Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 02.11.2021 kl. 16:00 i Hjælpemiddeldepotet, Tigervej 8, Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Paul Christensen, (V)

122.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


123.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


124.   3. Økonomiske redegørelse 2021 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte og godkende 3. økonomisk redegørelse 2021
 2. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2021 omplaceres budget på  943.391 kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende Lov- og Cirkulæremidler
 3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der  for 2021 omplaceres budget på 552.000 kr. fra Økonomiudvalgte til Ældre- og Sundhedsudvalgte vedrørende sommer- og erhvervspakke
 4. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2021 omplaceres budget på 910.296 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende en borgersag.
 5. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at mindreindtægten under "Andet" på 1.518.000 kr. vedrørende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager finansieres af mindreforbrug indmeldt i 3. økonomiske redegørelse 2021.
 6. godkende, at forvaltningen bemyndiges til at foretage udligning af evt. mer-/mindreforbrug mellem udvalgets aktivitetsområder.
 7. godkende en udgifts- og indtægtsbevilling på 2.202.660 kr. til modtagelsen af midlerne fra puljen ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen” under Socialstyrelsen, samt anvendelse heraf.
 8. Udfordringen på 5,1 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsudvalgets område vedrørende COVID 19 finansieres i 3. økonomiske redegørelse.
Baggrund og vurdering

På Ældre- og Sundhedsudvalgets område forventes balance med de i indstillingen foreslåede omplaceringer, forventede overførsler m.v.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Det er forudsat, at der omplaceres samlet 1,5 mio. kr. vedrørende Lov og Cirkulære samt Sommer- og erhvervspakken fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget, omplaceres 0,910 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende borgersag samt tilføres 1,5 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager (central refusionsordning).

COVID-19

På Ældre og Sundhedsudvalgets område har der samlet været udgifter vedrørende COVID-19 på 5,1 mio. kr., som er indstillet finansieres i 3. økonomiske redegørelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 3.  Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 4.  Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 5.  Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 6.  Godkendt.
 7.  Godkendt.
 8.  Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


125.   Opfølgning på besøg på hjælpemiddeldepoter


Indstilling
Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget var den 12. oktober 2021 på besigtigelsestur til hjælpemiddeldepoterne i Roskilde Kommune og i Holbæk Kommune. I begge kommuner drives hjælpemiddeldepoterne af kommunen selv. Holbæk Kommunes hjælpemiddeldepot blev hjemtaget fra Falck i 2019.

Fælles for hjælpemiddeldepoterne i de to kommuner er, at der i samme organisation er både depot, kørsel med hjælpemidler, reparation af hjælpemidler, bygningsændringer i borgernes eget hjem og visitation til hjælpemidler, ligesom der begge steder er etableret kvik-udlevering af hjælpemidler. Begge depoter varetager funktionen for både børne- og voksenområdet.

Forvaltningen vil i henhold til den vedtagne tidsplan efter udvalgets drøftelse igangsætte udarbejdelse af forslag til scenarier for den fremtidige organisering af hjælpemiddelområdet i Køge Kommune med henblik på forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget til marts 2022.

Tidsplanen er:

 • november 2021: opsamling fra inspirationstur i udvalget
 • november - april 2022: forvaltningen udarbejder scenarier for et fremtidigt hjælpemiddeldepot
 • april 2022: forvaltningen forelægger forslag til scenarier til beslutning.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Sagen drøftet. Udvalget besluttede, at udvalgsformanden afholder et møde med formændene for Børneudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget med henblik på tværgående koordinering.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


126.   Ældre- og Sundhedsudvalget - orientering om budget 2022-25


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget tager orientering om budget 2022-2025, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 5. oktober 2021 budgettet for 2022-25. Forud havde alle byrådets partier indgået forlig om budget 2022-25.

Et af de væsentligste fokusområder, at forligspartierne bag budgetaftalen har aftalt at sikre den gode velfærd når det gælder kommunens største borgergrupper – og har derfor daginstitutioner, skoler og ældreområdet for øje i budgetaftalen. Køge Kommune skal være en god kommune at være barn, ung og voksen i. Ligesom kommunen skal være en god kommune at bliver ældre i.

Budgetaftalen for de næste fire år har fokus på en økonomi i balance, og en kommune i balance, når det gælder service til borgerne. Derfor afsættes der penge til at hjælpe de mest sårbare borgere. Forligspartierne har tilført det specialiserede børne- og voksenområde godt 31 mio. kr. om året.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne på driften af budget 2022-25 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

På mødet orienteres særskilt om konsekvenserne af anlægsplanen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og udgør i 2022:

Personskat: 24,9 procent. 

Kirkeskat: 0,87 procent. 

Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille. 

Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille. 

Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille. 

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Her er fundet fem millioner kroner gennem bedre digitalisering.

Med det vedtagne budget for 2022-25 sikres det, at kommunens økonomiske politik fortsat er overholdt. Det betyder, at der er en god balance i kommunens økonomi de kommende år og budget 2022-25 indeholder da også en styrkelse af likviditeten, som er tæt på 200 mio. kr.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2022-25 ansvarlige for at implementere budget 2022-25.

Økonomi

Se ovenstående.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


127.   Orientering om nøgletal for ældre- og sundhed


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge Kommunes nøgletal på Ældre- og Sundhedsområdet. Formålet er at kunne følge med i udviklingen i aktiviteter på området samt koble denne udvikling til strategi og beslutninger.

Udvalgte hovedpointer fra nøgletallene viser:

 • I 2020 var der 5,2 % færre genoptræningsplaner end i 2019 som følge af Covid-19. Antallet af genoptrænings­planer er i de første 9 måneder af 2021 samlet set 10 % højere end samme måneder i 2019.
 • Borgere på venteliste til plejebolig er steget, så der ved udgangen af 3. kvartal var 70 borgere på venteliste. Det er 6 borgere mere end i 2. kvartal, og den højeste venteliste set over de seneste 2 år.
 • Sygefraværet på Ældre og Sundhedsområdet var i september 2021 på 8,4 %. Til sammenligning var sygefraværet i september 2020 på 7,6 %.
 • Udgifter til vikarer er de første 9 måneder af 2021 er på 13 mio. kr., mens i samme måneder af 2020 er udgifter til vikarer på 11,4 mio.kr. Øgede udgifter i 2021 skyldes bl.a. smitteudbrud som følge af covid-19. 

Data i nøgletalsrapporten er opdateret til og med 3. kvartal 2021 eller nyeste data.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


128.   Gymnasievej 8 ombygges til Velfærdsforvaltningens udekørende Teams ØST og SYD - Anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller sammen med Velfærdsforvaltningen til

 1. Ældre- og Sundhedsudvalget, at nedenstående orientering tages til efterretning,
 2. Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 7.084.000 kr. til modernisering af lokaler til Velfærdsforvaltningens decentrale enheder
Baggrund og vurdering

Der er på Budget 2022 afsat 7.084.000 kr. i 2022 på anlægsprojekt TEU 147D Modernisering af lokaler til den udekørende hjemmepleje.

Midlerne tænkes primært anvendt til etablering af lokaler, hvor hjemmeplejeteams fra Sandmarksbo og Lerbæk Torv kan samles. Lokalerne findes på Gymnasievej 8, men skal ombygges til formålet.

Baggrunden for at de to teams skal flyttes er primært at de p.t. har for lidt areal til udøvelse af den del af deres opgaver som ikke foregår hos borgerne. Det skyldes samtidig at der gennem længere tid har været indeklimaudfordringer med de lejede lokaler på Sandmarksbo.

Gymnasievej 8 kan ombygges til formålet - se vedhæftede bilag. Projektet forudsætter at der etableres 20 ekstra parkeringspladser på arealet nordvest for bygningerne, samt at der etableres et depotskur i terræn sydøst for bygningerne.

Projektet udføres i to etaper, idet en del af ejendommen allerede anvendes af medarbejdere dels fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, og dels af medarbejdere fra den administrative del af det hjemmeplejeteam der er på Sandmarksbo. Førstnævnte midlertidigt fordi de blev opsagt fra deres lejemål på Klemenstrupgård - de skal have base på Gymnasievej til sommeren 2022, hvor der er nye lokaler til dem på Gartnervej i Bjæverskov. Sidstnævnte fordi lokalerne på den del af Sandmarksbo de kommer fra er ramt af skimmelsvamp.

I første etape ombygges godt 3/4 af ejendommen til det nye formål, og det varer fra efteråret 2021 til sommeren 2022. Anden etape ombygges derefter, og den forventes afsluttet sidst på efteråret 2022.

Ud over ombygning af Gymnasievej tænkes en mindre del af anlægsbevillingen anvendt til mindre moderniseringer i de øvrige distrikter, hvor der skal ske forbedring af omklædningsfaciliteter, arbejdsrum og lignende.

Økonomi

Ombygningerne forudsættes finansieret af den afsatte bevilling på anlægsprojekt TEU 147D Modernisering af lokaler til den udekørende hjemmepleje.

Der vil være afledt bygningsmæssig drift på 0,5 mio. kr. som finansieres indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets budget.

Beslutning
 1. Taget til efterretning.
Fraværende
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


129.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


130.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen


131.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)


Fraværende
Paul Christensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.11.21