Referat af møde i Børneudvalget

Den 03.04.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

28.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt, idet det samtidig blev godkendt, at Paul Christensen (V) deltager på vegne af Ali Ünsal (V), der har forfald på grund af sygdom.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


29.   Budgetanalyser - status april 2019 (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


30.   Budgetanalyse - Administration, ledelse og organisering (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


31.   Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


32.   Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


33.   Budgetanalyse - Udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


34.   Budgetanalyse - Åbningstid i dagtilbud (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


35.   Budgetanalyse - Afbureaukratisering på dagtilbudsområdet (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


36.   Budgetanalyser - høringsproces


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter høringsproces i forbindelse med budgetanalyser, og herunder hvilke bestyrelser, organisationer m.v., der skal høres.
Baggrund og vurdering

Budgetanalyserne sendes efter udvalgsbehandlingen i april i høring i MED-systemet, hvor MED-udvalgene får mulighed for at forholde sig til de personalemæssige konsekvenser. FMU BUF er indkaldt til ekstraordinært møde den 29. april 2019.

Analyser inkl. høringssvar fra MED-udvalgene behandles på udvalgsmødet den 8. maj 2019, hvorefter analyserne sendes i høring hos råd og bestyrelser m.fl. i perioden fra den 9. maj til den 31. maj 2019.

Parter, der sædvanligvis høres på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område er:

  • Skolebestyrelser
  • Områdebestyrelser for dagtilbud
  • Faglige organisationer
  • Handicaprådet
  • Udsatterådet

Høringssvarene indgår i behandlingen af analyserne på udvalgsmøderne i juni 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning
Forvaltningens forslag til høringsparter følges.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


37.   Børne- og Socialministeriets opgørelse over omgjorte klagesager på børnehandicapområdet i 2018


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.
Baggrund og vurdering

Børne- og Socialministeren har den 7. marts 2019 udsendt et danmarkskort over, hvor mange sager på børnehandicapområdet, Ankestyrelsen i 2018 har ændret eller hjemvist til fornyet behandling i landets kommuner.

Der er på landsplan sket et fald i den samlede omgørelsesprocent fra 52% i 2017 til 47% i 2018. For Køge Kommune er der sket et fald fra 69% omgørelser i 2017 til 52% i 2018.

Familiecenter Køge har i 2018 truffet i alt 414 afgørelser på børnehandicapområdet. Samme år har Ankestyrelsen behandlet 23 klagesager fra Køge Kommune og registreret følgende:

  • 9 sager er hjemvist til fornyet behandling (39%)
  • 3 sager er ændret (13%)
  • 11 sager er stadfæstet (48%)

Den generelt høje omgørelsesprocent på 47% på landsplan indikerer, at kommunerne generelt finder børnehandicapområdet vanskeligt at administrere med en meget kompleks lovgivning og praksis. Dette er også tilfældet for Køge Kommune.

Børneudvalget har derfor den 6. februar 2019 efter indstilling fra forvaltningen besluttet, at forvaltningen skal indgå i et udviklingsforløb med Socialstyrelsens Taskforce på børnehandicapområdet i 2019-2020 med henblik på at optimere sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


38.   Dialogmøde om den gode arbejdsplads


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter dialogmøde om den gode arbejdsplads, herunder dato, indhold og form for mødet.
Baggrund og vurdering
Formandskabet for Børneudvalget og Skoleudvalget har fremsat ønske om, at der afholdes fælles dialogmøde om den gode arbejdsplads. Mødet afholdes på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningens tre områder.

Dialogmødet vil handle om det gode arbejdsmiljø, herunder også de fysiske rammer og om hvordan et lavt sygefravær kan fastholdes og understøttes.

Til mødet inviteres medarbejderrepræsentanter fra skoler, dagtilbud og familieområdet, bestyrelsesrepræsentanter fra skoler, dagtilbud og familieinstitutioner samt Børneudvalget og Skoleudvalget.

Der arbejdes med planer om eksterne oplægsholdere med viden om den gode arbejdsplads, med gruppedrøftelser på tværs af de tre områder og med fælles opsamling i form af elektronisk tilbagemelding på storskærm.

Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes den 23. maj 2019, kl. 17-19. Alternative datoer er den 27. maj 2019, kl. 17-19 eller kl. 19-21, eller den 3. juni 2019, kl. 19-21.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Dialogmøde afholdes den 27. maj 2019, kl. 17.00 - 19.00.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


39.   Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)


Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


40.   Meddelelser og spørgsmål - åben


Beslutning
Forvaltningen arbejder videre med udbud af ydelser på familieområdet og kapacitet på dagtilbudsområdet til forelæggelse på maj-mødet.
Forvaltningen udarbejder analyse af normeringen på dagtilbudsområdet som et tillæg til de øvrige analyser, ligeledes til forelæggelse på maj-mødet.

Der udarbejdes en pressemeddelelse, hvor forældre inviteres til dialog som opfølgning på nuværende presseomtale.

Direktøren orienterede om årsagen til, at Børneudvalget ikke kom på besøg i Køge Børneasyl. Ligeledes orienteret om, at forvaltningen arbejder på, at udviklingspædagogerne placeres ude i dagtilbudsområderne i stedet for på rådhuset.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.02.22