Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 30.05.2022 kl. 15:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Rikke Kornval, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Kristina Stange, (A)
Martin Knudsen, (D)

74.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


75.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Udvalget evaluerede deltagelse i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


76.   Status på arbejdet med budgetlægningen for 2023-26 (Lukket punkt)


Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


77.   2. Økonomiske Redegørelse 2022 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte og godkende 2. økonomisk redegørelse 2022
 2. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der for 2022 omplaceres budget på 364.106 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende IT-udgifter til AP og internetlinjer.
Baggrund og vurdering

Tre gange årligt udarbejder forvaltningen en økonomisk redegørelse til Ældre- og Sundhedsudvalget på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Efter de enkelte udvalgsredegørelser har været behandlet i fagudvalgene præsenteres en samlet redegørelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Fagudvalget har kompetence til at flytte mellem aktivitetsområder inden for underkategorierne Service, Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget. Herudover har fagudvalget kompetence til at flytte mellem underkategorierne Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalget.

Nedenfor er Ældre- og Sundhedsudvalgets organisering angivet:

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service
  1. Aktivitetsområde: Sundhedsområdet (omfatter hjemmepleje, sundhedsfremme- og forebyggelse, træning og rehabilitering)
  2. Aktivitetsområde: Ældreområdet (omfatter plejeboliger, hjemmesygepleje, hjælpemidler mv. )
 2. Andet
  1. Aktivitetsområde: Ældreboliger (omfatter lejetab ved fraflytning)
  2. Aktivitetsområde: Aktivitetsbestemt medfinansiering (omfatter kommunens aktivitetsbestemte bidrag der betales hver gang en borger fra kommunen indlægges på hospitalet)
  3. Aktivitetsområde: Centrale refusionsordning (omfatter statsrefusionen på Særligt dyre enkeltsager)

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 2. Økonomiske Redegørelse 2022 med den i indstillingen foreslåede omplacering. Dog vil forvaltningen gerne henlede opmærksomheden på, at det forventes, at der vil blive købt flere plejeboligpladser i andre kommuner til Køge-borgere og sælges færre pladser i Køge Kommune til borgere fra andre kommuner, hvilket giver ubalance i disse budgetter, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at kunne håndteres inden for udvalgets budgetramme.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Forventningen er forudsat af, at der budgetomplaceres budget vedrørende IT-udgifter 364.106 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


78.   Proces for udvikling af ny sundhedspolitik


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender proces for udvikling af ny sundhedspolitik i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Sundhed er et fælles ansvar og kommunerne har en central opgave i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i borgerens nærmiljø både som barn, ung og voksen.

Sundhed er en forudsætning for, at den enkelte kan leve det liv, hun eller han gerne vil og omvendt kan et dårligt helbred være en hindring for at gøre det, som giver bedst mening for den enkelte.

Den seneste sundhedsprofil for Køge Kommune viser, at der både er områder, hvor det er lykkedes at skabe gode rammer for at fremme den fysiske og mentale sundhed blandt borgere i Køge Kommune, men rapporten viser ligeledes områder, hvor der fortsat er behov for en fokuseret og fælles indsats for at forebygge sygdom og mistrivsel.

Alle borgere i Køge Kommune er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre, socialpsykiatri og i ældreplejen mv. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i lokalsamfundet. Der er derfor nogle gode muligheder for at samarbejde bredt om forebyggelse og sundhedsfremme i Køge Kommune.

Som en del af KLs udspil 2018 om forebyggelse for fremtiden anbefaler KL kommunerne:

 • at tage stilling til, hvordan kommunen kan fremme alle borgeres mulighed for et sundt liv samt skabe mere lighed i sundhed
 • at kommunen systematisk integrerer sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af opgaveløsningen i hele kommunen og sikrer den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og ressourcer hertil
 • at kommunen prioriterer indsatser, hvor der eksisterer solid viden om effekt og sikrer høj kvalitet i implementeringen
 • at kommunen styrker muligheder for sikker deling og brug af relevante data på tværs af fagområder

Med udgangspunkt i Ældre- og Sundhedsudvalgets drøftelser af Sundhedsprofilen 2021 anbefaler Velfærdsforvaltningen nedenstående proces for udvikling af ny sundhedspolitik for Køge Kommune.

Juni 2022:

 •  Godkendelse af overordnet proces for udvikling af ny sundhedspolitik i Ældre- og Sundhedsudvalget

August - oktober 2022:

 • Forvaltningen indsamler viden som grundlag for sundhedspolitikken:
  • Sundhedsprofil, forskning, anbefalinger fra sundhedsmyndigheder
  • Erfaringer fra andre kommuner
  • Interviews af borgere fra Køge Kommune om sundhed

November 2022:

 • Ældre- og Sundhedsudvalget afholder kick-off-møde for interesserede borgere, foreninger, virksomheder, Byrådet, råd, fagprofessionelle med videre. På mødet præsenteres resultatet af vidensindsamlingen, foreløbige overvejelser om temaer til sundhedspolitikken og program for den videre proces.

December - februar 2022-23:

 • Tema-workshops med bred deltagelse af borgere, foreninger, fagprofessionelle mv. De forskellige tema-workshops skal bidrage med input til og kvalificering af de sundhedspolitiske temaer og visioner for Køge Kommune. 

Marts 2023:

 • Ældre- og Sundhedsudvalget afholder fællesmøde om forslag til temaer og visioner til ny sundhedspolitik med deltagelse af repræsentanter fra relevante fagudvalg, foreninger, indsatser, brugerråd mv.

April - maj 2023:

 • Udkast til ny sundhedspolitik og handleplaner behandles i relevante fagudvalg og sendes i åben høring

Juni 2023:

 • Politisk behandling af politik og handleplaner samt høringssvar.
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation
Der overvejes forskellige kommunikative produkter i forbindelse med politikudviklingen fx film om mental sundhed, ensomhed mv.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


79.   Anvendelse af digitalt tilsyn i plejeboliger


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender anvendelsen af digitale tilsynssystem på plejeboligområdet i Køge Kommune.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune deltager i samarbejdet om et demensvenligt Danmark, hvor blandt andet kommuner og foreninger arbejder på at skabe bedre forhold for mennesker med demens. Herudover har Ældre- og Sundhedsudvalget fokus på, hvordan ny teknologi og digitale løsninger kan bidrage til øget kvalitet og værdighed i ældreplejen.

På den baggrund godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget d. 14. september 2021 afprøvning af den nye nødkalds- og tilsynsteknologi Roommate. Roommate-løsningen har været afprøvet i et år på Køge Nord Plejecenter. Afprøvningen har haft til formål at afklare, i hvilken grad teknologien kan understøtte en værdig og tryg ældrepleje ved at styrke pleje, omsorg og patientsikkerhed for mennesker med demenssygdom. Roommate har været opsat, efter samtykke fra pårørende, hos de borgere på plejecentret, hvor anden løsning eller hyppige fysiske tilsyn ikke har været hensigtsmæssige, eller hvor der har været behov for at kunne alarmere for at forebygge kritiske situationer, for borgere med demens.

Roommate er en digital tryghedssensor, der fungerer som et nødkald. Roommate adskiller sig fra traditionelle nødkald ved at give borgeren mulighed for at få akut hjælp uden selv at skulle aktivere kaldet. Mennesker med demenssygdom er i de fleste tilfælde ikke i stand til at anvende et traditionelt nødkald. Det er en udfordring, da deres kognitive handicap samtidig svækker evnen til at vurdere egen formåen og deraf skaber kritiske situationer som eksempelvis fald og manglende orientering i tid og sted. 

Roommate fungerer ved, at der automatisk sendes en alarm til personalet, når en kritisk situation opstår. Personalet opsætter systemet til at give specifikke alarmer, der matcher den enkelte borgers behov. Roommatesensoren opsættes på væggen i borgerens bolig, hvor den kan registrere, hvis der skal gives alarm. Roommate er ikke blot et alarmsystem, men øger også muligheden for at forebygge kritiske situationer for borgeren ved digitale anonyme tilsyn.

Roommate har i projektperioden været anvendt hos 19 borgere på Køge Nord Plejecenter. Erfaringerne viser, at Roommate kan bistå medarbejderne med at:

 • Styrke den demensfaglige indsats ved at hjælpe borgeren i rette tid, når behovet er der.
 • Øge værdigheden for borgeren blandt andet ved at kunne guide til toilettet eller sikre påklædning, inden boligen forlades.
 • Øge trygheden hos borgeren, pårørende og personale ved, at det er en samlet tilsyns- og alarmmulighed.
 • Forhindre fald i ca. halvdelen af tilfældene.
 • Optimere omsorgs- og plejeindsatsen. Dette blandt andet ved at kunne hjælpe borgere hurtigt tilbage igen når de er stået op om natten eller er på afveje, undgå overfald og skabe ro inden situationen bliver for urolig og utryg.
 • Understøtte borgerens døgnrytme ved at hjælpe i seng igen om natten.
 • Forebygge situationer der kan være uro- eller utryghedsskabende. 

Konklusionen på afprøvningen er, at Roommate er et hjælpemiddel der muliggør hurtig hjælp til borgere, som ikke kan anvende et nødkald. Samtidig kan Roommate øge trygheden og værdigheden hos borgerne samt omsorgs- og plejeopgaven for medarbejderne med færre forstyrrelser i borgerens bolig.

På baggrund af erfaringerne fra afprøvningen indstiller forvaltningen til at forsætte anvendelse af Roommate ud fra en konkret individuel vurdering. Forvaltningen indstiller, at anvendelsen af Roommate bliver mulig på alle plejecentre.

Økonomi
Udgifterne til Roommate afholdes inden for plejeboligernes budget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


80.   Afregningspriser 2022 med private leverandører af hjemmehjælp


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at afregningspriserne med private leverandører af hjemmepleje fra 1. juli 2022 fastsættes til følgende:

 • Personlig pleje, dagtid:  435,61  kr. pr. time
 • Personlig pleje, øvrig tid: 652,11 kr.  pr. time
 • Praktisk hjælp: kr. 343,84 pr. time.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal på frit valgs området (hjemmeplejen) efter gældende lov, løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem fastsatte timepriser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af hjemmepleje. I Køge Kommune er der valgt en godkendelsesmodel på frit valgs området, hvilket medfører, at det er den kommunale leverandør som er prissættende. Timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp beregnes derfor med udgangspunkt i de leverede timer samt gennemsnitlige, langsigtede omkostninger hos den kommunale leverandør, reguleret for eventuelle effektiviseringer og/eller overenskomstmæssige stigninger. I omkostningsberegningen indgår direkte og indirekte (overhead) omkostninger.

Timepriserne anvendes som grundlag for afregning til private leverandører for levering af hjemmehjælp. Ændringen i de opgjorte timepriser fra 2021-2022 flugter stort set med den almindelige pris-og lønudvikling. De beregnede priser forventes anvendt fra 1. juli 2022 og frem til 30. juni 2023 (med P/L fremskrivning ved årsskiftet), hvor nye priser med udgangspunkt i genberegning på baggrund af regnskab 2022 forelægges til godkendelse.

Nedenstående tabel viser de fastsatte 2022 priser samt timepriserne fra 2021

Kategori Timepriser 2021 Timepriser 2022
Praktisk Hjælp 335,96 343,84
Personlig pleje, hverdag 425,63 435,61
Personlig pleje, øvrig tid 637,17 652,11

Det er forvaltningens vurdering, at fastsættelsen af priserne for 2022 giver et retvisende billede af omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet budgettet indeholder en ramme/bevilling til afregning med private leverandører.

Kommunikation
Forvaltningen meddeler de godkendte timepriser til de godkendte private leverandører
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


81.   Deltagelse i nationalt partnerskab mod ensomhed


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Køge Kommunes deltagelse i nationalt partnerskab mod ensomhed.
Baggrund og vurdering

Ensomhed kan ramme alle uanset alder og samfundsgruppe. I Danmark oplevede 8,3 pct. af befolkningen over 16 år, svarende til 380.000 personer, svær ensomhed i 2017, og antallet er stigende. Sundhedsprofilen for 2021 viser således, at 12,4 pct. af de adspurgte har tegn på ensomhed. Udviklingen i Køge Kommune følger udviklingen på landsplan og viste således en stigning fra 8,6 pct. i 2017 til 13,3 pct. i 2021.

På den baggrund er et flertal i Folketinget blevet enige om at afsætte midler til en national ensomhedsstrategi og som led heri et nationalt ensomhedspartnerskab, der skal understøtte en national indsats mod ensomhed.

Nedsættelsen af et nationalt ensomhedspartnerskab skal ses i forlængelse af et stigende fokus på ensomhed i de senere år. Der er sket en markant stigning i antallet af initiativer, der henvender sig til personer, der føler sig ensomme. Således også i Køge Kommune hvor man med borgermødet Fællesskab er en fælles sag, deltagelse i March mod Ensomhed samt initiativet til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre under corona har været med til at sætte ensomhed på dagsordenen lokalt samt iværksætte konkrete indsatser.

Det nye partnerskab mod ensomhed består af en bred vifte af aktører, der blandt andet skal udvikle Danmarks første nationale ensomhedsstrategi og skabe opmærksomhed og debat om ensomhed i samfundet. Ældre Sagen og Røde Kors er blevet udpeget til at koordinere arbejdet med at facilitere partnerskabet understøttet af et tværministerielt sekretariat.

Partnerskabet skal repræsentere civilsamfundet og den private og offentlige sektor, herunder organisationer, foreninger, kommuner, regioner, virksomheder mv. Partnerskabet skal desuden repræsentere forskellige fagområder, herunder aktører inden for områderne ”hjem og bolig, ”skole og uddannelse”, ”fritid og fællesskaber”, ”arbejdsliv og beskæftigelse” og ”sundhed og pleje”.

 Det nationale ensomhedspartnerskab får følgende opgaver i perioden 2022-25:

 • Indsamle videnskabelig og praktisk viden om ensomhed fra danske og udenlandske indsatser, handleplaner og strategier, herunder viden om virksomme redskaber og indsatser, der forebygger og afhjælper ensomhed.
 • Igangsætte en national samtale om ensomhed gennem folkelige aktiviteter og udbrede relevant viden til aktører, der møder mennesker i ensomhed, herunder bl.a. virksomheder, kommuner og civilsamfundet. 
 • Udarbejde et oplæg til en national strategi mod ensomhed, der sætter en fælles retning for at bekæmpe ensomhed nationalt og på tværs af sektorer, fagområder og ressorter. 
 • Udarbejde et oplæg til en handlingsplan, der peger på konkrete løsninger til at implementere strategien og dermed igangsætte en national indsats mod ensomhed og fremme fællesskaber på tværs af sektorer, fagområder og ressorter. 
 • Understøtte udbredelse af indsatser til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed, herunder følge og understøtte implementeringen af den nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed og iværksætte lokale ensomhedspartnerskaber.

Køge Kommunes bidrag til arbejdet vil i første omgang være deltagelse i en serie af workshops som faciliteres af Ældre Sagen og Røde Kors i samarbejde med det tværministerielle sekretariat.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


82.   Orientering om frivillighedspris 2022 til frivillig social indsats i Køge Kommune


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhedsudvalget tager orientering om Frivilligpris 2022 til frivillig social forening i Køge Kommune til efterretning.
Baggrund og vurdering

I 2020 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at indstifte en frivillighedspris til frivillig socialt arbejde i Køge Kommune. Prisen uddeles for at understøtte og hylde det frivillige sociale arbejde i kommunen. 

Prisen uddeles af Ældre- og Sundhedsudvalget på baggrund af indstilling fra Tildelingskomiteen. Den uddeles til en frivillig forening eller et initiativ, der har ydet en særlig frivillig social indsats i Køge Kommune for at styrke de meningsfulde fællesskaber og/eller skabe rammerne for et sundt liv for seniorer

i 2021 blev prisen tildelt Børns Voksenvenner i Køge, og i 2020 blev prisen tildelt Køge Vandreforening.  

Med prisen følger 10.000 kr., der skal anvendes i henhold til foreningens formål eller til videreudvikling af initiativet.

Forvaltningen vil efter sommerferien annoncere efter forslag til kandidater til Frivillighedsprisen.

Økonomi
De 10.000 kr. til uddeling i forbindelse med prisen tages fra den samlede støttepulje til frivilligt
socialt arbejde.
Kommunikation
Der vil blive udsendt en pressemeddelelse på baggrund af uddelingen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


83.   Orientering om samarbejdsprojekt mellem Køge Kommune og Sjællands Universitetshospital


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om samarbejdsprojekt mellem Køge Kommune og Sjællands Universitetshospital til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Tværsektoriel stuegang er et samarbejdsprojekt mellem Køge Kommune og medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH) og udspringer af Det Nationale Ledelsesprogram på sundhedsområdet, som er et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Sundhedsministeriet med henblik på at styrke sundhedsledelse i Danmark. Samarbejdsprojektet er et af i alt otte projekter, der er valgt ud til afprøvning i Region Sjælland.  

Projektet indebærer, at en læge fra SUH med speciale i ældremedicin (geriatri) regelmæssigt går stuegang blandt patienter udskrevet fra SUH til kommunalt døgnophold på de 15 døgnpladser på Center for Sundhed, Træning og Rehabilitering. Projektet skal være med til at forbedre det tværsektorielle samarbejde mellem kommune og region og således styrke overgangene mellem sektorer i Det Nære Sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Projektperioden varer fra september 2022 til og med juni 2023.

Geriatrisk afdeling på SUH er etableret 1. marts 2021 og således relativt ny. Geriatri er et speciale, som egner sig godt til afprøvning af tværsektorielle indsatser, da borgere med ældremedicinske problemstillinger ofte modtager hjælp i såvel det regionale som det kommunale sundhedsvæsen.

Det Nationale Ledelsesprogram har eksisteret siden det Nationale Kvalitetsprogram blev lanceret i
2016. Formålet med programmet er at klæde ledere fra sundhedsområdet på til at lede dataunderstøttet forbedringsarbejde på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

Det nationale program og de lokale forbedringsinitiativer er tænkt at skulle skabe en national bevægelse på sundhedsområdet, hvor: 

 • Tværgående borger-/patientforløb bliver styrket gennem en højere grad af forbedringsledelse
 • Deltagerne opnår en større kapacitet til at lede forbedringer på tværs af sektorer og i egen organisation
 • Opmærksomhed på at sundhed i bred forstand omfatter det fysiske, psykiske og sociale, det forebyggende og det sundhedsfremmende
 • Deltagerne bliver klædt på til at være spydspidser for udbredelsen af en forbedringskultur, der skaber værdi for borgere/patienter og mere arbejdsglæde for personalet
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


84.   Orientering om nøgletal for Ældre og Sundhed


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge Kommunes nøgletal på Ældre- og Sundhedsområdet. Formålet er at kunne følge med i udviklingen i aktiviteter på området samt koble denne udvikling til strategi og beslutninger.

Udvalgte hovedpointer fra nøgletallene viser:

 • Antallet af genoptræningsplaner i de første fire måneder af 2022 er gennemsnitligt 220 planer om måneden, hvilket svarer omtrent til niveauet i 2021. I 2021 var der 6 % flere planer sammenholdt med 2019, og 12 % flere planer sammenholdt med 2020. Covid-19 betød et ekstraordinært lavt antal genoptræningsplaner i 2020 især i forbindelse med første nedlukning. Betydningen af udsatte operationer som følge af covid-19 er ukendt.
 • Borgere på venteliste til plejebolig er faldet, så der ved udgangen af 1. kvartal 2022 var 48 borgere på venteliste. Det er 8 færre end ved udgangen af 2021.
 • Sygefraværet på Ældre og Sundhedsområdet var i april 2022 på 7,6 %. Til sammenligning var sygefraværet i april 2021 på 8,5 %.
 • Udgifterne til vikarer er i april 2022 er på 1,3 mio. kr.I hele var udgifterne på 2021 på 19,1 mio. kr., mens i 2020 er udgifter til vikarer på 14,6 mio.kr. Øgede udgifter i 2021 skyldes bl.a. smitteudbrud som følge af covid-19.

Data i nøgletalsrapporten er opdateret til og med 1. kvartal 2022 eller nyeste data.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


85.   Eventuelt


Beslutning

Kirsten Larsen ønsker en sag på udvalgets møde om kollega motion. Forvaltningen udarbejder sag.

Forvaltningen orienterede om henvendelse fra Røde Kors og Comwell om arrangement.

Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


86.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


87.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)


Fraværende
Kristina Stange (A)
Martin Knudsen (D)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 31.05.22