Referat af møde i Ældre- og Sundhedsudvalget

Den 01.12.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Paul Christensen, (V)
Thomas Kielgast, (F)


122.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


123.   Nyt fra formanden og forvaltningen


Beslutning

Taget til efterretning.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


124.   Godkendelse af borgerrettede takster til budget 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at de borgerrettede takster for 2021 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område godkendes. Det bemærkes at taksterne på madservice kun gælder indtil 31.marts, hvor nye leverandørpriser foreligger.
Baggrund og vurdering

Hvert år den 1. januar reguleres en række satser for bl.a. egenbetaling på social- og sundhedsområdet, som følge af udstedte ministerielle cirkulæreskrivelser, herunder bl.a. loft for egenbetaling for madordninger, samt for omsorgs- og specialtandpleje. Typisk reguleres loftet for egenbetalingen med satsreguleringsprocenten. Generelt er det således, at taksterne er omkostningsbestemte og maximalt må svare til de gennemsnitlige omkostninger forbundet med tilvejebringelse af ydelsen, dog under hensyn til de føromtalte lofter for egenbetaling.

Idet nævnte cirkulærer først udstedes ultimo november eller senere, har en del af taksterne på Ældre- og Sundhedsudvalgets område ikke kunnet indgå i den almindelige vedtagelse af budgettet for 2021 De foreslåede takster  til godkendelse med denne sagsfremstilling, supplerer dermed budgettet. Det samlede takstblad fremgår nedenfor og satserne for 2021 indstilles til godkendelse.

Taksterne svarer maksimalt til kommunens udgifter til leverandøre. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten, der for 2021 er sat til 2%.

Der er dog foretaget visse minimale afrundinger i borgerens favør

 

Takster - Sociale Institutioner mv. 2020 2021
Ældre institutioner – rengøringsartikler mv. pr. måned 219,00 223,00
Plejehjem (§192) – vinduespudsning pr. måned 26,00 26,50
Omsorgstandpleje pr. år 540,00 550,00
Specialtandpleje pr. år 2.010,00 2.050,00
Kørsel, til eller fra vedligeholdelsestræning (§86) og daghjem, pr. tur 24,00 24,00
Tøjvask pr. måned 104,00 106,00
Madordninger 2020 Til og med 31.marts 2021
Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 53,50 54,50
Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag 61,00 62,00
Plejehjemsbeboere pr. måned 3.512,00 3.582,00
Cafepriser 2020 Til og med 31.marts 2021
Dagens menu 57,50 58,50
Hovedret 46,00 46,50
Smørrebrød, 3 x 1/2 23,50 23,50

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet der er taget højde for egenbetalingsindtægterne i det vedtagne budget.
Beslutning

Godkendt.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


125.   Beslutning om nøgletal på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til afrapportering af nøgletal på udvalgets område.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget har løbende sager på dagsordenen, der vedrører nøgletal for udvalgets område, f.eks. udvikling i venteliste til plejeboliger, aktivitets tal m.v.

Forvaltningen foreslår, at disse enkeltstående afrapporteringer erstattes af faste, kvartalsvise nøgletalsafrapporteringer, der i et fast format, samlet afrapporterer på udviklingen på udvalgets område. 

Forvaltningen foreslår, at afrapporteringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område omfatter nøgletal for udviklingen i

 • hjemme og sygeplejen
 • genoptræningsplaner
 • venteliste til plejecentre
 • liggedage
 • sygefravær
 • vikarer
 • nationale mål på sundhedsområdet

Der vil fortsat komme løbende afrapporteringer på økonomien (månedlige budgetopfølgninger og økonomiske redegørelser) og på udviklingen i sygefraværet.

Der vedlægges udkast til afrapportering, som vil blive gennemgået på mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


126.   Valgform i forbindelse med Seniorrådsvalg 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvar fra Køge Seniorråd og beslutter, hvordan Seniorrådsvalget 2021 skal afvikles.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den 20. oktober 2020 valgformen i forbindelse med næste års seniorrådsvalg.

Efterfølgende besluttede udvalget at sende i høring i Køge Seniorråd, at "valget til seniorrådet afvikles som brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlerne fysisk på afstemningsstederne i forbindelse med kommunalvalget, samt i borgerservice på rådhuset, i Borup og i Herfølge".

Velfærdsforvaltningen har på den baggrund indhentet vedhæftede høringssvar fra Køge Seniorråd.

Det fremgår af høringssvaret, at Køge Seniorråd ønsker, at valget afvikles som fremmødevalg.

Begrundelsen er, at: 

 • Fremmødevalg "giver en markant højere valgdeltagelse end både digitalt valg og bestemmevalg", og at
 • Erfaringerne med fremmødevalg fra andre Ældre-/Seniorråd på Sjælland er "meget positive", herunder at valgformen "ikke har givet anledning til problemer i forhold til kommunalvalget".

Det bemærkes, at Seniorrådet tilbyder at medvirke til planlægningen og gennemførelsen af valghandlingen, herunder ved at finde tilforordnede til valgstederne.

Velfærdsforvaltningen vil på baggrund af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning om valgformen udarbejde en tids- og procesplan og et budget for gennemførelsen af Seniorrådsvalget 2021. Dette forelægges til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse på et senere udvalgsmøde.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder konkret forslag til afvikling af fremmødevalg.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


127.   Godkendelse af tidsplan for Friplejehjem


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender tids- og milepælsplan for administrationens arbejde i forhold til etablering af friplejehjem i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

På møde den 26. maj 2020 besluttede Byrådet, at arbejdet med etablering af et friplejehjem kunne igangsættes.

Der er udarbejdet en tids- og milepælsplan for arbejdet med etableringen af friplejehjem, herunder hvornår og om hvad udvalget / relevante udvalg skal træffe beslutning om i forhold til et eventuelt videre forløb. Tids- og milepælsplanen (detaljeret) kan ses af vedlagte bilag.

Nedenstående er de områder, hvor udvalget / relevante udvalg skal drøfte og godkende det videre forløb. Det vil sige, at der tilrettelægges en proces, hvor det er muligt at "pausere" eller stoppe processen.

Overordnet tids- og milepælsplan for arbejdet med etablering af friplejehjem:

 • 1. kvt. 2021: Startredegørelse 
 • 2. kvt. 2021: Godkendelse af model for takster og takster for pleje og drift
 • 2. kvt. 2021: Godkendelse af udkast til samarbejdsaftale med friplejeleverandør
 • 2. kvt. 2021: Godkendelse af udbudsmateriale for grundsalg
 • 4. kvt. 2021: Valg af grundkøber og indgåelse af købsaftale
 • 1. kvt. 2022: Godkendelse af lokalplan

Byggeriet kan - i fald milepælsplanen følges - forventes påbegyndt i 2022 og færdiggjort i første halvdel af 2024.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


128.   Indtægts- og udgiftsbevilling - Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. tager orientering om bevilling af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til det tværkommunale projekt Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter (ØDA) i Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune til efterretning
 2. overfor Økonomiudvalget og Køge Byråd anbefaler, at der i 2020 gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1 mio. kr. til fordeling mellem ØDA-kommunerne.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune, Faxe Kommune og Stevns Kommune gik i begyndelsen af 2020 sammen om en fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje "Rådgivnings- og Aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens".

Kernen i ansøgningen var ønsket om at forsætte og udbygge det eksisterende tværkommunale samarbejde om etableringen af Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter (ØDA), der sigter mod at styrke såvel den lokale som den samlede indsats for demensramte og deres pårørende i regionen.

Efterfølgende fik de tre kommuner i slutningen af april 2020 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om en bevilling i perioden 2020-2023 på i alt 2.659.600 kr.

Puljemidlerne udmøntes for et år ad gangen, således at de tre kommuner i 2020 modtager i alt 1 mio. kr.

Midlerne skal bl.a. bruges til ansættelse af lokale aktivitetsmedarbejdere og gennemførelse af fælles kursusaktiviteter for målgruppen.

Projektledelsen af ØDA med budgetstyringen var i første omgang placeret i Stevns Kommune, men er nu flyttet til ældre- og sundhedsafdelingen i Køge Kommune.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 1 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.
Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

- ali

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


129.   udbud af madservice (Lukket punkt)Til toppen


130.   Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Som led i den løbende fokus på økonomistyringen på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, er der foretaget budgetopfølgning på udvalgets område, hvor forvaltningen har gennemgået den seneste aktivitets- og udgiftsudvikling. Denne budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i aktivitet og forbrug ultimo oktober 2020. Seneste budgetopfølgning blev foretaget i forbindelse med 3. økonomiske redegørelse 2020.

Med de tiltag der er gjort på området for at tilpasse forbruget forventes budgetoverholdelse på Ældre- og Sundhedsudvalgets område pr. 31. oktober 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


131.   Orientering om samarbejdsprojekt om etablering af demensvenlige udendørsaktiviteter på plejecentre


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om Sundhedsstyrelsens tilsagn, til ansøgning om etablering af udendørs træningsområder til borgere og pårørende til borgere med demenssygdom, til efterretning. Områderne etableres på plejecentrene Møllebo og Tingstedet.
Baggrund og vurdering

Venneforeningerne til Møllebo og Tingstedet har ansøgt om midler fra Sundhedsstyrelsens pulje "Aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende til plejehjemsbeboere med demens". Puljen har kunnet søges af alle frivillige foreninger og organisationer.

Ansøgningen er blevet til i et samarbejde med Køge Kommune og de to venneforeninger for henholdsvis Møllebo og Tingstedet. Ansøgningen skal dermed ses som et led i og eksempel på udmøntningen af strategien for Velfærdsforvaltningen, hvor løsninger og initiativer findes i fællesskab. Sammen med borgernes netværk.

Puljen er et af initiativerne i aftalen om initiativer til svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, som Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet indgik i foråret 2020. Der er i alt afsat 29,5 mio. kr. i puljen. Midlerne skal anvendes inden april 2021.

Puljemidlerne kan anvendes til sociale og fysiske aktiviteter, der gennemføres sammen med pårørende og borgere med demens og til aktiviteter, der gennemføres ved teknologier eller andet udstyr.

I Køge er der søgt om midler til etablering af udendørs træningsområder på henholdsvis Møllebo og Tingstedet. De to ansøgninger er imødekommet. Sundhedsstyrelsen har givet bevillingstilsagn til de to udendørs træningsområder. Målgruppen for træningsområderne er pårørende og borgere med demenssygdom i eget hjem og pårørende og borgere med demenssygdom fra relevante plejecentre og daghjem. 

Projektet forventes igangsat i november 2020 af firmaet Kompan og forventes afsluttet med udgangen af januar 2021.

Træningsfaciliterne vil blandt andet blive tænkt ind i Køge Kommunes demensteams arbejde for borgere og pårørende. Træningsfaciliterne er tilpasset borgere med demens, men vil også kunne anvendes af pårørende og øvrige beboere eller borgere og pårørende, der ønsker at anvende faciliteterne på egen hånd. Træningsområdet forventes anvendt i mange sammenhænge og aktiviteterne kan blandt andet være med til at flytte fokus fra sygdom til aktivt samvær. Derudover skal området give anledning til motion, træning og ophold i det fri.

I ansøgningen er der særligt blevet peget på behovet for areal til udendørs aktiviter og ophold lyset af COVID-19.

Der er givet tilsagn på to gange 499.255 kr. til henholdsvis Møllebos venner og venneforeningen på Tingstedet og som nævnt ovenfor resultatet af et samarbejde mellem Køge Kommunes demensteam og to plejecentre (og daghjem).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


132.   Orientering om vedligehold af kommunens bygninger i 2021


Indstilling
Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om prioriteringsliste for 2021 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2020 afsat 41,494 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 12. november 2020, er den blive sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020.

Økonomi
Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


133.   Orientering om sygefravær på ældre- og sundhedsområdet


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om sygefraværet på udvalgets område til efterretning.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet. Som led i dette arbejde forelægger forvaltningen for Ældre- og Sundhedsudvalget hvert kvartal en sygefraværsopgørelse, som udarbejdes af Køge Kommune.

Den seneste sygefraværsopgørelse fra Køge Kommune fra oktober 2020 viser et gennemsnitlig sygefravær på 7,0% på ældre- og sundhedsområdet over de sidste 12 måneder. I oktober måned var der et sygefravær på 8,2%. Til sammenligning var der i hele 2019 et sygefravær på 7,3%. Velfærdsforvaltningen har fokus på hvilken positiv effekt situationen med COVID-19 har på det faldende sygefravær i forhold til læring og fastholdelse af den faldende tendens.

I forbindelse med covid-19 blev oprettet særlig ”covid-fravær”, som ikke er indeholdt i sygefraværsrapporteringen. I forbindelse med opstarten af covid-19 epidemien i marts kan opgørelserne dog også indeholde en mindre andel covid-19 fravær.

Rapporten for Ældre- og Sundhedsafdelingen er vedhæftet som bilag.

Velfærdsforvaltningens medarbejderudvalg FMU - som består af Velfærdsforvaltningens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle områder af Velfærdsforvaltningen - har drøftet strategien for arbejdet med nedbringelse af sygefravær, som er et fælles fokusområde for alle velfærdsområderne.

FMU har besluttet en målsætning om at nedbringe sygefraværet til 5 pct. gennem følgende indsatser:

 • Flere fastemedarbejdere fremfor vikarer, som forventes at forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne
 • Strategisk arbejde med kerneopgaven og social kapital (retfærdighed, tillid og samarbejde) på alle arbejdspladser i Velfærdsforvaltningen. Der er igangsat et kompetenceløft i forhold til social kapital hos både ledere og tillidsvalgte.
 • Opfølgning på sygefraværspolitikken
 • Ny ledelsesstruktur på ældreområdet med færre medarbejdere pr. leder
 • Kampagnen #slipfaglighedenfri, som sammen med KL og FOA-projektet Fremfærd skal bidrage til at medarbejdernes faglighed i højere grad slippes fri i mødet med borgerne. Målet er at øge kvaliteten af opgaveløsningen og trivslen
 • Relancering af det personalepolitiske grundlag - Køge Kommunes personale politiske grundlag bygger på værdierne Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar, Vækst og udvikling. FMU vil i den kommende tid i forbindelse med de øvrige indsatser arbejde med værdierne.
 • Fokus på det hele menneske og hele arbejdssituationen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


134.   Orientering om udvidelse af lægekapacitet i Køge Kommune


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om udvidelse af lægekapaciteten i Køge Kommune til efterretning.
Baggrund og vurdering

Region Sjælland planlægger at udvide lægedækningen i Køge Kommune med to lægekapaciteter for at imødekomme det øgede behov, der løbende vil komme som følge af den befolkningstilvækst, der sker i kommunen. Borgernes brug af almen praksis er stigende med alderen. I takt med et stigende antal ældre i Køge Kommune vil der derfor komme et øget behov for lægedækning.

En lægekapacitet kan betragtes som en fuldtidslægestilling, hvor lægen har mellem 1600 og 2700 patienter tilknyttet. Der er lige nu 41 læger i Køge Kommune fordelt på 21 lægepraksisser.    
Det vides endnu ikke, hvor i kommunen de nye lægekapaciteter vil blive placeret. Det er den enkelte lægepraksis, som skal søge om at få tilknyttet yderligere kapacitet.

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på møde d. 20. oktober høringssvar i forbindelse med udkast til ny praksisplan for Region Sjælland. Et af målene med praksisplanen er at sikre bedre lægedækning i hele regionen. Dette arbejde har regionen nu sat i gang.  

Sundhedsaftalen 2019-2023 indgået mellem Region Sjælland og regionens 17 kommuner har som en af de bærende ambitioner, at færre borgere skal falde mellem to stole og flere skal hjælpes i eget nærmiljø og undgå indlæggelse. Til denne udvikling er det væsentligt, at opgaverne løbende kan bevæge sig fra et højere specialiseringsniveau i sygehusene til kommunerne og de praktiserende læger.
Lægedækningen er dermed et centralt element i forhold til at understøtte sundhedsaftalen og sikre sammenhæng i det nære sundhedsvæsen, hvor almen praksis spiller en stor rolle.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


135.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


136.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


137.   Underskriftsblad - ÆSU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.05.21