Referat af møde i Børneudvalget

Den 03.03.2021 kl. 16:00 i Teams


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


26.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


27.   Overgang fra vuggestue til børnehave


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orientering om overgangen fra vuggestue til børnehave til efterretning.

Områdeleder Urzula Larsen fra Dagtilbudsafdelingen deltager under dette punkt og orienterer om håndteringen af overgange fra vuggestue til børnehave.

Baggrund og vurdering
Medlemmer af Børneudvalget har spurgt til, hvordan dagtilbuddene håndterer overgangen fra vuggestue til børnehave. Områdeleder Urzula Larsen orienterer herom.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


28.   Lukning af ventelisten til dagtilbud til børn fra andre kommuner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til puljeinstitutionen Ved Skoven 3 måneder frem til maj 2021.
Baggrund og vurdering

En kommune har jf. Dagtilbudsloven mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen og kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud og/eller i forhold til de enkelte institutioner.

Antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til Ved Skoven overstiger 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen og har plads i Ved Skoven. Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler fortsat ventelisten lukket, så pladserne tilbydes børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune. Køge Kommune har behov for kapaciteten, og Børneudvalget har løbende lukket ventelisten til Ved Skoven.  Børn, der flytter til Køge Kommune kan stadig skrives på ventelisten til institutionen, hvis forældrene, med et leje- eller købsbevis til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen.

På udvalgsmøde den 2. december 2020 besluttede Børneudvalget at genåbne ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune på nær Ved Skoven. De børn, der bliver skrevet op her, er typisk børn, hvis familier er ved at flytte til Køge Kommunen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


29.   Åbning af dagtilbud på Gartnervej 18 i Vemmedrup


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om åbning af dagtilbuddet pr. 1. juni 2021 til efterretning
 2.  godkender, at dagtilbuddet kommer til at hedde "Væksthuset".
Baggrund og vurdering
På Børneudvalgsmødet i oktober 2020 orienterede forvaltningen om, at der i løbet af foråret 2021 ville blive behov for at genåbne dagtilbuddet på Gartnervej 18 i Vemmedrup og på samme møde blev det godkendt at genetablere legepladsen.

På baggrund af behovsprognosen og den konkrete efterspørgsel efter pladser i området (Lellinge, Vemmedrup og Bjæverskov) åbnes dagtilbuddet fra 1. juni 2021. Lederen ansættes fra 1. maj, men vil inden sin tiltræden skulle deltage i ansættelsessamtaler med kommende medarbejdere, så der er personale, når dagtilbuddet åbner.

Ventelisten til dagtilbuddet er åben for opskrivning, og der er pt. ca. 20 børn i området, som vil få tilbudt plads de første måneder. Der kan stadig komme flere børn på ventelisten inden åbningen i juni. Dagtilbuddet vil både blive tilbudt de børn, som søger det specifikt, og til de børn der skal have tilbudt plads efter pasningsgarantien, da de øvrige dagtilbud i området ikke har flere ledige pladser.

Der etableres 24 vuggestue- og 36 børnehavepladser. Med åbning af pladserne er det forventningen, at området har tilstrækkelig med kapacitet de kommende 5 til 6 år, og at de øvrige dagtilbud ikke behøver at merindskrive børn i samme omfang som nu.

I begyndelsen vil der være plads til, at dagplejen fortsat kan benytte det ene grupperum i dagtilbuddet til legestue, men i løbet af nogle måneder - afhængig af efterspørgslen - vil dagplejen have brug for andre faciliteter til deres legestue. Dette er beskrevet i et andet punkt på dagsordenen. Findes der ikke en løsning på udfordringen, har dagplejen ikke mulighed for at være i legestue fremadrettet.

Dagtilbuddet har i flere år i folkemunde været omtalt som Væksthuset. Forvaltningen foreslår derfor, at navnet gøres officielt. Desuden er navnet fint i tråd med linjen, der skal arbejdes med i dagtilbuddet nemlig udeliv og bevægelse.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Godkendt.

Til toppen


30.   Muligheder for legestue til dagplejen i Vemmedrup


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender

 1. at legestue- og kontorløsningen ved Væksthuset indarbejdes i den kommende kapacitetsprognose - eller
 2. at legestueløsningen ved Vemmedrup Skolens klub indarbejdes i den kommende kapacitetsprognose, og at forvaltningen arbejder videre med at finde egnede kontorfaciliter et andet sted i kommunen til ibrugtagning senest 1. november 2023 - eller
 3. at der skal ikke længere skal være legestue i tilknytning til dagplejen i Ejby, Vemmedrup og Bjæverskov, og at forvaltningen arbejder videre med at finde egnede kontorfaciliter et andet sted i kommunen til ibrugtagning senest 1. november 2023.
Baggrund og vurdering

Sagen er genoptaget fra Børneudvalgsmødet den 3. februar 2021.

I Vemmedrup og Bjæverskov har legestuen til huse på Gartnervej, men når dagtilbuddet igen tages i brug, har dagplejen ikke længere mulighed for at benytte lokalet, som i stedet skal bruges til vuggestue.

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler til dagplejen i Ejby efter, at lokalerne i Fogedgården nu bruges til de ekstra børn, der er indskrevet i dagtilbuddet.

Legestuen er en vigtig del af det at gå i dagpleje. Det er her, børnene kan være sammen med andre børn, og dagplejerne mødes på tværs og får faglig inspiration og sparring. Legestuen er væsentlig for, at dagplejen er attraktiv fx for børnene i deres læring, dannelse, udvikling og trivsel, og som arbejdsplads for dagplejerne, hvor det kollegiale samvær har betydning for fastholdelse af dagplejerne, som ellers er meget alene i hverdagen.

1. januar 2020 blev dagplejen organisatorisk samlet på tværs af kommunen. Formålet med at samle dagplejen var muligheden for kollegial sparring og vidensdeling i arbejdet mod en fælles pædagogisk retning i dagplejen og kendskab og viden til hinandens områder. Det forudsætter, at der er fælles kontorfaciliteter. Siden 1. november 2020 har dagplejen lejet sig ind i midlertidige lokaler på Klemmenstrupgård. De lokaler kan kun anvendes i tre år ellers skal kommunen deponere.

Børneudvalget vedtog på mødet i september 2020, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at få etableret legestue i Ejby og Vemmedrup samt et dagplejekontor. Legestuen vil skulle benyttes af 4 dagplejere i Ejby (14 børn), 10 dagplejere i Vemmedrup/Lellinge (38 børn) samt 5 dagplejere i Bjæverskov (19 børn). Der er arbejdet med to løsningsforslag, som kan benyttes af både dagplejen i Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby. Det ene forslag løser også behovet for kontorfaciliteter. For uddybning af de to forslag, indhold og økonomi se bilag.

Legestue ved Gartnervej
Bygningen kan udvides med faciliteter til legestuen for både Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby og samtidig skabe kontorfaciliter til dagplejelederne. Legepladsen er ved at blive etableret, så den er klar, når dagtilbuddet åbner. Legepladsen kan også benyttes af dagplejen. Denne løsning er dyrere end det andet alternativ, men rummer også løsning på begge udfordringer. Samtidig er faciliteterne knyttet til dagtilbuddet og kan integreres med resten af huset, hvis dagplejen på sigt ikke har behov for lokalerne alle dage, eller der ikke længere er efterspørgsel efter dagpleje. Pris 4,5 mio. kr.

Legestue i Vemmedrup Skolens klub
En anden mulighed er at placere legestuen i Vemmedrup Skolens klub i et lokale i hjørnet af bygningen således, at legestuen har egen indgang og adgang til egen legeplads. Der skal etableres garderobe, puslerum, legestue og toilet. Køkkenfaciliteter kan deles med klubben. Børnene i klubben (fra 4. klasse op efter) og i dagplejen har forskellige rytme og behov, så det kan give udfordringer, at dagplejen og klubben skal benytte faciliteter dør om dør både ude og inde. Vælges denne løsning er der fortsat behov for at finde et kontorlokale til dagplejen. Hvis der på et tidspunkt ikke længere er behov for legestuen, vil der være behov for en vis reetablering af lokalet og legepladsen for at kunne bruges af klubben. Pris 3,4 mio. kr.

En tredje løsning?
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen de seneste år afdækket mulighederne for at finde egnede lokaler til formålet. Det er ikke lykkedes, både fordi der ikke er overskydende kapacitet, og fordi der er særlige bygningsmæssige krav til lokaler, der skal rumme børn i alderen 0-5 år. De to ovenstående forslag er, hvad der er muligt at etablere i lokalområdet. Arbejdes der ikke videre med et af disse forslag, er der risiko for, at legestuen i området må nedlægges, hvilket vil forringe tilbuddet og dermed også interessen for dagplejen. Samtidig vil det så ikke være muligt at tilbyde samme serviceniveau over hele kommunen for dagplejen, idet de øvrige områder har tilknyttet legestue.

Økonomi
Der vil være en økonomisk udfordring i forbindelse med legestue i Vemmedrup, som skal håndteres ved budgetlægningen for 2022-2025.

Ad. 1) Legestuen ved Væksthuset koster 4,5 mio. kr. og indeholder både legestue og kontorfaciliteter.
Ad. 2) Legestue i Vemmedrup Skolens klub koster 3,4 mio. kr. og indeholder kun legestue.

Den besluttede model vil indgå i forvaltningens arbejde med kapacitetsprognosen for 2022 og den kommende anlægsplan, som forelægges Byrådet med 1. behandlingsmaterialet for budget 2022-2025.
Beslutning
Ad. 1. Godkendt.
 
Bilag

Til toppen


31.   Erfaringsopsamling - corona på dagtilbudsområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og uddannelsesforvaltningen har indsamlet de erfaringer, som dagtilbuddene har gjort under corona-pandemien i perioden sensommer 2020 til vinter 2020/2021. Erfaringsopsamlingen er en opfølgning på den, der blev forelagt Børneudvalget den 4. november 2020, der afdækkede nedlukning og genåbning i foråret 2020. Erfaringerne er indsamlet på tværs af både kommunale dagtilbud, de øvrige driftsformer samt dagplejen og fremgår af bilaget.

Lederne blev bedt om at reflektere over en række temaer: Intern organisering og ledelse, pædagogiske læringsmiljøer, forældresamarbejde, eksternt tværfagligt samarbejde samt rengøring og hygiejne.

Hovedkonklusionerne omhandler en række erfaringer, som dagtilbuddene arbejder med at inkorporere i den pædagogiske praksis:

 • Organiseringen af mindre børnegrupper med faste voksne er blevet udgangspunktet, når muligt.
 • Balance mellem små grupper med mere ro og børnenes egne udfoldelsesmuligheder
 • Mere udeliv som et aktivt pædagogisk valg
 • Ude- og inderum med fleksible læringsmiljøer, der griber det, børnene er optaget af.
 • Rutiner omkring hygiejne inkorporeres i den daglige praksis.
 • Fokus på optimeret arbejdstidstilrettelæggelse og intern og ekstern mødestruktur.

Corona pandemien har medført en række ændrede vilkår for dagtilbuddenes organisering, som følge af sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende foranstaltninger. De sundhedsfaglige retningslinjer om bl.a. gruppestørrelser og adskillelsen af børn og personale i faste grupper har været et vilkår, som dagtilbuddene har skulle forholde sig til og indordne sig efter under corona pandemien. Disse organiseringsbetingelser har dagtilbuddene fået det bedste ud af, og det har samtidig været en mulighed for at reflektere over egen praksis og drage en række erfaringer, som kan tages med videre, når restriktioner, som følge af covid-19 udfases og mere normale forhold indfinder sig igen.

En gennemgående tendens på tværs af dagtilbuddene – både i evalueringen i foråret og denne gang - er fokusset på at skabe en mere rolig hverdag for børnene præget af færre afbrydelser og stærke læringsmiljøer gennem hele dagen. Ovenstående oplistning er med til at understøtte denne dagsorden. Organiseringen i små grupper og legezoner rummer omvendt en række dilemmaer omkring børnenes udfoldelsesmuligheder og egenbestemmelse i forhold til legekammerater, voksne og legeredskaber, ligesom personalets mulighed for faglig sparring og opbygning af en evalueringskultur, der går på tværs af dagtilbuddet indskrænkes.

Dagtilbuddene er pt. presset af, at andelen af fremmødte børn i gennemsnit udgør 85% og det pædagogiske personales fravær i gennemsnit ligger på 9% mod normalt maksimalt 5 %. Dagtilbuddene oplever pt. at stå i svært krydspres mellem at skulle efterleve sundhedsfaglige retningslinjer, agere hurtigt i tilfælde af smitteudbrud og samtidig sikre en tryg hverdag for personale, forældre og børn samt sikre en indholdsrig og spændende hverdag for børnene. En opgave, som lederne og personalet på tværs af kommunen har håndteret professionelt og med høj faglig kvalitet, hvilket årets tilsyn i 2020 også viser. Samtlige smittetilfælde og smitteudbrud har været håndteret efter retningslinjerne og smittekæder er ved hvert tilfælde blevet identificeret og inddæmmet, så yderligere smitte er blevet undgået. Samtidig bemærkes af tilsynene, at dagbuddenes arbejde med Den Styrkede Læreplan er blevet tilpasset omstændighederne under corona-restriktionerne.

I takt med, at covid situationen kommer mere under kontrol som følge af blandt andet optrapningen af test- og vaccinationsprogrammet, står dagtilbuddene med en fremadrettet opgave i at forene de positive erfaringer med en mere normal hverdag og praksis. Centralt har Børneudvalget understøttet dagtilbuddenes øget udeliv ved at afsætte midler til legepladskortlægning samt overdækning til ophold på legeplads. Dagtilbuddene arbejder videre med forankringen i forskellige forums, i form af blandt LMU, FMU, forældrebestyrelser, Trio-grupperne og på lederforum, hvor coronaerfaringer har været et arbejdstema og et afsæt for fælles refleksion og sparring på tværs af dagtilbuddene.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


32.   Beredskab ved mangel på dagtilbudskapacitet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det er ikke muligt at skabe midlertidige pladser på kort sigt, medmindre der merindskrives børn i eksisterende dagtilbud. I stedet peges på en række løsningsforslag, som kan etableres på ca. 8-12 måneder.

Hvert år udarbejdes en befolknings- og behovsprognose som peger på, hvor og hvornår der er behov for ekstra kapacitet. Dette omsættes til anlægsbehov på længere sigt.

Fra behovet bliver kendt og der afsattes midler til flere pladser, og disse kan tages i brug, går der op til fire år. I den periode kan der være flere forhold der gør, at udbud og efterspørgsel ikke passer sammen. Fx at antallet af børn stiger mere ét sted end forudsat, planlagt byggeri bliver forsinket, lokalplanen skal ændres eller økonomien er afsat på et senere tidspunkt, end behovet faktisk opstår. I sådanne tilfælde er der behov for at etablere andre pladser i en overgangsperiode, indtil ny kapacitet er klar til brug.

I de senere år har flere dagtilbud fået bygget om, så de kunne rumme en ekstra gruppe, og dagtilbuddene har merindskrevet børn ofte i en længere periode end den normale spidsbelastningsperiode fra januar til og med marts. De letteste løsninger er dermed brugt.

De bygningsmæssige krav til midlertidige pladser er de samme, som gør sig gældende ved permanente pladser (se bilag). Det er således ikke muligt at benytte et tomt kontorlokale, et klasselokale eller en spejderhytte uden at disse bygges om til formålet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt muligheden for at ombygge kommunalt ejede lokaler, som pt. ikke er i brug, til en børnegruppe i en periode. Fælles for dem alle er, at der udover omkostninger til ombygning også kommer udgifter til inventar, legeplads, liggehal og skure til udendørs legetøj samt driftsudgifter dækkende el, vand, varme, renovation, vedligeholdelse, rengøring mv. (Til driftsudgifter benyttes et nøgletal på 704 kr. pr. kvadratmeter). For uddybning se bilag.

Nedenstående bygninger er ikke reserveret til dagtilbud, men er mulige bygninger, der kunne anvendes til formålet. Bygningerne vil blive anvendt til andre formål, hvis de ikke skal være midlertidige dagtilbud:

Buen 3: Skønnet pris for ombygning 1,6 mio. kr. Årlig driftsudgift 0,11 mio. kr. Plads til 12-14 børn.

Ellemarken 1:
Skønnet pris for ombygning 1,6 mio. kr. Årlig driftsudgift 0,15 mio. kr. Plads til 12-14 børn.

Tigervej 20:
Skønnet pris for ombygning 3,8 mio. kr. Årlig driftsudgift 0,33 mio. kr. Plads til 25-35 børn.

Pavilloner:
Forslag 1 med 3 børnegrupper Anlægsudgift 1,85 mio. kr. samt levering og montering 1,25 mio. kr. Månedlig leje 43.000 kr.

Forslag 2 med 4-5 børnegrupper. Anlægsudgift 1,85 mio. kr. samt levering og montering 1,6 mio. kr. Månedlig leje 58.200 kr.

Hertil kommer tilslutningsafgifter samt klargøring og reetablering af arealet, hvor pavillonen skal stå.

Ikke bygningsmæssige løsninger som fx telte eller skurvogne må maksimalt benyttes i 6 uger. Herefter er der krav om byggetilladelser og forhold, der lever op til bygningsreglementet.

Er der brug for at oprette en ny gruppe, er der også behov for ekstra personale. Det tager mellem to og tre måneder at rekruttere fra stillingerne slås op, ansøgningsperiode udløber, samtaler afholdes og opsigelsesperiode udløber. Til en vis grad kan personale fra andre dagtilbud flyttes, men så mangler personalet andre steder, og ikke alt personale har lyst til at blive flyttet.

Føllehavegård bliver ledig i løbet af foråret 2022. Det kan overvejes, om stedet herefter kan gøres til en permanent udflytterbørnehave i tilknytning til et eksisterende dagtilbud. 

Det sted, hvor efterspørgslen efter pladser de kommende år oversigter kapaciteten, er i Køge Nord. I kommune- og anlægsplanen indgår et nyt dagtilbud fra 2023, men allerede nu får familier i Køge Nord tilbudt plads i Den Grønne Planet i Ellemarken grundet mangel på pladser. Udfordringen kan løses med midlertidige pavilloner, indtil det nyt dagtilbud kan stå færdigt. Forvaltningen vil på udvalgsmødet i april fremlægge en særskilt sag om udfordringerne i Køge Nord.
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


33.   Ophør af projekt Godt fra Start


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om Projekt Godt fra Starts ophør til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen søgte og fik i 2018 1,9 mio. kr. i projektperioden februar 2019 - januar 2021 til Projekt Godt fra Start fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge. Projektet har haft til formål at sikre det gode børneliv via tidlig opsporing og en hurtig og målrettet indsats. 

Der blev ikke afsat midler til videreførelse af Projekt Godt fra Start i budget 2021 og overslagsårene, hvorfor projektet ophører.

Projektaktiviteterne har i projektperioden været afgrænset til projektdistrikt nord (dagtilbudsområde Asgård & Kirstinedal). Forældrerettede indsatser som drop in sparring, Tryghedscirklen , graviditetsbesøg til førstegangsfødende og mødregrupper for sårbare mødre har således været lettilgængelige tilbud til forældre i projektdistriktet.

’Det Tværfaglige Småbørnsteam’, bestående af to sundhedsplejersker, en forebyggende familiebehandler fra Elmehuset og en myndighedssagsbehandler har været omdrejningspunktet for projektet. Teamet har varetaget tværfaglige tilbud til forældre i projektdistriktet, koordineret og fulgt op på opsporingsindsatsen samt agereret videnspersoner og konsulenter for kolleger. 

Midtvejsevalueringen samt tilbagemelding fra fagpersoner og forældre viser, at projektet har styrket opsporingsindsatsen for de 0-2årige, styrket det tværfaglige samarbejde og sikret hurtig og målrettet indsats for forældre i projektdistriktet. I løbet af projektperioden har projektet bl.a. opnået følgende resultater:

 • 56 forældre har benyttet ’drop in sparringen’ og fået hjælp til problemstillinger som fx grænsesætning, regulering af følelser og søvn
 • Det tværfaglige spædbarnsteam har afholdt tre forløb i Tryghedscirklen, som er en tidlig målrettet indsats, som skal styrke forældrene i at forstå deres barn og deres mulighed for at støtte en positiv udvikling hos barnet.
 • Ressourceteammøderne er styrket med særskilt fokus på de 0-2årige og deltagelse af sundhedsplejerske på møderne.

I hensigtserklæringen for budget 2020-2023 ”Tidlig indsats” blev der afsat 1,4 mio. kr. til bedre sociale normeringer og sundhedspleje. På baggrund af erfaringerne med de styrkede ressourceteammøder fra Godt fra Start, udmøntes Sundhedstjenestens stilling til deltagelse i ressourceteammøder. Dog ikke i samme omgang som i projektet.

Den endelige afrapportering af projekt Godt fra Start til Socialstyrelsen skal foreligge ultimo september 2021 og forlægges Børneudvalget i efteråret 2021. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


34.   Status på Styrket Borgerdialog


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen om implementering af Styrket Borgerdialog til efterretning.
Baggrund og vurdering
Styrket Borgerdialog udspringer af drøftelser i det tidligere § 17, stk. 4-udvalg og er et af indsatsområderne i "Strategi for det specialiserede børne- og voksenområde" godkendt af Byrådet i marts 2019. Formålet med Styrket Borgerdialog er, at borgeren oplever et så smidigt sagsforløb som muligt, og at man som borger, der henvender sig til Køge Kommune, føler sig tryg, anerkendt og inddraget i løsningen af egen sag. 

Forvaltningen fremlægger en kort status på implementering af Styrket Borgerdialog, idet udvalgsmedlemmer i nogle tilfælde har spurgt til fremdriften.

I marts 2020 påbegyndte Køge Kommune udrulningen af Styrket Borgerdialog med implementering af ABC-modellen til håndtering af klager. 

En arbejdsgruppe, på tværs af de fire forvaltninger, forestår udrulningen ved afholdelse af workshops i de enkelte afdelinger. Udrulningen er opdelt i faser, hvor første fase omfatter myndighedssagsbehandlere på det specialiserede børne- og voksenområde. Anden fase omfatter bl.a. ældre- og sundhedsafdelingen, sygedagpenge og jobafklaring, miljøafdelingen og byg og planafdelingen og var sat til gennemførsel i efteråret 2020, men er udskudt.

I første fase nåede Familiecenter Køges Tværgående Enhed og Børnegruppe at deltage i implementeringsworkshoppene netop inden nedlukningen i marts 2020. Grundet Corona-situationen er implementeringen af ’Styrket borgerdialog’ forsinket og udrulningen af første fase pågår fortsat. Familiecentrets Ungegruppe og Specialgruppe deltager hhv. den 16. marts og den 23. marts 2020 på en online workshop, som introducerer medarbejderne til Styrket Borgerdialog og træner dem i brugen af ABC-modellen.

Familiecentret oplever, at implementeringen er udfordret af, at medarbejderne sidder hjemme hver for sig. Derfor gentages workshoppene i Familiecentret i alle fire teams, når det igen bliver muligt at samles.

I forbindelse med beslutningen om at udbrede Styrket Borgerdialog til hele kommunen har styregruppen i januar 2021 efter statusorientering i Økonomiudvalget besluttet, at projektet nu udrulles digitalt på rådhuset inden sommerferien. 
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


35.   Servicestandarder på børnehandicapområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at godkende servicestandarder på børnehandicapområdet.
Baggrund og vurdering
Som et led i udviklingsforløbet på børnehandicapområdet med Socialstyrelsens Taskforce har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet servicestandarder for borgere i Køge Kommune med behov for en ydelse efter servicelovens børnehandicapbestemmelser. Servicestandarderne angiver det serviceniveau, som børn og unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres forældre som udgangspunkt kan forvente.

Den 7. oktober 2020 blev forvaltningens udkast til servicestandarder forelagt for Børneudvalget til orientering. Herefter har servicestandarderne været sendt til Ankestyrelsen til kvalitetssikring og været i høring ved Handicaprådet.

Handicaprådet har i sit høringssvar af 31. januar 2021 opfordret til, at servicestandarderne gennemskrives, når der foreligger en ny handicappolitik og handleplan. Forvaltningen skal hertil bemærke, at der ikke umiddelbart forventes at blive behov herfor. Servicestandarderne skal ses som et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret administrativt i forhold til lovændringer, beløbsstørrelser, principafgørelser fra Ankestyrelsen mv. Er der behov for mere grundlæggende justeringer af serviceniveauet, vil dette blive forelagt Byrådet på ny - dog minimum en gang hvert fjerde år.

Handicaprådet har endvidere anført i sit høringssvar, at det er helt afgørende, at et nærhedsprincip ikke får forrang for forældrenes frie valg eller for behovet for en specialiseret indsats, som ikke kan leveres i nærområdet. Handicappede børn og deres familier har forskellige behov, og det er derfor vigtigt med en sammenhængende indsats, hvor familiens muligheder for at fungere som en helhed har højeste prioritet. Forvaltningen skal hertil bemærke, at valg af indsats altid skal ske med inddragelse af barnet, den unge og forældremyndighedsindehaver og ud fra hensynet til en helhedsorienteret indsats. Der er dog ikke lovgivningsmæssigt tale om et frit valg for forældrene, ligesom servicestandarderne på den anden side heller ikke er en fast manual, men alene retningsgivende. Forvaltningen har altid pligt til at foretage en konkret og individuel vurdering af det konkrete barns, unges eller families støttebehov, og hvad der skal til for at imødekomme dette behov i en helhedsorienteret indsats, således at servicestandarderne efter behov fraviges i det konkrete tilfælde.
Økonomi
Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Efter endelig godkendelse vil servicestandarderne blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet Børneudvalget anerkender bemærkningerne fra Handicaprådet.
Bilag

Til toppen


36.   Udkast til ny handicappolitik for Køge Kommune


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Børneudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. sender udkast til Køge Kommunes Handicappolitik "Tryghed, tillid og fællesskab" i høring i Handicaprådet.
Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget igangsatte i efteråret 2020 en proces for udvikling af en ny handicappolitik i Køge Kommune, der tager udgangspunkt i det hele levede liv for personer med handicap i Køge Kommune.

På baggrund af en inddragende proces, hvor 18 forskellige borgere og familier med handicap er blevet interviewet og 118 personer har deltaget på 6 temaopdelte online workshops (heriblandt borgere med handicap, pårørende, repræsentanter fra foreninger og civilsamfundet, Køge Kommunes Handicapråd samt kommunale medarbejdere og ledere), er der udarbejdet et høringsudkast til ny handicappolitik for Køge Kommune, som anbefales sendt i høring i Handicaprådet. Den ny handicappolitik skal erstatte den eksisterende handicaphandleplan fra 2009 og sætte retningen for Køge Kommunes visioner og ambitioner på handicapområdet de kommende år.

Høringsudkastet til den ny handicappolitik for Køge Kommune har titlen "Tryghed, tillid og fællesskab", fordi tryghed og tillid i samarbejdet med Køge Kommune har været et centralt ønske fra borgere med handicap og deres pårørende i relation til den tilgang, som de ønsker at Køge Kommune møder dem med. Hertil har det været centralt for borgere og pårørende, at kommunens hjælp, støtte og løsninger skal findes i fællesskab med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og mål for et meningsfuldt liv.

Høringsudkastet til handicappolitikken indeholder en overordnet vision, et værdigrundlag samt 7 temaer med en tilknyttet handicappolitisk vision for arbejdet med hvert tema. Temaerne er udvalgt på baggrund af  de mange input fra borgere og pårørende såvel som på baggrund af FNs Handicapkonvention samt forskning og viden på handicapområdet.

Vision

 • Køge Kommune skal være et samfund, hvor mennesker med handicap har mulighed for at leve et aktivt liv, der giver mening for den enkelte, uanset hvor i livet man er.

Værdigrundlag

 • Den enkeltes ønsker og mål for et meningsfuldt liv er altid udgangspunktet.
 • Ambitiøse og fælles løsninger skabes i et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Handicappolitikkens 7 temaer

 • Deltagelse og tilgængelighed (handicappolitiske vision = lige adgang til hverdags- og samfundslivet)
 • Sundhed - mentalt og fysisk (handicappolitiske vision = lige adgang til en sund og aktiv hverdag med høj trivsel)
 • Job og uddannelse (handicappolitiske vision = Flere i uddannelse og beskæftigelse)
 • Tryghed og tillid (handicappolitiske vision = Tryghed og tillid som bærende værdi i mødet)
 • Børn og familie (handicappolitiske vision = Plads til det gode familieliv)
 • Overgange (handicappolitiske vision = Tryghed, enkelthed og sammenhæng i alle overgange)
 • Netværk og fritid (handicappolitiske vision = Ligeværdige og aktive fællesskaber med plads til forskellighed)

Hvert tema i handicappolitikken er udfoldet med beskrivelser af forskellige indsatsområder, som bidrager med eksempler og pejling i forhold til det videre arbejde.

Udkast til Køge Kommunes Handicappolitik - Tryghed, tillid og fælleskab, er vedlagt som bilag.

Videre proces
Godkendes indstillingen, sendes udkast til Køge Kommunes Handicappolitik i høring i Handicaprådet, hvorefter politikken forelægges til endelig godkendelse i Børneudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og byrådet i april 2020.

Efterfølgende udarbejdes handleplaner, der mere konkret udmønter arbejdet med temaerne i handicappolitikken. Handleplanerne er planlagt behandlet i Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i april, derefter høring i Handicaprådet og endelig godkendelse i Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i maj.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


37.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 31. januar 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område. Vurderingen er normalt ikke nøjagtigt før maj måned, hvorfor overblikket skal tages som et signal og ikke som en nøjagtig vurdering.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. I det forventede merforbrug indgår udfordringen med refusionsomlægningen med 6,8 mio. kr. Det aktuelle estimat har en høj usikkerhed, idet der er indbygget en forventning til tilgang af børn der ikke er registreret endnu. Denne usikkerhed bliver mindre i løbet af året, når vi kender den reelle tilgang.

Der er ikke taget højde for overførselssagen, hvor overførelsen på foranstaltningsområdet vil være med til at reducere det forventede merforbrug.

Udgifterne i forbindelse med Covid-19 indgår ikke i nærværende regnskab.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

I det forventede merforbrug indgår en forventning om, at der er 465 børn, som ikke er indskrevet endnu. Disse børn kommer løbende, men i et estimat over 11 måneder kan forskydninger i tilgangen betyde store udsving i det estimerede forbrug.

Bilag 3: Opfølgning på famillieområdets indsatser

Det forventede underskud er på 5,5 mio. kr. hvoraf manglende indtægt på refusionsomlægningen af særligt dyre enkeltsager medfører en forventet mindreindtægt på 6,8 mio. kr. Denne udfordring er ligeledes på øvrige udvalg, der har denne refusionsmodel.

Estimatet på både service, indkomstoverførsler og andet er behæftet med stor usikkerhed som vil blive mindre i løbet af foråret. Det forventede merudgift på service på 2,1 mio. kr. kan finansieres af overførselssagen fra 2020.

Økonomi
Se vedlagte bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


38.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2020 og 2021 for drift og finansiering - Børneudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Børneudvalget, at

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne på samlet 10,1 mio. kr. overføres til 2021/2022, jf. tabel 1, pkt. A-B
 2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at mindreforbrug på indkomstoverførsler og andet for samlet 1,2 mio. kr., jf. tabel 1, pkt. C, overføres til pulje under Økonomiudvalget (service) til imødegåelse af forventet midtvejsregulering samt COVID-19 udgifter i 2021
 3. udvalget træffer beslutning om, hvorvidt det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at yderligere ansøgte overførsler for 1,7 mio. kr. overføres til 2021/2022, jf. tabel 1, pkt. D.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1, pkt. D, ovenfor. For disse anbefaler Direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Børneudvalgets områder.

Særligt vedr. COVID-19 udgifter afholdt i 2020
Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, COVID-19 udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte COVID-19 udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

Rent teknisk korrigeres alle områders resultater til det, de ville have lydt på, hvis der også havde været givet budget til disse afholdte, ikke dækkede, COVID-19 udgifter. Herefter er overførsler beregnet ud fra dette korrigerede grundlag. For hele kommunen lyder udfordringen på 15,8 mio. kr. Børneudvalget står for 3,8 mio. kr. heraf. Dette er indregnet i overførslerne indstillet i nærværende sag.

Særligt vedr. tiltag for at reducere overførselsniveauet til på service til 2021
De ansøgte og automatiske overførsler overskrider for kommunen samlet set måltallet på 40 mio. kr. for overførsler på service. Noget af udfordringen løses ved, at Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at enkelte større overførsler flyttes fra drift til anlæg eller flyttes til 2022. Den resterende overskridelse løses vha. af et af følgende tiltag:

 • Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.
 • Hæver måltallet ekstraordinært til 47 mio. kr. vedr. overførsler til 2021

I de vedlagte tabeller og udvalgets indstillinger er der taget udgangspunkt i at reducere de automatiske overførsler fra 3 til 2 pct., men Direktionen anbefaler ikke den ene løsning frem for den anden. Hvis Byrådet i stedet vælger at hæve måltallet, da vil udvalgets overførsler blive konsekvensrettet. For Børneudvalget vil de automatiske overførsler stige med 2,358 mio. kr., hvis der kan overføres 3 pct. i stedet for 2 pct.

Særligt vedr. overførsel til midtvejsregulering og COVID-19 udgifter i 2021
Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at nettooverskud på indkomstoverførsler og andet søges overført til 2021 og afsat på pulje under ØU (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til COVID-19 udgifter i 2021. Det samlede overskud for kommunen lyder - ekskl. resultat på forsyningsområdet renovation under KPU og resultat på ældreboliger under TEU - på 32,237 mio. kr. Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det kan forventes, at der i økonomiaftalen til sommer kan blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra staten.

Overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 11,3 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 10,1 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1). Heraf udgør de automatiske overførsler 8,9 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 1,2 mio. kr.

Derudover indstilles, at en ansøgning om overførsler på samlet 1,7 mio. kr. drøftes (pkt. D i tabel 1 og markeret med orange i bilag 2). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • at tandplejens mindreforbrug på regulering overføres til 2022, hvor det må forventes at den eksterne leverandør kan udføre det manglede arbejde som ikke er igangsat som følge af Covid-19

Overførsler på indkomstoverførsler
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 0,9 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 0,9 mio. kr. (pkt. A-C i tabel 1 ovenfor). Hvilket udgør den samlede ansøgte overførsler til pulje til midtvejsregulering/COVID-19.

Overførsler på andet
Af et samlet merforbrug på driftsområdet andet på 0,3 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 0,3 mio. kr. (pkt. A-C i tabel 1 ovenfor). Hvilket udgør den samlede ansøgte overførsler til pulje til midtvejsregulering/COVID-19 .

Økonomi
Se overfor.
Beslutning
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet Børneudvalget ikke kan ikke anbefale, at overførsler reduceres fra 3 til 2 procent.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad. 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag

Til toppen


39.   Sygefravær og covid-fravær 4. kvartal 2020 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager sygefraværs- og covidrapport for perioden 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 5,2 procent og for Familieafdelingen 3,6 procent i gennemsnit i perioden 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,4 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 3,8 procent i perioden 1. kvartal 2019 - 4. kvartal 2019.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


40.   Børn og Unge Topmøde 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter afvikling, indhold m.m. i Børn og Unge Topmøde 2021.
Baggrund og vurdering
Drøftelse af topmødet blev udsat på udvalgets møde den 3. februar 2021.

Børn og Unge Topmødet 2021 med titlen "Et sammenhængende børne- og ungeområde" er afviklet virtuelt den 28. januar 2021.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.

Til toppen


41.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Formanden spurgte til søgning af puljemidler til bekæmpelse af ensomhed. Forvaltningen søger puljemidler, hvor det giver mening.

Direktøren orienterede om implementering af Aula på dagtilbudsområdet.

Til toppen


42.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)Til toppen


43.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.06.21