Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 12.11.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Thomas Kielgast, (F)

89.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


90.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


91.   Temadrøftelse - demensområdet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning
Baggrund og vurdering

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier. 

Nationalt videncenter for Demens har opgjort, at ud af de ca. 15.000 60+ årige borgere i Køge Kommune skønnes ca. 850 borgere at have demens og at antallet af borgere med demens frem mod 2040 vil blive fordoblet.

De samfundsmæssige omkostninger forbundet med demens i Danmark kendes ikke med sikkerhed, men kan på baggrund af omkostningsdata fra en række kommuner i Region Hovedstaden anslås til at ligge i omegnen af 10 mia. årligt. Heraf udgør omkostninger til bl.a. plejeboliger, hjemmehjælp og hjemmesygepleje langt de største poster.

Nationalt videnscenter for Demens vurderer, at som følge af væksten i ældrebefolkningen og dermed en forventet vækst i antallet af demente vil udgifterne forbundet med demens derfor stige betydeligt i de kommende årtier.

Udvikling af demens har store konsekvenser både for de borgere, der rammes af sygdommen og for deres pårørende.

Køge Kommune har derfor iværksat bred vifte af tilbud med henblik på at hjælpe og støtte de demente borgere og deres pårørende. Fokus for initiativerne er at tilbyde den rette hjælp og støtte så tidligt i forløbet, således at borgeren og de pårørende fortsat kan leve en værdigt liv trods sygdommen. Af tilbud kan nævnes:

 • Køge Kommune indgåer i partnerskab med Demensalliancen om at være "demensvenlig kommune"
 • der er etableret et demensteam med særligt uddannet personale, der tilbyder rådgivning, hjemmebesøg, aktiviteter m.v.
 • særlige aktiviteter for borgere med demens og/eller deres pårørende (demensvenlig fitness, pårørendegrupper, samværdstilbud m.v.)
 • dagcentre med aktiviteter for borgere med demens,
 • rullepladser for borgere med demens,
 • særlige enheder på plejecentrene for borgere med demens,

Forvaltningen vil på mødet orientere om initiativer i forhold til borgere med demens og deres pårørende.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


92.   Orientering om aktiviteter på ældreområdet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

De senere års forskning har vist betydningen af fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, dvs. at regelmæssig aktivitet giver positive resultater, uanset alder, og uanset om man tidligere har været fysisk aktiv. I de senere år har flere videnskabelige undersøgelser også stort set samstemmende vist, at det er muligt at træne de kognitive funktioner hele livet.

De gavnlige virkninger af aktiviteter har fået Sundhedsstyrelsen til generelt at anbefale ældre at få pulsen op i mindst 30 minutter hver dag. Og samtidig træne især styrke og kondition, men også balance og bevægelighed, på et niveau, som passer den enkelte. Når kronisk sygdom eller andre årsager til nedsat funktion begrænser mulighederne for fysisk udfoldelse, råder Sundhedsstyrelsen til ikke at droppe bevægelse helt, men at være så fysisk aktiv som muligt. For ældre med nedsat mobilitet er det særligt vigtigt at bevare en fysisk aktiv livsstil.

Motion er også et godt middel til at forebygge sygdomme som hjerte-kar-symptomer, nedsat lungefunktion, sukkersyge, forhøjet blodtryk, gigt og knogleafkalkning. Depression og ængstelse kan ligeledes forebygges med fysisk aktivitet. Motion giver endvidere bedre appetit og fordøjelse. Forbrændingen sættes i vejret, og gør det bl.a. lettere at opnå et ønsket vægttab. Tilmed opnås en sund og behagelig træthed og dermed bedre søvn, når man har rørt sig i løbet af dagen.

Aktiviteter på plejecentre skal med andre ord være med til at modvirke og forebygge, at beboerne kognitivt svækkes, at der opstår ensomhed og et faldende fysisk funktionsniveau. Derfor er det er kerneopgave, at der på alle plejecentrene skal være et varieret udbud af aktiviteter, som tager udgangspunkt i beboernes trivsel, behov og ønsker. Målet er et aktivt og trygt liv for beboeren med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og ressourcer - ikke kun at tilbyde beboerne sund kost og trygge rammer, men også mulighed for at holde sig aktiv.

Ældre på plejehjem er afhængige af hjælp fra andre og kan ikke selv tage initiativ til ret mange gøremål og aktiviteter. Derfor er det en del af plejecentrenes kerneopgave, at sikre, at der er aktiviteter for borgerne, og at borgerne på den måde fortsat kan opleve ”stjernestunder”.

På Køge Kommunes plejecentre er ansat aktivitetsmedarbejdere, der gennemfører aktiviteter med borgerne. Der er dog også et tæt samarbejde med frivillige, der er en stor del af aktiviteterne på plejecentrene.

Nogle aktiviteter foregår ugentligt (oplæsning, spil m.v.), andre er sæsonbetonede (julefrokost, oktoberfest) og andre aktiviteter er enkeltstående begivenheder, som f.eks. teaterforestillinger.

Forvaltningen vil på mødet orientere om, hvilke aktiviteter Køge Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejecentre og daghjem.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


93.   Revision af værdighedspolitik for ældreplejen


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. Godkender at Køge Kommunes gældende værdighedspolitik for ældreplejen fastholdes
 2. Drøfter oplæg til formuleringen af et nyt punkt i værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere. 
Baggrund og vurdering

Som led i udmøntningen af den statslige "værdighedsmilliard" på ældreområdet er kommunerne forpligtede til årligt at revidere og offentliggøre en politik for værdighed i ældreplejen.

I henhold til § 1 i Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen skal de kommunale værdighedspolitikker ”indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen”.

Efter krav fra Sundheds- og Ældreministeriet har værdighedspolitikken hidtil omfattet 6 hovedområder:

 1. Livskvalitet
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 4. Mad og ernæring
 5. En værdig død
 6. Pårørende

Køge Kommunes gældende værdighedspolitik fremgår af bilaget.

Med finanslovsaftalen for 2019 blev der tilføjet et nyt tema: Bekæmpelse af ensomhed. Her skal kommunerne beskrive, hvordan der arbejdes med at bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere.

Velfærdsforvaltningen indstiller på den baggrund, at Køge Kommunes nuværende værdighedspolitik for ældreplejen fastholdes, samtidig med at der tilføjes følgende formulering om punktet om bekæmpelse af ensomhed:

"Hvad er ensomhedsbekæmpelse i ældreplejen?

Fællesskab er en fælles sag. Bekæmpelse af ensomhed handler om at sikre, at ingen har ensomheden som fast følgesvend i tilværelsen. Vi tror på, at vi har et fælles ansvar for, at ingen føler sig ufrivilligt alene hver dag, så ensomheden bliver langvarig og skadelig. Ensomhed hos ældre medborgere skal opspores, forebygges og afhjælpes i fællesskab. Vores mål er, at vi er sammen om ensomhedsbekæmpelsen.

I Køge Kommune bekæmper vi ensomhed ved at:

 • samarbejde med foreningslivet og frivillige
 • understøtte sociale fællesskaber, tilbud og initiativer
 • skabe netværk og relationer
 • iværksætte aktiviteter på plejecentrene
 • inddrage de pårørende
 • respektere den enkeltes ønsker, behov og livssituation".

Det bemærkes, at Køge Kommune i henhold til § 3 i lovbekendtgørelsen er forpligtet til at inddrage Seniorrådet i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Velfærdsforvaltningen har derfor drøftet revisionen af værdighedspolitikken med Seniorrådet og modtaget vedhæftede udtalelse fra rådet.

Heraf fremgår det, at:

 • Seniorrådet i forhold til den gældende værdighedspolitik ønsker at fastholde de nuværende beskrivelser af Køge Kommunes værdier og prioriteringer i ældreplejen, og at
 • Seniorrådet i forhold til beskrivelsen af det nye punkt i værdighedspolitikken om ensomhedsbekæmpelse ønsker et fokus på kommunale tiltag, der bl.a. kan gøre ældre borgeres adgang til sociale fællesskaber billigere og nemmere.

Den videre proces

Velfærdsforvaltningen vil på baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen forelægge en revideret værdighedspolitik for 2019 til udvalgets godkendelse på decembermødet. Den reviderede værdighedspolitik kan efterfølgende behandles af Køge Byråd den 17. december, så den i overensstemmelse med Sundheds- og Ældreministeriets retningslinjer kan offentliggøres på kommunens hjemmeside inden årsskiftet.

Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Udvalget godkender forslag til formulering vedrørende ensomhed.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


94.   Orientering om ventelisteopgørelse for 3. kvartal 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at orienteringen om ventelisteopgørelsen for 3. kvartal 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om Køge Kommunes ventelister til plejeboliger blandt andet med henblik på at følge Køge Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien.

Ventelisten
Ved udgangen af 3. kvartal ventede 62 borgere på en plejehjemsbolig. Dette er et fald fra udgangen af 2. kvartal, hvor 66 borgere stod på venteliste. Figur 1 illustrerer udviklingen og viser samtidig tilsvarende tal fra alle kvartaler siden 2015.

I tabel 1 ses fordelingen af borgere på ventelisten efter boligtyper ved udgangen af 3. kvartal. Her ses det, at antallet af borgere på ventelisterne er relativt stabilt i forhold til 2. kvartal: 3 borgere afventer en centerbolig ift. 1 ved udgangen af 2. kvartal, 33 afventer en plejebolig, hvilket er 7 færre end ved udgangen af 2. kvartal, og sidst venter 26 borgere på en demensplads mod 25 borgere ved sidste opgørelse.

Gennemsnitsventetiden for borgere, der blev tilbudt en bolig i 3. kvartal, fremgår af tabel 2. Borgere der visiteres til en plejebolig kan enten lade sig opskrive til specifikke plejecentre og/eller plejeboliger eller på den generelle venteliste, hvor der ikke er mulighed for at ønske specifikke plejecentre. Kun borgere på den generelle venteliste er omfattet af plejeboliggarantien, hvor borgerne skal tilbydes en bolig efter maksimalt 60 dage.

Som det fremgår af tabel 2, kunne der tilbydes centerboliger efter gennemsnitligt 12 dage på den generelle venteliste og 9 dage på den specifikke. En plejeboligplads kunne i gennemsnit tilbydes efter 49 dage på den generelle venteliste og 116 dage på den specifikke. Der tilbydes dog meget få boliger på den specifikke venteliste i forhold til den generelle, da borgere der er omfattet af plejeboliggarantien prioriteres.

Gennemsnitsventetiden for borgere der modtog en demensbolig var 77 dage. Demensboliger tilbydes dog prioriteret efter den demensramtes situation, hvorfor nogle borgere på ventelisten har ventet længere end dette.

Borgere der modtog en plejebolig
25 borgere blev tilbudt en bolig i 3. kvartal sammenlignet med 30 borgere i 2. kvartal og 58 borgere i 1. kvartal.

Plejeboliggarantien
8 borger ventede længere end plejeboliggarantiens 60 dage på en plejebolig. Den gennemsnitlige ventetid var 105 dage, men dog med en vis spredning: 3 borgere ventede således mellem 60-70 dage, 3 borgere mellem 71-100 dage og 2 borgere længere end 100 dage.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


95.   Vedligehold af kommunens bygninger 2020


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2020 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det forventes at der med vedtagelsen af budget 2020 afsættes 40,8 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 9. oktober 2019, vil den blive sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb inden udgangen af 2019, således at arbejderne kan gå i gang fra bevillingstidspunktet.

Økonomi
Bemærk, at beløbene i de vedhæftede bilag er den bedste vurdering for det nuværende marked - tallene kan blive justeret, når der indgå aftaler.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


96.   Eventuelt


Beslutning
Kirsten Larsen (C) orienterede om, at hun deltager i møde med KL's Ældre- og Sundhedsudvalg.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


97.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.11.19