Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 01.06.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


74.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Ikke Thomas Kielgast

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


75.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning
Formanden orienterede om march mod ensomhed.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


76.   2. Økonomiske Redegørelse 2021 Ældre- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. drøfte og godkende 2. økonomisk redegørelse 2021

anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

2. der for 2021 omplaceres budget på 681.000 kr. fra Ældre- og sundhedsudvalgets budget til Økonomiudvalget vedrørende Microsoft Licenser

3. der for 2021 godkendes en udgifts- og indtægtsbevilling på 5.352.000 kr. til anvendelse af midler fra pulje til bedre bemanding i ældreplejen.

Baggrund og vurdering

Der forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 2. Økonomiske Redegørelse 2021 med de i indstillingen foreslåede omplaceringer.

Fordelingen fremgår af oversigtstabellen i bilag 1.

Det er forudsat, at der omplaceres 681.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

Endvidere forudsættes godkendelse af udgifts- og indtægtsbevilling på hver 5.352.000 kr. til anvendelse af puljemidlerne til bedre bemanding på ældreområdet. Netto er der tale om en udgiftsneutral bevilling.

Refusionsomlægningen

Der forventes en mulig udfordring på 1,5 mio. kr. vedrørende manglende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager.  

Baggrunden er, at satserne i forbindelse med udligningsreformen for særligt dyre enkeltsager er justeret, så statsrefusionen stiger. Samtidigt er alle kommuner blevet reduceret gennem Lov - og Cirkulæreprogrammet med et tilsvarende beløb via bloktilskudsnøglen. Det vil overordnet sige en nulsums løsning, som alt andet lige omfordeler fra de kommuner der har lave udgifter til dem der har høje udgifter.

Udfordringen forventes at blive et tema i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, da omfordelingen mellem kommunerne er større end ventet i flere kommuner. Det er derfor vurderingen, at udfordringen bliver løst i Økonomiaftalen, og derfor anbefales det at afvente resultatet af økonomiforhandlingerne.

COVID-19

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, det vil sige uden påvirkninger fra COVID 19-omkostninger. Der forventes COVID 19-omkostninger for 2021 på 4,988 mio. kr., hvilket er under forudsætning af, at udgiftsniveauet falder efter sommerferien. Merudgiften kan ikke umiddelbart afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 1. Godkendt
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


77.   Afregningspriser med private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp for 2021


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender at afregningspriserne med private leverandører af hjemmepleje fra 1. juli 2021 fastsættes til følgende:

 • Personlig pleje, dagtid  425,63 kr. pr. time
 • Personlig pleje, øvrig tid 637,17 kr. pr. time
 • Praktisk hjælp: 335,95 kr. pr. time.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal på frit valgs området (hjemmeplejen) efter gældende lov løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem fastsatte timepriser og de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af hjemmepleje. I Køge Kommune er der valgt en godkendelsesmodel på frit valgs området, hvilket medfører, at det er den kommunale leverandør som er prissættende. Timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp beregnes derfor med udgangspunkt i de leverede timer samt gennemsnitlige, langsigtede omkostninger hos den kommunale leverandør foregående regnskabsår, det vil sige 2020, reguleret for eventuelle effektiviseringer og/eller overenskomstmæssige stigninger. I omkostningsberegningen indgår direkte og indirekte (overhead) omkostninger.

Timepriserne anvendes som grundlag for afregning til private leverandører for levering af hjemmehjælp. De fastsatte (2021) priser tager udgangspunkt i omkostningerne fra foregående regnskabsår (2020), reguleret med pris- og lønfremskrivning og eventuelle effektiviseringer og/eller overenskomstændringer. De beregnede priser forventes anvendt fra 1. juli 2021 og frem til 30. juni 2022 (med P/L fremskrivning ved årsskiftet), hvor nye priser med udgangspunkt i genberegning på baggrund af regnskab 2021 forelægges til godkendelse.

Nedenstående tabel viser de fastsatte 2021 priser samt timerpriserne fra 2020

Kategori Timepriser2020 Timepriser  2021
Praktisk Hjælp 331,51 335,96
Personlig pleje, hverdag 355,56 425,63
Personlig pleje, øvrig tid 611,90 637,17

Det er forvaltningens vurdering, at fastsættelsen af priserne for 2021 giver et retvisende billede af omkostningerne ved den kommunale leverandørvirksomhed.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet budgettet indeholder en ramme/bevilling til afregning med private leverandører.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


78.   Udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender hjemtagelse af udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin.
Baggrund og vurdering

Den 1. januar 2021 trådte en ny lov om kommunernes mulighed for at udlevere vederlagsfri rygestopmedicin i kraft. Kommunerne kan således vælge selv at overtage ansvaret for udleveringen i stedet for at skulle søge om dispensation til det hos Lægemiddelstyrelsen.

Ordningen, hvor ansvaret ligger hos Lægemiddelstyrelsen, og kommunerne løbende har skullet ansøge om fornyelse af bevilling, er forbundet med en del administration. Køge Kommune har brugt ressourcer på administration til såvel selve ansøgningen som afrapportering på ordningen. Derudover har der været ventetid i forbindelse med sagsbehandling hos Lægemiddelstyrelsen. Det er netop grundet den omfattende administration, som ordningen har ført med sig og efter ønske fra kommunerne, at der nu bliver mulighed for, at kommunerne selv kan hjemtage ansvaret for ordningen.

Køge Kommune har gennem flere år haft en model med udlevering af værdikuponer for et mindre beløb til sårbare målgrupper, som kan benyttes på apoteket til køb af rygestopmedicin. Kommunens nuværende bevilling fra Lægemiddelstyrelsen løber frem til og med juni 2021. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen stiller som krav for at få udleveret medicinen, at borgeren deltager i kommunens rygestopforløb for at kunne modtage vederlagsfri rygestopmedicin.

Hjemtagelsen af ordningen ligger samtidig i tråd med et af kerneelementerne i et puljestøttet projekt, som Køge Kommune satte i gang tidligere på året. Sundhedsstyrelsen bevilgede i december 2020 Køge Kommune knap 1,9 mio. kr. til at gennemføre projektet "Styrket rygestoptilbud for særlige grupper" i samarbejde med Faxe og Stevns kommuner. Formålet med projektet er hjælpe borgere med psykiske lidelser, som ønsker det, med at blive røgfri gennem tilbud om målrettede rygestopforløb.

Sundhedsstyrelsen afdækkede i februar 2020 effekten af rygestoptilbud blandt borgere med psykiske lidelser. Her fremgik det, at rygestop for borgere med psykiske lidelser har en række positive følgevirkninger, såsom bedre psykisk helbred, færre sygdomstilfælde og lavere dødelighed. Samtidig viser forskning, at deltagelse i et rygestopforløb og tilskud til rygestopmedicin øger sandsynligheden for rygestop blandt borgere i denne målgruppe.

Puljemidlerne dækker blandt andet udgifter forbundet med tilbud om vederlagsfri rygestopmedicin for deltagere på rygestopforløbene, da dette vurderes at være et afgørende element for succesfulde rygestopforløb for udsatte målgrupper.

Forvaltningen anbefaler, at Køge Kommune hjemtager ansvaret for ordningen, da det vil kunne smidiggøre processen om at kunne tilbyde vederlagsfri rygestopmedicin til sårbare målgrupper og deraf bedre forudsætninger for succesfulde rygestop. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


79.   Orientering om klippekortsordninger i hjemmeplejen og plejeboligerne


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om klippekortsordninger i hjemmeplejen og plejeboligerne til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget efterspurgte på udvalgsmødet den 4. maj 2021 en orientering fra Velfærdsforvaltningen om de klippekortsordninger, som Køge Kommune tilbyder borgerne på ældre- og sundhedsområdet.

Forvaltningen kan oplyse, at Køge Kommune har to klippekortsordninger på området, henholdsvis til modtagere af hjemmehjælp i eget hjem og beboere på plejecentrene. Oplysninger om ordningerne er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Klippekortsordningen til hjemmeboende

Ordningen har baggrund i Finanslovsaftalen for 2015, hvor der blev afsat midler til "Øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere" i kommunerne i form af en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen til supplerende hjemmehjælp og aktiviteter efter borgernes eget ønske. Finanslovmidlerne blev i de første to år udmøntet som en pulje, hvorefter de fra 2017 er udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Køge Kommunes andel af midlerne udgør aktuelt ca. 1,6 mio. kr. årligt. 

 Målgruppen for klippekortsordningen i Køge Kommune blev i 2015 af det tidligere Social- og Sundhedsudvalg fastsat til modtagere af daglig personlig pleje, herunder med prioritering af borgere med et begrænset netværk. 

Myndighedsafdelingen visiterer på den baggrund til ydelsen "Klippekort til ekstra hjemmehjælp". Der er løbende ca. 150 borgere, som modtager et klippekort. 

Systematikken er, at borgere i målgruppen gøres opmærksom på ydelsen, når de visiteres til personlig pleje/praktisk hjælp, hvorefter de konkrete aktiviteter aftales mellem den enkelte borger og hjemmeplejen.

Aktiviteterne, som i udføres af medarbejdere fra Servicekorpset, omfatter eksempelvis:

 • gåture, hvis borgerne føler sig utrygge ved at gå alene på grund af risikoen for at falde
 • indkøb af tøj, sko og madvarer, hvis borgerne ikke længere er i stand til selv at tage bussen til butikkerne
 • socialt samvær, hvis borgernes eget netværk er begrænset
 • lægebesøg, hvis borgerne har behov for hjælp med transporten og samtalen med lægen
 • praktiske opgaver i forbindelse med flytning, hvis borgerne har udfordringer med udpakning af flyttekasser, organisering af klædeskabe og lignende.

Klippekortsordningen til borgere, der har bolig på plejehjem

Ordningen har baggrund i Finanslovsaftalen for 2017, hvor der blev afsat midler til en klippekortsordning til borgere på de kommunale plejehjem i form af en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Finanslovmidlerne blev frem til 2019 udmøntet som en pulje, hvorefter de er fordelt til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.

Køge Kommunes andel af midlerne udgør aktuelt ca. 4,3 mio. kr. om året. 

Formålet med finanslovsmidlerne var at sikre, at borgerne fortsat kan "opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre de ting, der giver livskvalitet for dem".

På den baggrund blev retningslinjerne for klippekortsordningen i 2017 af det tidligere Social- og Sundhedsudvalg fastlagt til at: 

 •  samtlige borgere på Køge Kommunes 9 plejecentre automatisk skal tilbydes et klippekort til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats
 • klippekortet er borgerens tid, som borgeren selv disponerer over
 • aktiviteterne i henhold til Køge Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen har fokus på at styrke borgernes livskvalitet og selvbestemmelse.

Tilbuddet om en klippekortsordning fremgår ligeledes af Køge Kommunes kvalitetsstandarder for plejeboliger og centerboliger.

Klippekortsordningen administreres af de enkelte plejecentre.

Eksempelvis er det på Lerbæk Torv plejepersonalet, der står for aktiviteterne, mens der på Tingstedet, Nørremarken og Møllebo/Pedersvej er ansat medarbejdere (bl.a. pædagoger) specielt til opgaven.

Mange af aktiviteterne er de samme som hos de hjemmeboende afhængig af borgernes ønsker. Det gælder eksempelvis gå- og cykelture til havnen og iskiosken, almindelig hygge, støtte til indkøb i butikker, hjælp til praktiske opgaver i boligen eller i haven, ledsagelse til lægen m.v.

Herudover kan nævnes, at klippekortene også anvendes til at hjælpe og støtte borgerne med:

 • kontakt til pårørende og bekendte i form af fotografering, kortskrivning, oplæsning af breve og hjælp med virtuelle samtaler, hvilket har været særlig vigtigt under Corona-nedlukningen
 • sociale "bobler", hvis en mindre gruppe borgerne gerne vil mødes i en af boligerne til kaffe, kortspil eller lignende
 • højtløsning af bøger og aviser
 • personlige og tryghedsskabende samtaler, herunder med deltagelse af præster
 • økonomiske forhold, eksempelvis i form af samarbejde med økonomiske værger, hvis borgerne ikke selv har familier til at hjælpe sig.
Økonomi
Økonomien fremgår af sagen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


80.   Revision af kvalitetsstandard for rengøringshjælp


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til kvalitetsstandard.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsvalget godkendte den 5. januar 2021 årsrevisionen af Køge Kommunes kvalitetsstandarder på ældre- og sundhedsudvalget for 2021.

Herunder godkendte udvalget, at rubrikken "Hvad omfatter ydelsen?" i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp i form af rengøring efter Servicelovens § 83, stk. 2, ændredes på to punkter:

 1. Tidsangivelserne blev erstattet af et fokus på opgaverne, og
 2. Frekvensen af rengøringshjælpen blev ændret fra 25 gange om året til hver 2. uge.  

Hensigten med ændringerne var at forenkle beskrivelsen af serviceniveauet i Køge Kommune af hensyn til borgerne.

Velfærdsforvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at den nye formulering i den sidste af ændringerne utilsigtet indebærer en udvidelse af serviceniveauet.

Forvaltningen foreslår derfor, at frekvensen af rengøringshjælpen i Køge Kommune beskrives som i den tidligere kvalitetsstandard, således at visiterede borgere fortsat ydes rengøringshjælp 25 gange om året.

Kvalitetsstandarden for rengøringshjælp i 2021 fremgår af bilaget.

Udvalget besluttede herunder at sende sagen i høring i Køge Seniorråd.

Velfærdsforvaltningen har på den baggrund modtaget vedhæftede høringssvar fra Seniorrådet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


81.   Fremtidig cafédrift


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at caféen på Møllebo lukker og at caféen på Sandmarksbo åbnes for visiterede borgere samt for beboere i Ejerforeningen Sandmarksbo.

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-05-2021
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes kantine driver tre caféer i forbindelse med plejecentrene Møllebo/Pedersvej, Lerbæk Torv og Sandmarksbo.

Caféerne har været lukket store dele af det seneste år pga. Corona. På baggrund af de erfaringer, der har været med alternativ levering af mad til den gruppe af borgere, der under normale omstændigheder har brugt caféerne, foreslår forvaltningen en ændring i den fremadrettede drift af caféerne, når de genåbnes.

Konkret foreslås, at caféen på Møllebo lukkes, samt at der fremadrettet stilles krav om, at borgere, som spiser i Køge Kommunes caféer, skal være visiteret til Køge Kommunes madservice med den undtagelse, at beboere i Ejerforeningen Sandmarksbo fortsat kan spise i caféen på Sandmarksbo.

For caféen på Møllebo er baggrunden herfor, at der har været positive erfaringer med at få leveret maden i daghjemmet i stedet for i caféen, da det har givet en roligere og mere sammenhængende dag for borgere med demens. 

Grundlaget for at holde caféen åben var inden Corona, at der i hverdage dagligt kom 10-15 gæster fra daghjemmet og spiste, samt nogle af dagene enkelte borgere fra centerboligerne på Pedersvej.
Tilbagemeldingen fra medarbejdere i daghjem er, at det i forhold til borgere med demens er en bedre løsning for borgerne, at de får leveret smørrebrød i daghjemmet. Køge Kommunes øvrige daghjem overgik til samme ordning, da kantinen overtog dele af kommunens madservice i 2020.
Borgere i centerboliger på Pedersvej inviteres med til aktiviteter på Møllebo plejecenter fire formiddage og tre eftermiddage om ugen samt til en større fællesspisning en gang om måneden. Senest har der været afholdt påskefrokost, hvor ni borgere fra Pedersvej deltog. Mængden af aktiviteter er blevet flere i løbet af det seneste år.

Caféen på Sandmarksbo er den eneste af Køge Kommunes caféer, hvor der kommer borgere, som ikke er visiteret til madservice. Det forhold, at der kommer gæster i caféen, som ikke er visiteret gennem kommunens madordning, har den betydning, at caféen på Sandmarksbo regnes for en café på lige fod med enhver anden og dermed skal leve op til de samme retningslinjer som almindelige caféer. Det betyder også, at caféen i princippet er i konkurrence med andre caféer og restauranter.

Sagen har været sendt i høring i Seniorrådet. Seniorrådets høringssvar vedlægges sagen.

Administrator for Ejerforeningen Sandmarksbo har gjort opmærksom på, at der er enkelte beboere i bebyggelsen Sandmarksbo, som ikke er pensionsberettigede og dermed ikke vil kunne visiteres til madservices og at Køge Kommunes lejekontrakt med Sandmarksbo forpligter kommunen til at sørge for, at beboere i Ejerforeningen Sandmarksbo kan spise i caféen.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at caféen fremadrettet åbnes for visiterede borgere samt for beboere i Ejerforeningen Sandmarksbo. Forvaltningen bemærker, at for de borgere, som ikke er visiteret til madservice, vil prisen på maden blive tillagt moms. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


82.   Dialogmøder med Seniorrådet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der i forbindelse med udvalgsmøder afholdes to årlige dialogmøder med Seniorrådet.
Baggrund og vurdering

Seniorrådets opgaver er i henhold til loven at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre borgere. I hver kommune skal det aftales, hvordan rammerne for rådets arbejde skal være, herunder hvordan seniorrådet skal høres.

I Køge Kommune er det aftalt, at Seniorrådet høres i alle sager, der vedrører ældre borgere,  og Seniorrådet indbydes desuden hvert år til budget-dialogmøde. Herudover har der ikke været tradition for systematisk dialog mellem udvalget og rådet.

Med henblik på at styrke dialogen mellem udvalget og rådet foreslår forvaltningen, at der afholdes to årlige dialogmøder mellem udvalget og rådet. Forvaltningen foreslår, at dialogmøderne afholdes i forbindelse med udvalgsmøderne f.eks. i maj og december, samtidig med, budget-dialogmødet i august fastholdes. Til dialog-møderne udsendes dagsorden med de emner, formandsskabet for udvalget og rådet på et formøde har aftalt skal drøftes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


83.   Orientering om Smooth-robot projekt


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om Smooth-robot projektet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Smooth-robot projektet[1] er et netop afsluttet fire årigt tværgående projekt mellem blandt andet Syddansk Universitet, udenlandske forskningsinstitutioner, robotudviklere og Køge Kommune. Projektet havde til formål at udvikle en prototype af en robot til brug på plejecentre i fremtiden. Robotten skulle kunne aflaste personalet med blandt andet praktiske opgaver, og dermed frigive mere tid til nærvær og omsorg for borgeren. Projektet bygger på antagelsen om, at det stigende pres på de kommunale ældre- og sundhedsydelser til en vis grad vil kunne imødekommes med nye innovative robotteknologier. Det har været essentielt for projektet, at brugen af robotteknologi ikke må være et fravalg af den menneskelige kontakt, men i stedet være en kvalitetsmæssig, økonomisk og aflastende mulighed.

Projektet har resulteret i, at der nu er udviklet en prototype af en servicerobot ”Smooth-robot”, der formentlig kommer på markedet om nogle år. Robotten kan varetage nedenstående tre funktioner, som er blevet udviklet på baggrund af input fra medarbejderne i Ølby Center:  

 • Transport af affald/vasketøj
 • Guidning af beboere fra en lokation på plejecentret til en anden
 • Servering af drikkelse

I bilag 1 udfoldes baggrunden og en nærmere beskrivelse af funktionerne, ligesom der findes billeder og link til videoer og til projektets hjemmeside.

Robotten er blevet udviklet til at kunne interagere smidigt (smooth) med omgivelserne og menneskerne omkring den. Testperioderne med beboere og medarbejdere på Ølby Center har været vigtige i udviklingen af den funktion. En funktion der betyder, at en fremtidig Smooth-robot kan køre stille og sikkert rundt med vasktøj, henvende sig nænsomt til mennesker og tilbyde dem drikkelse, eller guide beboere eller gæster til spiseområdet i deres tempo. Smooth-robotten har fået udviklet tale og den kan forstå mundtlige beskeder fra menneskerne omkring den. Hvis der fx siges ”Nej tak” til drikkelse, kan den med sin talefunktion motivere en ekstra gang, til at tage noget at drikke. Robotten igangsættes af en ordre som gives via et device af fx personalet.

Smooth-robot projektet har ikke afklaret om robotteknologier kan aflaste på fremtidens plejecentre. Men det er blevet tydeligt at plejecentrets arbejdsgange, indretning og størrelse vil have stor betydning for nytteværdien af en robot. På Ølby Center vil arbejdsopgaverne med transport af vasketøj, guidning af beboere og servering af drikkelse dermed også fortsat ske ved personalet. Personalet påpeger dog, at det har været interessant at deltage i projektet, både når der skulle gives input til robottens udseende og funktioner, sikres etiske aspekter og når forskerne har været forbi Ølby Center med robotten for at teste den under dens udvikling. Deltagelsen har medført en åbenhed i at se mulighederne i robot-teknologier. Fremtidens Smooth-robot vil muligvis have en nytteværdi steder, hvor det er tidskrævende at transportere vasketøj, drikkelse eller andet over store afstande, og hvor kontakten mellem mennesker i de opgaver ikke udgør en værdi.

[1] Smooth-robot projektet startede i april 2017 som et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Universitet, den danske robotvirksomhed Robotize, Teknologisk Institut, Dictus der udvikler talegenkendelse, Køge Kommune og de to tyske partere: Hamborg Universitet og Frauenhofer Institut. Innovationsfonden har finansieret projektet som er afsluttet primo 2021.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


84.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hver måned en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra april 2021 viser et gennemsnitlig sygefravær på 7,3 % på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I april måned var der et sygefravær på 7,5 %.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


85.   Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at orientering om Bevæg dig for livet visionsaftalen tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i september 2020 procesplanen for aftaleindgåelse vedrørende Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2021-2025. Der foreligger nu udkast til visionsaftale (bilag).

”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og Køge er med! Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer. Målgrupperne, der skal arbejdes med, er: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner.

Aftalen giver anledning til at styrke samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive forvaltningsområder. Borgere og foreninger skal understøttes i det, de allerede gør så godt, ligesom der er brug for deres kompetencer, visioner og ambitioner for at skabe endnu flere veje af inspirerende bevægelse igennem hele Køge Kommune. Indsatser i handleplaner udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere og idrættens organisationer.

Fremadrettet proces

 • Udkast til handleplan forelægges den politiske arbejdsgruppe den 25. august 2021
 • Borgere og foreningsliv inviteres til workshop om handleplan efterår 2021
 • Handleplan forelægges den politiske følgegruppe ultimo 2021

Kommende år orienteres den politiske følgegruppe om status og godkender årlige handleplaner i april. Med efterfølgende orientering i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. 

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


86.   Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje - høring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til strategi og fremkomme med eventuelle bemærkninger.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 26. juni 2018 igangsætning af arbejdet med en strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. Baggrunden for dette var

 • en forventning om stigning i antallet af indbyggere i Køge Kommune med omtrent 10.000 over 10 år. Skulle vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i 2018, ville det betyde anlægsinvesteringer på over 1 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt mere 30 mio. kr. Dette vel at mærke, hvis vi 'blot' byggede nyt og ikke justerede adfærd.
 • et ønske om at arbejde med "smarte m2" og at udnytte ejendomsporteføljen strategisk, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP)

I baggrunden for arbejdet indgik også et anerkendt behov for langsigtet planlægning, håndtering af vedligeholdelsesefterslæb og gennemsigtighed i prioriterings- og beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

Strategi

Der har været arbejdet med formulering af en strategi ud fra ovennævnte og som ønsket med stor grad af involvering af organisationen. I forbindelse med budget 2020 blev indsatsen dog fokuseret på udarbejdelse af konkrete cases/effektiviseringsforslag og konkretisering af disse. Strategiudarbejdelsen måtte yderligere nedprioriteres pga. andre opgaver under Corona-genoplukning, men nu kan 'Køge Kommunes ejendomsportefølje: Strategi og principper' fremlægges til høring.

Strategien har til formål at sætte retning for styring og udnyttelse af kommunens bygningsmasse, således at udnyttelsesgraden er optimal, ombygning og opgradering sker målrettet med fokus på brugernes behov/faglige strategier, og nyanlæg sker afvejet og koordineret med den eksisterende ejendomsportefølje.

Strategien er brudt op i fire målsætninger:

 1. Styring og prioritering af Køge Kommunes ejendomsportefølje hviler på en solid og gennemarbejdet fremstilling af de økonomiske rationaler i forhold til fx kapacitetsudfordringer samt brugsmæssig/faglig og teknisk kvalitet.

 2. Køge Kommunes ejendomme understøtter fagopgaverne og service til borgerne.

 3. I Køge Kommune er vi fælles om ejendommene, og ejendommene skal kunne rumme kommunes kapacitetsbehov inden for alle fagområder.

 4. Køge Kommunes ejendomme er indbydende, sunde, vedligeholdt og bevarer deres værdi.

Udkast til strategi vedlagt.

 

'De næste skridt'

Til at understøtte implementering af strategien er 'De næste skridt' udarbejdet. Notatet har til hensigt at omsætte de overordnede mål og hensigter til konkrete tiltag.

Et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af strategien er arbejdet i Ejendomsgruppen, hvorfor gruppens arbejdsgrundlag mv. er medtaget. Gruppen har ikke selvstændigt mandat, men fungerer først og fremmest ved at rådgive den tekniske direktør.

'De næste skridt' samt nøgletal for ejendomsområdet er vedlagt til orientering. 

 

Den videre proces

Strategien sendes nu i høring i Hoved MED-udvalget og relevante fagudvalg i juni måned. I løbet af august måned sendes strategien til behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og endelig til godkendelse i Byrådet. Eventuelle høringssvar vil indgå i beslutningsgrundlaget. 

Frist for indmelding af kommentarer er 31. juni 2021.

 
Beslutning
Drøftet.
Bilag

Til toppen


87.   Konsulentforbrug


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Ældre- og Sundhedsudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2019 og 2020.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier.

 • It-konsulenter
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning
 • Advokater og revisorer

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter denne gang er baseret på regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2019 og 2020. Opgørelsen vil derfor ikke være direkte sammenlignelig med de tidligere opgørelser, herunder den opgørelse for 2019 som blev lavet sidste år. Herudover så arbejdes der nationalt på yderligere at finpudse den aftalte definition/afgrænsning således, at man kommer tættere på en mere fælles definition i opgørelsen af konsulentudgifterne. Indtil dette er på plads videreføres vores nuværende praksis, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem regeringen og KL.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


88.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


89.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


90.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.06.21