Referat af møde i Børneudvalget

Den 07.06.2018 kl. 19:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

62.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


63.   Tema - tidlig indsats


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget har ønsket, at der afsættes tid til en drøftelse af, hvad der kunne understøtte den tidlige indsats. På mødet indledes punktet med oplæg fra dagtilbudschef Kirsten Vedel Eriksen, familiechef Vicki Brogaard og leder af Sundhedstjenesten Tine Sommersted.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


64.   Opfølgning på 2. økonomiske redegørelse - Børneudvalget


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller:
 1. At Børneudvalget drøfter høringssvarene.
 2. At Børneudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at
  1. Tandplejen pålægges en rammebesparelse på 1,1 mio. kr.
  2. Elmehuset pålægges en rammebesparelse på 0,4 mio. kr.
  3. Sundhedstjenesten pålægges en rammebesparelse på 0,1 mio. kr.
  4. Heldagsskolen i Slimminge pålægges en rammebesparelse på 0,3 mio. kr.
  5. Personaleuddannelse reduceres med 2,5 mio. kr.
  6. Sct. Georgs Gårdens Børnehave nedlægges
  7. Besparelserne fra punkt 2.1 til 2.6 indgår til finansiering af Børneudvalget merudgifter i henhold til 2. økonomiske redegørelse.
  8. De ikke-finansierede udgifter fra 2. økonomiske redegørelse søges løst inden for udvalgets ramme frem mod 3. økonomiske redegørelse.
Baggrund og vurdering
Børneudvalget drøftede på mødet den 2. maj 2018 estimeret forventet merforbrug på Børneudvalgets område i 2018 på 12,4 mio. kr. På Børneudvalgets ekstraordinære møde den 16. maj 2018 besluttede udvalget at sende et sparekatalog på 5,1 mio. kr. i høring. På mødet fremgik det endvidere, at en ekstraordinær indtægt kunne nedbringe merforbruget med 4 mio. kr. således at det estimerede merforbrug reduceres til 8,4 mio. kr.

Deadline for høringssvar er mandag den 4. juni 2018. Høringssvar, der er fremkommet efter dagsordenens udsendelse eftersendes til udvalget.

Sparekataloget, som er i høring består af nedenstående 6 forslag:

   Besparelse  i 1.000 kr.
 1 Besparelse på Tandplejen    1.138
 2 Besparelse på Elmehuset  423
 3 Besparelse på Sundhedstjenesten  80
 4 Besparelse på Heldagsskolen i Slimminge  300
 5 Personaleuddannelse for alle medarbejdere i BU  2.500
 6 Nedlæggelse af Sct. Georgs Gårdens Børnehave  700
   I alt  5.141
Økonomi

De kompenserende besparelser for 5,1 mio. kr. omplaceres til delvis dækning af de estimerede merforbrug i 2018 på 8,4 mio. kr. Den manglende finansiering på 3,3 mio. kr. søges løst inden for udvalgets ramme ved 3. økonomiske redegørelse 2018.

Forskydninger i forhold til implementeringen forventes at kunne håndteres inden for reglerne for overførselsadgang.

Beslutning

Børneudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at

1. Tandplejen pålægges en rammebesparelse på 650.000 kr.

4. Heldagsskolen i Slimminge pålægges en rammebesparelse på 300.000 kr.

5. Personaleuddannelse for alle medarbejdere i BU reduceres med 500.000 kr.

Herudover arbejder udvalget videre frem til 3. økonomiske redegørelse.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


65.   Faglige anlægsbehov 2019 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltning indstiller, at Børneudvalget

 1. drøfter de fremlagte anlægsbehov
 2. beslutter hvilke forslag, der skal udgøre den endelige oversigt over faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

Udvalget drøftede i maj måned 2018 input til faglige anlægsbehov. På den baggrund samt forvaltningens egne input er de faglige anlægsbehov på Børneudvalgets område vedhæftet som bilag.

Ved faglige anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov,
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav, eller
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Udvalget skal på mødet i juni måned drøfte de fremlagte faglige anlægsbehov og beslutte eventuelle ændringer heri. De resterende forslag udgør herefter udvalgets oversigt over faglige anlægsbehov.

Derefter er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august/september.

Beslutning
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Det fremlagte forslag indgår i den endelige oversigt over faglige anlægsbehov.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


66.   Ny dagtilbudslov fra 1. juli 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Baggrunden for den ny dagtilbudslov er en politisk aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik i juni 2017. Aftalen hedder "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" og handler om et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet. Loven er vedtaget ved 3. behandling den 22. maj 2018.

Aftalen har særligt fokus på tre områder:

 1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier.
 2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv.
 3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

De tre centrale temaer i aftalen realiseres gennem den kommende dagtilbudslov, som træder i kraft 1. juli 2018 og en styrket pædagogisk læreplan, som forventes at komme til efteråret 2018. Implementeringen understøttes af DUT-midler - særligt for at kunne løfte de administrative opgaver og et øget tilsyn. Forhandlingerne er endnu uafsluttede. Hertil kommer en række puljer, hvor Køge Kommune har søgt to SATS-puljer, som vedtaget af Børneudvalget i april 2018. Forvaltningen har endnu ikke modtaget tilbagemelding på puljeansøgningerne.

I bilaget ses en oversigt over de ændringer, der sker i medfør af den nye dagtilbudslov. I det omfang Børnevalget skal godkende implementeringen af loven i forhold til Køge Kommunes forældre og dagtilbud, vil det ske i særskilte dagsordenspunkter. De forhold, som forudsætter godkendelse inden ikrafttræden 1 juli 2018 vil blive fremlagt på dette møde som særskilte dagsordenpunkter. Det drejer sig om § 20, § 81, § 85 a og § 88, som er markeret i oversigten. De øvrige punkter vil blive forelagt Børneudvalget i løbet af efteråret 2018.

Der kan læses mere om loven på KLs og Folketingets hjemmeside om lov L 160.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


67.   Ny dagtilbudslov - Bedre vilkår for private leverandører § 20


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at bygningstilskuddet til private leverandører fortsætter uændret efter 1. juli 2018.
Baggrund og vurdering

I forhold til private institutioner er der en række ændringer og initiativer i den nye dagtilbudslov. Denne del træder i kraft 1. juli 2018. Det drejer sig om løbende godkendelse af ansøgninger fra privatinstitutioner, ændrede godkendelseskriterier, justering af driftstilskud og bygningstilskud.

Med den nye lov præciseres det, at kommunen skal behandle en ansøgning om godkendelse af en privat institution umiddelbart efter, at ansøgningen er indsendt. I Køge Kommune er dette allerede normal praksis.

Det har hidtil været gældende, at der sker en fastfrysning af kravene til private institutioner i det øjeblik ansøgningen godkendes, hvilket har medført, at private institutioner ikke har været omfattet af efterfølgende byrådsbeslutninger om eksempelvis ændring i normering, ændrede krav til uddannelsesmæssig baggrund hos personalet eller lignende. Fremover skal der ikke længere ske fastfrysning af kravene til de private institutioner, hvis Byrådet som led i serviceniveauet ønsker at ændre kravene til de kommunale daginstitutioner. Det betyder, at ingen private institutioner vil skulle opfylde krav, som er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, kommunen stiller til sine egne daginstitutioner. Fremadrettet skal private institutioner opfylde kommunens kriterier for godkendelse senest seks måneder efter kommunens offentliggørelse af disse. Dette gælder kun for private institutioner, som godkendes efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2018.

Ifølge Dagtilbudsloven svarer driftstilskuddet til private institutioner til de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter pr. barn eksklusiv udgifter til støtte i et alderssvarende dagtilbud. Det er muligt at lade udgifterne til dagplejen indgå i beregningen, hvilket for nogle kommuners vedkommende vil reducere driftstilskuddet til de private. Der gives med den nye lov mulighed for at give et højere driftstilskud til privatinstitutioner, hvis driftstilskuddet er lavere end tilskuddet til øvrige alderssvarende daginstitutioner. Køge Kommune yder i forvejen det tilskud, der skal ydes efter loven.

Bygningstilskuddet til de private institutioner svarer ifølge gældende lov til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Hvis kommunen vurderer, at bygningstilskuddet til privatinstitutioner ikke svarer til de reelle ejendomsrelaterede udgifter i de selvejende og udliciterede institutioner, kan bygningstilskuddet forhøjes. Dog under iagttagelse af reglerne om statsstøtte.

Køge Kommune yder et bygningstilskud, der svarer til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter i de selvejende institutioner. Selvejende institutioner, der ikke har ejendomsrelaterede udgifter, indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. Der er ingen udliciterede daginstitutioner i Køge Kommune. Forvaltningen anbefaler at fastholde det nuværende niveau, hvor der ydes et årligt tilskud på 5.883 kr. pr. barn uanset, om barnet går i vuggestue eller børnehave.

Økonomi
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, såfremt drifts- og bygningstilskud bevares på det nuværende niveau.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


68.   Ny dagtilbudslov - Bedre kvalitet i private pasningsordninger § 81


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at antallet af tilsyn med privat pasning fastholdes med to årlige tilsyn udover opstartsbesøget.
Baggrund og vurdering

Privat pasning er en ordning, hvor kommunen yder tilskud til familier, som ønsker at ansætte en person til at passe deres barn. Forældrene blive således arbejdsgivere. Pasning kan ske i hjemmet eller hos den private passer fx i en ordning med flere børn. 

Retningslinjerne i loven
Den kommende dagtilbudslov indebærer, at private pasningsordninger skal arbejde med børnenes læring gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal derfor bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter børns kropslige, motoriske, social, emotionelle læring og dannelse. Kommunen skal føre tilsyn med, at der arbejdes efter de nye retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen skal give dispensation fra læringskravet under forudsætning af, at forældrene anmoder om det, at forældrene er arbejdsgivere for den private pasning samt at ordningen er midlertidig. Formålet med at kunne give dispensation er, at forældre, som for en kortere periode anvender tilskud til privat pasning, fortsat har fleksible rammer til at ansætte et familiemedlem, en ven af familien eller lignende til at passe barnet, mens det fx venter på en plads i et dagtilbud.

Ifølge lovgivningen skal kommunernes tilsyn med de private ordninger styrkes, så tilsynet fremadrettet kommer på niveau med tilsynet i alderssvarende dagtilbud. Kommunen kan vælge, at antallet af tilsyn lægges på samme niveau som i dagplejen.

Det skal være nemmere for forældrene at gennemskue, om barnet er optaget i et dagtilbud eller en privat pasningsordning, ligesom det skal være tydeligt for forældrene, hvilke muligheder de har for at få et dagtilbud, når den private pasningsordning ophører.

Fremover skal betegnelsen ”privat pasningsordning” indgå i alle private pasningsordningers navn. Titelrestriktionerne træder i kraft den 1. juli 2018 for nye pasningsordninger og den 1. januar 2019 for allerede etablerede pasningsordninger.

Reglerne og kravene til private pasningsordninger er alene gældende for aftaler om private pasningsordninger, der finder sted efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2018.

I Køge Kommune
I Køge Kommune er der tilsynsbesøg i dagplejen ca. fem gange årligt og i dagtilbuddene en gang årligt. Herudover kan der ved behov føres ekstra tilsyn anmeldt og uanmeldt. I den private pasning er der i dag to årlige besøg, samt et opstarts-/godkendelsesbesøg det år, ordningen begynder. Det er muligt indenfor de nuværende økonomiske rammer at fastholde tilsynet med privat pasning på det nuværende niveau.

I forbindelse med de nuværende tilsynsbesøg med privat pasning arbejdes der allerede med børnenes læring og læringsmiljøer.

Økonomi

Hvis det nuværende niveau for tilsyn fastholdes, er lovændringen ikke forbundet med yderligere omkostninger, medmindre der sker en stigning i antallet af børn i privat pasning. I så fald vil Børne- og Uddannelsesforvaltningen orientere udvalget om dette og konsekvenserne heraf.

KL og regeringen forhandler i øjeblikket om, hvorvidt kommunerne skal tilføres økonomisk kompensation i forbindelse med vedtagelsen af loven.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


69.   Ny dagtilbudslov - Tilskud til pasning af eget barn § 88


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om nye regler for tilskud til pasning af eget barn til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kommunerne kan vælge at tilbyde ordningen tilskud til pasning af egne børn. Den ordning tilbydes af Køge Kommune.

I dag kan der alene gives ét tilskud pr. barn og kun i et tidsrum på mellem otte uger og et år i en sammenhængende periode. Med den nye dagtilbudslov bliver det fra 1. juli 2018 muligt at dele tilskudsperioden i to for det samme barn, og forældrene har mulighed for at dele tilskudsperioden imellem sig. Den maksimale periode, der kan ydes tilskud pr. barn, vil fortsat være et år. Reglerne gælder kun for ordninger, der indgås efter 1. juli 2018 under forudsætning af at krav om varigheden af ophold i Danmark er opfyldt.

De øvrige regler for brug af ordningen ændres ikke, fx kravene til danskkundskaber, og at tilskuddet er et alternativ til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Inden kommunen kan give tilskud til ordningen, skal der foretages tilsynsbesøg i hjemmet, hvor forældrene og hjemmet godkendes. Søger forældrene ikke samtidig, skal der foretages et tilsynsbesøg for hver forælder.

Børneudvalget har tidligere besluttet at øge antallet af tilsynsbesøg med ordningen pasning af egne børn med virkning fra april 2017. Der er således ét opstarts-/godkendelsesbesøg. Hvis ordningen løber i 6 måneder er der ét ekstra tilsynsbesøg, og ved 12 måneder er der i alt to ekstra tilsynsbesøg udover godkendelsesbesøget.

Økonomi

Tilskuddet til pasning af eget barn er kommunalt fastsat og bevares uændret i forhold til før lovvedtagelsen.

Ordningen medfører herudover ekstra omkostninger til administration. KL og regeringen forhandler i øjeblikket om, hvor meget kommunerne skal kompenseres med økonomisk i forbindelse med den nye dagtilbudsaftale.

Hvis der sker en større stigning i antallet af forældre, der benytter ordningen til deres barn, er der behov for tilførsel af midler til flere tilsynsbesøg.

Kommunikation
Ændringerne vil blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


70.   Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud § 85a


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller at Børneudvalget godkender,

 1. at der ikke føres tilsyn i hjemmet udover godkendelsestilsynet, medmindre der er bekymring for barnets trivsel.
 2. at opsigelsesvarslet for brug af ordningen fastsættes til fire uger.
Baggrund og vurdering

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et kombinationstilbud til enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Det betyder, at et barn kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til ansættelse af en fleksibel børnepasser. Kombinationstilbuddet kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et aldersvarende dagtilbud i kommunen. Den fleksible pasningsdel skal have et omfang på mindst 10 timer pr. uge set over en fire ugers periode. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der kan udgøres af den fleksible pasning. Det er forældrenes behov, der afgør timefordelingen i et kombinationstilbud, dog mindst 10 timer i den fleksible pasning.

Den fleksible passer skal leve op til de samme krav, som stilles til børnepasser i privat pasning, fx fysisk og psykisk overskud, rumlighed og overblik, børneattest uden anmærkninger og endvidere kunne dokumentere danskkundskaber i form af bestået 9-klasseprøve, Dansk 2 eller tilsvarende.

Kombinationstilbud gælder ikke for børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i en 30 timers plads.

Hvis barnet er indmeldt i et dagtilbud med en åbningstid på 52 timer (det har de fleste dagtilbud i Køge Kommune), kan barnet fx benytte kombinationstilbudstilbuddet med 10 timers fleksibel pasning og 42 timer i dagtilbuddet.

Vælger forældrene fx fleksibel pasning i 22 timer om ugen og 30 timer i dagtilbuddet, vil forældrene kunne få 1.200 kr. i tilskud om måneden fra kommunen til betaling af en børnepasser. Forældrene skal supplere med mindst 25 % til børnepasseren og herudover betale forældrebetaling for en 30 timers plads.

Aftalen skal indgås for en periode på minimum fire uger, og forvaltningen anbefaler et opsigelsesvarsel på 4 uger til den 1. eller 15. i måneden, så det er muligt at få tilpasset udbetaling af tilskud til både forældre og dagtilbud.

Inden ordningen kan træde i kraft, skal det pædagogiske tilsyn have været på besøg i hjemmet. Hvis tilsynet vurderer, at hjemmet eller den fleksible passer ikke lever op til kravene, kan kommunen ikke godkende aftalen. Udover opstarts/godkendelsesbesøget har tilsynet mulighed for at komme på uanmeldt besøg, hvis der er bekymring for barnets trivsel. Da barnet i kombinationstilbuddet også går i dagtilbud, foreslår forvaltningen, at der ikke vil være yderligere ordinære tilsyn med den del af pasningen, der foregår i hjemmet.

Økonomi
Ordningen vil medføre ekstra omkostninger til administration. KL og regeringen forhandler i øjeblikket om, hvor meget kommunerne skal kompenseres i forbindelse med den nye dagtilbudsaftale.
Beslutning
Ad. 1 og 2 godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


71.   Lukning af venteliste til dagtilbud i Køge


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at ventelisten til alle kommunale og selvejende dagtilbud samt puljeinstitutionerne i Køge Kommune lukkes, bortset fra i Borup og Gørslev.
Baggrund og vurdering

Jf. vejledningen til dagtilbudsloven kan kommunen lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis:

"kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (fx gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygning), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti".

Efterspørgslen efter pladser i Køge Nord, Midt og Syd samt i Bjæverskov og Ejby er de kommende måneder så presset, at det kan være vanskeligt at sikre børnene plads, når de har behov. For at kunne overholde pasningsgarantien kan det derfor blive nødvendigt at tilbyde nogle børn plads længere væk fra bopælen end nu, med mindre der etableres yderligere kapacitet. Det vil ikke være muligt at etablere tilstrækkelig kapacitet på så kort sigt.

På den baggrund anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at ventelisten lukkes for udenkommunale børn i perioden juni til og med august 2018, så det udelukkende er børn med bopæl i Køge Kommune eller tilflyttere, der kan stå opskrevet på ventelisten.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


72.   Ekstra pres på 0-2 års kapaciteten i Køge Nord i 2018


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller at Børneudvalget godkender, 

 1. at småbørnspladserne i Rishøjens Idrætsbørnehus konverteres til 12 permanente vuggestuepladser
 2. at der i tilknytning til Rishøjens Idrætsbørnehus, og indtil Basen kan tages i brug ca. maj 2019, etableres endnu en vuggestuegruppe på 12 børn i dagplejens hus i Rishøjen, og at vuggestuebørnene og personalet overføres til Basen, når den er færdigbygget i løbet af 2019
 3. at de dagplejere og børn, der er tilknyttet dagplejehuset ved Rishøjen, i samme periode ikke tilbydes legestue
 4. at der merindskrives et mindre antal vuggestuebørn i Firkløveret, og at dagtilbuddet kompenseres for merindskrivningen, svarende til en udgift på 0,1 mio. kr.
 5. at udgiften vedrørende punkt 1-4 finansieres indenfor dagtilbudsområdets egen ramme på kontoen "ændring af institutionstyper" og ved udskydelse af udgifter til implementering af persondataforordningen.
Baggrund og vurdering

Med beslutningen om at etablere Basen bliver der i 2019 tilført vuggestuekapacitet til Køge Nord. Indtil Basen kan tages i brug, er efterspørgslen efter pladser imidlertid væsentligt større end udbuddet af pladser.

Der er i området i øjeblikket 48 børn på venteliste, som skal have anvist plads i løbet af 2018 til en vuggestue- eller dagplejeplads, hvilket der ikke er tilstrækkelig kapacitet til. Hertil kommer løbende tilflyttere, som har ret til en plads senest tre måneder efter, de er flyttet til Køge Kommune. Nogle af børnene skal have anvist plads til opstart senest 1. juli 2018.

Nogle dagtilbud i området har ledig børnehavekapacitet, men her rykker de ældste vuggestuebørn op i løbet af sommeren og efteråret, så denne kapacitet kan ikke konverteres til vuggestuepladser for de 0-2 årige, da der så i stedet vil mangle børnehavepladser i løbet af få måneder.

Der er således behov for at løse det akutte behov for pladser, og Børne- og Uddannelsesforvaltningen peger derfor på en række midlertidige og permante løsninger i området, som her og nu og indtil Basen kan tages ibrug, skal imødekomme efterspørgslen.

Rishøjens Idrætsbørnehus

Dagtilbuddet er pt. normeret til en småbørnsgruppe og to børnehavegrupper. Efterspørgslen efter småbørnspladser er lille, og der er i øjeblikket ledige pladser i småbørnsgruppen. For at tilgodese efterspørgslen efter vuggestuepladser og for at udnytte kapaciteten i dagtilbuddet bedst muligt, foreslår forvaltningen derfor, at småbørnspladserne omdannes til 12 vuggestuepladser. Denne ændring af institutionstype forudsætter en mindre ombygning af dagtilbuddet, som anslås at koste ca. 0,74 mio. kr. Hertil kommer en udgift på 10.000 kr. pr. barn til inventar til blandet andet krybber, møbler mv.

Det vil give 12 permanente pladser og samtidig gøre dagtilbuddet integreret, hvilket er det, forældrene aktuelt efterspørger. Der er ikke produktionskøkken i Rishøjens Idrætsbørnehus, så forældrene skal selv medbringe frokost til deres børn. Det er muligt at tilbyde børnene plads inden ombygningen er færdig.

Det må påregnes, at børnene i byggeperioden ikke kan være i dagtilbuddet hele dagen, men skal være på legepladsen, på kortere ture eller i dagplejens hus, indtil der eventuelt indskrives børn her.

Dagplejens legestue

Mellem Rishøjens Idrætsbørnehus og Basen ligger dagplejens legestue, som bruges dagligt af dagplejegrupperne i området på skift. Som en midlertidig løsning kan legestuen nedlægges og gøre plads til 12 ekstra vuggestuebørn, da lokalerne i forvejen er beregnet til børn i denne aldersgruppe.

Vuggestuegruppen forslås knyttet til Rishøjens Idrætsbørnehus, som en midlertidig opnormering, og Rishøjens Idrætsbørnehus får i denne periode råderet over dagplejens hus. Forældrene vil få tilbudt plads med en åbningstid på 52 timer ugentligt. 12 vuggestuebørn udløser imidlertid ikke tilstrækkelig økonomi til, at der er personaledækning i den fulde åbningstid. Derfor er der behov for ekstra personale svarende til en fuldtidsstilling i den periode, dagplejens hus bruges til vuggestue. Denne udgift udgør pr. måned ca. 33.000 kr.

Forældrene vil selv skulle medbringe mad til deres børn samt barnevogne, da der ikke er faciliteter til at kunne opbevare barnevogne for natten.

Da løsningen kun er midlertidig, vil de 12 vuggestuebørn blive tilbudt overflytning til Basen sammen med personalet, så relationer og dermed trygheden for børnene bevares.

Konsekvensen af denne løsning er, at dagplejen ikke kan benytte legestuen i 8 til 10 måneder. Dermed mangler sampillet med andre børn og det faglige arbejde på tværs af dagplejerne. I dag tager dagplejerne sig desuden af hinandens børn i legestuen, når en dagplejer  er på uddannelse. Det vil således forringe dagplejernes uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder, at de ikke kan have deres gang i dagplejehuset. Hvis der opstår mulighed for at finde et andet midlertidigt lokale til legestue, kan der kommer en merudgift hertil.

Firkløveret

I efteråret og vinteren fik Firkløveret indskrevet op til 16 flere vuggestuebørn, end de er normeret til, hvilket betyder, at en del af kapaciteten i børnehaven bruges til vuggestuebørn. De ældste vuggestuebørn vil i de kommende måneder rykke op i børnehaven, som således vil få indskrevet flere børn end normeringen tilsiger. Alligevel er dagtilbuddet parat til at indskrive ekstra vuggestuebørn for at afhjælpe den aktuelle mangel på pladser. For at kunne gøre det, er det nødvendigt at købe inventar svarende til opnormeringen af pladser.

Da der sidst på året og frem mod 1. april 2019 kommer flere børn i børnehaven, og der allerede er et større antal vuggestuebørn end der er kvadratmeter til, er der behov for at mindre tiltag på legepladsen samt mulighed for at køre på tur med en børnehavegruppe hver 14. dag, indtil børnetallet igen svarer til normeringen. Det betyder behov for en engangsudgift på 50.000 kr. samt en løbende udgift på ca. 50.000 kr. årligt, indtil kvadratmeter og antallet af indskrevne børn igen er i ligevægt. Herudover vil en børnehavegruppe fra Firkløveret dagligt kunne benytte et grupperum i Basen, når denne er færdigbygget, indtil antallet af indskrevne børn igen svarer til normeringen i dagtilbuddet.

Efterspørgsel herudover

Hvis ovenstående forslag iværksættes, vil det være muligt at imødekomme efterspørgslen i en vis udstrækning. I hvilken grad afhænger af hvor mange forældre, der takker nej til de tilbud om plads de modtager, og hvor mange nye tilflyttere med børn i 0-2 års alderen, der kommer. Er kapaciteten ikke tilstrækkelig i området, afsøges andre steder at tilbyde pladser. Det kan give forældrene transportmæssige udfordringer, hvis familien ikke har bil og/eller har arbejde i retning mod København. Det må forventes, at forældre, som takker ja til plads i andre områder, ønsker, at deres barn skal stå til overflytning. De kan få tilbudt overflytning til Basen, når den står færdig, eller de kan skrive sig på venteliste til andre dagtilbud i området.

Økonomi

Det vil være muligt at etablere 12 permanente og ca. 20 midlertidige pladser for ca. 1,0 mio. kr. Udgiften finansieres indenfor dagtilbudsområdets egen ramme i form af overførsler mellem regnskabsår 2017 og 2018 og af midler fra puljen "ændring af institutionstyper".

Den midlertidige lønudgift til ekstra personale i Dagplejens Hus på ca. 33.000 kr. om måneden i de måneder, der oprettes vuggestuepladser i disse lokaler samt løbende merudgifter i Firkløveret håndteres indenfor Børneudvalgets ramme.

De ekstra pladser vil ikke medføre afledte daglige driftsudgifter til fx rengøring, varme mv.

Beslutning
Børneudvalget godkendte ad. 1 - 5, idet forvaltningen undersøger mulighederne for, at dagplejere og børn (ad. 3) tilbydes anden mulighed for legestue.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


73.   Genopretningsplan for Gørslev Børnehus


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 4. april 2018, at Gørslev Børnehus skal fortsætte driften. Samtidig bad Børneudvalget forvaltningen om at udarbejde en genopretningsplan for Gørslev Børnehus.

Følgende tiltag er sat i værk:

 • Der er ansat en leder fra 1. juli 2018. Ledelsestiden udgør 7 timer om ugen. De øvrige timer indgår lederen i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Den nye leder skal sammen med personalet og områdelederen udarbejde en profil for stedet, som afspejler de ønsker og kompetencer, personalegruppen har for arbejdet med børnene.
 • Der vil blive opsat et skilt ved vejen, som i højere grad end i dag tydeliggør, hvor man kører ind til dagtilbuddet. 
 • Hjemmesiden er opdateret.
 • Områdelederen har ansøgt Friluftsrådet om midler til Christianiacykler.
 • Forvaltningen og formanden for Børneudvalget har holdt møde med Gørslev og Omegns Landsbyforening den 17. maj 2018. Lokalforeningen vil gerne hjælpe med at dele eventuelt materiale ud, som kan gøre reklame for Børnehuset og fx hjælpe, hvis dagtilbuddet skal på tur i skoven. Der er aftalt nyt møde mellem områdeleder og Landsbyforeningen i august.

Pladsanvisningen tilbyder plads i Gørslev Børnehus til en række børn, som ikke har søgt dagtilbuddet. Med enkelte undtagelser vælger forældrene dog at takke nej. Tager forældrene imod en plads i Gørslev Børnehus og bor længere væk, har de mulighed for at stå til overflytning til et dagtilbud i deres eget område, når der bliver plads.

I øjeblikket er der ét barn på venteliste, som har brug for plads til december 2018. Antallet af indskrevne børn er pr. 1. juni 2018 13, stigende til 17 børn i december 2018. Antallet af børn skal tages med forbehold, da der både kan ske til- og fraflytning i perioden. Antallet af vuggestuebørn ser ud til at falde i løbet af året, mens antallet af børnehavebørn forventes at stige.

Vuggestuebørn udløser ca. det dobbelte i driftstilskud af et børnehavebørn. Da stigningen sker i antallet af børnehavebørn, vil det ikke forbedre dagtilbuddets samlede økonomi, at der kommer flere børn.

Økonomi
De beskrevne tiltag har ingen økonomiske konsekvenser. Øvrige tiltag, der kunne iværksættes, forudsætter finansiering.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


74.   Leg og bevægelsesprojektet


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at Leg og bevægelsesprojektet tilpasses ny økonomisk ramme efter bortfald af midler fra Kultur- og Idrætsudvalget.
Baggrund og vurdering

Mellem 15 og 20% af alle børn, der begynder i skole, har motoriske udfordringer i en sådan grad, at det påvirker deres trivsel, læring og sociale relationer. Leg og bevægelsesprojektet styrker børnenes motoriske udvikling ved hjælp af motorikbaner og med særligt fokus på at styrke bevægelsessanserne, grundlæggende motoriske færdigheder og glæden ved bevægelse. Desuden lægges der vægt på, hvordan leg og bevægelse medvirker til at skabe inklusion af børn med motoriske udfordringer, sensitive børn, urolige børn og generelt børn, der er tilbageholdende overfor bevægelse.

Tilbagemeldingerne fra alle dagtilbud og dagplejere, der har deltaget i projektet, er positive, og der er enighed om, at den motoriske del er meget lærerig og udviklende for såvel det enkelte barn, som for hele gruppen.

Børneudvalget blev den 4. april 2018 orienteret om status på Leg og bevægelsesprojektet. Som opfølgning herpå har Børne- og Uddannelsesforvaltningen beregnet, hvad det vil koste at tilbyde alle storbørnsgrupper at deltage i projektet og har udarbejdet en beskrivelse af fire scenarier for Leg og bevægelsesprojektet fra 2019 og frem:

 1. Tilpasning af det eksisterende projekt til ny økonomisk ramme efter bortfald af midler fra Kultur- og Idrætsudvalget.
 2. Fortsættelse af projektet på samme niveau som i 2018 – med tilførsel af ekstra midler.
 3. Udvidelse af projektet, så det omfatter alle børn, der er på vej i skole, men med fravalg af småbørns deltagelse - med tilførsel af ekstra midler.
 4. Udvidelse af projektet, så det omfatter alle børn, der er på vej i skole inklusiv deltagelse af småbørn, koordinatorfunktion, transportomkostninger– med tilførsel af ekstra midler.
Økonomi
Økonomiske konsekvenser fremgår af bilag.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


75.   Kompetenceudvikling - dagtilbudsstrategi og ny pædagogisk læreplan


Indstilling
Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Folketinget vedtog d. 24 maj 2018 en ny dagtilbudslov med en ny pædagogisk læreplan for Dagtilbudsområdet med virkning fra 1. juli 2018 med en periode på to år til udmøntning af ny pædagogisk læreplan.  

I forbindelse med realiseringen af den politiske aftale "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" fra juni 2017 blev der afsat midler til alle kommuner til kompetenceudvikling af de daglige pædagogiske ledere, faglige fyrtårne (medarbejdere fra dagtilbuddene), ledere af dagplejen og forvaltningsniveau. Midlerne er udmøntet gennem en ansøgningspulje i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i den forbindelse indgået i et samarbejde med professionshøjskolerne, der udbyder nye diplomforløb og læringsdage, der opfylder Socialstyrelsens krav til form, indhold og kvalitet. Uddannelsesforløbene er ens på landsplan med undervisning med 50% pensum og 50% muligheder for lokal toning.    

Socialstyrelsen har beskrevet en ramme for understøttende lokale strukturer, der skal bidrage til, at læring og ny viden forankres i hverdagspraksis. Uddannelsesforløbene har til formål at understøtte, at daglige ledere, faglige fyrtårne, dagplejere og forvaltningen er klædt på til at varetage arbejdet med ny styrket pædagogisk læreplan.

Indenfor den fastsatte ramme har Børne- og Uddannelsesforvaltningen søgt midler og vil indgå i et samarbejde med professionshøjskolen Absalon om et diplomforløb til daglige ledere og faglige fyrtårne (1-2 medarbejdere pr. dagtilbud) samt 3 læringsdage til alle dagplejere og 1 læringsdag til områdeledere og forvaltning. Hvis ansøgningen bliver godkendt i Socialstyrelsen, er puljebeløbet dog langt fra dækkende i forhold til opgaven med implementering af ny lovgivning. Socialstyrelsens puljemidler omfatter ikke uddannelsesdage/læringsdage for medarbejderne. Forvaltningen har derfor søgt dispensation til at bruge den del af Socialstyrelsens puljemidler, der er forbeholdt Dagplejen til kortere læringsforløb til alle dagplejerne fremfor at sende 1 dagplejer på PAU.

I foråret 2018 vedtog Børneudvalget en ny dagtilbudsstrategi. Dagtilbudsstrategien tager højde for ny lovgivning, ny pædagogisk læreplan og genkendeligheden i strategiens 8 pejlemærker vil sammen med lovteksterne støtte lederne i deres arbejde, hvor de sammen med medarbejderne skal formulere et pædagogiske grundlag og en strategi for de kommende arbejde med læreplanstemaerne i ny pædagogiske læreplan. 

I overensstemmelse med Socialstyrelsens ramme har forvaltningen, i samarbejde med Absalon og i tæt dialog med områdeledere og repræsentanter fra andre driftsformer, udformet et forslag til kompetenceudvikling i Køge. Forslaget supplerer Socialstyrelsens puljemidler med uddannelsesmidler på dagtilbudsområdet centralt og decentralt, så alle ledere og medarbejdere får muligheder for at erhverve  viden og nye kompetencer, der kan sikre, at dagtilbudsstrategi, ny lovgivning og ny pædagogisk læreplan omsættes til en pædagogisk hverdagspraksis, hvor alle børn får de optimale muligheder for at trives, lære, dannes og udvikle livsduelighed gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Realiseringen af lov og strategi vil ske i et tæt partnerskab med forældrene, bestyrelserne og lokalmiljø. 

Kompetenceudviklingen igangsættes med en faglig konferencedag i oktober for alle ledere og medarbejdere i Køge kommunes dagtilbud. Konferencen skal sikre en tydelig start, en tydelig retning med præsentation af ny lov, pædagogisk læreplan og dagtilbudsstrategi og samtidig præsentere den nyeste faglige viden på dagtilbudsområdet. Efteråret 2018 er der opstart af diplomforløb og et læringsforløb for områdeledere og forvaltningen. 

Halveres dagtilbudsområdets uddannelsesbudgetter centralt og decentralt i 2018, som følge af besparelser vil det være nødvendigt til at foretage en reduktion i opstart af forløbene, så der kun er 2 kommunale områder, der starter på diplomforløb til efteråret. For at sikre, at medarbejderne i de 2 områder også erhverver viden og nye kompetencer, planlægges med midler til lokale arrangementer i form af 3-4 fyraftensmøder eller måske 2 pædagogiske lørdage med konsulentbistand fra Absalon. Formen og indhold tilpasses lokale forhold. Dagtilbudsafdelingen afholder i et vist omfang konsulentbistand fra Absalon. 

For at sikre størst mulig udbytte af diplomforløbene og den bedst mulige kobling til lokal praksis, planlægges med etablering af understøttende strukturer mellem undervisningsdagene i form af professionelle læringsfællesskaber med en pædagogisk triogruppe (dagtilbudsledere og faglige fyrtårne) i hver dagtilbud og rammer og ressourcer for aktionslæringsforløb i de enkelte dagtilbud. Form og indhold er helt i tråd med Socialstyrelsens anbefalinger til implementering og denne fremgangsmåde er med til at sikre koblingen til pædagogisk hverdagspraksis.

I samarbejde med Absalon planlægges også med supplement af en model med et "klippekort", hvor hvert dagtilbud får et mindre beløb fordelt efter børnetal med klip til konsulentydelser fra Absalon i form af supervision, undervisning, observation med mere.

På forvaltningsniveau etableres en styregruppe med områdeledere og repræsentanter fra andre driftsformer. Styregruppen skal sikre, at der hele tiden opfanges opståede problemstillinger og nye behov for justeringer.  

De resterende kompetenceforløb for de øvrige kommunale områder, andre driftsformer og dagplejen planlægges med opstart i første del af 2019 og kan kun realiseres, hvis der ikke sker en reduktion af budgettet i 2019. 

Alle kommunale dagtilbud deltager. En forespørgsel blandt ledere i selvejende, pulje og private viser stor opbakning til kompetenceudviklingen. De institutioner, der ikke ønsker at deltage i den centrale kompetenceudvikling, kan ikke få del i Socialstyrelsen puljer.

Økonomi

Oversigt over udgifter og indtægter fremgår af bilag.

Hvis der reduceres i uddannelsesbudgetterne centralt og decentralt i 2018 vil det betyde, at det bliver nødvendigt med en medfinansiering fra de decentrale dagtilbud. Det kan medføre, at dagtilbuddene får en negativ rammeoverførsel mellem 2018 og 2019, som må udlignes i 2019.

Omkostningerne til kompetenceudviklingen vil beløbe sig til 1,6 mio. kr. i 2018 og 3,4 mio. kr. i 2019. I beløbene er fratrukket forventede puljemidler fra Socialstyrelsen. Det betyder, at midlerne til kompetenceudvikling skal findes indenfor dagtilbudsområdets centrale og decentrale midler og forudsætter uændrede uddannelsesbudgetter i 2019 samt forventede puljemidler fra Socialstyrelsen.

Den store satsning på uddannelse betyder, at dagtilbudsområdet kun har begrænsede ressourcer til andre udviklingstiltag i 2019.

Kontrakten for perioden 2018-2019 med professionshøjskolen Absalon skal forhandles i juni måned med underskrivelse i august.  

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


76.   Hånd i hånd


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning, idet der gøres særskilt opmærksom på stillingtagen til behov for tilførsel af ressourcer fra 2020 og frem.
Baggrund og vurdering

Forældreforberedelseskurset, Hånd i Hånd, blev i 2017 videreført frem til 31.12.2019 på baggrund af midler fra Velfærdsinvesteringspuljen. Idet kurset strækker sig over 21 måneder, skal der allerede nu tages stilling til kursets videreførelse. Hold der påbegyndes fra maj 2018 og frem strækker sig ind i år 2020 og dermed udover bevillingsperioden. Sundhedstjenesten har med den nuværende normering svært ved at leve op til Køge Kommunes serviceniveau, og kan dermed ikke afholde udgiften inden for eget budget.

Hånd i Hånd er et tidligt, forebyggende tilbud til alle førstegangsforældre i Køge Kommune. Tilbuddet skal styrke forældreskabet til gavn for barnets trivsel og udvikling og er målrettet begge forældre. Kurset er forankret i Sundhedstjenesten, der også varetager størstedelen af undervisningen. Kursusforløbet strækker sig over 21 måneder fra midt i graviditeten til ca. 1½ år efter fødslen og omfatter 4 mødegange før og 8 mødegange efter fødslen. Temaerne på mødegangene spænder over økonomi, juridisk sikring i familien, det nyfødte barn, at blive en familie m.m. Sundhedstjenesten har indgået samarbejdsaftale med interne samarbejdspartnere såsom PPR, dagtilbud, Tandplejen og Familiecenter Køge og med eksterne samarbejdspartnere i form af tre lokale banker og samtlige advokatkontorer i Køge Kommune, som stiller gratis undervisning til rådighed på kurserne.

Aktuelt er 18 hold opstartet med 8-10 forældrepar pr. hold. Der opstartes årligt 8-10 hold og efterspørgslen er så stor, at der må oprettes ventelister til flere af holdene. Evalueringerne fra kursusgangene viser generel høj tilfredshed med de gennemgåede temaer, ligesom ikke mindst de vordende fædre giver udtryk for tilfredshed ved at blive inddraget. Fremmødeprocenten for de seneste 9 hold viser et gennemsnitligt fremmøde på 71 %, hvoraf fremmødet ses at stige fra de første til de seneste hold.

De foreløbige erfaringer fra kurset tyder på, at indholdet i de enkelte mødegange styrker førstegangsforældres forældrekompetence. Det antages på den baggrund, at kurset vil bevare flere familier inden for almenområdet. Det forventes ligeledes, at der på sigt vil være en positiv effekt på skilsmisseraten for forældrepar, der deltager på forældreforberedelseskurser.

Der opspores i gennemsnit 1-2 par pr. hold, som har behov udvidet sundhedspleje eller samarbejde med FCK. Dette til trods for, at tilbuddet er til alle førstegangsfødende og ikke målrettet særligt udsatte familier.  

Et konservativt skøn viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 34.000 kr. over en 10-årig periode pr. førstegangsmor der deltagelse i forældreforberedelseskurser. Besparelsen kommer hovedsageligt fra forebyggelse af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, men også fra en øget skattebetaling og besparelser på udbetalingen af kontanthjælp (Kilde: Centre for Economic and Business Research, Copenhagen Business School, Samfundsøkonomisk potentiale ved indførsel af Leksand-modellen i Danmark, 2012). Den samme samfundsøkonomiske gevinst må antages at gøre sig gældende for Hånd i Hånd.

Økonomi
Hånd i Hånd er indtil udgangen af december 2019 finansieret via midler fra Velfærdsinvesteringspuljen. En videreførelse af Hånd i Hånd efter projektperiodens udløb indebærer en tilførsel på kr. 507.740 pr. år til Sundhedstjenestens drift af tilbuddet med oprettelse af 10 hold om året.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


77.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller, at Børneudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Delegationsplan 2018 for Børneudvalget.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

I forslaget til udvalgets nye delegationsplaner (Bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestem¬melser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af (Bilag 2).

Såfremt der i udvalget fremsættes ønsker om ændringer, vil disse delegationsplaner forelægges direktionen igen, inden udvalgets delegationsplaner fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Børneudvalget anbefaler Delegationsplan 2018 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


78.   Sygefravær 1. kvartal 2018 - dagtilbuds- og familieafdelingerne


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 2. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018 på Børneudvalgets område tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 5,2 procent og for Familieafdelingen 6,51 procent i gennemsnit i perioden 2. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,1 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 6,1 procent i perioden 2. kvartal 2016 - 41 kvartal 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.
Økonomi
Omkostninger i forbindelse med indsatser for at nedbringe sygefraværet inden for Børneudvalgets område afholdes inden for de fastlagte budgetter.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


79.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning

Direktøren orienterede om:

 • at Køge Kommune har modtaget tilsagn om, at forvaltningen deltager i Task Force-forløb på børnehandicapområdet. Bilag er vedhæftet.
 • antal af klagesager på børnehandicapområdet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


80.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.08.19