Referat af møde i Børneudvalget

Den 02.12.2020 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


149.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Til toppen


150.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget pr. 31. oktober 2020


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. I det forventede mindreforbrug er der korrigeret for Byrådets godkendelse af budgetreduktion på driften med 5,8 mio. kr. Der er oprettet en anlægspulje til legepladser på tilsvarende beløb.

Estimatet er forbedret med 1,2 mio. kr. siden sidste måned, hvilket primært skyldes en enkelt sag, der er afgjort i Ankestyrelsen.

Udgifterne i forbindelse med corona-nedlukning på i alt 7,8 mio. kr. indgår ikke i nærværende regnskab. Kompensation for merudgifter forbundet med genåbning indgår i forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

Det forventede overskud er øget med 0,25 mio kr. siden sidste møde. Dette er dog med forbehold for, at der er set en vækst i privatpassede børn, som medfører at mindreforbruget er brugt til dette formål.

Bilag 3: Opfølgning på famillieområdets indsatser

Det forventede overskud udgør en forventning om 3,0 mio. kr. inden for serviceområderne og 1,0 mio. kr. på øvrige områder. Med 2 måneder tilbage af året er det overvejende sandsynligt, at der vil være en positiv overførsel til 2021 på 2 % af budgettet.
Økonomi
Se ovenfor samt bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


151.   Overblik over budgetanalyser på Børneudvalget - Budget 2021 - 2024


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager orientering om budgetanalyserne til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelsen af ”Budgetstrategi- og vejledning 2021-24” blev det besluttet, at der skulle arbejdes med analyser på de enkelte udvalgsområder. Dette blev efterfølgende aflyst, idet den økonomiske situationen ikke nødvendiggjorde besparelser.

I vedlagte notat er der kort redegjort for den videre proces for det arbejde, der blev igangsat. Herunder et overblik over udvalgets økonomiske muligheder for omfordeling, der kunne være for de enkelte analyser.

Der var igangsat følgende analyser på Børneudvalgets område:

 • Standardkontrakter på familieområdet
 • Lokale efterværn
 • Tandplejen - genberegning af hjemtagelse af aftaleklinikker
 • Tildelingsmodeller på dagtilbudsområdet, herunder ledelse
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jacqueline Sporon-Fiedler (F)
Bilag

Til toppen


152.   Status på kapacitet på dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Antallet af børn i aldersgruppen 0–6 år er stigende. Befolkningsprognosen for 2020 viser en tilgang af børn i 0–6-års alderen på 486 børn frem til år 2024 og 1.235 børn frem til år 2032.  Væksten i aldersgruppen har medført, at pladssituationen i visse områder af kommunen er under pres.

Der er allerede planlagt nye dagtilbud ved Ravnsborghallen, Køge Kyst og Køge Nord svarende til 19 grupper eller 132 vuggestue- og 176 børnehavepladser. Herudover er det planen at genåbne Gartnervejen med 24 vuggestue- og 36 børnehavepladser.

I Køge Nord er efterspørgslen efter pladser allerede nu ekstra stor, og der kan blive behov for at fremrykke en del af kapaciteten eller at etablere midlertidig løsning indtil det planlagte byggeri er færdigt.

I november 2019 blev Basen åbnet med 80 pladser i Kirstinedal. Alle pladserne var besat i løbet af knap to måneder. Til februar åbner Den Grønne Planet med 168 pladser (heraf 8 indsatsgruppepladser). Allerede 1. november 2020 begyndte de første børn i en satellit for at kunne imødegå efterspørgslen, og status i november 2020 er, at en fjerdedel af alle pladserne i Den Grønne Planet allerede er besat. Med den tendens og den øvrige efterspørgsel i den østlige del af Køge Kommune, forventes det, at de resterende pladser også bliver belagt frem mod sommeren 2021. Herefter vil der først være ekstra kapacitet i området igen fra omkring sommeren 2022, når dagtilbuddet ved Ravnsborghallen åbner.

Herudover har stort set alle eksisterende dagtilbud merindskrivning, og har haft det en årrække. Det betyder flere steder tilsanding, så der kun bliver ganske få ledige pladser i 2021.

I den vestlige del af kommunen er der fortsat kapacitet til rådighed. I en periode er der ledig kapacitet i Borup, men med den tilvækst der er i øjeblikket, vil denne kapacitet også blive brugt i løbet af et år eller to.

Pladserne i Gartnervejen i Vemmedrup forventes åbent senest medio 2021, da efterspørgslen efter pladser også her er stigende. Samtidig kan den bruges til at tilbyde børn fra Køge Nord pladser, fx som udflytter, da der ikke er tilstrækkeligt med kapacitet i det område de kommende år, medmindre der sker fremrykning af planlagt kapacitet.

Erfaringen er dog, at forældrene ikke ønsker plads til deres barn langt væk fra deres bopæl. Det skyldes både et behov for at få hverdagen til at hænge sammen med arbejde og transport, men også at de gerne vil have, at deres barn går i dagtilbud sammen med andre børn, de skal følges med i skole på et tidspunkt.

Udviklingen følges tæt og forvaltningen samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen om finde brugbare løsninger, som forelægges til politisk behandling.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


153.   Lukning af venteliste for børn fra andre kommuner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til puljeinstitutionen Ved Skoven 3 måneder frem til marts 2021.
Baggrund og vurdering

En kommune har jf. Dagtilbudsloven mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen og kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud og/eller i forhold til de enkelte institutioner.

Antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til Ved Skoven overstiger 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen og har plads i Ved Skoven. Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler ventelisten lukket, så pladserne tilbydes børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune. Køge Kommune har behov for kapaciteten, og Børneudvalget har løbende lukket ventelisten til Ved Skoven.

Ved Skoven er en Rudolf Steiner Børnehave og familier fra både Køge Kommune og andre kommuner er interesserede i at få plads til deres børn i dette dagtilbud på grund af børnehavens profil. De børn, som står på ventelisten, er fortrinsvis søskendebørn fra Stevns Kommune, der typisk ikke har planer om, at flytte til Køge Kommune.

Børn, der flytter til Køge Kommune kan stadig skrives på ventelisten til institutionen, hvis forældrene, med et leje- eller købsbevis til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen.

På udvalgsmøde den 2. september 2020 besluttede Børneudvalget at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune bortset fra i Borup. Da udefrakommende børn på kommunens venteliste samlet set ikke overstiger 1 % åbnes ventelisten til de øvrige dagtilbud.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


154.   Ansøgning om navneændring fra Olympen til HopLa


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. godkender, at Olympen ændrer navn til Hopla.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra dagtilbuddet Olympen, da de ønsker at skifte navn til Børnehuset HopLa. Hop står for bevægelse, motorisk udvikling og idræt. La står for den musiske tilgang, sang, musik og sanser.

Baggrunden er et ønske fra medarbejderne om at skifte navn og dermed markere en ny begyndelse efter kommunaliseringen i november 2019. Samtidig vil navnet understrege den nye profil, som de arbejder med.

Med udgangspunkt i medarbejdernes ønske besluttede TRIO-gruppen - TR, AMR og leder - at igangsætte en proces omkring navneskift. Forslaget blev også forelagt Forældrekontaktudvalget. De var positive overfor ideen.

Børn, forældre og medarbejde kom med forslag til nye navne og blandt disse blev to udvalgt af TRIO-gruppen og sendt til afstemning blandt medarbejderne. Valget faldt på Hopla.

Stuerne i Olympen har haft navne, der henviser til græske guder: Artemis, Herakles, Poseidon, Apollon, Pan og Hermes. Stuenavnene er nu blevet ændret, så de passer til den nye profil: Dansemusene, Disco-ormene, Hoppelopperne, Popfuglene og Rockløverne. 

Processen omkring arbejdet med et nye navnet har været positivt for alle parter.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


155.   Proces for udarbejdelse af handicappolitik


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. drøfter, hvordan børnehandicapområdet kan inddrages i en politik for handicapområdet i Køge Kommune
 2. tager stilling til invitation til at deltage ved et fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. december 2020, kl. 15.15-16.15.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har den 18. november 2020 anmodet Børne- og Uddannelsesforvaltningen om at indstille, at Børneudvalget inddrages i processen om udarbejdelse af en handicappolitik i Køge Kommune.

Der er behov for drøftelse af, hvordan børnehandicapområdet kan inddrages i handicappolitikken, som har været undervejs på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område siden august 2020 med bl.a. vidensindsamling og interviewrunde med borgere, pårørende og Handicapråd. 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil præsentere forløbet nærmere på Børneudvalgets møde.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Børneudvalget er inviteret til mødet den 14. december 2020, kl. 15.15 - 16.15.
Bilag

Til toppen


156.   Sundhedstjenesten - corona


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Sundhedstjenesten har fået en ekstra opgave som følge af Corona-situationen. Den ekstra opgave belaster Sundhedstjenesten med det, der svarer til et årsværk. For at undgå, at det også fremover har konsekvenser for Sundhedstjenestens driftsopgaver og serviceniveau, har forvaltningen slået en stilling op med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen finansieres via Corona-midler. Der kan blive behov for yderligere personaleressourcer.

Den ekstra opgave består i råd og vejledning med henblik på at begrænse smittespredning i dagtilbud og skoler samt i forhold til håndtering af konkrete smittetilfælde.

For at imødekomme dagtilbuddenes og skolernes behov for lettilgængeligt materiale, har forvaltningen udarbejdet en række action cards som giver konkrete handleanvisninger til ledelsen i dagtilbud og skoler i forhold til mistanke om Covid-19, bekræftede enkelttilfælde med Covid-19 samt ved flere samtidige smittetilfælde med Covid-19. Action cards’ene revideres løbende på baggrund af Sundhedsstyrelsen vejledning.

Det har vist sig at der er behov for et supplement i form af personlig rådgivning, fordi det er et meget kompliceret område med mange fortolkningsmuligheder og stor usikkerhed. Sundhedstjenesten har derfor været nødt til at oprette en Corona-vagtfunktion, som i øjeblikket er bemandet i tidsrummet 8-20 i hverdage og 8-18 i weekender. Særligt i weekenderne er der efterspørgsel på råd og vejledning.

Sundhedstjenesten registrerer tidspunkt for henvendelserne samt hvilken type råd og vejledning, der er givet. Antallet af smittetilfælde rapporteres dagligt til Køge Kommunes Sundhedsberedskab.

Fuld efterlevelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, fx graviditets- og barselsbesøg samt konsulentfunktion i forhold til dagtilbud og skoler, vil kræve en opnormering af Sundhedstjenesten med 8,2 årsværk.
Økonomi
Den opslåede stilling skal finansieres via Corona-midler. Ved behov for yderligere personaleressourcer vil forvaltningen lægge en selvstændig sag op herom.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


157.   Vedligehold af kommunens bygninger i 2021


Indstilling

Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager orientering om prioriteringsliste for 2021 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2020 afsat 41,494 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 12. november 2020, er den blevet sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020.

Økonomi
Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


158.   Sygefravær 3. kvartal 2020 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager sygefraværsrapport for perioden 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 5,2 procent og for Familieafdelingen 3,8 procent i gennemsnit i perioden 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,0 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 3,7 procent i perioden 4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser øverst opgørelse af sygefravær (ekskl. covid) og sygefravær + covid-sygefravær, hhv. covid-karantæne og covid-hjemsendt. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden (oktober 2019 - september 2020) på hhv. afdelingsniveau og niveauet under. Rapporten er under videreudvikling hos KMD – bl.a. grafisk.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


159.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • Status på venteliste i Tandplejen.
 • Familiecenter Køge har indgået aftale med privat firma om samtalemetode med børn.
 • Indhentning af børneattester for medarbejdere fra leverandører, der arbejder for kommunen.
 • Aftale med BDO om analyse af skole- / dagbehandling.
 • Børn og Unge Topmøde den 28. januar 2021.
 • Aula på dagtilbudsområdet starter 1. februar 2021. Modtaget henvendelse om fritagelse for brug af Aula. Direktøren svarer.

Til toppen


160.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


161.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.12.21