Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 07.12.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


132.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


133.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterede om corona-situationen.

Til toppen


134.   Godkendelse af borgerettede takster til budget 2022


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at de borgerrettede takster for 2022 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område godkendes, således at det bemærkes at taksterne på madservice og aflastningsophold kun gælder indtil 31. marts, hvor nye leverandørpriser foreligger.
Baggrund og vurdering

Hvert år den 1. januar reguleres en række satser for bl.a. egenbetaling på social- og sundhedsområdet, som følge af udstedte ministerielle cirkulæreskrivelser, herunder bl.a. loft for egenbetaling for madordninger, samt for omsorgs- og specialtandpleje. Typisk reguleres loftet for egenbetalingen med satsreguleringsprocenten. Generelt er det således, at taksterne er omkostningsbestemte og maximalt må svare til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med tilvejebringelse af ydelsen, dog under hensyn til de føromtalte lofter for egenbetaling. Taksten for ophold på aflastningsplads er sammensat af taksten på døgnkost for den almindelige plejeboligplads, taksten for rengøringsartikler samt betaling for udgifter til sengelinned - opgjort pr. døgn.

Idet nævnte cirkulærer først udstedes ultimo november eller senere, har en del af taksterne på Ældre- og Sundhedsudvalgets område ikke kunnet indgå i den almindelige vedtagelse af budgettet for 2022 De foreslåede takster  til godkendelse med denne sagsfremstilling, supplerer dermed budgettet. Det samlede takstblad fremgår nedenfor og satserne for 2022 indstilles til godkendelse.

Taksterne svarer maksimalt til kommunens udgifter til leverandøre. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten, der for 2022 er sat til 1,2%.

Der er dog foretaget visse minimale afrundinger i borgerens favør

Takster - Sociale Institutioner mv. 2021 2022
Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned 223,00 225,00
Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned 26,50 26,50
Omsorgstandpleje pr. år 550,00 555,00
Specialtandpleje pr. år 2.050,00 2075,00
Kørsel, til eller fra vedligeholdelsestræning (§86) og daghjem, pr. tur 24,00 24,00
Tøjvask pr. måned 106,00 107,00
Madordninger Fra 1.4.2021-31.12.2021 Fra .1.1. 2022 Til og med 31.3 2022
Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 56,50 57,00
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 64,00 64,50
Hjemmeboende, madpakke (leveret sammen med hovedret og biret) pr. dag 23,50 23,50
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.592,00 3.634,50
Aflastningsophold pr. døgn 162,00 163,50
Cafepriser 2021 2022
Dagens menu 58,50 59,00
Hovedret 46,50 47,00
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet der er taget højde for egenbetalingsindtægterne i det vedtagne budget.
Kommunikation
Taksterne offentliggøres dels som en del af den almindelige åbne dagsorden efter udvalgtes godkendelse og dels i den budgetannonce, der udsendes i den lokale dagspresse.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


135.   Etablering af rulleplads


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at der oprettes en rulleplads på Nørremarkens Plejecenter.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune råder i dag over 16 døgnrehabiliteringspladser og 2 rullepladser. Pladserne anvendes til aflastning af pårørende til borgere i eget hjem med det formål, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Borgere med en rulleplads har således et planlagt aflastningsophold af en uges varighed efter et fast forløb.

Rullepladserne er etableret med det formål at skabe forudsigelighed i den pårørende og borgerens liv og gøre det muligt for den pårørende at planlægge sit "fritidsliv". Formålet er videre at skabe tryghed for borgeren og den pårørende og give mulighed for, at både borgeren og den pårørende bliver kendt med plejecenteret. 

Forvaltningen foreslår i denne sag, at der etableres yderligere en rulleplads.

Der er for tiden et stort behov for de nuværende rullepladser, og en yderligere plads kan være medvirkende til, at borgere med stort plejebehov, og ikke mindst borgere med demens, som i dag bliver hjulpet af pårørende, kan blive længere i egen bolig.

Blandt de 16 boliger i hvilende kapacitet på Nørremarken Plejecenter, er der en enkelt bolig, som egner sig til at blive indrettet som rulleplads.

Forvaltningen foreslår derfor, at den nævnte bolig på Nørremarkens Plejecenter tages i brug som rulleplads.

Økonomi
Udgifterne til yderligere en aflastnings- / rulleplads kan afholdes indenfor budgettet til ældreområdet. 
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


136.   Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at tage budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo oktober 2021. Seneste budgetopfølgning blev foretaget ved 3. økonomiske redegørelse 2021.

Der forventes overordnet budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 31. oktober 2021.

Budgetoverholdelsen dækker over, at der forventes et mindre overskud vedrører midler der er afsat til udskiftning af inventar og evt. åbning af en del af den sovende kapacitet på plejeboligområdet. Det forventede mindreforbrug ligger indenfor styringsprincipperne for automatiske overførsler, og bliver derfor overført til 2022.
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


137.   Seniorrådsvalg 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om Seniorrådsvalg 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Sideløbende med Kommunal- og Regionsrådsvalgene blev der tirsdag den 16. november 2021 afholdt valg til Køge Seniorråd for perioden 2022-2025. 

16.228 borgere i Køge Kommune i alderen 60+ var stemmeberettigede til Seniorrådsvalget, der blev afviklet som et fremmødevalg på de samme 16 valgsteder som til Kommunal- og Regionsrådsvalgene.

Der blev afgivet 9.141 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 56,3. 

Resultatet af valget blev, at 5 kvinder og 4 mænd er valgt til Køge Seniorråd for de kommende 4 år, heraf 2 fra det nuværende Seniorråd og 7 nye medlemmer. De øvrige 7 opstillede kandidater bliver stedfortrædere efter antallet af personlige stemmer.

Valgt til Seniorrådet er:

 1. Margrethe Pedersen (1.075 stemmer)
 2. Grethe Hansen (981 stemmer)
 3. Mickal P.N. Andersen (975 stemmer)
 4. Kate Gjerstrup (880 stemmer)
 5. Bendt Lang Lundbjerg (675 stemmer)
 6. Dora Olsen (612 stemmer)
 7. Lily Hegner (539 stemmer)
 8. Verny Jensen (414 stemmer)
 9. Bjarne Larsen (399 stemmer)

Valgt som stedfortrædere er:

 1. Jan Munk (376 stemmer)
 2. Arne Sørensen (332 stemmer)
 3. Jens Rytgaard (286 stemmer)
 4. Jan Woller (294 stemmer)
 5. Frank R. Taarup (286 stemmer)
 6. Asger Hede (235 stemmer)
 7. Olaf Christensen (224 stemmer)

Det nye Seniorråd konstituerer sig med formand og næstformand for hele valgperioden den 7. december 2021.

Velfærdsforvaltningen vil i begyndelsen af 2022 forelægge en evaluering af Seniorrådsvalget 2021 for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


138.   Nationale mål for sundhedsområdet


Indstilling
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orienteringen.
Baggrund og vurdering

Regeringen, KL og Danske Regionen indførte i 2016 otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som kommunerne og regionerne arbejder med at omsætte og forankre til konkrete indsatser. De nationale mål skal sikre en fælles retning for udviklingen af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne og med fokus på de resultater, der har betydning for borgerne. 

De otte nationale mål er:

 • bedre sammenhængende patientforløb
 • styrket indsat for kronikere og ældre patienter
 • forbedret oplevelse og patientsikkerhed
 • behandling af høj kvalitet
 • hurtig udredning og behandling
 • øget patientinddragelse
 • flere sunde leveår
 • mere effektivt sundhedsvæsen

For hvert af de otte mål er der en række indikatorer, der løbende skal måles på og følges op på. Der er nu udgivet en statusrapport for 2021. Rapporten angiver på landsplan, regionalt plan og for den enkelte kommune udvikling og status på indikatorerne.

Status på indikatorerne har været forsinket på grund af omlægning af registrering i regionenerne, ligesom dataleverancerne er yderligere forsinket pga COVID-19 og der blev derfor ikke udarbejdet en statusrapport for 2020. Der er fortsat også en række indikatorer, der af teknisk grunde endnu ikke er medtaget i opgørelserne ligesom der tages forbehold for, at flere af indikatorerne vil være direkte eller indirekte påvirket af COVID-19.

Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for status for indikatorerne for Køge Kommune. Indikatorerne indgår i løvrigt i de nøgletalsrapporter, som udvalget får forelagt fire gange om året.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


139.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hver måned en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra oktober 2021 viser et gennemsnitlig sygefravær på 8,1 på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I oktober måned var der et sygefravær på 9,3 %.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


140.   Vedligehold af kommunens bygninger i 2022


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2022 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2022 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2022 afsat 41,992 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt
 5. Ophør eller nært forestående ophør af levetid

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2022 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2022 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 11. november 2021, er den blevet sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 11. november 2021.

Der ses i øjeblikket markante prisstigninger i byggebranchen, og meget øgede leveringstider på en del materialer. Det er derfor sandsynligt, at ikke alle de på prioriteringslisten viste opgaver vil kunne udføres indenfor budgettet. Forvaltningen vil i videst muligt omfang prioritere indenfor prioriteringslisten, efterhånden som de indhentede tilbud på opgaverne kan sammenholdes med de estimerede priser for de enkelte opgaver.

Økonomi
Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


141.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


142.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


143.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.12.21