhedspolitiske udspil "Mere borger, mindre patient - Et stærkt fælles sundhedsvæsen", som havde fokus på et styrket nært sundhedsvæsen på tværs af de kommunale sundhedstilbud, sygehusene og almen praksis. Derudover lagdes der op til, at kommuner og regioner indgik fælles, forpligtende sundhedsaftaler med konkrete målsætninger på sundhedsområdet.

Sundhedsaftalerne sætter retningen for udviklingen af det nære sundhedsvæsen med konkrete mål, som følges op på løbende i samarbejdsfora med deltagelse af kommunerne, regionerne og repræsentanter fra almen praksis.  

I 2019 indgik Køge Kommune sammen med de øvrige 16 kommuner i regionen Sundhedsaftalen 2019-2023 med Region Sjælland. Her blev det besluttet at arbejde med fire fokusområder:

 • Fælles om borgerens livsudfordringer
 • Tryghed og mestring i eget hjem
 • Effektiv forebyggelse - sunde borgere
 • Mental sundhed og psykisk trivsel

I de kommende år vil antallet af plejekrævende ældre og borgere med kroniske lidelser stige. Der bliver flere og flere multisyge, og mange borgeres livsudfordringer vil deraf blive mere komplekse.
Derudover ses en tendens til, at patienter bliver udskrevet tidligere fra sygehusene, og mange bliver genindlagt på sygehuset inden for de første 30 dage efter udskrivelse. De seneste tilgængelige tal på akutte genindlæggelser viste, at antallet var stigende i Køge Kommune i perioden 2014-2018 og at Køge Kommune ligger over landsgennemsnittet.

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen er flere og flere opgaver flyttet ud til kommunerne, som løser disse tæt på borgerne. Disse opgaver varetages i kommunerne af sygeplejersker, både i forhold til almindelig sygepleje og akutfunktioner, af diætister, fysio- og ergoterapeuter, SOSU-assistenter og -hjælpere i hjemmeplejen, farmakonomer m.fl.

Køge Kommunes svar på den stigende kompleksitet i sygdomsbilledet og funktionsniveaet hos borgerne, opgaveglidningen fra region til kommuner samt det intensiverede Nære Sundhedsvæsen, tager i høj grad udgangspunkt i effektiv forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering og stor inddragelse af borgeren i målene for den tværfaglige rehabiliteringsindsats, samt flow igennem systemet således at borgeren får den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt inden for de givne faglige og økonomiske rammer.

Udviklingen i retning af øget kompleksitet i det samlede udfordringsbillede stiller krav til organiseringen af de kommunale sundhedstilbud, herunder sammensætningen med forskellige fagligheder og kompetencer. I fremtidens nære sundhedsvæsen er der behov for en bred vifte af forskellige fagligheder, som afspejler kompleksiteten i opgaverne, og som kan samarbejde på tværs om at levere de rette sundhedstilbud med udgangspunkt i borgerens livssituation, så borgeren kan have flere gode leveår.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


36.   Beslutning om friplejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, hvorvidt der skal etableres friplejehjem i Køge Kommune.

Ældre- og Sundhedsudvalget 02-02-2021
Drøftet.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen på sit møde den 1. februar 2021.

Denne sag belyser mulighederne for etablering af et friplejehjem i Køge Kommune og den proces, der har været i Ældre- og Sundhedsudvalget for at afdække mulighederne.

I budgetaftalen til budget 2020-2023 fremgår, at "Forligspartierne ønsker at sikre gode plejeboliger for borgerne i Køge Kommune, samt sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at imødegå det stigende antal ældre med behov for plejebolig. Derfor er forligspartierne enige om, at Ældre- og Sundhedsudvalget skal arbejde videre med at afdække mulighederne for etablering af friplejehjem".

Baggrunden for afdækningen er, at Køge Kommune forventer at skulle udvide kapaciteten af plejeboliger i de kommende år. Den seneste kapacitetsanalyse analyse viser, at behovet for plejeboliger vil stige. For at imødegå udfordringerne med kapacitetsmangel fra og med 2024, er der behov for at plejeboligkapaciteten udvides.

I denne sag beskrives nærmere:

 1. mulig fysisk placering af et friplejehjem
 2. anlægsbudgettet
 3. anvisningsret
 4. kapacitet og risici
 5. driftsøkonomi
 6. følgeudgifter

Forvaltningen har tidligere forelagt en tids- og milepælsplan for en mulig etablering af et friplejehjem i Køge Kommune.

1. Mulig fysisk placering

Velfærdsforvaltningen og Teknisk Forvaltning har drøftet en mulig fysisk placering af et friplejehjem. Teknisk forvaltning har peget på, at en mulig fysisk placering af et friplejehjem kan være i Køge Nord. Der er udarbejdet en overordnet masterplan for området, men der skal udarbejdes en egentlig lokalplan for området, før der kan igangsættes byggeri af et friplejehjem.

2. Anlægsbudgettet

Etablering af et privat friplejehjem er en mulighed for at etablere plejeboligpladser uden at det påvirker anlægsrammen. Derimod kan et friplejehjem f.eks. påvirke kommunens likviditet, hvis kommunen vælger at have anvisningsret til boligerne.

Ved kommunalt byggede plejeboliger påvirkes anlægsrammen kun med ca. 10 til 15 pct. af anlægssummen, idet alene servicearealerne indgår som kommunalt anlæg. Dette skyldes, at boligdelen opføres som almennyttigt byggeri som bl.a. lånefinansieres med 80%.

I den vedtagne anlægsinvesteringsplan, der dækker perioden 2021 - 2025, er der indarbejdet anlægsmidler til 2. etape af Køge Nord Plejecenter med 31 boliger. Etape 2 er sat til at kunne opføres i perioden 2024 - 2026. Den kommunale anlægsudgift for alle årene forventes at være 10,5 mio. kr. til servicearealer.

En afgørende faktor for hvordan økonomien påvirkes er således om Køge Kommune vil have anvisningsret over pladserne.

3. Anvisningsret

Anvisningsretten handler om, hvorvidt kommunen råder over boligerne og dermed frit kan disponere over boligerne i forbindelse med visitationen af borgere.

Et friplejehjem kan opføres enten med hel eller delvis anvisningsret for kommunen, eller kommunen kan vælge ikke at have anvisningsret til boligerne.

Hvis Køge Kommune ikke har anvisningsret over pladserne, så påvirkes likviditeten ikke. Alle udgifter i forbindelse med opførelse af et friplejehjem afholdes af den private investor, det gælder både for boligerne som for fællesarealer.

Hvis Køge Kommune ønsker anvisningsret til boligerne, så er der en deponeringspligt jf. lånebekendtgørelsen, idet kommunen dermed disponerer over bygningerne til at opfylde den lovbestemte service.

Kommunen skal derfor deponere et beløb svarende bygningernes værdi. Anvisningsretten kan godt tilpasses, så Køge Kommune eksempelvis har anvisningsret til 50 pct. af pladserne. Hvis det er tilfældet, så skal der deponeres et beløb svarende til 50 pct. af bygningen værdi.

Det deponerede beløb har en binding på 1 år, og frigives herefter lineært over 25 år eller ved anvisningsrettens ophør.

I forhold til driftsøkonomien betyder anvisningsret også, at kommunen afholder eventuelle udgifter til ledige boliger.

4. Kapacitet og risici

Et typisk friplejehjem etableres med 72 pladser.

Effekten af et friplejehjem vil igen afhænge af om Køge kommune får anvisningsret over pladserne.

Uden anvisningsret til pladserne kan der være usikkerhed i forhold til, hvor mange udenbys borgere, der flytter ind. Dermed kan pladserne ikke med sikkerhed indregnes i kapaciteten. Det bliver derfor vanskeligere at vurderer behovet for yderligere kapacitetstilpasning. De kommuner som forvaltningen har været i kontakt med, f.eks. Frederikssund Kommune og Greve Kommune, har i deres samarbejde med friplejehjem i kommunen valgt ikke at anvende den beskrevne anvisningsret. Kommunerne har valgt i stedet at lave en juridisk ikke-bindende hensigtserklæring med friplejehjemmet. 

Hvis et friplejehjem etableres med anvisningsret, så kan pladserne indregnes i kapaciteten på samme måde som de kommunale pladser.

Endeligt er det muligt, at et friplejehjem kan lukke, hvilket vil skabe et akut behov for pladser. Denne risiko vurderes dog at være meget lav, idet etablering af et friplejehjem er en langsigtet investering, hvor der typisk indgås langvarige lejekontrakter mellem bygherre og driftsherren.

5. Driftsøkonomi på plejeboligområdet

Taksterne på friplejeboliger kan i henhold til friplejeboligloven fastsættes på 2 måder.

 1. Leverandøren kan selv fastsætte taksterne

  1. I dette tilfælde skal tasten for alle pladser forhandles med kommunen ud fra den konkrete borgers behov

 2. Der kan fastsættes en gennemsnitstakst pr. borger ud fra de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud

  1. Dette vil som udgangspunkt betyde samme takster på friplejehjem og på kommunale plejehjem

De private leverandører, der har kontaktet Velfærdsforvaltningen omkring friplejehjem, har foretrukket metoden med gennemsnitstaksten.

Følgeudgifter ved tilflytning fra andre kommuner

Borgere fra andre kommuner har ret til at blive optaget på et kommunalt plejehjem i Køge Kommune, hvis de af deres hjemkommune er visiteret til plejehjem (frit valg).

I dag ca. 12% af beboerne på Køge Kommunes plejehjem borgere fra andre kommuner.

Det fri valg gælder også i forhold til friplejehjem, og det er vanskeligt at vurdere, hvor mange borgere fra andre kommuner et friplejehjem vil tiltrække, særligt hvis Køge Kommune ikke har anvisningsretten til pladserne.

Udgiften til opholdet på friplejehjem betales af hjemkommunen, mens Køge Kommune afholder sundhedslovsudgifter til bosiddende borgere (både Køge-borgere og udenbys borgere). Dette svarer til reglerne for udenbys borgere, der bor på et kommunalt plejecenter i Køge Kommune.

Sundhedslovsudgifterne omfatter genoptræning efter sundhedsloven, befordring til genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, begravelseshjælp og eventuelle liggedage på sygehus.

Omvendt bliver disse borgere skattepligtige i Køge Kommune, og indgår dermed i udligningsgrundlaget.

Det ikke i forhold til udenbys borgere muligt at opgøre, hvorvidt det økonomisk vil være en fordel eller ulempe med et friplejehjem frem for et kommunalt plejehjem.

6. Styringsmæssige vilkår

Et friplejehjem skal leve op til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder, og skal dermed grundlæggende levere den samme ydelse som kommunen selv gør på kommunens egne plejehjem. Men friplejehjem har metodefrihed i forhold til hvordan de driver tilbuddet.

Som beskrevet ovenfor kan friplejehjem ikke indgå i den strategiske planlægning på området på samme måde som de kommunale tilbud når kommunen ikke har anvisningsret til boligerne idet der vil være en usikkerhed i forhold til fordelingen mellem borgere fra Køge Kommune og udenbys borgere.

Endvidere kan friplejehjem afvise en konkret borger til en bolig, hvorimod kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at tilbyde alle visiterede borgere plads. Dette kan give udfordringer både i forhold til visiteringen af borgere og i forhold til økonomien, hvis plejetyngden er uens på det private friplejehjem og på kommunens egne plejehjem, samtidig med, at der tildeles den samme økonomi. Det sidste forhold er i andre kommuner, f.eks. i Frederikssund Kommune og i Greve Kommune, søgt imødegået ved indgåelse af en (juridisk ikke-forpligtende) hensigtserklæring mellem kommunen og friplejehjemmet.

Økonomi
Der økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af friplejehjem er beskrevet under Baggrund og vurdering.

Til toppen


37.   Procesplan for gennemførelse af Seniorrådsvalg 2021


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at

 1. godkende procesplan for gennemførelse af Seniorrådsvalg 2021 som fremmødevalg
 2. udpege to medlemmer  af Ældre- og Sundhedsudvalget til valgbestyrelsen for Seniorrådsvalg.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. december 2020, at Velfærdsforvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til gennemførelse af Seniorrådsvalget 2021 som fremmødevalg.

Forvaltningen forelægger på den baggrund til udvalgets godkendelse en procesplan for valghandlingen, jf. vedhæftede.

Som det fremgår af procesplanen, lægger forvaltningen op til, at Seniorrådsvalget forberedes i foråret 2021, og at kandidatopstilling, annoncering og udsendelse af valgmateriale m.v. sker efter sommerferien.

Det bemærkes, at procesplanen er udarbejdet under hensyn til den aktuelle Corona-situation. 

Det betyder, at indgåelse af leverandørkontrakter m.v. først er planlagt til at foregå i juni, således at valghandlingen kan tilpasses eventuelle ændrede statslige retningslinjer vedrørende Kommunalvalgene og Ældre-/Seniorrådsvalgene i 2021.

Det fremgår af punkt 9 i Socialministeriets Vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om ældreråd, at "Kommunalbestyrelsen og ældrerådet beslutter i samarbejde […] hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune".

Velfærdsforvaltningen indstiller på den baggrund, at der etableres en valgbestyrelse med to medlemmer fra henholdsvis Ældre- Sundhedsudvalget og Køge Seniorråd, og at de respektive medlemmer udpeges af udvalget og rådet.

I overensstemmelse med vejledningen fra Socialministeriet skal valgbestyrelsen bl.a. tage stilling til, hvordan Seniorrådsvalget 2021 kan afvikles, "så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget". Valgbestyrelsen skal desuden godkende valgresultatet, når Seniorrådsvalget er afviklet den 17. november 2021, og stemmerne efterfølgende er optalt. 

Velfærdsforvaltningen henviser også i den forbindelse til Seniorrådets høringssvar fra Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling den 1. december 2020 af valgformen for Seniorrådsvalget 2021. Heraf fremgår det, at "Seniorrådet tilbyder gerne at finde et tilstrækkeligt antal tilforordnede til Seniorrådsvalget, samt i øvrigt at være til rådighed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af valghandlingen".

Møderne i valgbestyrelsen vil blive faciliteret af VF-sekretariatet, som også vil stå for udmøntningen af beslutningerne i bestyrelsen.

Økonomi
Budgettet til gennemførelsen af Seniorrådsvalget 2021, herunder til udarbejdelse af valgmaterialer, annoncering og diæter til valgtilforordnede, forventes at være i størrelsesordenen 250.000 kr. Udgifterne afholdes under Økonomiudvalget.
Bilag

Til toppen


38.   Emner til udvalgets strategidrøftelse


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter emner til udvalgets drøftelse af strategidrøftelse.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget gennemførte i 2019 en temadag, hvor udvalget drøftede emner, som udvalget ville sætte særligt politisk fokus på. Emnerne var

 • tidlig opsporing
 • ensomhed
 • mad til ældre

Udvalget har besluttet, at der i løbet af første halvår af 2021 afholdes en temadag for udvalget og i den forbindelse besluttede udvalget, at udvalget skulle drøfte eventuelle emner til temadagen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


39.   Udgiftsneutral bevilling - Styrket rygestoptilbud til særlige grupper


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -1.889.408 kr. og en tillægsbevilling på udgift 1.889.408 kr. fordelt på regnskabsårene 2021-2023 til gennemførelse af projektet "Styrket rygestoptilbud til særlige grupper".
Baggrund og vurdering

Sundhedsstyrelsen har bevilget Køge Kommune knap 1,9 mio kr. til at gennemføre projektet "Styrket rygestoptilbud for særlige grupper" i samarbejde med Faxe og Stevns kommuner. Projektperioden løber fra 2021 til og med udgangen af 2023.

Formålet med projektet er hjælpe borgere med psykiske lidelser, som ønsker det, med at blive røgfri gennem tilbud om målrettede rygestopforløb.
Sundhedsstyrelsen anbefaler i Tobaksforebyggelsespakken, at kommunerne tilbyder fleksible rygestoptilbud til alle borgere, som ønsker at holde op med at ryge.

Sundhedsstyrelsen afdækkede i februar 2020 effekten af rygestoptilbud blandt borgere med psykiske lidelser. Her fremgik det, at rygestop for borgere med psykiske lidelser har en række positive følgevirkninger, såsom bedre psykisk helbred, færre sygdomstilfælde og lavere dødelighed. Samtidig viser forskning, at deltagelse i et rygestopforløb øger sandsynligheden for rygestop blandt borgere i denne målgruppe.
Projektet ”Røgfrihed for alle” i regi af Sund By-Netværket viste derudover, at borgere med psykiske lidelser har lige så stort ønske om røgfrihed som andre.

Puljemidlerne skal hovedsageligt dække udgifter til aflønning af rygestoprådgivere samt omkostninger forbundet med tilbud om vederlagsfri rygestopmedicin for deltagere på rygestopforløbene.
Det er afgørende for projektets succes, at rygestoprådgiverne har den nødvendige erfaring og uddannelse ift. at arbejde med målgruppen, samt at udgifterne forbundet med at deltage i forløbene holdes nede for deltagerne, da der ellers vil være risiko for betydeligt frafald.
Der arbejdes derfor også med vederlagsfri transport samt udkørende rygestoprådgivere som metoder til fastholdelse af borgere i rygestopforløbene. Rygestopforløbene vil blive tilrettelagt individuelt eller i mindre grupper, alt efter hvad der giver de bedste forudsætninger for et succesfuldt rygestop for den enkelte borger.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem sundhedskonsulenter i de tre kommuner og medarbejdere fra socialområdet, som er afgørende for at kunne rekruttere og fastholde deltagere til rygestopforløbene.

Det er målsætningen at kunne tilbyde rygestopforløb for ca. 65 borgere årligt gennem projektperioden.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2021-2023 vedrørende gennemførelse af projektet "Styrket rygestoptilbud til særlige grupper". Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode fra 2021-2023 og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.

Til toppen


40.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2020 og 2021 for drift - Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne på samlet 1,5 mio. kr. overføres til 2021, jf. tabel 1, pkt. A-B.
 2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at mindreforbrug på andet for samlet 0,4 mio. kr., jf. tabel 1, pkt. C, overføres til pulje under Økonomiudvalget (service) til imødegåelse af forventet midtvejsregulering samt COVID-19 udgifter i 2021.  
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1, pkt. D, ovenfor. For disse anbefaler Direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Ældre- og Sundhedsudvalgets områder.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2020

Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, COVID-19 udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte COVID-19 udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

Rent teknisk korrigeres alle områders resultater til det, de ville have lydt på, hvis der også havde været givet budget til disse afholdte, ikke dækkede, COVID-19 udgifter. Herefter er overførsler beregnet ud fra dette korrigerede grundlag. For hele kommunen lyder udfordringen på 15,8 mio. kr. Ældre- og Sundhedsudvalget står for 3,144 mio. kr. heraf. Dette er indregnet i overførslerne indstillet i nærværende sag.

Særligt vedr. tiltag for at reducere overførselsniveauet på service til 2021

De ansøgte og automatiske overførsler overskrider for kommunen samlet set måltallet på 40 mio. kr. for overførsler på service. Noget af udfordringen løses ved, at Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at enkelte større overførsler flyttes fra drift til anlæg eller flyttes til 2022. Den resterende overskridelse løses vha. af et af følgende tiltag:

 • Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.
 • Hæver måltallet ekstraordinært til 47 mio. kr. vedr. overførsler til 2021

I de vedlagte tabeller og udvalgets indstillinger er der taget udgangspunkt i at reducere de automatiske overførsler fra 3 til 2 pct., men Direktionen anbefaler ikke den ene løsning frem for den anden. Hvis Byrådet i stedet vælger at hæve måltallet, da vil udvalgets overførsler blive konsekvensrettet. For Ældre- og Sundhedsudvalget vil de automatiske overførsler stige med 0,134 mio. kr., hvis der kan overføres 3 pct. i stedet for 2 pct., men samtidig vil den ansøgte overførsel vedr. ØDA-projekt kunne reduceres med samme beløb, hvorfor nettoeffekten er 0.

Særligt vedr. overførsel til midtvejsregulering og COVID-19 udgifter i 2021

Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at nettooverskud på indkomstoverførsler og andet søges overført til 2021 og afsat på pulje under ØU (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til COVID-19 udgifter i 2021. Det samlede overskud for kommunen lyder - ekskl. resultat på forsyningsområdet renovation under KPU og resultat på ældreboliger under TEU - på 32,237 mio. kr. Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det kan forventes, at der i økonomiaftalen til sommer kan blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

Ældre- og Sundhedsudvalgets overførsler på service
Af et samlet merforbrug på driftsområdet service på 0,760 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021 for 1,545 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1 ovenfor). Heraf udgør de automatiske overførsler 0,894 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 0,651 mio. kr. At de automatiske overførsler overstiger resultatet skyldes, at der i grundlaget for beregning af overførselsadgang er indregnet ikke dækkede COVID-19 udgifter på 3,144 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalgets overførsler på andet
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på 0,368 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021 for 0,368 mio. kr. til pulje til midtvejsregulering/COVID-19 (pkt. C i tabel 1 ovenfor).

Økonomi
Se ovenfor.
Bilag

Til toppen


41.   Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. januar 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo januar 2021. Seneste budgetopfølgning blev foretaget i forbindelse med 1. økonomiske redegørelse 2021.

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 31. januar 2021.

Udgifter i forbindelse med covid-19 vil blive fulgt løbende.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


42.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hver måned en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra januar 2021 viser et gennemsnitlig sygefravær på 7,2 % på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I januar måned var der et sygefravær på 8,6%.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Bilag

Til toppen


43.   EventueltTil toppen


44.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


45.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.05.21