Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 04.02.2020 kl. 16:00 i Sundhed, Træning og Rehabilitering, Strædet 10 C, Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


11.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


12.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Formanden orienterede om besøg i Herfølge og Køge Jagtforening.

Forvaltningen orienterede om workshop torsdag den 6. februar 2020.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


13.   Orientering om velfærdsteknologi


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
Baggrund og vurdering

Velfærdsteknologier betegnes som produkter, der anvendes når en borger har brug for hjælp for at kunne klare almindelige daglige aktiviteter og personlig pleje. Velfærdsteknologier anvendes af borgeren selv eller af kommunale medarbejdere. Velfærdsteknologier stiller typisk krav om en ny og anderledes måde at udføre aktiviteter på. 

KL følger udbredelsen af velfærdsteknologi i hele landet. I KL´s statusrapport fra 2017 fremgår det, at den teknologiske udvikling og kommunernes anvendelse heraf til stadighed går hurtigere, samt at alle kommuner arbejder med velfærdsteknologiske løsninger. Udbredelsen i kommunerne bekræftes i KL´s efterfølgende statusrapporter, hvor afgrænsede fokusområder afdækkes. Senest i rapporten for 2019 hvor 97 kommuner har givet status til KL på bl.a. udbredelsen af digitalt understøttet træning. 

Erfaringerne viser, at velfærdsteknologi på forskellig vis kan være et middel til at øge livskvaliteten for mennesker med behov for støtte eller omsorg, samt aflaste og give større fleksibilitet i hverdagen for borgere, pårørende og kommunens medarbejdere. Det betyder samtidigt, at faglighederne i kommunerne udvikles, og at der skabes et ressourcemæssigt råderum, der lokalt kan prioriteres til andre former for velfærd. Også borgerne tager godt imod velfærdsteknologierne. KL henviser til undersøgelse fra Dansk Erhverv, der viser, at 2 ud af 3 borgere sandsynligvis selv ville bruge velfærdsteknologi, hvis de fik behov for pleje/hjælp og fik tilbud om en teknologi.

Velfærdsforvaltningen arbejder målrettet og fokuseret på inddragelse af velfærdsteknologier i det daglige arbejde med og om borgeren. Forvaltningens fokus er på teknologier, der understøtter:

 • Et værdigt og selvstændigt liv for borgeren.
 • Optimering af arbejdsprocesser og ressourceforbrug
 • Kvalitetssikring eller forbedring i det faglige arbejde til gavn for borgeren. 

Arbejdet med velfærdsteknologi handler om at udbrede anvendelsen af teknologier, hvor det giver gevinster for borger, medarbejder og økonomi. Herunder handler det i høj grad om etablering af en organisering og kultur, der muliggør denne anvendelse. Derudover handler det om velfærdsteknologisk udvikling og vidensdeling med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner samt om klarlægning af muligt potentiale og gevinster ved velfærdsteknologiske indsatser på velfærdsområdet.

Eksempler på velfærdsteknologier der er i anvendelse i Køge kommune: vaske-tørre toiletter, spiserobotter, loftlifte, intelligente plejesenge, robotstøvsugere, interaktive træningssystemer, sensorer og apps til genoptræning.

Et udvalg af velfærdsteknologierne fremvises under mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget bad om en årlig orientering om status på velfærdsteknologi.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


14.   1. Økonomiske Redegørelse 2020 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at

 1. Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder:
 2. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der fra 2020 og i overslagsår, omplaceres samlet 16.221 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende besparelse på befordringsgodtgørelse, som følge af delanalysen til budget 2020.
 3. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der i 2020 omplaceres 544.076 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af den boligsociale indsats "Dig, Sundhed og Trivsel", som varetages i regi af CDI.
 4. Indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der fra 2020 og i overslagsår, omplaceres 4.584.662 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende budget til handicapbiler og modsat 817.667 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende budget til specialiseret rehabilitering.
Baggrund og vurdering

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 1. Økonomiske Redegørelse 2020.

Det er forudsat, at der omplaceres 16.221 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget som følge af delanalysen til budget 2020 vedrørende besparelse på befordringsgodtgørelse samt 544.076 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende finansiering af den boligsociale indsats "Dig, Sundhed og Trivsel", som varetages i regi af CDI.

Omplaceringen på 4.584.662 kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrører budget til handicapbiler, mens de 817.667 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrører budget til specialiseret rehabilitering. Omplaceringerne er af teknisk karakter mellem udvalgene, idet det er hensigtsmæssigt, at budgettet følger opgaven, hvor myndighedsområdet ligger.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


15.   Drøftelse af frivillighedspris


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre-og Sundhedsudvalget drøfter uddeling af årlig pris til en frivillig forening.
Baggrund og vurdering

Ældre-og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 7. januar 2020 uddeling af midler til sociale formål for 2020. I den forbindelse foreslog formanden, at udvalget indstiller en pris, der årligt skal uddeles til en frivillig forening eller et initiativ, der gør en hel særlig indsats.

Forvaltningen foreslår, at en uddeling tager udgangspunkt i Ældre- og Sundhedsudvalgets mål og fokusområder for det frivillige sociale arbejde.

Forvaltningen foreslår videre, at prisen uddeles i forbindelse med den nationale Frivillig Fredag, som ligger på den sidste fredag i september måned.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et oplæg til udvalget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


16.   Orientering om bevilling af læringsforløb fra Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om bevilling af læringsforløb fra Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i satspuljeaftalen 2018-2021 blev der afsat 60 mio. kr. til etableringen af et nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen. Formålet var gennem kompetenceudvikling og rådgivning at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i den personlige hjælp, pleje og omsorg, der ydes til ældre borgere.

Sundhedsstyrelsen udmeldte i den forbindelse en pulje, hvorfra kommuner og private leverandører kunne ansøge om tilskud til et "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen" fra Videnscentrets værdighedsrejsehold.

Velfærdsforvaltningen indsendte en ansøgning til Sundhedsstyrelsen i oktober 2019.

Ansøgningen bestod i et forslag om gennemførelse af et læringsforløb for ledere og medarbejderne på Møllebo Ældrecenter (både Møllebo Plejehjem og Pedersvej Plejeboliger) med fokus på inddragelse af beboernes pårørende.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende den 8. januar 2020 meddelt Velfærdsforvaltningen, at Køge Kommune er blandt de 12 kommuner, der får del i puljemidlerne.

Konkret ydes forvaltningen et tilskud på 62.000 kr. til dækning af vikarudgifter m.v. ved et læringsforløb i 2. halvår 2021. Herudover afholder Sundhedsstyrelsen alle udgifter til rejseholdet og materialer, der anvendes i forløbet.

Velfærdsforvaltningens forventning er, at læringsforløbet fra værdighedsrejseholdet kan bidrage til styrkelsen af samarbejdet med de pårørende, fordi Sundhedsstyrelsen netop har lagt op til, at det er praksisnært og skræddersyet til hverdagsudfordringerne i ældreplejen.

Forvaltningen vil orientere Ældre- og Sundhedsudvalget om det nærmere indhold af læringsforløbet på Møllebo Ældrecenter, når der i løbet af 2021 foreligger et program for besøget fra Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold.

Det bemærkes, at understøttelse af pårørende - temaet for besøget fra rejseholdet - er blandt temaerne i Køge Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


17.   Orientering om ventelisteopgørelse for 4. kvartal 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at orienteringen om ventelisteopgørelsen for 4. kvartal 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om Køge Kommunes ventelister til plejeboliger blandt andet med henblik på at følge Køge Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien.

Ventelisten
Ved udgangen af 4. kvartal ventede 62 borgere på en plejehjemsbolig. Et tilsvarende antal ventede på en plejehjemsbolig ved udgangen af 3. kvartal. Figur 1 illustrerer udviklingen og viser samtidig tilsvarende tal fra alle kvartaler siden 2015.

I tabel 1 ses fordelingen af borgere på venteliste efter boligtyper ved udgangen af 4. kvartal. Her ses det, at antallet af borgere på ventelisterne er relativt stabilt: 2 borgere afventer en centerbolig ift. 3 ved udgangen af 3. kvartal, 31 afventer en plejebolig, hvilket er 2 færre end ved udgangen af 3. kvartal, og sidst venter 29 borgere på en demensplads mod 26 borgere ved sidste opgørelse.

Gennemsnitsventetiden for borgere, der blev tilbudt en bolig i 4. kvartal, fremgår af tabel 2. Borgere der visiteres til en plejebolig kan enten lade sig opskrive til specifikke plejecentre og/eller plejeboliger eller på den generelle venteliste, hvor der ikke er mulighed for at ønske specifikke plejecentre. Kun borgere på den generelle venteliste er omfattet af plejeboliggarantien, hvor borgerne skal tilbydes en bolig efter maksimalt 60 dage.

Som det fremgår af tabel 2, kunne der tilbydes centerboliger efter gennemsnitligt 15 dage på den generelle venteliste og 87 dage på den specifikke. En plejeboligplads kunne i gennemsnit tilbydes efter 30 dage på den generelle venteliste og 360 dage på den specifikke. Gennemsnitsventetiden på en demensbolig steg til 106 dage.

Borgere der modtog en plejebolig
34 borgere blev tilbudt en bolig i 4. kvartal sammenlignet med 25 borgere i 3. kvartal, 30 borgere i 2. kvartal og 58 borgere i 1. kvartal.

Plejeboliggarantien
5 borgere ventede længere end plejeboliggarantiens 60 dage på en plejebolig med en gennemsnitlig ventetid på 79 dage. Borgeren der ventede længst blev tilbudt en bolig efter 92 dage, mens den korteste ventede 62 dage.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


18.   Orientering om udbud af madservice


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om udbud af madservice til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes kontrakt med Det Danske Madhus om levering af madservice til beboere på plejecentre samt visiterede borgere i eget hjem ophører med udgangen af marts 2020. Ældre-og Sundhedsudvalget godkendte på møder i december 2018 samt møder i løbet af 2019 tilrettelæggelse af madservice i fremtiden.

En del af den fremtidige service vil indebære levering af hovedmåltidet på plejecentre såvel som til visiterede borgere i eget hjem. Denne del af servicen har været i udbud og der indgås kontrakt med vinderen af udbuddet.

De øvrige måltider, som udgør hovedparten af døgnkosten på plejecentrene, indkøbes og planlægges fremadrettet af plejepersonalet på de enkelte afdelinger tæt på beboerne. Personalet løser ligeledes denne opgave under nuværende kontrakt, men fremover vil de få adgang til et nyt udvalg af kolonialvarer, som vil øge fleksibiliteten og give bedre mulighed for at planlægge døgnkosten.

Som et nyt tiltag vil de gaspakkede madpakker, som hjemmeboende visiterede ældre under nuværende kontrakt har kunnet få leveret to gange ugentligt, udgå. Tilbuddet vil blive erstattet af en model, hvor borgeren bliver visiteret til hjælp af hjemmeplejen til at smøre maden.

Køge Kommunes kantine overtager en række af de opgaver, som nu løses af Det Danske Madhus. På Sandmarksbo skal kantinen både levere hovedmåltid samt hjælp til de øvrige måltider, da Sandmarksbo som det eneste plejecenter ikke har leve-bo-miljøer på afdelingerne. Derudover vil kantinen fremadrettet overtage driften af caféerne på Sandmarksbo, Lerbæk Torv samt Møllebo i hverdagene. Maden til caféerne samt til Sandmarksbo plejecenter vil blive tilberedt fra bunden af kantinen samme dag, det skal serveres. Endelig vil kantinen levere smørrebrød til borgere, som kommer i daghjemmene på Tingstedet og i Rådhusstræde.

Forvaltningen går i dialog om andre leverandører, som ønsker at være fritvalgsleverandører med henblik på at sikre borgere et frit valg.

Økonomi
Udgifterne til madservice holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.
Kommunikation
Der vil blive sendt en pressemeddelelse ud umiddelbart efter udvalgsmødet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


19.   Orientering om tilsyn med plejeboliger og hjemmepleje i Køge Kommune i 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilsyn med plejeboliger og hjemmepleje i Køge Kommune i 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert år gennemføres der efter Retssikkerhedslovens §16 og Servicelovens §§ 148a og 151 uanmeldte eksterne tilsyn hos Køge Kommunes plejeboliger og fritvalgsleverandører i hjemmeplejen.

Seneste tilsyn blev gennemført i november/december 2019, og konklusionerne forelægges nu for Ældre- og Sundhedsudvalget til orientering, jf. bilagene.

Tilsynsførende har anvendt en vurderingsskala med 4 niveauer:

 • Godkendt. Vurderingen er opnået, hvor der er "få afvigelser, som vurderes at være under forbedring"
 • Godkendt med få bemærkninger. Vurderingen er opnået, hvor "målopfyldelse forventes at kunne opnås indenfor kortere tid gennem forbedringsindsats"
 • Godkendt med mangler. Vurderingen er opnået, hvor "Der kræves en bevidst og målrettet forbedringsindsats for at opnå forbedringer"
 • Kritisable forhold. Vurderingen er opnået, hvor "Manglerne er af et sådant omfang, at der er tale om kritisable forhold", som "fordrer hurtig/øjeblikkelig handling".

Sammenfatning af resultater

Hovedresultatet af tilsynene med plejeboligerne er, at 3 af de 9 plejeenheder har fået tilsynsvurderingen "Godkendt", mens de øvrige 6 enheder har fået vurderingen "Godkendt med få bemærkninger".

Hovedresultatet af tilsynene med hjemmeplejen er, at 2 af de 6 hjemmeplejeområder samt den private leverandører har fået tilsynsvurderingen "Godkendt", mens de øvrige 4 hjemmeplejeområder har fået vurderingen "Godkendt med få bemærkninger".

Materialet fra tilsynsførende består af:

 • årsrapporter for hhv. plejeboligerne og hjemmeplejeområderne, og
 • kompendier med tilsynsrapporter for hvert enkelt af plejeenhederne og hjemmeplejeområderne.

Efter aftale med Velfærdsforvaltningen fokuserede tilsynsførende i 2019 på 8 temaer:

 1. Sammenhæng mellem den visiterede hjælp, den faglige dokumentation og borgernes aktuelle behov
 2. Kvaliteten af den praktiske hjælp
 3. Kvaliteten af den personlige hjælp og pleje
 4. Korterevarende, tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb
 5. Plejeenhedens dokumentationspraksis
 6. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ydelsen
 7. Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats
 8. Kvaliteten af hjælpen til mad og måltider.

Anbefalinger

Fælles for plejeboligerne og hjemmeplejen er, at tilsynsførende generelt anbefaler en fortsat indsats for at sikre en god dokumentationspraksis i plejen, herunder at der arbejdes videre med implementeringen af Fælles Sprog 3, og at nødvendige oplysninger i plejen er lettilgængelige og opdaterede.

Herudover er det bl.a. den tilsynsførendes anbefaling, at der i forhold til kvalitetsudvikling og løbende forbedringer ledelsesmæssigt følges op på tilsynsresultaterne for de enkelte enheder og områder.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


20.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


21.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.02.20