Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 08.05.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)


48.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


49.   Orientering om tid til visiteret hjælp


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre, og Sundhedsudvalget tager orientering fra BDO til efterretning.
Baggrund og vurdering

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november måned 2017 at iværksætte en analyse af Daglig Planlægning i hjemmeplejen.

Analysen blev besluttet med baggrund i de henvendelser udvalget havde modtaget om, at der ikke var afsat tid / den nødvendige tid til kørsel i hjemmeplejens daglige kørelister.

Udvalget besluttede at få en ekstern konsulent til at indgå i arbejdet, og udarbejde forslag til en handleplan der indeholder:

Hvordan kan der plan- og tilrettelægges, så der er balance mellem:

 • Det gode arbejdsmiljø og trivsel
 • Ønsket om fleksibilitet og høj faglighed i opgaveløsningen
 • Den gode brugeroplevelse
 • Kravet om effektivitet og ressourceudnyttelse

Analysen skal endvidere give et bud på, hvordan der kan kommunikeres til fælles forståelse for bl.a. køretid, tid til ydelser, ”hvid tid” mv.

Konsulenter fra BDO vil deltage i udvalgsmødet og fremlægge deres observationer og forslag.

De faglige organisationer vil blive inviteret til en gennemgang af analysens indhold og anbefalinger.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


50.   2. Økonomisk redegørelse


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. godkende 2. Økonomisk Redegørelse 2018

  anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:
 2. godkende udgift- og indtægtsbevilling på 4.000.100 kr. vedr. klippekortsordning i plejeboliger 2018
 3. godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 5.112.000 kr. vedrørende løftet af ældreområdet i forbindelse med finansloven for 2018.
 4. besparelse vedrørende koncernservice på området for økonomi- og personaleadministration svarende til 79.000 kr. på udvalgets område, tilgår kassen.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har for Ældre- og Sundhedsudvalget udarbejdet økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2018, jf. tidsplanen for økonomiske redegørelser i 2018.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i de senest kendte udgifts- og aktivitetsniveau i 2018, og opgjorte forudsætninger om priser og mængder samt resultatet af budgetforliget 2018.

Samlet set viser redegørelsen, at der forventes et merforbrug for samlet 25,9 mio. kr. på Ældre- og Sundhedsudvalget.

Vurderingen indeholder dermed ikke konsekvensen af de omprioriteringer for samlet set 25,9 mio. kr., som Ældre- og Sundhedsudvalget sendte i høring den 10. april 2018 og som er indstillet til godkendelse på udvalgets møde den 8. maj 2018.

Såfremt udvalget godkender alle omprioriteringer der blev sendt i høring den 10. april forventes der balance i 2018 på Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.

Siden 1. økonomiske redegørelse er der sket få forskydninger, der dog ikke ændrer på det samlede resultat, ændringerne fremgår af det vedlagte bilag.

Som ved 1. økonomiske redegørelse er det forsat følgende områder, der er særligt udfordret:

Specialiseret genoptræning

Der forventes merudgifter på 0,966 mio. kr.

Hospice og færdigbehandlede

På dette område forventes merudgifter svarende til 4,281 mio. kr. Det drejer sig både om udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Det bemærkes, at der er flyttet budget til Sandmarksbo til 4 aflastningspladser.

Frit Valg 

På dette område forventes merudgifter på 12,1 mio. kr. som følge dels af stigende aktivitet og stigning i leverede timer vedrørende "øvrig tid".  

Køb og salg af plejeboligpladser og Frit-Valg-ydelser

Der forventes et merforbrug på 10,7 mio. kr. vedrørende køb og salg af plejeboligpladser og Frit-Valg-ydelser i og fra andre kommuner.

Hjælpemidler

På området forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

I vedlagte bilag beskrives områderne nærmere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Godkendt.
 2. Anbefales
 3. Anbefales
 4. Anbefales.
Bilag

Til toppen


51.   Opfølgning på 1. økonomiske redegørelse


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at godkende omprioriteringerne for 2018.


Ældre- og Sundhedsudvalget 10-04-2018

 1. Godkendt, således at alle forslag sendes i høring
 2. Godkendt, således at der ikke spares 55.000 kr. på overvægtsindsats blandt børn og at besparelsen på tobaksforebyggelse nedsættes til 15.000 kr.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 10. april 2018 at sende følgende omprioriteringer i høring:

 1. fuld egenbetaling for kørsel til daghjem og træning med 0,4 mio. kr.
 2. afskaffelse af årlig hovedrengøring med 0,37 mio. kr.
 3. besparelse på anskaffelser på Genoptræningscenteret med 1 mio. kr.
 4. besparelse på cafedrift i forhold til lukkede caféer med 1 mio. kr.
 5. senere ibrugtagning af byggeri - Køge Nord med 5,57 mio. kr.
 6. senere ibrugtagning af byggeri -  Genoptræningscenteret med 3,29 mio. kr.
 7. reduktion af 0,45 mio. kr. fra pulje til genoptræning
 8. omprioritering fra Social- og Sundhedsservice med 2,05 mio. kr.
 9. udskydelse af styrkelse af akutfunktionen med 1 mio. kr.
 10. omprioritering af midler vedrørende klippekortordningen med 1,5 mio. kr.
 11. omprioritering indenfor sundhedsfremme og forebyggelse for 2,34 mio. kr.
 12. omprioritering vedrørende velfærdsteknologi med 0,4 mio. kr.
 13. omprioritering andre områder med 1,5 mio. kr.
 14. tilførsel af budget til frit valgs området med 5,1 mio. kr.

Forlagene er sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og Velfærdsforvaltningens MED-system og der er modtaget høringssvar fra Seniorråd, Handicapråd og Velfærdsforvaltningens Fælles MED-udvalg (FMU).

Medarbejderrepræsentanterne i FMU for Velfærdsforvaltningen videresender - udover FMUs generelle bemærkninger - de høringssvar og bemærkninger, der er kommet til høringsmaterialet fra medarbejderrepræsentanter og øvrige medarbejdere i Velfærdsforvaltningen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt, således at forslaget om fuld egenbetaling til kørsel udgår.

Udvalget følger økonomien på området frem til 3. økonomiske redegørelse.

Paul Christensen (V) og Ali Ûnsal (V) kan ikke tiltræde forslagene om senere ibrugtagning af Køge Nord og Genoptræningscenteret.

Bilag

Til toppen


52.   Faglige anlægsbehov på Ældre- og Sundhedsudvalgets område


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov på udvalgets område.
 2. såfremt der ønskes arbejdet med Faglige anlægsbehov fremsættes input til faglige anlægsbehov.  
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Budgetvejledningen 2019-22 har Byrådet besluttet, at Faglige Anlægsbehov
erstatter Masterplaner. Udvalget skal derfor beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med
Faglige Anlægsbehov og i så fald hvordan det videre arbejde skal være. Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov,
 • der er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav eller
 • der opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Der er i Budgetvejledningen 2019-22 besluttet en anlægsramme på 145 mio. kr., hvoraf der er
afsat 40 til vedligeholdelsesudgifter og 40 mio. kr. til Jordforsyningen. Derved er der en
resterende anlægsramme på 65 mio. kr. til øvrige anlæg hvoraf ca. 40 mio. kr. allerede er
disponeret til igangsatte anlæg eller anlæg der følger af kapacitetsbehov og som derfor kun svært kan omprioriteres. Den herefter resterende ledige anlægsramme på ca. 25 mio. kr. pr. år er allerede godt og vel disponeret i sidste års budgetlægning, hvorfor eventuelt nye faglige anlægsbehov der ønskes opprioriteret vil fordre, at andre anlægsprojekter i budgetlægningsprocessen prioriteres ud af den eksisterende anlægsplan.

Såfremt udvalget besluttet at arbejde videre med Faglige Anlægsbehov, vil
forvaltningen udarbejde udkast og præsentere det på udvalgsmødet i august måned. Faglige Anlægsbehov udarbejdes i vedlagte skabelon.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget giver input til faglige udviklingsbehov, så disse kan medtages i august.

I budgetvejledningen 2019-22 er det besluttet at Køge Kommune – ud over eventuelle oversigter over faglige anlægsbehov - fortsat udarbejder følgende
planer:

 • vedligeholdelsesplaner der fastsættes et måltal for niveauet.
 • vapacitetsprognosen indarbejdes administrativt i budgetforslaget.

Efter eventuel udarbejdelse af faglige anlægsbehov i udvalgene er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekevnser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Drøftet.
 2. Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder forslag til nyt nødkalds- og nøglesystem.
Bilag

Til toppen


53.   Orientering om officiel åbning af Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at orientering om rammeprogrammet for åbningsarrangementet den 6. juni på Nørremarkens Plejecenter tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er sammen med Faxe og Stevns kommuner blevet tildelt puljemidler på 2,9 mio. kr. til etablering af Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA), som et tværkommunalt demensprojekt.

Projektet løber fra 2018 til oktober 2019.

Projektet er et tværkommunalt center, der fysisk bliver fordelt på tre afdelinger i henholdsvis Køge, Stevns og Faxe kommuner. I Køge er placeringen på Nørremarkens Plejecenter.

Formålet med projektet er, at mennesker med demenssygdomme og deres pårørende kan henvende sig og få kontakt med ligestillede. Det er også muligt at rette henvendelse som anonym og få tilbudt støtte og rådgivning.

Projektet er under etablering, og der er i første kvartal 2018 opnået:

 • ansættelse af projektleder og projektmedarbejder
 • styregruppen har fastlagt den endelige projektorganisation og procedure for arbejdsgange
 • der er indgået aftaler med de lokale Alzheimerforeninger – der er repræsenteret i projektgruppen, og understøtter brugerinddragelse og aktivitetsudvikling
 • der er udarbejdet rådgivningsoversigt og forslag til de officielle åbninger i de tre kommuner.
 • der arbejdes på at etablere Velfærdsbiblioteker i de 3 kommuner.

Der er planlagt officiel åbning i uge 23 i de tre kommuner.

I Køge planlægges der med åbning onsdag den 6. juni kl. 10 – 12 på Nørremarkens Plejecenter.

Der vedlægges forslag til rammeprogram.

Økonomi
Udgifterne afholdes af de tildelte puljemidler, og åbningsarrangementet har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


54.   Budgetdialogmøder med råd og FMU


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender oplæg til afholdelse af budgetdialogmøder med henholdsvis Seniorråd, Handicapråd, og Udsatteråd samt forvaltningens MED-udvalg, FMU.
Baggrund og vurdering

I følge budgetvejledningen skal der afholdes budgetdialogmøde mellem fagudvalg og relevante brugerråd samt forvaltningens medarbejderrepræsentanter i forvaltningens MED-udvalg (FMU), hvis de ønsker det.

Dialogmøderne afholdes i høringsperioden fra 17. august 2018 – 6. september 2018 og har til formål at informere og drøfte økonomien og eventuelle budgetforslag på fagudvalgets område med medarbejdere og brugere.

For Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår forvaltningen, at der afholdes budgetdialogmøde med Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet og med FMU for Velfærdsforvaltningen.

Velfærdsforvaltningen foreslår, at der afholdes følgende dialogmøder:

Torsdag den 30. august 2018 kl. 15.00 - 16.00: Møde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget  og FMU for Velfærdsforvaltningen

Torsdag den 30. august 2018 kl. 16.30 - 18.00: Møde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

 

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


55.   Orientering om niveau for rengøring i Køge Kommune


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om niveau for rengøring til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt om at få en nærmere orientering om niveauet for visiteret rengøring i Køge Kommune.

Reglerne for, hvem der kan visiteres til rengøring, og hvor meget rengøring, der kan visiteres til, fremgår af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, jf. bilaget.

Om indholdet af rengøringshjælpen i Køge Kommune efter Servicelovens §83 kan det oplyses, at kvalitetsstandarden fastlægger, at rengøringshjælpen ydes varigt eller midlertidigt med et forebyggende og aktiverende sigte til borgere med nedsat funktionsevne i forhold til praktisk husførelse.

Det vil sige, at hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp for borgere, som ikke selv kan udføre opgaverne.

Dette sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgernes funktionsevnebegrænsninger og udmøntes i tre typer af rengøringshjælp- og støtte:

 1. 30 minutters hjælp og støtte hver anden uge til gulvvask og støvsugning
 2. 75 minutters hjælp og støtte hver anden uge til gulvvask, støvsugning samt til rengøring af toilet og håndvask og evt. til skift af sengelinned, aftørring af støv og afkalkning af kaffemaskine
 3. 90 minutters hjælp og støtte til alle de ovennævnte opgaver.

Hjælpen kan reduceres til mindre end 75 minutter, f.eks. hvor boligens størrelse udgør mindre end 67 m2.

Hjælpen kan ændres til 60 minutter hver uge, hvis der er særlige behov hos borgerne.

Rengøringshjælpen- og støtten omfatter som udgangspunkt gulvvask og støvsugning samt rengøring af toilet og håndvask som grundydelse. Hjælpen og støtten kan dog også omfatte følgende:

 • Aftørring af støv
 • Indkøb af ikke-dagligvarer
 • Rengøring af køleskab og fryser
 • Gåture
 • Håndtering af vasketøj

Rengøringshjælpen- og støtten er i Køge Kommune dimensioneret til en typisk 2-værelses lejlighed på ca. 67 m2, hvor boligen har stue, køkken, soveværelse, badeværelse og entre. Hvis boligen er mindre end dette, kan hjælpen og støtten reduceres.

Ældre borgere i Køge Kommune, der i forvejen af modtagere af praktisk hjælp, får desuden automatisk tilbudt en årlig hovedrengøring på 3 timer. 

Om økonomien kan det oplyses, at Køge Kommune i 2017 havde udgifter til rengøringshjælp- og støtte efter Servicelovens §83 på ca. 10,6 mio. kroner, fordelt på 8,3 mio. kroner vedrørende kommunal leverandør og 2,3 mio. kroner vedrørende godkendte private leverandører på fritvalgsordningen.

Udgifterne dækkede i alt 1427 borgere, hvoraf de 1152 borgere fik hjælp og støtte fra kommunal leverandører, og de 275 borgere fik hjælp og støtte fra private leverandører.

Borgerne fik samlet set rengøringshjælp- og støtte i knap 33.900 timer, fordelt på ca. 26.600 timer til kommunal leverandør og ca. 7.300 timer til private leverandører.

Fordelingen af modtagere af hjælp og støtte til rengøring i 2017 var hos kommunal leverandører som følger (Det bemærkes, at der er tale om unikke borgere på de enkelte ydelsestyper, hvorfor de lagt sammen godt kan overstige det samlede antal unikke modtagere. Borgere kan således skifte ydelsestype i løbet af året og dermed tælle med i mere end en kategori):

 • 119 borgere modtog 30 minutters hjælp hver anden uge
 • 871 borgere modtog 75 minutters hjælp hver anden uge
 • 43 borgere modtog 90 minutters hjælp hver anden
 • 63 borgere modtog hjælp hver uge
 • Med hensyn til borgere, der modtog mellem 30 og 75 minutters rengøringshjælp hver anden uge, omfattede denne ydelse i 2017 227 borgere.

  Tilsvarende var fordelingen af de 275 borgere hos de private leverandører som følger (med samme bemærkning vedrørende opgørelsen som ovenfor):

 • 71 borgere modtog 30 minutters hjælp
 • 164 borgere modtog 75 minutters hjælp
 • 6 borgere modtog 90 minutters hjælp.
 • Med hensyn til gruppe af borgere, der modtog mellem 30 og 75 minutters rengøringshjælp hver anden uge, omfattede denne ydelse i 2017 hos de private leverandører i alt 87 borgere.

  Som opfølgning på denne sag vil Velfærdsforvaltningen på udvalgets næste møde orientere om, hvor Køge Kommunes serviceniveau ligger sammenlignet med andre kommuner.

   

   

  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Kommunikation
  Ikke aktuelt.
  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  56.   Orientering om statistik på klager til Ankestyrelsen


  Indstilling
  Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager vedlagte statistik på klager over afgørelser på udvalgets område til efterretning.
  Baggrund og vurdering

  Ankestyrelsen udarbejder kvartalsvise statistikker på klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Forvaltningen udarbejder halvårligt med udgangspunkt i disse en statistik over klagesager, som vedrører lovområder under udvalgets ressort.

  Vedlagt er årsstatistikken for 2017, som viser, at Ankestyrelsen i 2017 i alt har modtaget 26 klager på udvalgets område, mens 3 af disse af er blevet afvist/henvist. Der er truffet afgørelse i Ankestyrelsen i 23 sager, hvoraf 15 er stadfæstet, 0 er ændret/ophævet og 8 er hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

  Resultatet af Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelserne på udvalgets område giver en omgørelsesprocent på 34,78%. Til sammenligning er omgørelsesprocenten på hele social- og beskæftigelsesområdet samlet set for Køge Kommune 47,49% i 2017 (inkl. servicelovens bestemmelser på børneområdet, dagtilbudsloven, beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde).

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  57.   Orientering om udviklingen på ventelisten i 1. kvartal


  Indstilling
  Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om ventelisteopgørelsen for 1. kvartal 2018 til efterretning
  Baggrund og vurdering

  Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om Køge Kommunes ventelister til plejeboliger blandt andet med henblik på at følge Køge Kommunes overholdelse af plejeboliggarantien.

  Ventelisten
  Ved udgangen af 1. kvartal ventede 97 borgere på en plejebolig eller en aflastningsbolig. Dette er en markant stigning i forhold til 2017 og samtlige tidligere opgørelsesår. Presset på ventelisterne består således, hvilket illustreres på Figur 1, hvor den stigende tendens fra 2014 til nu fremgår.

  I tabel 1 ses fordelingen af borgere på venteliste efter boligtyper ved udgangen af 1. kvartal.

  Det fremgår, at stigningen i antallet af borgere på venteliste til en almindelige plejehjemsbolig fortsætter for 3. kvartal i træk til 36. Antallet af borgere, der afventer en demensbolig, er ligeledes steget i forhold til 4. kvartal, hvilket er højere end på noget tidspunkt i 2017.

  For aflastningsboliger steg antallet af borgere på venteliste til 18 personer. 6 ventede på sygehusene (opgjort d. 10. april) og 12 fra eget hjem, hvoraf 9 ventede på ferieaflastning eller lignende, mens 3 ventede som følge af en demenssygdom, som nødvendiggjorde en aflastning af ægtefællen. 

  Sidst er centerboliger den eneste undtagelse fra den stigende tendens ovenfor og ved udgangen af 1. kvartal ventede 6 borgere på en centerbolig, hvilket er relativt stabilt ift. 4. kvartal.

  Gennemsnitsventetiden for borgere, der blev tilbudt en bolig i 1. kvartal, fremgår af tabel 2, hvor tendensen fra tabel 1 genfindes. Der er således stigninger i middelventetiden på en plejebolig, en demensbolig og en aflastningsplads. Disse stigninger sås både for borgere der havde ønsker til et specifikt plejecenter og uden. Mest markant var stigningen dog til de specifikke centre, hvor ventetiden gik fra 269 dage til 334 dage for en plejebolig og 141 til 193 for en demensbolig. For centerboliger var middelventetiden stabil for specifikke ønsker og lidt mindre for generelle ønsker i forhold til 4. kvartal.

  Borgere der modtog en plejebolig
  40 borgere blev tilbud en plejehjem- eller centerbolig i 1. kvartal, hvilket var flere end i 4. kvartal, hvor kun 27 borgere kunne tilbydes en bolig grundet få ledige boliger.

  Plejeboliggarantien
  7 borgere ventede mere end plejeboliggarantiens 60 dage før de blev tilbudt en bolig. De 7 borgeres gennemsnitsventetid var 85 dage, med et spænd fra 77 til 96 dage. Overskridelserne skyldes det fortsat høje pres på kapaciteten.

  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  58.   Eventuelt


  Beslutning

  Formanden orienterede om teater for demente. Forvaltningen arbejder videre med muligheden for forestillinger i Køge Kommune.

  Paul Christensen orienterede om møde i Region Sjælland om rammeaftalen. Forvaltningen orienterer nærmere på udvalgets møde i juni.

  Thomas Kielgast spurgte til sorggrupper til unge. Forvaltningen undersøger.

  Thomas Kielgast spurgte til muligheden for, at borgere kan få hjælp til at tage medicin. Forvaltningen undersøger.


  Til toppen


  59.   Orientering om sag (Lukket punkt)  Til toppen


  60.   Eventuelt (Lukket punkt)  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 09.05.18