Referat af møde i Børneudvalget

Den 03.01.2018 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Lene Møller Nielsen, (A)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


2.   Orientering om valg af formand og næstformand - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at Børneudvalget på det konstituerende møde den 5. december 2017 har valgt Pernille Sylvest (A) som formand og Thomas Kampmann (C) som næstformand.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


3.   Flytning af ordinært møde i juni 2018 - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at det ordinære møde i Børneudvalget i juni flyttes til den 13. juni 2018, kl. 16.00 - 17.30 eller alternativt den 5. juni 2017, kl. 16.00 - 17.30 (Grundlovsdag).
Baggrund og vurdering
Byrådet tog på mødet den 26. september 2017 det administrative forslag til mødekalender for 2018 til efterretning. Heraf fremgår bl.a., at Børneudvalgets ordinære møde i juni afholdes den 6. juni 2018.

I dagene den 6. og 7. juni 2018 deltager formændene for Børneudvalget og Skoleudvalget sammen med direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i et seminar for udvalgsformænd og direktører arrangeret af COK.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller derfor, at Børneudvalgets ordinære møde flyttes til den 13. juni 2018, kl. 16.00 - 17.30 eller alternativt den 5. juni 2018, kl. 16.00 - 17.30 (Grundlovsdag).
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune ved flytning af mødet.
Beslutning
Mødet i juni flyttes til den 5. juni 2017, kl. 16.00 – 17.30.

Til toppen


4.   Introduktion af nyt udvalg


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. Børneudvalget fastlægger datoer for introduktion af nyt udvalg, hvor følgende datoer kan foreslås:

  Onsdag den 7. marts 2018, kl. 12.00 - 15.30 (udvalgsmøde fra kl. 16.00)
  Onsdag den 14. marts 2018, kl. 14.00 - 18.00
  Torsdag den 15. marts 2018, kl. 9.00 - 16.00

 2. Børneudvalget hen over 2018 besøger forskellige dagtilbud i kommunen.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil udarbejde et program, der sigter på at introducere til forvaltningens kerneopgaver, lovgrundlag, økonomi, største udfordringer, vigtigste aktører mv. Introduktionen vil også lægge op til en drøftelse af visioner for udvalgets arbejde.

Programmet vil afspejle Børneudvalgets tilkendegivelser herom på mødet.

Formandsskabet i Børneudvalget har peget på muligheden for besøg i dagtilbud, hvilket forvaltningen vil tilrettelægge, såfremt udvalget ønsker det.

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med introduktionen afholdes inden for udvalgets budget.
Beslutning

Ad. 1. Introduktion af nyt udvalg afholdes den 15. marts 2018, kl. 9.00 – 16.00.

Ad. 2. Godkendt.


Til toppen


5.   Kapacitet på dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert forår udarbejdes en behovsprognose på baggrund af befolkningsprognosen, hvor det skønnes, hvor mange børn, der har behov for pasning de kommende 10 år sammenholdt med kapaciteten.

Det er politisk fastsat, hvad den maksimale kapacitet, antal pladser, i hvert dagtilbud skal være, også kaldet spidsbelastningen. Kapaciteten er fastsat ud fra en række parametre herunder kvadratmeter, grupperummenes størrelse, behov for pladser mv.

Den seneste behovsprognose fra foråret 2017 viser, at der for Køge Kommune under ét vil være tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen de første par år. Den viser også, at der i Søndre Hastrup allerede i 2017 vil mangle pladser. Det var forventningen, at børnene fra Søndre Hastrup kunne få anvist plads i de omkringliggende områder, hvor der ifølge prognosen ville være ledig kapacitet.

Virkeligheden har dog vist sig at være anderledes, særligt i forhold til 0-2 årspladserne. I hele den østlige del af Køge Kommune er der indskrevet børn svarende til spidsbelastningen og nogle steder flere børn. Det samme gør sig gældende for Bjæverskov. Der er således ikke umiddelbart ledig kapacitet til de 0-2 årige fra den østlige del af Køge Kommune. Forvaltningen er ved at kortlægge mulighederne for at etablere yderligere kapacitet både på kort og længere sigt.

Når det faktiske behov for pladser afviger fra behovsprognosen, kan det skyldes flere ting. Prognosen bygger dels på befolkningsprognosen opdelt på skoledistrikter (det forventede antal børn i alderen 0 - 6 år), dels på en forventet dækningsgrad. Sidstnævnte er et udtryk for, hvor stor en procentdel af børnene fra hver årgang, der søger et pasningstilbud.

Befolkningsprognosen er omfattet af en vis usikkerhed. Men afvigelserne fra år til år er dog begrænsede. Dækningsgraden kan omvendt ændre sig fra år til år, fra årgang til årgang og være forskellig på tværs af distrikterne. Udsvingene kan skyldes, at forældrene vælger tilbud uden for det skoledistrikt, de er bosat i, at forældrene har forskellige ønsker og prioriteringer over tid - og mere systematiske ændringer i søgemønsteret knyttet til fx konjunkturudviklingen. Endvidere kan til- og fraflytningsmønstret reelt være anderledes end forudsat i prognosen. Disse forhold er forbundet med usikkerhed, og kan ikke opgøres eksakt.

Pasningsgaranti
Kommunen er forpligtet til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn, hvis forældrene ønsker det, fra barnet er 30 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien indebærer, at barnet skal have tilbudt plads senest 3 måneder efter det er skrevet på venteliste. Dette gælder også tilflyttere. Pasningsgarantien indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Forældrene har en naturlig forventning om at kunne få tilbudt plads i nærområdet af hensyn til planlægning af familie- og arbejdsliv, hvilket også fremgår af Dagtilbudslovens formålsparagraf. En manglende kapacitet i nærområdet vil få betydning for brobygning, søskendes mulighed for at komme i samme dagtilbud, for Køge Kommune som en attraktiv bosættelseskommune og for vækststrategien.

Pladsanvisningen anviser, så vidt muligt, en plads i nærområdet. Hvis det ikke er muligt på grund af den aktuelle pladssituation, må Pladsanvisningen tilbyde en ledig alderssvarende plads et sted i kommunen. Det vil sige, at Køge Kommune er ét anvisningsområde. Af kort i bilag fremgår det, hvor langt der er fra Køge By til de enkelte dagtilbud.

Ledig kapacitet

Den 1. april 2018 vil de kommende skolebørn overgå til SFO og derved skabe plads til nye børn. De tidligere år har det frigivet kapacitet frem til ca. 1. januar. I 2017 har nogle dagtilbud haft indskrevet børn til maksimal kapacitet allerede fra august/september måned. Samme billede forventes igen i 2018, hvilket betyder, at der er brug for at etablere ekstra kapacitet i løbet af 2018 til at imødekomme efterspørgslen.

Mulighed for at kunne fortsætte i børnehave i eget integreret dagtilbud
Forældre har en forventning om, at når deres barn begynder i vuggestue i et integreret dagtilbud, vil det kunne fortsætte i børnehavedelen. Hvis andelen af indskrevne vuggestuebørn nærmer sig 50 % af pladserne, er det ikke sikkert, at der er et tilstrækkeligt antal ledige børnehavepladser, når børnene har alderen til at rykke op. Det afhænger af, hvor stor en årgang, der skal videre i skole. Børnene risikerer derfor at få tilbudt børnehaveplads et andet sted, end de har gået i vuggestue. Der er således et iboende problem ved at indskrive for stor en andel af vuggestuebørn i et dagtilbud.

Pædagogiske læreplaner og arbejdsmiljø
Dagtilbud er langt mere end et sted, hvor børnene opholder sig, mens forældrene er på arbejde. Dagtilbudsloven stiller en lang række krav til det pædagogiske indhold, krav til inklusion, til læring mv. Disse krav er det kun muligt at leve op til, hvis de fysiske rammer i tilstrækkelig grad tilgodeser behovene, herunder antallet af børn pr. grupperum, mulighed for kunne arbejde i mindre grupper osv. fx i forhold til socialt udsatte børn og børn med sproglige udfordringer. Mange børn har også behov for at kunne "trække sig tilbage" og få lidt ro i løbet af dagen, i andre lokaler end grupperummet.

De fysiske rammer har betydning for arbejdsmiljøet, både for personalet og børnene. En målrettet indsats i Køge Kommune har ført til en reduktion i sygefraværet hos personalet i dagtilbuddene. Det kan blive udfordret, hvis der indskrives for mange børn i forhold til antallet af kvadratmeter, indretning af dagtilbuddene og den bygningsmæssige kvalitet af disse.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


6.   Mulighed for integreret dagtilbud i Køge Kyst


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter anmodning fra partiet Venstre.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget følgende henvendelse:

"Venstre ønsker at få en sag på dagsordenen i Børneudvalget, om en undersøgelse af muligheden for en integreret daginstitution i Køge Kyst. Pt. efterspørges det af yngre familier, og bl.a. i Fællesbyg Køge Kyst får man mange henvendelser, fra familier der ønsker at købe en bolig, hvis der er pasningsmulighed i nærområdet, hvilket der ikke er i dag.

Vi ønsker sagen på det førstkommende Børneudvalgsmøde og sagen skal eventuelt foregå i en dialog med Køge Kyst."

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Anmodning fra Venstre drøftet.

Ali Ünsal (V) ønsker sag om undersøgelse af muligheden for placering af en integreret daginstitution i Køge Kyst fremskyndet.

Til toppen


7.   Ansøgning om vuggestuepladser i Sct. Georg Gårdens Børnehave


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at

 1. Børneudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet indstiller, at der afsættes midler til at ombygge og omlægge Sct. Georgs Gårdens Børnehave til et integreret dagtilbud

  eller
 2. ombygning og omlægning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave til integreret dagtilbud indgår i den samlede anlægsplan for kapacitet på dagtilbudsområdet, som fremlægges i februar 2018 og vurderes på baggrund heraf

  eller
 3. der ikke arbejdes videre med omlægning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave.
Baggrund og vurdering

Den 1. august 2017 blev Sct. Georgs Gårdens Børnehave omlagt til 10 småbørns- og 35 børnehavepladser, hvilket blev godkendt af Børneudvalget den 7. juni 2017. Det har dog ikke medført den ønskede søgning til institutionen. Der er pt. indmeldt 1 barn i en småbørnsplads og 53 børn i børnehaven. Til april 2018 skal 22 børn videre i sfo, mens der pt. kun står tre børn på venteliste. Det lave antal indmeldte børn efter 1. april 2018 gør det vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen for institutionen.

På den baggrund ønsker bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehave, at institutionen bliver omlagt til en integreret 0-6 års institution pr. 1. januar 2018 for derved at sikre både pædagogisk og økonomisk bæredygtighed. Ansøgning fremgår af bilag.

Hvis Sct. Georgs Gårdens Børnehave skal have vuggestuepladser, forudsætter det ombygning af toiletter og puslefaciliteter samt etablering af liggehal. På baggrund af erfarings- og kvadratmeterpriser har et arkitektfirma vurderet, at en ombygning og etablering af liggehal skønnes at ville koste ca 915.000 kr. uden inventar, som pusleborde, garderober, barnevogne o. lign.

Omlægning af småbørnspladser til vuggestuepladser ændrer ikke på, at der i disse år er for få børn til den nuværende 0-2 årskapacitet i området. Der er i spidsbelastningsperioden ca. 20 til 25 ledige 0-2 års pladser i Borup. Herover er der mulighed for at genåbne nogle af de lukkede pladser i Møllehøj.

Eventuel oprettelse af vuggestuepladser i Sct. Georgs Gårdens Børnehave kan få den konsekvens, at dagplejen i Borup reduceres eller helt må lukke, hvis forældrenes søgemønster flyttes fra dagpleje til vuggestue. Billedet har indtil videre været, at forældre i Borup vælger private pasningsordninger til deres 0-2 års børn eller vuggestue i en af byens andre integrerede dagtilbud. Det er ikke muligt at forudsige, hvordan forældrenes søgemønster vil være, hvis Sct. Georgs Gårdens Børnehave bliver et integreret dagtilbud.

Behovsprognosen viser, at der fra ca. 2022/23 er brug for flere pladser i Borup. Der er således behov for at bevare hele den eksisterende kapacitet i byen, herunder kapaciteten i Sct. Georgs Gårdens lokaler for at kunne imødekomme efterspørgslen på sigt.

En opgørelse, over det samlede kapacitetsbehov for hele Køge Kommune, viser, at det nu og de kommende år er i den østlige del af kommunen, der er behov for at etablere vuggestuepladser for at kunne imødekomme efterspørgslen. 

Økonomi
Hvis der oprettes vuggestuepladser i Sct. Georgs Gårdens Børnehave, forudsætter det, anlægsomkostninger på ca. 915.000 kr. samt udgifter til inventar. Der skal udarbejdes et endeligt projekt, hvis der arbejdes videre med etableringen.
Beslutning
Børneudvalgets flertal godkendte ad. 3, at der ikke arbejdes videre med omlægning af Sct. Georgs Gårdens børnehave.

Ali Ünsal (V) ønsker, at forvaltningen arbejder videre, jf. ad. 2.
Bilag

Til toppen


8.   Vedtægtsændringer 2018 for Lyngens Børnehave


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget at godkende vedtægtsændringerne for Lyngens Børnehave.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen for Lyngens Børnehave har fremsendt nye vedtægter for institutionen. Årsagen til ændringerne er, at Lyngens Børnehave tidligere var tilknyttet Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem Lokalforeningen Frie Børnehaver Køge.

I dag er børnehaven i stedet tilknyttet Landsforeningen Danske Daginstitutioner. Derfor er der sket en tilpasning af vedtægterne til de faktiske forhold. Samtidig er henvisninger til lovgivningen blevet opdateret, svarende til den nuværende lovgivning. Der er således konsekvensrettet i vedtægterne.

Øvrige ændringer:

I § 1, stk. 3 er ordlyden i andet punktum ændret fra "I institutionens praktiske og pædagogiske arbejde skal børn og ungens medbestemmelse, børnekulturelle aktiviteter samt natur- og miljøaktiviteter indgå med størst muligt vægt." ændret til "I institutionens praktiske og pædagogiske arbejde skal sprogudvikling, udvikling af sociale og personlige kompetencer vægtes højt. Dette skal foregå ud fra et menneskesyn, der fokuserer på anerkendelse og inklusion, og som ser barnet som et menneske med meninger og ressourcer."

§ 9 i de tidligere vedtægter udgår, da der ikke længere er krav om udarbejdelse af virksomhedsplan.

I § 10 i de nye vedtægter er ordlyden ændret fra "souschef" til "stedfortræder".

I § 12, stk. 3 står der, at "ved nyansættelser deltager en til tre medlemmer fra bestyrelsen", hvor der tidligere stod, at "en fra bestyrelsen deltager ved ansættelsessamtalerne".

I § 13, stk. 4 står der, at ved institutionens nedlæggelse skal dens formue..."anvendes til et tilsvarende formål som nævnt i § 1." Tidligere var formuleringen, at midlerne "anvendes til et tilsvarende socialt formål".

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


9.   TipsByText – et pilotprojekt i samarbejde med Rockwoolfonden


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indgår sammen med to andre kommuner og den anerkendte sprogforsker Pia Thomsen i et samarbejde med ROCKWOOL Fonden med navnet "TipsByText".

TipsByText er oprindeligt udviklet af professor Susanna Loeb og et forskerhold på Stanford University Center for Education Policy Analysis.

Udgangspunktet for udviklingen af TipsByText er ønsket om at påvirke de markante forskelle i livsvilkår og livsforløb alt efter, hvilken social baggrund, man er født med. Udgangspunktet er, at der ses mønstre fra den tidlige barndom, som er med til at skabe forskelle i færdigheder og evner, og at en tidlig indsats kan gøre en forskel. Fx hører de sprogligt svageste børn langt færre ord end de sprogligt stærkeste, og målet for projektet er at forbedre det enkelte barns læringsmiljø i hjemmet.

Indsatsen foregår ved, at forældrene modtager tre ugentlige SMS´er med forslag til, hvordan de kan motivere børnenes læring som en del af dagligdagens rutiner. SMS’ernes indhold er konkrete og simple forslag til læringsaktiviteter til forældrene, der kan indgå i de daglige rutiner med børnene, og som samtidig kan understøtte barnets sproglige udvikling, som følgende eksempler.

 • Stil dig foran jeres spejl. Tag barnet op eller lad det stå på en stol foran dig. Ligner I hinanden? Hvordan ligner I hinanden: næse, hår, mund, øjne? Hvem ligner barnet af søskende, fætre og kusiner? Hvem ligner du i din familie?
 • Skriv eller tegn en indkøbsliste med mad sammen med dit barn. Snak om, hvad I skal købe, hvad I kan lide at spise, hvordan madvarerne smager: stærkt, sødt, surt, salt.

Evalueringer af indsatser i Californien viste, at børn opnår, hvad der svarer til op til tre måneders mere læring i de otte måneder, hvor forældrene modtog SMS´erne og lavede aktiviteterne sammen med deres børn.

De oprindelige SMS´er udviklet til en amerikansk kontekst, hvor forældrenes baggrund kan være anderledes, ligesom den pædagogiske tænkning kan være en anden, og Køge Kommune medvirker til at oversætte og tilpasse indsatsen til en dansk kontekst målrettet 3-4 årige børnehavebørn fra socialt udsatte familier med dansk om andetsprog. Fra Køge Kommune er det forældrerepræsentanter fra Børnehuset Firkløveret, som i december 2017 har afprøvet de første sms'er. Forældrene vil derefter blive interviewet om deres oplevelse af og erfaringer med SMS´erne, og bidragene herfra vil blive anvendt i den videre udvikling af indsatsen.

I 2017–18 vil TipsByText blive tilpasset og afprøvet i flere tempi med evaluering i 2019. Derefter forventes TipsByText at være klar som metode til understøttelse af social mobilitet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Til toppen


10.   Ledelse af sygefravær i dagtilbud


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har stort fokus på nedbringelse af sygefravær. På dagtilbudsområdet er sygefraværet faldet fra 5,3 procent i 2015 til 4,8 procent i 2017.

Det skyldes en målrettet indsats i form af et projekt, som blev gennemført i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret. Projektet fokuserede på ledelse som central faktor for indsatsen mod sygefravær. Rammen for forståelse af sygefravær var samtidig, at sygefravær er komplekst og fordrer flere forskellige indsatser, herunder inddragelse dels af medarbejderne og dels af faktorer i den fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Fokus på ledelse, arbejdspladskultur og organisering kan således være med til at skabe positive forandringer i forhold til sygefravær.

Områdeledere og dagtilbudsledere har selvstændigt været ansvarlige for at inddrage medarbejderne og TRIO-grupperne i arbejdet med at fasholde nærvær og forebygge og håndtere fravær i hvert enkelt dagtilbud.

Projektet bestod af en række faser herunder uddannelse af områdelederne, og lederne for dagtilbud og dagplejen, særindsatser i dagtilbud med identificerede fraværsproblematikker og en evaluering af projektet.

Uddannelsen var tilrettelagt for den samlede dagtilbudsledelse i de kommunale dagtilbud samt dagplejen, for de kunne opnå fælles viden og færdigheder til identificering, forebyggelse og håndtering af problematikker inden for psykisk arbejdsmiljø og sygefravær på dagtilbudsområdet. Succeskriteriet var, at område- og dagtilbudslederne ville blive i stand til selvstændigt at arbejde vidensbaseret og systematisk med sygefravær og psykisk arbejdsmiljø i egne områder og dagtilbud. Herunder at blive kompetent i rollen som leder af dagtilbuddets arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og sygefravær.

Der blev arbejdet med praktisk og systematisk ledelse af sygefravær - identificering, forebyggelse og håndtering blandt andet ud fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABIs) værktøjskasse til sygefravær. Værktøjskassen er inddelt i fem trin:

1) Lederen som rollemodel, 2) Overblik over sygefravær: statistik og kendskab til medarbejderne, 3) En sund fraværskultur, 4) Opfølgning på sygefravær: lovgivning, politikker, procedure og samarbejde med jobcenter, 5) Håndtering af udfordringer: herunder sygefraværssamtalen.

Sygefravær og trivsel kræver vedvarende fokus fra ledernes side og et tæt samarbejdet med TRIO-grupperne. Derfor er det planen, at der skal gennemføres en kvalitativ evaluering på sygefraværsprojektet igennem interviews i TRIO-grupperne. En evaluering, der har fokus på læringsperspektivet, som kan være med til forme de næste naturlige tiltag på institutions- og organisationsniveau, herunder hvilken læring, der har været undervejs, og hvilke behov, der er fremadrettet.

De selvejende institutioner deltog ikke i sygefraværsprojektet. Køge Kommune er ikke arbejdsgivere for personalet i disse dagtilbud, og det er derfor op til bestyrelserne (som har arbejdsgiveransvaret), at arbejde med sygefravær og trivsel i institutionerne.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Til toppen


11.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

til Ejendoms- og Driftsudvalget, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger
 2. prioriteringsliste for 2018 godkendes
 3. prioriteringslisten sendes til orientering til øvrige relevante fagudvalg og derpå tilbage til udvalget for endelig prioritering.

til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger.

Ejendoms- og Driftsudvalget den 20. december 2017:
Ad. 1. Godkendt (bevilget).
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Godkendt med bemærkning om, at prioriteringslisten sendes til orientering og evt. kommentering til øvrige relevante fagudvalg.

Baggrund og vurdering

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme.

Der tages udgangspunkt i den rapport over vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger, som blev fremlagt for Ejendoms- og Driftsvalget som punkt 86 på mødet den 21. juni 2017.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport:

 1. Nybygget
 2. Lidt slidt
 3. Slidt
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2018 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 eller 2.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet i og godkendt af Direktionen. De af Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede opgaver fremgår af vedhæftede forslag til prioriteringsliste for 2018.

I forbindelse med Køge Kommunes aftale om budget 2018-2021 har forligspartierne ønsket, at forvaltningen afdækker mulighed for, i hvilket omfang genopretningsmidler anvendes til energirigtige forbedringer, som kan lånefinansieres, hvor låneoptaget efterfølgende reinvesteres til genopretning af kommunens bygninger.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med ovennævnte afdækning og forventer i løbet af foråret 2018 at kunne fremlægge en sag.

Endvidere gøres opmærksom på, at en taggennemgang/renovering af bygninger i begyndelsen af året kan afstedkomme ændringer i behovsprioriteringen. Forvaltningen vender i givet fald tilbage til udvalget herom.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Til toppen


12.   1. Økonomiske redegørelse 2018 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. Børneudvalget drøfter og godkender den økonomiske redegørelse pr. december 2017 for budget 2018,

 2. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler følgende budgetneutrale korrektioner:

  a) en budgetneutral omplacering fra Børneudvalget til Økonomiudvalget på 480.000 kr. vedrørende flytning af en række administrative funktioner,        

  b) en budgetneutral omplacering fra Børneudvalget til Økonomiudvalget på 434.000 kr. vedrørende samling af forvaltningernes tjenestebiler i en samlet bilflåde for rådhuset.
Baggrund og vurdering

Budgetårets første økonomiske redegørelse - der for budget 2018 foretages pr. december 2017 - drejer sig i første række om en vurdering og kvalitetssikring af de forudsætninger, der oprindelig er lagt til grund for budgetlægningen. Desuden foretages der ved første økonomiske redegørelse en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalgene og de enkelte aktivitetsområder.

Vurdering og kvalitetssikring af forudsætningerne for budget 2017
0 - 6 års området
Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med at vurdere de fremtidige kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet konstateret, at der kan være behov for at justere de dækningsgrader (hvor mange børn ud af en årgang der søger pasning), der ligger til grund for budgetlægningen. Der har altid været udsving mellem de enkelte år, men aktuelt er der tegn på, at dækningsgraderne generelt er stigende.

Når der i starten af 2018 foreligger en ny befolkningsprognose, vil dækningsgraderne samtidig blive revurderet med henblik på at komme så tæt som muligt på det antal børn, der vil søge pasning i løbet af året og i de kommende år.

Foranstaltninger for sårbare børn og unge
Forvaltningen bemærker, at det samlede budget i 2018 til foranstaltninger er lavere end det forventede forbrug i 2017. Området er i 2017 tilført 15,2 mio. kr., hvoraf 5. mio. kr. er givet varigt. Samtidig er der i 2018 budgetteret med en besparelser på 5 mio. kr. knyttet til Ud i livet projektet (Sverigesmodellen).

Historisk set har der været meget betydelige udsving i forbruget fra år til år, derfor vil forvaltningen frem mod 2. økonomiske redegørelse arbejde videre med områdets budgetmodel med fokus på i højest mulige grad at kunne understøtte estimatet og økonomistyringen på området.

Budgetmæssige omplaceringer
Forvaltningen indstiller følgende budgetneutrale omplaceringer:

 • I forbindelse med flytning af en række administrative funktioner – og en medarbejder – fra Familieafdelingen til BUF Sekretariat vurderer forvaltningen, at opgaveporteføljen over årene har ændret sig, så stillingen bør være placeret under Sekretariat og Forvaltning (konto 06) og ikke som hidtil under foranstaltninger.

  Forvaltningen indstiller derfor til en budgetneutral omplacering fra Børneudvalget til Økonomiudvalget på 480.000 kr.

 • I forbindelse med beslutning om samling af forvaltningernes tjenestebiler i en samlet bilflåde for rådhuset er budget til drift overført til en central pulje. I forbindelse med budgetlægningen blev budgettet ved en fejl trukket fra Børne- og Ungeforvaltningens administrative budget (konto 06) i stedet for de afdelinger under forvaltningen, som bilerne blev overdraget fra (Familiecenteret, Sundhedstjenesten og PPR).

  På Børneudvalgets område gælder det 10 biler fra Familiecenteret og 6 biler fra Sundhedstjenesten. Forvaltningen indstiller derfor til en budgetneutral omplacering fra Børneudvalget til Økonomiudvalget på 434.000 kr.
Økonomi
Se ovenfor under baggrund og vurdering.
Beslutning
Ad. 1. Drøftet og godkendt.

Ad. 2 a – b. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Til toppen


13.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Ali Ünsal henviste til, at bygning på Tigervej evt. kan indgå i kapacitetsberegningen, jf. sag nr. 5.

Thomas Kielgast spurgte til TRASMO-projektet.

Til toppen


14.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19