Referat af møde i Børneudvalget

Den 01.09.2021 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Lene Møller Nielsen, (A)
Pernille Sylvest, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)

Afbud:

Selim Balikci, (A)
Thomas Kielgast, (F)

100.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 1 (A, B, C, F, I, O og Ø) har indkaldt Lene Møller Nielsen (A) til at deltage i Børneudvalgets møde den 1. september 2021 som stedfortræder for Selim Balikci (A), der har meddelt forfald i perioden 1. - 12. september 2021, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet. 

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


101.   Fællesmøde mellem FMU BUF, Børneudvalget og Skoleudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

 1. at udvalget drøfter udfordringer og handlemuligheder med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderside i forhold til budget 2022-2025.
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen 2022-2025 afholder Børneudvalget møde med FMU for Børne- og Uddannelsesforvaltningen (FMU BUF) om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder.

Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


102.   Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 31. juli 2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager økonomioverblikket til efterretning.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område. Vurderingen er et overblik og skal tages som et signal og ikke som en nøjagtig vurdering, som ved en økonomisk redegørelse.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. I det forventede merforbrug indgår udfordringen med refusionsomlægningen med 6,2 mio. kr. Beløbet er et estimat, hvor det generelt gælder, at der tidligt på året er en vis usikkerhed, idet der er indbygget en forventning til tilgang af børn, der ikke er registreret endnu. Denne usikkerhed bliver mindre i løbet af året, når den reelle tilgang kendes. 

Udgifterne i forbindelse med Covid-19 indgår ikke i nærværende regnskab, idet det forventes at disse helt eller delvist bliver kompenseret ved 3. økonomiske redegørelse. 

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation. 

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen 

I det forventede merforbrug indgår en forventning om, at der er 150 børn, som ikke er indskrevet endnu. Disse børn kommer løbende, men i et estimat over 5 måneder kan forskydninger i tilgangen betyde udsving i det estimerede forbrug. 

Udgangspunktet for budgettet har været befolkningsprognosen, som har vist sig at være lavere end det faktiske antal 1. januar 2021, og yderligere er væksten i løbet af 2022 øget med den nye befolkningsprognose.

Bilag 3: Opfølgning på famillieområdets indsatser 

Det forventede underskud er på 6,8 mio. kr., hvoraf manglende indtægt på refusionsomlægningen af særligt dyre enkeltsager medfører en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. Denne udfordring ses ligeledes på øvrige udvalg, der har denne refusionsmodel.  

Det fremgår, at andelen af forebyggelse stiger, og anbringelse falder inden for den samlede ramme. 

Estimatet på både service, indkomstoverførsler og andet er behæftet med stor usikkerhed, som vil blive mindre i løbet af året. 

Bilag 4: Merindskrivning i dagtilbud 

I
 perioder med ekstra pres på dagtilbud kan der ske merindskrivning i en institution. Det betyder, at institutionen skal håndtere flere børn, end der reelt er plads til i institutionen. Merindskrivning sker typisk op til 1. april, hvor overflytningen af storbørnsgrupperne til SFO betyder, at der herefter bliver bedre fysisk plads på institutionerne. I juli var der fortsat 3 institutioner med merindskrivning.

Økonomi
Se vedlagte bilag.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


103.   Anlægsbevilling - Tilbygning (legestue) til Væksthuset på Gartnervej i Bjæverskov


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget,

 1. tager orientering om etablering af en legestue i Bjæverskov til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

     2. at der søges rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 samt en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til etablering af en legestue i Bjæverskov.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget har på møde den 3. marts 2021 drøftet behovet for lokaler til en legestue til dagplejen i den vestlige del af kommunen (Vemmedrup, Bjæverskov og Ejby). Behovet er opstået, da de tidligere lokaler på Gartnervej 18 nu er taget i brug som integreret dagtilbud.

Børneudvalget besluttede blandt flere mulige løsninger at gå videre med opførsel af nye lokaler som en tilbygning til Gartnervej 18.  

Projektet på Gartnervej 18 indeholder legestue, toilet/pusleplads, garderobe og kontorfaciliteter. Udvendigt etableres barnevognsoverdækning og et skur.

Udgiften til projektet er i efteråret 2020 estimeret til 4,5 mio. kr. Det bemærkes, at der på grund af overophedning i byggebranchen kan være prisstigninger i forhold til den estimerede pris. Der henvises til bilag med prissat dispositionsforslag, der beskriver to løsningsmuligheder på hhv. Vemmedrupvej 235 og Gartnervej 18. 

Projektet forudsættes finansieret af midler afsat på anlægsforslag TEU 133A Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen, med 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.

Økonomi

Etablering af legestuen vil medføre driftsudgifter til afledt bygningsmæssig drift på ca. 42.000 kr. årligt fra 2023. Disse skal indarbejdes i budgetlægningen for 2023-26.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022 samt frigivelse til anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive ikke blive påvirket, da finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 vedrørende Ekstra kapacitet, dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose (133A).

Beslutning
Ad. 1. Taget til efterretning.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


104.   Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget 

 1. godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune frem til december 2021.
Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler at lukke ventelisten de næste tre måneder, så pladserne tilbydes børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune, da der er behov for kapaciteten.

En kommune har jf. Dagtilbudsloven mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andrekommuner, hvis antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1% af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen og kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud og/eller i forhold til de enkelte institutioner.

Antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til Køge Kommune overstiger 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen og som er indskrevet i et dagtilbud. Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er stor. I nogle områder er det nødvendigt at tilbyde forældre plads i andre områder end der, hvor familierne bor, for at kunne overholdepasningsgarantien. 

Børn fra andre kommuner, der allerede er på venteliste til pladser i kommunen, får anvist plads i overensstemmelse med placeringen på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes. 

Lukkes ventelisten for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med en leje- eller købsaftale til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen. Det er således muligt at tilgodese behovet for en plads til kommende borgere i kommunen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


105.   Afsluttende afrapportering om Projekt Godt fra Start til Socialstyrelsen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager den afsluttende afrapportering til Socialstyrelsen om projekt Godt fra Start til efterretning.
Baggrund og vurdering

Projekt Godt fra Start har haft til formål at sikre det gode børneliv via tidlig opsporing og en hurtig og målrettet indsats. Målgruppen var sårbare gravide i Køge Kommune, børn i alderen 0-2 år og deres familier. Derudover skulle projektet støtte og opkvalificere kommunale medarbejdere i dagtilbud, Familiecenter Køge, Sundhedstjenesten, Familiehuset Elmehuset og PPR i forhold til projektets målgruppe. Projektaktiviteterne var afgrænset til projektdistrikt nord (dagtilbudsområde Asgård & Kirstinedal) med 6 dagtilbud og ca. 20 dagplejere. 

Forvaltningen har udarbejdet den afsluttende afrapportering til Socialstyrelsen, som afleveres ultimo september. Den afsluttende statusrapport viser, at projektet har opnået positive resultater i form af bl.a.:

 • Forældre og projektdeltagere tilkendegiver, at familierne har profiteret af de tidligst forebyggende og lettilgængelige indsatser i almensystemet, hvor den forebyggende familiebehandler over 2-3 gange har kunnet hjælpe en familie ved fx at gå med i hjemmet og give sparring på konkrete situationer. Denne indsats har i høj grad styrket brobygningen mellem hjemmet og dagtilbud.
 • 56 forældre i projektdistriktet har benyttet sig af åbent tilbud om ”drop in sparring” til forældre til 0-2-årige.
 • 11 mødre har deltaget i støttet mødregruppe til sårbare mødre og 9 fædre og 7 mødre har gennemført forløb i den forsknings- og manualbaserede metode ”Tryghedscirklen”. 
 • Projektets målsætning om at øge opsporingen af 0-6årige fra 100 til 120 årligt er indfriet.
 • Ressourceteammøderne i dagtilbud er styrket med særskilt fokus på de 0-2-årige og med fast deltagelse af sundhedsplejerske.

De forældrerettede indsatser; drop in sparring, Tryghedscirklen, graviditetsbesøg til førstegangsfødende og mødregrupper for sårbare mødre har ikke kunnet videreføres efter projektets ophør. 
I hensigtserklæringen for budget 2020-2023 ”Tidlig indsats” blev der afsat 1,4 mio. kr. til bedre sociale normeringer og sundhedspleje. På baggrund af erfaringerne med de styrkede ressourceteammøder fra Godt fra Start, udmøntes Sundhedstjenestens stilling til deltagelse i ressourceteammøder. Dog ikke i samme omgang som i projektet. 

Socialstyrelsen har henvendt sig til Køge Kommune med henblik på at lade kommunens erfaringer med styrket samarbejde på tværs, og herunder styrkede ressourceteammøder, indgå i styrelsens materialeudvikling på området for tidlig opsporing.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


106.   Sygefravær og covid-fravær 2. kvartal 2021 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager sygefraværs- og covidrapport for perioden 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 6,5 procent og for Familieafdelingen 4,0 procent i gennemsnit i perioden 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,5 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 3,8 procent i perioden 3. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværsrapporter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


107.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Lene Møller Nielsen spurgte til situationer, hvor børn går fra dagtilbuddet.

Pernille Sylvest spurgte til seneste udmelding om influenzavaccination til børn.

Søren D. Brask spurgte til legeplads ved Den Grønne Planet.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


108.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


109.   Underskriftsblad BU (Lukket punkt)


Fraværende
Selim Balikci (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.09.21