Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 02.04.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Selim Balikci, (A)

33.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


34.   Temadrøftelse om budgetanalyser på Ældre- og Sundhedsudvalgets område (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


35.   Madudbud (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


36.   Orientering om månedlig budgetopfølgning pr. 28. februar 2019


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo februar 2019.

Med dette udgangspunkt viser budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019, at Ældre- og Sundhedsudvalgets område samlet set forventes at balancere.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


37.   Tilslutning til Boblberg - Et digitalt sundhedsfællesskab


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhedsudvalget beslutter, at Køge Kommune tilslutter sig Boblberg.
Baggrund og vurdering

Som en del af Køge Kommunes arbejde med at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes sociale liv foreslår Velfærdsforvaltningen, at der indgås en aftale med den sociale medieplatform Boblberg.dk. Den sociale medieplatform, skal hjælpe borgerne i Køge Kommune til at finde nye bekendtskaber og interesse-fællesskaber og ad den vej dels modvirke ensomhed og dels bedre den mentale og fysiske sundhed.

Med en udrulning af Boblberg.dk vil Køge Kommunes borgere kunne oprette en profil og møde andre med de samme interesser som dem selv, uden at kende dem i forvejen.

På Boblberg.dk kan borgere bl.a. finde andre at dyrke motion med, strikke med, lektiehjælp, reserve-bedsteforældre, en biograf ven, en at spille skak med, en der kan lære en at tale dansk, frivillige, eller en at dele svære tanker med. Boblberg.dk er et sted, hvor den enkelte borger let har mulighed for at finde andre, der står i samme situation som ham/hende, og som søger det samme, eller hvor borgerne kan hjælpe hinanden som medborgere.

På Boblberg.dk foregår kontakten ved, at man som borger opretter en brugerprofil. Via denne kan borgeren nu se andres opslag (kaldet bobler) i enten nærområdet, regionen eller i hele Danmark. Kontakten etableres ved at besvare hinandens bobler. Modsat Facebook, som skaber kontakt mellem mennesker der allerede kender hinanden, åbner Boblberg.dk op for helt nye bekendtskaber baseret på fælles interesser og ønsker. Der er ingen reklamer på Boblberg.dk og hjemmesiden er udelukkende finansieret af kommuner der betaler medlemskab. Aktuelt er 29 danske kommuner med i Boblberg-netværket. Portalen er kun tilgængelig for oprettede brugere og Boblberg.dk fører tilsyn med det opslåede indhold på baggrund af et etisk regelsæt. Portalen er meget brugervenlig og dermed også velegnet til borgere med begrænset it-kendskab.

Alle borgere over 15 år der bor i medlemskommunerne, kan oprette profil på Boblberg.dk. Det betyder, at Boblberg.dk kan bidrage til at borgere på tværs af alder, social status, etnicitet og fysisk formåen kan danne relationer.

Behovet for Boblberg.dk har allerede vist sig fra borgernes side. Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra borgere om at kommunen tilslutter sig Boblberg-netværket. Og mere end 600 borgere fra Køge Kommune har allerede noteret sig op i Boblberg.dk.

Økonomi
Udgifterne kan afholdes indenfor det samlede budget.
Kommunikation
Boblberg forestår i samarbejde med Velfærdsforvaltningen oplysning om platformen til borgerne. Oplysningen vil bl.a. foregå via lokale medier, plakater på busstandere og generelt i bybilledet og flyers i lægehuse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


38.   Orientering om TeleKOL


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhedsudvalget tager orienteringen om TeleKOL til efterretning.
Baggrund og vurdering

For at styrke et sammenhængende forløb med færre indlæggelser og bedre muligheden for behandling i eget hjem for borgere med den kroniske lungesygdom (KOL), deltager Køge Kommune i projektet TeleKOL, som er telemedicinsk hjemmemonitorering.

Tilbuddet består overordnet af, at borgere med svær KOL får en tablet, hvor der er installeret en KOL app og der opsættes måleudstyr derhjemme som giver borgeren mulighed for, med et individuelt fastlagt interval, at måle sine symptomer, puls, iltmætning og andet relevant.

Ved hjælp af målingerne får borgeren en bedre forståelse af sin aktuelle tilstand i forhold til sin normaltilstand, og en individuel selvhjælpsplan stiller forslag til relevante handlinger.

Borgeren bliver ringet op af en monitoreringsansvarlig KOL sygeplejerske til en samtale om hvordan vedkommende bliver bedre til at håndtere sin sygdom. 

TeleKOL iværksættes i det enkelte tilfælde ved at egen læge eller syghuslæge henviser borgere med svær KOL til telemedicinsk hjemmemonitorering.

Formålet med TeleKOL er at understøtte en samlet indsats på tværs af region, kommune og almen praksis. Indsatsen skal medføre, at borgere der tilbydes telemedicinsk monitorering i eget hjem, oplever større livskvalitet. Borgerne får mulighed for, gennem hjemmemonitoreringen, at tage aktiv del i deres egen behandling. Sygdomsindsigten og egen-mestringen styrkes dermed. Samtidig øges trygheden og behandlingskvaliteten ved at de kommunale sygeplejersker via TeleKOL løsningen løbende kan følge med i de målinger borgerne foretager i eget hjem.

TeleKOL er et landsdækkende initiativ og blev besluttet af KL, Regioner og Regeringen ved økonomiaftalerne for 2016.

TeleKOL går på tværs af region, kommune og almen praksis, og skal etableres i hver af de fem landsdele og være klar til fuld drift i midten af 2020.

Aftalen om udbredelse af TeleKOL er kun det første skridt i bestræbelserne på at understøtte borgerne/patienterne i eget hjem. På sigt er det forventningen, at løsningen vil omfatte en lang række diagnoser og funktionsnedsættelser som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning, multisygdom m.v.

Det anslås, at der er ca. 3.000 borgere med svær KOL i Landsdel Sjælland og at ca. halvdelen af disse vil blive henvist til TeleKOL. Herudaf forventes mellem 90-100 borgere fra Køge Kommune at blive en del af TeleKOL projektet.

Køge kommune skal således løfte opgaven med at afholde monitoreringssamtaler, mens egen læge har behandlingsansvaret. De ca. 10% af borgerne, som er sværest ramt af KOL, vil blive henvist direkte til sygehuset, som så varetager både moniteringsansvaret og behandlingsansvaret.

Økonomi

Køge kommunes andel af udgifterne afholdes inden for det samlede budget.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


39.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen


40.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.04.19